Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 17.01. 2019 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Kto môže požiadať o zníženie poplatku za odpad?

zníženie či odpustenie poplatku za odpadMesto Myjava - Oddelenie daní a poplatkov aj touto cestou upozorňuje občanov s trvalým pobytom v meste Myjava, ktorí si chcú uplatniť zníženie či odpustenie poplatku za komunálne odpady pre zdaňovacie obdobie roku 2018, aby potrebné doklady predložili na spomínané oddelenie na prízemí mestského úradu, číslo dverí 113, a to najneskôr do 31. januára 2018. Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku sú nasledovné:
 

§ 5

Zníženie a odpustenie poplatku, podmienky a podklady

(1) Mesto Myjava poplatok odpustí poplatníkovi s trvalým pobytom na území mesta Myjava:

a) za obdobie, za ktoré poplatník Mestu Myjava preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa zdržiava alebo sa zdržiaval v zahraničí, okrem poplatníkov, ktorí v zahraničí vykonávajú prácu v turnusovom režime,

podklady na odpustenie:

 • doklad o zamestnaní v zahraničí,
 • doklad o ubytovaní v zahraničí,
 • doklad o pobyte v zahraničí,
 • doklad o štúdiu v zahraničí,
 • doklad preukazujúci platenie poplatku za odpady alebo adekvátnych miestnych mestských daní a poplatkov (nie faktúra za elektriku, plyn, telefón, poistka na auto a podobne),
 • pracovné povolenie alebo povolenie na pobyt alebo víza,

b) ktorý sa nachádza v ústave na výkon trestu a odňatia slobody,

podklady na odpustenie:

 • potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,

c) ktorý je vyhlásený za nezvestného,

podklady na odpustenie:

 • potvrdenie príslušného oddelenia policajného zboru o nezvestnosti,

d) ktorý je v striedavej starostlivosti rodičov za obdobie, keď je v starostlivosti toho z rodičov, ktorý má trvalý pobyt mimo mesta Myjava,

podklady na odpustenie:

 • právoplatné rozhodnutie súdu o striedavej starostlivosti rodičov o dieťa a súčasne doklad preukazujúci platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v inej obci, v ktorej má trvalý pobyt druhý z rodičov.

(2) Mesto Myjava poplatok zníži o 50 % z platby 31,00 €/osoba/zdaňovacie obdobie, na platbu 15,50 €/osoba/zdaňovacie obdobie, ak poplatník s trvalým pobytom v meste Myjava:

a) je študentom dennej formy štúdia s miestom štúdia a ubytovaním mimo mesta Myjava,

podklady na zníženie:

 • potvrdenie o návšteve školy a súčasne doklad o ubytovaní v mieste štúdia,

b) je pracujúcim s výkonom práce a ubytovaním mimo mesta Myjava,

podklady na zníženie:

 • doklad o zamestnaní mimo Myjavu a súčasne doklad o ubytovaní v mieste výkonu práce, 

c) je vodičom medzinárodnej kamiónovej dopravy,

podklady na zníženie:

 • potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce ako vodič MKD,

d) je pracujúcim s výkonom práce v zahraničí v turnusovom režime,

podklady na zníženie:

 • doklad o zamestnaní v zahraničí v turnusovom režime,
 • doklad o pobyte v zahraničí,
 • potvrdenie opatrovanej osoby o výkone práce v zahraničí v turnusovom režime,

e) sa prechodne zdržuje v inej obci a uhrádza tam poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

podklady na zníženie:

 • potvrdenie o prechodnom pobyte alebo potvrdenie inej obce o zdržiavaní sa na území inej obce alebo kópia nájomnej zmluvy a súčasne doklad preukazujúci platenie poplatku v mieste prechodného zdržiavania sa poplatníka (za doklad preukazujúci platenie poplatku sa považuje aj ak je v nájomnej zmluve uvedené, že v cene nájmu je započítaný i poplatok za odpady).

(3) Mesto Myjava poplatok zníži o 25 % z platby 31,00 €/osoba/zdaňovacie obdobie, na platbu 23,25 €/osoba/zdaňovacie obdobie, ak poplatník podľa § 1 ods. 1 tohto VZN je:

 • fyzická osoba staršia ako 62 rokov – poplatník nemusí nič preukazovať,

podklady na zníženie:

 • údaje o veku z evidencie poplatníkov k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(4) a) Na zníženie alebo odpustenie poplatku majú nárok len tí poplatníci, ktorí nemajú k 31. 12. predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia žiadne nedoplatky na poplatku. V prípade, že poplatník bude mať k 31.12. zdaňovacieho obdobia nedoplatky na poplatku, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku tomuto poplatníkovi a ostatným členom žijúcim v spoločnej domácnosti, za ktorých prebral povinnosti poplatníka v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období zaniká.

b) Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné predložiť správcovi poplatku dostatočne včas pred vyrubením poplatku riadnym rozhodnutím (do 31. 1. zdaňovacieho obdobia). Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku predložené po vydaní riadneho rozhodnutia na poplatok sú podané po lehote a teda bude poplatok upravený rozhodnutím a zároveň bude poplatníkovi uložená sankcia za nesplnenie povinnosti v ustanovenej lehote.

c) Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

d) Poplatník má nárok len na jedno zníženie. Jednotlivé zníženia nie je možné sčítať.

e) V prípade, že podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku nie sú v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné predložiť aj ich preklad do slovenského jazyka. Nevyžaduje sa úradný preklad.

f) Poplatníci sú povinní predkladať doklady preukazujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na zníženie alebo odpustenie poplatku každoročne na aktuálne zdaňovacie obdobie. Tieto doklady musia byť hodnoverné. Z takto predložených dokladov musí byť jednoznačné, že poplatník má nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku na aktuálne zdaňovacie obdobie. V prípade, že podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období a podklad je vystavený na dobu neurčitú, môže sa uplatniť len raz, na prvé zdaňovacie obdobie. Na ďalšie zdaňovacie obdobie je poplatník povinný predložiť aktuálny podklad na zníženie alebo odpustenie poplatku.

Ak nastane dôvod na zníženie/odpustenie poplatku v priebehu roka, doklady treba predložiť najneskôr do 30 dní od vziku skutočnosti! Inak správca poplatku v súlade so zákonom poplatok zníži/odpustí, ale zároveň musí uložiť pokutu 5,- € pre nedodržanie zákonom stanovenej oznamovacej lehoty.

V prípade potreby ďalšie informácie získate u pani Valentovej, Mestský úrad Myjava, prízemie, číslo dverí 113. Telefónne číslo je 034/ 6907 113, e-mail: drahomira.valentova@myjava.sk.


Vytlačiť | Pridané: 08:36:13 11.01.2018 | Prečítané: 660x | Autor: Marek Hrin | Komentárov: 0 | Hodnotenie: 0

Ohodnoťte tento článok (známky ako v škole)
Pre hodnotenie musíte byť prihlásený!

Diskusia k článku

Pre pridávanie príspevkov musíte byť prihlásený!


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Január 2019
PUSŠPSN
 123456
78910111213
141516181920
21222324252627
28293031   
Zoznam podujatí

Anketa
Ktoré podujatia adventného a vianočného obdobia patria medzi vaše obľúbené?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online5
Dnes  265
Mesiac  9781
Celkovo687648

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac