Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 19.10. 2018 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Materiály na rokovanie

 

Rok 2018


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 27. 9. 2018, 15.00 h

 

(pdf) VZN mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava - príloha č. 4 - Stanovenie výšky nájmov pre bytové domy Kamenné.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2018.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Majetkové prevody - bytové domy na Ul. SNP.pdf

(pdf) Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf

(pdf) Správa o plnení rozpočtu mesta Myjava.pdf

(pdf) Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2018.pdf

(pdf) 4. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2018 k 30. 9. 2018 RO č. 4/2018.pdf

(pdf) Program odpadového hospodárstva mesta Myjava na roky 2016 - 2020.pdf

(pdf) Návrh investičných akcií mesta v roku 2019.pdf

(pdf) Východiská rozpočtu mesta Myjava na rok 2019.pdf


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 28. 6. 2018, 13.00 h


(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2018.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) 3. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2018 k 30. 6. 2018 RO č. 3/2018.pdf

(pdf) 3. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2018 k 30. 6. 2018 RO č. 3/2018 - rozpis.pdf

(pdf) Dodatok č. 3 VZN mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava – príloha č. 4 - Stanovenie výšky nájmov pre bytové domy Kamenné.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.pdf

(pdf) Komunitný plán – aktualizácia (súlad so zákonom).pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. za rok 2017.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2017 - Samšport , s.r.o.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2017 - Spartak Myjava, a.s.pdf

(pdf) Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby Nezábudka za rok 2017.pdf

(pdf) Návrh spôsobu financovania prevádzky cintorínov v meste, harmonogram rekonštrukcie Domu smútku, poplatky za cintorínske a pohrebné služby, analýza hrobových miesta, návrh zmluvy s obcami o spoločnom užívaní a financovaní cintorínov a Domu smútku.pdf

(pdf) Štatút MFF MYJAVA a založenie Slovenskej národnej sekcie CIOFF.pdf
 
(pdf) Dotácia na činnosť CVČ zriadeného v inom meste na rok 2018.pdf

 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, utorok 24. 4. 2018, 15.00 h

 

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Záverečný účet mesta Myjava za rok 2017.pdf

(pdf) Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2017.pdf

(pdf) Plnenie rozpočtu mesta Myjava za rok 2017.pdf

(pdf) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Myjava za rok 2017.pdf

(pdf) 2. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2018.pdf

(pdf) 2. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2018 - rozpis.pdf

(pdf) Dodatok č.1 k VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava, príloha č. 1 – úprava cenníka.pdf

(pdf) VZN o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.pdf

(pdf) Protest prokurátora k VZN o ochrane ovzdušia.pdf

(pdf) Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Myjava o organizovaní spoločného stravovania.pdf

(pdf) Dodatok č. 9 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava.pdf

(pdf) Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2017.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n. o. za rok 2017.pdf

(pdf) Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2017.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o. za rok 2017.pdf

(pdf) Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2017.pdf

(pdf) Správa nezávislého audítora k  záverečnému účtu mesta Myjava za rok 2017.pdf


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 15. 2. 2018, 15.00 h

 

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2018.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2018 - príloha.pdf

(pdf) Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zariadení opatrovateľskej služby Nezábudka.pdf

(pdf) Návrh Dodatku č. 8 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zariadení opatrovateľskej služby Nezábudka a návrh Dodatku č.8 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava - dôvodová správa.pdf

(pdf) Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zariadení opatrovateľskej služby Nezábudka a návrh Dodatku č.8 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava - príklady úhrad.pdf

(pdf) 4. zmena rozpočtu mesta Myjava k 31. 12. 2017 rozpočtovým opatrením č. 4/2017.pdf

(pdf) 1. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2018.pdf

(pdf) Návrh na zmeny rozpočtu - návrh uznesenia.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2017.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2017.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2017 - priestupky.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2017 - prevencia.pdf

(pdf) Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2017.pdf

(pdf) Informácia o pripravovaných investičných akciách mesta  na rok 2018.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 8. 2. 2018, 17.00 h


(pdf) Návrh zmluvy o združení finančných prostriedkov - Dom smútku.pdf

(pdf) Dom smútku Myjava - návrh rekonštrukcie a finacovania.pdf

(pdf) Dom smútku Myjava - návrh spolupráce obcí.pdf

(pdf) Dom smútku Myjava - prílohy.pdf

 

 

Rok 2017Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, streda 6. 12. 2017, 15.00 h

 

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2018.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - schválenie.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o dani z nehnuteľností - schválenie.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o dani z nehnuteľností - dôvodová správa.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia - schválenie.pdf

(pdf) Návrh viacročného rozpočtu mesta Myjava na roky 2018 - 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu.pdf

(pdf) Návrh viacročného rozpočtu mesta Myjava na roky 2018 - 2020 - príloha - zámery a ciele.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2017.pdf

(pdf) Návrh dodatku č.7 VZN mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2018.pdf

(pdf) Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2018.pdf

(pdf) Rôzne - Informácia o vzniku právneho subjektu ZŠ s MŠ Turá Lúka.pdf

(pdf) Rôzne - Kronika mesta Myjava za rok 2016.pdf

(pdf) Zmeny v návrhu rozpočtu mesta Myjava na rok 2018.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 26. 10. 2017, 15.00 h

 

(pdf) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

(pdf) Komentár k návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

(pdf) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o dani z nehnuteľností.pdf

(pdf) Komentár k návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti.pdf

(pdf) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.pdf

(pdf) Organizačný poriadok MsP - schválenie.pdf

(pdf) 3. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2017 k 30. 9. 2017.pdf

(pdf) 3. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2017 k 30. 9. 2017 - komentár.pdf

(pdf) Východiská rozpočtu mesta Myjava na rok 2018.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Návrh zásad výberových konaní mesta Myjava.pdf

(pdf) Rôzne - dotácia pre Detské centrum Včielka.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 24. 8. 2017, 15.00 h.

 

(pdf) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Myjava o umiestňovaní volebných plagátov a informácia o voľbách do VÚC, ktoré sa budú konať 4. 11. 2017.pdf

(pdf) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Myjava, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Myjava.pdf

(pdf) Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby Nezábudka za rok 2016.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácií zriadenej mestom Myjava za rok 2016 - Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok roku 2017.pdf

(pdf) Smernica o vybavovaní sťažností v podmienkach samosprávy mesta Myjava.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf

(pdf) Správa o plnení rozpočtu mesta Myjava k 30. 6. 2017.pdf

(pdf) Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Myjava k 30. 6. 2017.pdf

(pdf) Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.pdf

(pdf) Informácia o realizovaných a pripravovaných investíciách a projektoch v roku 2017.pdf

(pdf) Informácia o verejných obstarávaniach.pdf

(pdf) Rôzne - Informácia o vysporiadaní pozemkov v časti Kopánka.pdf

(pdf) Informácia o príprave volieb do VÚC, ktoré sa budú konať 4. 11. 2017.pdf

(pdf) Informácia o prechode ZŠ s MŠ Turá Lúka na právnu subjektivitu.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 22. 6. 2017, 13.00 h 

 

(pdf) Dodatok č. 7 k VZN Mesta Myjava o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava + príloha.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Myjava.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. za rok 2016.pdf

(pdf) 2. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2017 k 30.6.2017 RO č. 2/2017.pdf

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2017.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Návrh na poskytnutie dotácie na rok 2017 na činnosť CVČ zriadeného na území iného mesta resp. obce.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti Samšport s.r.o. za rok 2016.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n.o. za rok 2016.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n.o. za rok 2016.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti Spartak Myjava, a.s. za rok 2016.pdf

(pdf) Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „Nezábudka“ za rok 2016.pdf 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 4. 5. 2017, 15.00 h

 

(pdf) Záverečný účet mesta Myjava za rok 2016.pdf

(pdf) Plnenie rozpočtu mesta Myjava k 31. 12. 2016.pdf

(pdf) Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Myjava k 31. 12. 2016.pdf

(pdf) Správa audítora k auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2016.pdf

(pdf) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Myjava - Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava + prílohy.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Majetkové prevody - cesty TSK.pdf

(pdf) Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2016.pdf

(pdf) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Štúrova v Myjave" a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu.pdf

(pdf) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Viestova v Myjave" a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu.pdf

(pdf) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu ,,Vybudovanie ochrannej nádrže Padelky“ a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu.pdf

(pdf) Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2016.pdf

(pdf) 1. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2017.pdf

 


 

Riadne rokovanie Metského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 23. 2. 2017, 15.00 h

 

(pdf) Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 5.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 5 - textová časť.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2017.pdf

(pdf) Dodatok č. 1 VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta Myjava.pdf

(pdf) Dodatok č. 1 k VZN -  Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2016.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu Rozšírenie kapacity MŠ v Myjave a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu.pdf

(pdf) Zásady odmeňovania poslancov, zástupcu primátora a členov komisií MsZ Myjava.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2016.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2016 - príloha.pdf

(pdf) Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2016.pdf

 


 

Rok 2016

 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, utorok 6. 12. 2016, 15.00 h

 

(pdf) Dodatok č. 2 k VZN Mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava a stanovenie výšky nájmu v zariadeniach na ul. Trokanova 234 a 236 – schválenie.pdf

(pdf) Dodatok č. 2 k VZN Mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava – dôvodová správa.pdf

(pdf) Dodatok č. 5 k VZN Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.pdf

(pdf) Programový rozpočet mesta Myjava na roky 2017 - 2019 - zámery a ciele.pdf

(pdf) Návrh viacročného rozpočtu Mesta Myjava na roky 2017 - 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu.pdf

(pdf) Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017.pdf

(pdf) Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2017.pdf

(pdf) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2017.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 10. 11. 2016, 15.00 h

 

(pdf) Dodatok č. 2 k VZN Mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava – návrh.pdf

(pdf) Dodatok č. 2 k VZN Mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava – dôvodová správa.pdf

(pdf) Dodatok č. 2 k VZN Mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava – informácia o bytoch.pdf

(pdf) Dodatok č. 2 k VZN Mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava – fond opráv a jeho čerpanie.pdf

(pdf) Dodatok č. 1 k VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2016 - návrh.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 3.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 4.pdf

(pdf) Zmeny rozpočtu mesta Myjava - tabuľková časť.pdf

(pdf) Východiská rozpočtu mesta Myjava na rok 2017.pdf

(pdf) Informácia o pripravovaných investičných akciách na rok 2017.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 8. 9. 2016, 15.00 h

 

(pdf) VZN Mesta Myjava o miestnej dani za ubytovanie - schválenie.pdf

(pdf) VZN Mesta Myjava o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva - schválenie.pdf

(pdf) Konsolidovaná účtovná závierka mesta Myjava k 31. 12. 2015.pdf

(pdf) Poznámky k účtovnej závierke mesta Myjava k 31. 12. 2015.pdf

(pdf) Konsolidovaná výročná správa mesta Myjava za rok 2015.pdf

(pdf) Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Myjava k 30. 6. 2016.pdf

(pdf) Čerpanie rozpočtu mesta Myjava k 30. 6. 2016.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok roku 2016.pdf

(pdf) Komunitný plán sociálnych služieb mesta Myjava - schválenie.pdf

(pdf) Schválenie výšky dotácie na činnosť CVČ zriadeného na území inej obce.pdf

(pdf) Schválenie výšky dotácie na Detské centrum Včielka Turá Lúka.pdf

(pdf) Informácia o verejných obstarávaniach v roku 2016.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 23. 6. 2016, 15.00 h


(pdf) Dodatok č.4 k VZN mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava – schválenie.pdf

(pdf) Dodatok č.2 k VZN mesta Myjava o organizovaní spoločného stravovania.pdf

(pdf) Komunitný plán sociálnych služieb mesta Myjava - návrh.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o miestnej dani za ubytovanie - návrh.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva - návrh.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o poskytovaní dotácií - návrh.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016.pdf

(pdf) Správa o hospodárení neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc za rok 2015.pdf

(pdf) Správa o hospodárení neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava za rok 2015.pdf

(pdf) Správa o hospodárení Zariadenia opatrovateľskej služby Nezábudka v Myjave za rok 2015.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti SAMŠPORT s. r. o. za rok 2015.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti SAMŠPORT s. r. o. za rok 2015 - Príloha č. 1.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti SAMŠPORT s. r. o. za rok 2015 - Príloha č. 2.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti SAMŠPORT s. r. o. za rok 2015 - Príloha č. 3.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku mesta Myjava s. r. o. za rok 2015.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku mesta Myjava s. r. o. - Príloha č. 1.pdf

(pdf) 2. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2016 k 30. 6. 2016 RO č.2/2016.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 28. 4. 2016, 15.00 h

 

(pdf) Záverečný účet mesta Myjava za rok 2015.pdf

(pdf) Správa audítora k záverečnému účtu mesta Myjava za rok 2015.pdf

(pdf) Hodnotiaca správa plnenia rozpočtu mesta Myjava k 31. 12. 2015.pdf

(pdf) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Myjava za rok 2015.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o odpadoch - schválenie.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom a území mesta Myjava na rok 2016 - schválenie.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Myjava - schválenie.pdf

(pdf) Dodatok č. 4 k VZN Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.pdf

(pdf) Dodatok č. 1 k VZN Mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava - schválenie.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) 1. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2016.pdf

(pdf) Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2015.pdf

(pdf) Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2015.pdf

(pdf) Protest prokurátora k prijatým VZN mesta Myjava.pdf

(pdf) Vyjadrenie k protestu prokurátora k prijatým VZN mesta Myjava.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 25. 2. 2016, 15.00 h

 

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o odpadoch.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2016.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Myjava.pdf

(pdf) 7. zmena rozpočtu RO č. 6/2015 zo dňa 30. 12. 2015.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Finančné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2015.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2015.pdf

(pdf) Informácia o pripravovaných investičných akciách Mesta Myjava v roku 2016.pdf

(pdf) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2016 - schválenie.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2015.pdf

(pdf) Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2015.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, streda 13. 1. 2016, 15.00 h

 

(pdf) Kúpna zmluva na prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov pre obytný blok č. 105, súp. č. 1058, sídlisko Kamenné 1, stavba Myjava - schválenie.pdf Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Október 2018
PUSŠPSN
1234567
891011121314
151617182021
22232425262728
293031    
Zoznam podujatí

Anketa
Kde by sa podľa vás mal v budúcnosti konať Sviatok piva Myjava?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online3
Dnes  71
Mesiac  14637
Celkovo626194

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac