Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 8.04. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Komunálne voľby 2018

 

voľbyVoľby do orgánov samosprávy obcí


 

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

     Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

     Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

     Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

     Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

     Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.) Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

     V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta). Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

     Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

     Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

     Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

(pdf) ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 6. júla2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.pdf

 

Volebné obvody pre voľby do orgánov samosprávy mesta konaných 10. novembra 2018


 
(§ 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
 
 • Volebný obvod  č. 1 – Myjava, Domov mládeže, Trokanova ul. č. 7
  Ulice: Javorinská, Záhradnícka, Samka Dudíka, Petra Tvrdého, Milana Marečka, Janka Cádru, Vajanského, Goláňova, Hviezdoslavova,Trokanova, Sládkovičova, kpt. Miloša Uhra, Nádražná, Továrenská, Novomestská, Žaboškreky, Krajňanská, I. SNR, Myjava 1320
  počet poslancov - 2 poslanci
   
 • Volebný obvod  č. 2 – Myjava, Základná škola, Štúrova ul. č. 18
  Ulice: Hodžova, Bradáčova, Štúrova, Staromyjavská, Trnovská, Pri Lesíku, Bodnárova, Buchlovská, Pirte
  počet poslancov - 2 poslanci
   
 • Volebný obvod  č. 3 – Myjava, Kultúrny dom Samka Dudíka, Partizánska ul. č. 17
  Ulica: Nám. M. R. Štefánika, 1. mája
  počet poslancov - 2 poslanci
   
 • Volebný obvod  č. 4 – Myjava, Centrum voľného času, Dolná štvrť, č. 368/23
  Ulica: Dolná štvrť, Siváčkovia, Tehelná, Brezovská, Pažite, Michala Šimonoviča, Hurbanova č. 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 44, Závršky, Pakanská, Hlinícka
  počet poslancov - 2 poslanci             
   
 • Volebný obvod  č. 5 - Myjava, Gymnázium, Jablonská ul. č. 5
  Ulica: Partizánska č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 35, Krmanova, Komenského, Jablonská, U Zemanov, Pažického, Kamenné
  počet poslancov - 2 poslanci             
   
 • Volebný obvod  č. 6 – Myjava, Stredná priemyselná škola, Ul. SNP č. 8
  Ulica: Partizánska č. 19, 21, 23, 25, 27, 29, Jánošíkova, 8. apríla, SNP, Viestova
  počet poslancov - 3 poslanci
   
 • Volebný obvod  č. 7 – Myjava, Úrad práce, soc. vecí a rodiny, nám. M. R. Štefánika 561/6 
  Ulica: Bednárova, Gromovova, generála Svobodu, Duklianska, Čsl. armády, Zory Lackovej, Gegeľovská, Zuzky Zgurišky, Hoštáky, Hurbanova č. 1, 2, 2/A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20/A Moravská, profesora Varsíka
  počet poslancov - 2 poslanci
   
 • Volebný obvod  č. 8 – Myjava časť Turá Lúka,  Základná škola s Materskou školou, č. d. 131, Turá Lúka
  Ulica: mestská časť Turá Lúka súp. č. 1 - 450, „Malejov“ a „Junasovia“ súp. č. 621 - 750
  počet poslancov - 2 poslanci
   
 • Volebný obvod  č. 9 – Myjava časť Turá Lúka, budova Požiarnej zbrojnice „U Belanských“, č. d. 539
  Ulica: mestská časť Turá Lúka „U Belanských“ súp. č. 451 - 620
  počet poslancov - 1 poslanec
   
 • Volebný obvod  č. 10 –  Myjava časť Turá Lúka, budova Požiarnej zbrojnice „U Vankov“, č. d. 807
  Ulica: mestská časť Turá Lúka „U Vankov“ súp. č. 751 – 882, 
  počet poslancov - 1 poslanec
 
Zverejnenie počtu obyvateľov obce

 
Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb k 10. 7. 2018  (§ 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 volebného zákona)  – 11 437 obyvateľov.
 
 
 
Zapisovateľka mestskej volebnej komisie

 
(pdf) menovanie zapisovateľky mestskej volebnej komisie.pdf
 
UPOZORNENIE
 
Od 27. 8. 2018 do 5. 9. 2018 dopoludnia zapisovateľka Mestskej volebnej komisie čerpá dovolenku. Kandidátne listiny tak môžete odovzdať od 5. 9. po poludní do 11. 9. 2018 vrátane.
 
 
 
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie


Mesto Myjava v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí konaných 10. novembra 2018 zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Zodpovedná osoba:

Miroslav Matula
e-mail: miroslav.matula@myjava.sk
tel. číslo: +421 905 324 775

 
Usmernenie k volebnej kampani

 
Volebná kampaň je upravená zákonom č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“). Nedodržanie jednotlivých zákonných povinností je sankcionované! Volebná kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí začala 10. júla 2018 a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, t. j. 7. novembra 2018 o 23:59 h.
 
(pdf) Usmernenie k volebnej kampani kandidátov v obci nad 5000 obyvateľov.pdf
 
 

Kto kandiduje v komunálnych voľbách 2018 v Myjave?

Zapisovateľka mestskej volebnej komisie do utorka 11. septembra 2018 do 24.00 h prevzala kandidátne listiny dvoch kandidátov na primátora Myjavy a 25 kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktorí sa budú uchádzať o priazeň voličov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v sobotu 10. novembra 2018. V termíne do 18. septembra 2018 zasadne mestská volebná komisia, predložené kandidátne listiny preskúma a rozhodne o registrácii kandidátov. Mestská volebná komisia zaregistruje resp. nezaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní pred dňom konania volieb. Potom budú zaregistrovaní kandidáti v plnom rozsahu zverejnení. V tejto chvíli vám ponúkame prehľad tých, ktorí v zákonom stanovenej lehote svoje kandidátne listiny podali.

 

Kandidáti na primátora Myjavy:

 • Jaroslav Foltín, nezávislý kandidát
 • Pavel Halabrín, STAN – Starostovia a nezávislí kandidáti

Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva v Myjave:

Volebný obvod č. 1 – Myjava, Domov mládeže, Trokanova ul. č. 7
Ulice: Javorinská, Záhradnícka, Samka Dudíka, Petra Tvrdého, Milana Marečka, Janka Cádru, Vajanského, Goláňova, Hviezdoslavova,Trokanova, Sládkovičova, kpt. Miloša Uhra, Nádražná, Továrenská, Novomestská, Žaboškreky, Krajňanská, I. SNR
počet poslancov - 2 poslanci

 • Viera Feriancová, nezávislá kandidátka
 • Rastislav Kostelný, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 2 – Myjava, Základná škola, Štúrova ul. č. 18
Ulice: Hodžova, Bradáčova, Štúrova, Staromyjavská, Trnovská, Pri Lesíku, Bodnárova, Buchlovská, Pirte
počet poslancov - 2 poslanci

 • Peter Valúch, nezávislý kandidát
 • Zlata Vydarená, nezávislá kandidátka

Volebný obvod č. 3 – Myjava, Kultúrny dom Samka Dudíka, Partizánska ul. č. 17
Ulica: Nám. M. R. Štefánika, 1. mája
počet poslancov - 2 poslanci

 • Karol Gotthard, STAN – Starostovia a nezávislí kandidáti
 • Stanislav Tomič, nezávislý kandidát
 • Vladimír Tóth, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 4 – Myjava, Centrum voľného času, Dolná štvrť, č. 368/23 
Ulica: Dolná štvrť, Siváčkovia, Tehelná, Brezovská, Pažite, Michala Šimonoviča, Hurbanova č. 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 44, Závršky, Pakanská, Hlinícka
počet poslancov - 2 poslanci

 • Elena Hovorková, Sme rodina
 • Milan Majtán, nezávislý kandidát
 • Lenka Pipová, nezávislá
 • Ján Zelenák, Sme rodina

Volebný obvod č. 5 - Myjava, Gymnázium, Jablonská ul. č. 5
Ulica: Partizánska č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 35, Krmanova, Komenského, Jablonská, U Zemanov, Pažického, Kamenné
počet poslancov - 2 poslanci

 • Jaroslav Krč-Šebera, nezávislý kandidát
 • Ján Michalec, nezávislý kandidát
 • Peter Podmajerský, SKS – Slovenská konzervatívna strana

Volebný obvod č. 6 – Myjava, Stredná priemyselná škola, Ul. SNP č. 8 
Ulica: Partizánska č. 19, 21, 23, 25, 27, 29, Jánošíkova, 8. apríla, SNP, Viestova
počet poslancov - 3 poslanci

 • Viera Dugová, STAN – Starostovia a nezávislí kandidáti
 • Jaroslav Hargaš, STAN – Starostovia a nezávislí kandidáti
 • Ľubomír Karika, nezávislý kandidát
 • Martin Ferianec, OKS – Občianska konzervatívna strana
 • Roman Vajaš, Sme rodina

Volebný obvod č. 7 – Myjava, Úrad práce, soc. vecí a rodiny, nám. M. R. Štefánika 561/6 
Ulica: Bednárova, Gromovova, generála Svobodu, Duklianska, Čsl. armády, Zory Lackovej, Gegeľovská, Zuzky Zgurišky, Hoštáky, Hurbanova č. 1, 2, 2/A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20/A Moravská, profesora Varsíka
počet poslancov - 2 poslanci

 • Pavol Kosík, nezávislý kandidát
 • Miloš Zábražný, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 8 – Myjava časť Turá Lúka, Základná škola s Materskou školou, č. d. 131, Turá Lúka
Ulica: mestská časť Turá Lúka súp. č. 1 - 450, „Malejov“ a „Junasovia“ súp. č. 621 - 750
počet poslancov - 2 poslanci

 • Ľubomír Halabrín, STAN – Starostovia a nezávislí kandidáti
 • Branislav Havlík, SMER SD

Volebný obvod č. 9 – Myjava časť Turá Lúka, budova Požiarnej zbrojnice „U Belanských“, č. d. 539 
Ulica: mestská časť Turá Lúka „U Belanských“ súp. č. 451 - 620
počet poslancov - 1 poslanec

 • Milan Fúsek – SMER SD

Volebný obvod č. 10 – Myjava časť Turá Lúka, budova Požiarnej zbrojnice „U Vankov“, č. d. 807
Ulica: mestská časť Turá Lúka „U Vankov“ súp. č. 751 – 882, 
počet poslancov - 1 poslanec

 • Martin Podmajerský, nezávislý kandidát

Na porovnanie, v komunálnych voľbách v roku 2014 kandidovali na primátora Myjavy štyria kandidáti, kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva v Myjave bolo 54. Potrebné informácie o tohoročných voľbách do orgánov samosprávy obcí nájdete v samostatnej sekcii Mesto - Komunálne voľby 2018.

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupteľstva v Myjave


Mesto Myjava zverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a dopnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pe voľby do mestského zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov.

 

 • Volebný obvod  č. 1 – Myjava, Domov mládeže, Trokanova ul. č. 7
  Ulice: Javorinská, Záhradnícka, Samka Dudíka, Petra Tvrdého, Milana Marečka, Janka Cádru, Vajanského, Goláňova, Hviezdoslavova,Trokanova, Sládkovičova, kpt. Miloša Uhra, Nádražná, Továrenská, Novomestská, Žaboškreky, Krajňanská, I. SNR

  Viera Feriancová, Mgr., 50 r., Centrum tradičnej kultúry v Myjave (OvZP TSK), riaditeľka - nezávislá kandidátka
  Rastislav Kostelný, Ing., 53 r., manažér - nezávislý kandidát

  Vo volebnom obvode sa volia dvaja poslanci.
   
 • Volebný obvod  č. 2 – Myjava, Základná škola, Štúrova ul. č. 18
  Ulice: Hodžova, Bradáčova, Štúrova, Staromyjavská, Trnovská, Pri Lesíku, Bodnárova, Buchlovská, Pirte

  Peter Valúch, Ing., 60 r., ekonomicko-technický pracovník - nezávislý kandidát
  Zlata Vydarená, 59 r., učiteľka - nezávislá kandidátka

  Vo volebnom obvode sa volia dvaja poslanci.
   
 • Volebný obvod  č. 3 – Myjava, Kultúrny dom Samka Dudíka, Partizánska ul. č. 17 
  Ulica: Nám. M. R. Štefánika, 1. mája

  Karol Gotthard, 65 r., dôchodca - Starostovia a nezávislí kandidáti
  Stanislav Tomič, Ing., 47 r., zástupca primátora - nezávislý kandidát
  Vladimír Tóth, Ing., 59 r., výrobno-technický námestník - nezávislý kandidát

  Vo volebnom obvode sa volia dvaja poslanci.
   
 • Volebný obvod  č. 4 – Myjava, Centrum voľného času, Dolná štvrť, č. 368/23 
  Ulica: Dolná štvrť, Siváčkovia, Tehelná, Brezovská, Pažite, Michala Šimonoviča, Hurbanova č. 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 44, Závršky, Pakanská, Hlinícka

  Elena Hovorková, 47 r., poštový kuriér - Sme rodina - Boris Kollár
  Milan Majtán, Ing., 41 r., konateľ spoločnosti - nezávislý kandidát
  Lenka Pipová, Mgr., 40 r., učiteľka - nezávislá kandidátka
  Ján Zelenák, 55 r., vedúci technickej skupiny BVS Myjava - Sme rodina - Boris Kollár

  Vo volebnom obvode sa volia dvaja poslanci.   
   
 • Volebný obvod  č. 5 - Myjava, Gymnázium, Jablonská ul. č. 5
  Ulica: Partizánska č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 35, Krmanova, Komenského, Jablonská, U Zemanov, Pažického, Kamenné

  Jaroslav Krč-Šebera, Ing., 48 r., konateľ Správy majetku mesta Myjava - nezávislý kandidát
  Ján Michalec, Mgr., 43 r., ZUŠ Brezová pod Bradlom - nezávislý kandidát
  Peter Podmajerský, Ing., 41 r., obchodný manažér - Slovenská konzervatívna strana

  Vo volebnom obvode sa volia dvaja poslanci.
   
 • Volebný obvod  č. 6 – Myjava, Stredná priemyselná škola, Ul. SNP č. 8 
  Ulica: Partizánska č. 19, 21, 23, 25, 27, 29, Jánošíkova, 8. apríla, SNP, Viestova

  Viera Dugová, 56 r., pedagogická pracovníčka - Starostovia a nezávislí kandidáti
  Martin Ferianec, 32 r., športový publicista - Občianska konzervatívna strana
  Jaroslav Hargaš, 62 r., dôchodca - Starostovia a nezávislí kandidáti
  Ľubomír Karika, Mgr., 39 r., advokát - nezávislý kandidát
  Roman Vajaš, Mgr., 45 r., projektový manažér - Sme rodina - Boris Kollár

  Vo volebnom obvode sa volia traja poslanci.
   
 • Volebný obvod  č. 7 – Myjava, Úrad práce, soc. vecí a rodiny, nám. M. R. Štefánika 561/6  
  Ulica: Bednárova, Gromovova, generála Svobodu, Duklianska, Čsl. armády, Zory Lackovej, Gegeľovská, Zuzky Zgurišky, Hoštáky, Hurbanova č. 1, 2, 2/A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20/A Moravská, profesora Varsíka

  Pavol Kosík, Ing., 38 r., obchodný riaditeľ - nezávislý kandidát
  Miloš Zábražný, 53 r., OSZČ - obchodný zástupca poisťovacej spoločnosti - nezávislý kandidát

  Vo volebnom obvode sa volia dvaja poslanci.
   
 • Volebný obvod  č. 8 – Myjava časť Turá Lúka,  Základná škola s Materskou školou, č. d. 131, Turá Lúka
  Ulica: mestská časť Turá Lúka súp. č. 1 - 450, „Malejov“ a „Junasovia“ súp. č. 621 - 750

  Ľubomír Halabrín, Ing., 52 r., manažér - Starostovia a nezávislí kandidáti
  Branislav Havlík, 67 r., konateľ spoločnosti, SMER - sociálna demokracia

  Vo volebnom obvode sa volia dvaja poslanci.
   
 • Volebný obvod  č. 9 – Myjava časť Turá Lúka, budova Požiarnej zbrojnice „U Belanských“, č. d. 539 
  Ulica: mestská časť Turá Lúka „U Belanských“ súp. č. 451 - 620

  Milan Fúsek, 34 r., podnikateľ, SMER - sociálna demokracia

  Vo volebnom obvode sa volí jeden poslanec.
   
 • Volebný obvod  č. 10 –  Myjava časť Turá Lúka, budova Požiarnej zbrojnice „U Vankov“, č. d. 807
  Ulica: mestská časť Turá Lúka „U Vankov“ súp. č. 751 – 882, 

  Martin Podmajerský, Ing., 62 r., dôchodca - nezávislý kandidát

  Vo volebnom obvode sa volí jeden poslanec.

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Myjava


Mesto Myjava zverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a dopnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pe voľby primátora mesta Myjava.

 1. Jaroslav Foltín, Mgr., 47 r., riaditeľ školy - nezávislý kandidát
 2. Pavel Halabrín, 57 r., primátor - Starostovia a nezávislí kandidáti

 

Zmena sídla mestskej volebnej komisie


Mesto Myjava oznamuje občanom, že z dôvodu ešte nedokončenej rekonštrukcie budovy mestského úradu na Námestí M. R. Štefánika bude mať Mestská volebná komisia dňa 10. 11. 2018 sídlo na Trokanovej ul. 42/3, 907 01 Myjava. Ide o budovu bývalého strojárskeho učilišťa, v ktorej je mestský úrad dočasne presťahovaný. Mestská volebná komisia bude sídliť v tejto budove na prízemí vľavo. Ďakujeme za pochopenie!
 
 
Oficiálne výsledky komunálnych volieb v Myjave

V sobotu 10. novembra 2018 mali aj obyvatelia Myjavy možnosť zvoliť si primátora a devätnástich poslancov Mestského zastupiteľstva na nasledujúce štyri roky. Vyberali si z dvoch kandidátov na primátora a dvadsiatich piatich kandidátov na poslanca. Podľa oficiálnych výsledkov zverejnených na stránke Štatistického úradu SR sa z celkového počtu 9742 oprávnených voličov dostavilo v Myjave do volebných miestností 3955 ľudí, ktorí do urien vhodili 3953 obálok. V nich bol ukrytých 3898 platných hlasov pre voľbu primátora a 3642 platných hlasov pre voľby do zastupiteľstva. Volebná účasť tak dosiahla hodnotu 40,59%. A kto teda bude stáť na čele mesta vo funkčnom období 2018 - 2021?

Primátorský post obhájil piaty raz Pavel Halabrín (Starostovia a nezávislí kandidári), ktorý získal 2609 hlasov, čo predstavuje hodnotu 66,93%. Druhý kandidát, Mgr. Jaroslav Foltín (nezávislý), si získal dôveru 1289 voličov, čo predstavuje hodnotu 33,06%. Do poslaneckých lavíc mestského parlamentu po ustanovujúcom zasadnutí a zložení sľubu zasadnú:

Volebný obvod č. 1 – Ulice: Javorinská, Záhradnícka, Samka Dudíka, Petra Tvrdého, Milana Marečka, Janka Cádru, Vajanského, Goláňova, Hviezdoslavova,Trokanova, Sládkovičova, kpt. Miloša Uhra, Nádražná, Továrenská, Novomestská, Žaboškreky, Krajňanská, I. SNR

 • Rastislav Kostelný, Ing., 53 r., manažér - nezávislý kandidát - 304 hlasov
 • Viera Feriancová, Mgr., 50 r., Centrum tradičnej kultúry v Myjave (OvZP TSK), riaditeľka - nezávislá kandidátka - 270 hlasov

Volebný obvod č. 2 – Ulice: Hodžova, Bradáčova, Štúrova, Staromyjavská, Trnovská, Pri Lesíku, Bodnárova, Buchlovská, Pirte

 • Peter Valúch, Ing., 60 r., ekonomicko-technický pracovník - nezávislý kandidát - 272 hlasov
 • Zlata Vydarená, 59 r., učiteľka - nezávislá kandidátka - 261 hlasov

Volebný obvod č. 3 – Ulica: Nám. M. R. Štefánika, 1. mája

 • Stanislav Tomič, Ing., 47 r., zástupca primátora - nezávislý kandidát - 291 hlasov
 • Vladimír Tóth, Ing., 59 r., výrobno-technický námestník - nezávislý kandidát - 281 hlasov

Volebný obvod č. 4 – Ulica: Dolná štvrť, Siváčkovia, Tehelná, Brezovská, Pažite, Michala Šimonoviča, Hurbanova č. 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 44, Závršky, Pakanská, Hlinícka

 • Milan Majtán, Ing., 41 r., konateľ spoločnosti - nezávislý kandidát - 296 hlasov
 • Lenka Pipová, Mgr., 40 r., učiteľka - nezávislá kandidátka - 270 hlasov

Volebný obvod č. 5 - Ulica: Partizánska č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 35, Krmanova, Komenského, Jablonská, U Zemanov, Pažického, Kamenné

 • Jaroslav Krč-Šebera, Ing., 48 r., konateľ Správy majetku mesta Myjava - nezávislý kandidát - 304 hlasov
 • Peter Podmajerský, Ing., 41 r., obchodný manažér - Slovenská konzervatívna strana - 282 hlasov

Volebný obvod č. 6 – Ulica: Partizánska č. 19, 21, 23, 25, 27, 29, Jánošíkova, 8. apríla, SNP, Viestova

 • Jaroslav Hargaš, 62 r., dôchodca - Starostovia a nezávislí kandidáti - 263 hlasov
 • Ľubomír Karika, Mgr., 39 r., advokát - nezávislý kandidát - 258 hlasov
 • Viera Dugová, 56 r., pedagogická pracovníčka - Starostovia a nezávislí kandidáti - 233 hlasov

Volebný obvod č. 7 – Ulica: Bednárova, Gromovova, generála Svobodu, Duklianska, Čsl. armády, Zory Lackovej, Gegeľovská, Zuzky Zgurišky, Hoštáky, Hurbanova č. 1, 2, 2/A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20/A Moravská, profesora Varsíka

 • Miloš Zábražný, 53 r., OSZČ - obchodný zástupca poisťovacej spoločnosti - nezávislý kandidát - 330 hlasov
 • Pavol Kosík, Ing., 38 r., obchodný riaditeľ - nezávislý kandidát - 315 hlasov

Volebný obvod č. 8 – Ulica: mestská časť Turá Lúka súp. č. 1 - 450, „Malejov“ a „Junasovia“ súp. č. 621 - 750

 • Ľubomír Halabrín, Ing., 52 r., manažér - Starostovia a nezávislí kandidáti - 331 hlasov
 • Branislav Havlík, 67 r., konateľ spoločnosti, SMER - sociálna demokracia - 288 hlasov

Volebný obvod č. 9 – Ulica: mestská časť Turá Lúka „U Belanských“ súp. č. 451 - 620

 • Milan Fúsek, 34 r., podnikateľ, SMER - sociálna demokracia - 96 hlasov

Volebný obvod č. 10 – Ulica: mestská časť Turá Lúka „U Vankov“ súp. č. 751 – 882

 • Martin Podmajerský, Ing., 62 r., dôchodca - nezávislý kandidát - 67 hlasov

Skladba Mestského zastupiteľstva v Myjave bude z politického hľadiska nasledovná:

 • nezávislí - 13 poslancov (68,42%)
 • Slovenská konzervatívna strana - 1 poslanec (5,26%)
 • SMER-SD - 2 poslanci (10,52%)
 • Starostovia a nezávislí kandidáti - 3 poslanci (15,78%)

Skladba Mestského zastupiteľstva v Myjave bude na webe aktualizovaná po ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva a získaní potrebných materiálov a súhlasov od zvolených poslancov.

zdroj: volbysr.skDôležité oznamy
Kalendár podujatí
Apríl 2020
PUSŠPSN
  12345
679101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Zoznam podujatí

Anketa
V ktorej lokalite na Myjave máte najväčší problém zaparkovať?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online17
Dnes  772
Mesiac  10522
Celkovo1105379

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac