Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 16.12. 2017 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Materiály na rokovanie

 

Rok 2017


Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, streda 6. 12. 2017, 15.00 h

 

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2018.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - schválenie.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o dani z nehnuteľností - schválenie.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o dani z nehnuteľností - dôvodová správa.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia - schválenie.pdf

(pdf) Návrh viacročného rozpočtu mesta Myjava na roky 2018 - 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu.pdf

(pdf) Návrh viacročného rozpočtu mesta Myjava na roky 2018 - 2020 - príloha - zámery a ciele.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2017.pdf

(pdf) Návrh dodatku č.7 VZN mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2018.pdf

(pdf) Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2018.pdf

(pdf) Rôzne - Informácia o vzniku právneho subjektu ZŠ s MŠ Turá Lúka.pdf

(pdf) Rôzne - Kronika mesta Myjava za rok 2016.pdf

(pdf) Zmeny v návrhu rozpočtu mesta Myjava na rok 2018.pdf

 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 26. 10. 2017, 15.00 h

 

(pdf) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

(pdf) Komentár k návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

(pdf) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o dani z nehnuteľností.pdf

(pdf) Komentár k návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti.pdf

(pdf) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.pdf

(pdf) Organizačný poriadok MsP - schválenie.pdf

(pdf) 3. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2017 k 30. 9. 2017.pdf

(pdf) 3. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2017 k 30. 9. 2017 - komentár.pdf

(pdf) Východiská rozpočtu mesta Myjava na rok 2018.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Návrh zásad výberových konaní mesta Myjava.pdf

(pdf) Rôzne - dotácia pre Detské centrum Včielka.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 24. 8. 2017, 15.00 h.

 

(pdf) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Myjava o umiestňovaní volebných plagátov a informácia o voľbách do VÚC, ktoré sa budú konať 4. 11. 2017.pdf

(pdf) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Myjava, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Myjava.pdf

(pdf) Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby Nezábudka za rok 2016.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácií zriadenej mestom Myjava za rok 2016 - Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok roku 2017.pdf

(pdf) Smernica o vybavovaní sťažností v podmienkach samosprávy mesta Myjava.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf

(pdf) Správa o plnení rozpočtu mesta Myjava k 30. 6. 2017.pdf

(pdf) Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Myjava k 30. 6. 2017.pdf

(pdf) Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.pdf

(pdf) Informácia o realizovaných a pripravovaných investíciách a projektoch v roku 2017.pdf

(pdf) Informácia o verejných obstarávaniach.pdf

(pdf) Rôzne - Informácia o vysporiadaní pozemkov v časti Kopánka.pdf

(pdf) Informácia o príprave volieb do VÚC, ktoré sa budú konať 4. 11. 2017.pdf

(pdf) Informácia o prechode ZŠ s MŠ Turá Lúka na právnu subjektivitu.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 22. 6. 2017, 13.00 h 

 

(pdf) Dodatok č. 7 k VZN Mesta Myjava o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava + príloha.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Myjava.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. za rok 2016.pdf

(pdf) 2. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2017 k 30.6.2017 RO č. 2/2017.pdf

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2017.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Návrh na poskytnutie dotácie na rok 2017 na činnosť CVČ zriadeného na území iného mesta resp. obce.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti Samšport s.r.o. za rok 2016.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n.o. za rok 2016.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n.o. za rok 2016.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti Spartak Myjava, a.s. za rok 2016.pdf

(pdf) Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „Nezábudka“ za rok 2016.pdf 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 4. 5. 2017, 15.00 h

 

(pdf) Záverečný účet mesta Myjava za rok 2016.pdf

(pdf) Plnenie rozpočtu mesta Myjava k 31. 12. 2016.pdf

(pdf) Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Myjava k 31. 12. 2016.pdf

(pdf) Správa audítora k auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2016.pdf

(pdf) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Myjava - Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava + prílohy.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Majetkové prevody - cesty TSK.pdf

(pdf) Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2016.pdf

(pdf) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Štúrova v Myjave" a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu.pdf

(pdf) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Viestova v Myjave" a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu.pdf

(pdf) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu ,,Vybudovanie ochrannej nádrže Padelky“ a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu.pdf

(pdf) Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2016.pdf

(pdf) 1. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2017.pdf

 


 

Riadne rokovanie Metského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 23. 2. 2017, 15.00 h

 

(pdf) Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 5.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 5 - textová časť.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2017.pdf

(pdf) Dodatok č. 1 VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta Myjava.pdf

(pdf) Dodatok č. 1 k VZN -  Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2016.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu Rozšírenie kapacity MŠ v Myjave a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu.pdf

(pdf) Zásady odmeňovania poslancov, zástupcu primátora a členov komisií MsZ Myjava.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2016.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2016 - príloha.pdf

(pdf) Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2016.pdf

 


 

Rok 2016

 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, utorok 6. 12. 2016, 15.00 h

 

(pdf) Dodatok č. 2 k VZN Mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava a stanovenie výšky nájmu v zariadeniach na ul. Trokanova 234 a 236 – schválenie.pdf

(pdf) Dodatok č. 2 k VZN Mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava – dôvodová správa.pdf

(pdf) Dodatok č. 5 k VZN Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.pdf

(pdf) Programový rozpočet mesta Myjava na roky 2017 - 2019 - zámery a ciele.pdf

(pdf) Návrh viacročného rozpočtu Mesta Myjava na roky 2017 - 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu.pdf

(pdf) Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017.pdf

(pdf) Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2017.pdf

(pdf) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2017.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 10. 11. 2016, 15.00 h

 

(pdf) Dodatok č. 2 k VZN Mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava – návrh.pdf

(pdf) Dodatok č. 2 k VZN Mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava – dôvodová správa.pdf

(pdf) Dodatok č. 2 k VZN Mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava – informácia o bytoch.pdf

(pdf) Dodatok č. 2 k VZN Mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava – fond opráv a jeho čerpanie.pdf

(pdf) Dodatok č. 1 k VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2016 - návrh.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 3.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 4.pdf

(pdf) Zmeny rozpočtu mesta Myjava - tabuľková časť.pdf

(pdf) Východiská rozpočtu mesta Myjava na rok 2017.pdf

(pdf) Informácia o pripravovaných investičných akciách na rok 2017.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 8. 9. 2016, 15.00 h

 

(pdf) VZN Mesta Myjava o miestnej dani za ubytovanie - schválenie.pdf

(pdf) VZN Mesta Myjava o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva - schválenie.pdf

(pdf) Konsolidovaná účtovná závierka mesta Myjava k 31. 12. 2015.pdf

(pdf) Poznámky k účtovnej závierke mesta Myjava k 31. 12. 2015.pdf

(pdf) Konsolidovaná výročná správa mesta Myjava za rok 2015.pdf

(pdf) Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Myjava k 30. 6. 2016.pdf

(pdf) Čerpanie rozpočtu mesta Myjava k 30. 6. 2016.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok roku 2016.pdf

(pdf) Komunitný plán sociálnych služieb mesta Myjava - schválenie.pdf

(pdf) Schválenie výšky dotácie na činnosť CVČ zriadeného na území inej obce.pdf

(pdf) Schválenie výšky dotácie na Detské centrum Včielka Turá Lúka.pdf

(pdf) Informácia o verejných obstarávaniach v roku 2016.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 23. 6. 2016, 15.00 h


(pdf) Dodatok č.4 k VZN mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava – schválenie.pdf

(pdf) Dodatok č.2 k VZN mesta Myjava o organizovaní spoločného stravovania.pdf

(pdf) Komunitný plán sociálnych služieb mesta Myjava - návrh.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o miestnej dani za ubytovanie - návrh.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva - návrh.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o poskytovaní dotácií - návrh.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016.pdf

(pdf) Správa o hospodárení neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc za rok 2015.pdf

(pdf) Správa o hospodárení neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava za rok 2015.pdf

(pdf) Správa o hospodárení Zariadenia opatrovateľskej služby Nezábudka v Myjave za rok 2015.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti SAMŠPORT s. r. o. za rok 2015.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti SAMŠPORT s. r. o. za rok 2015 - Príloha č. 1.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti SAMŠPORT s. r. o. za rok 2015 - Príloha č. 2.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti SAMŠPORT s. r. o. za rok 2015 - Príloha č. 3.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku mesta Myjava s. r. o. za rok 2015.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku mesta Myjava s. r. o. - Príloha č. 1.pdf

(pdf) 2. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2016 k 30. 6. 2016 RO č.2/2016.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 28. 4. 2016, 15.00 h

 

(pdf) Záverečný účet mesta Myjava za rok 2015.pdf

(pdf) Správa audítora k záverečnému účtu mesta Myjava za rok 2015.pdf

(pdf) Hodnotiaca správa plnenia rozpočtu mesta Myjava k 31. 12. 2015.pdf

(pdf) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Myjava za rok 2015.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o odpadoch - schválenie.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom a území mesta Myjava na rok 2016 - schválenie.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Myjava - schválenie.pdf

(pdf) Dodatok č. 4 k VZN Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.pdf

(pdf) Dodatok č. 1 k VZN Mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava - schválenie.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) 1. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2016.pdf

(pdf) Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2015.pdf

(pdf) Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2015.pdf

(pdf) Protest prokurátora k prijatým VZN mesta Myjava.pdf

(pdf) Vyjadrenie k protestu prokurátora k prijatým VZN mesta Myjava.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 25. 2. 2016, 15.00 h

 

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o odpadoch.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2016.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Myjava.pdf

(pdf) 7. zmena rozpočtu RO č. 6/2015 zo dňa 30. 12. 2015.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Finančné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2015.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2015.pdf

(pdf) Informácia o pripravovaných investičných akciách Mesta Myjava v roku 2016.pdf

(pdf) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2016 - schválenie.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2015.pdf

(pdf) Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2015.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, streda 13. 1. 2016, 15.00 h

 

(pdf) Kúpna zmluva na prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov pre obytný blok č. 105, súp. č. 1058, sídlisko Kamenné 1, stavba Myjava - schválenie.pdf Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
December 2017
PUSŠPSN
    123
45678910
111213141517
18192021222324
25262728293031
Zoznam podujatí

Anketa
Poznáte poslancov vo svojom obvode a ich aktivitu? Spolupracujete s nimi?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online8
Dnes  729
Mesiac  17188
Celkovo359535

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame