Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 15.08. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Materiály na rokovanie

 

 Rok 2020


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 25. 6. 2020, 15.00 h

 

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2020.pdf

Majetkové prevody.pdf

(pdf) 1. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2020 k 30.6.2020 RO č. 1/2020.pdf

(pdf) Analýza školských a predškolských zariadení mesta zo rok 2019.pdf

(pdf) Návrh VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,  výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta.pdf

(pdf) Návrh Dodatku č. 5 VZN Mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.pdf

(pdf) Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „Nezábudka“ za rok 2019.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh Dodatku č. 3 k VZN Mesta Myjava Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava.pdf

(pdf) Stanovenie podmienok pre vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra mesta.pdf

 

 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 14. 5. 2020, 15.00 h 

 

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Majetkové prevody - dodatok + prílohy.pdf

(pdf) Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2019.pdf

(pdf) Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019.pdf

(pdf) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.pdf

(pdf) Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2019.pdf

(pdf) Čerpanie rozpočtu Mesta Myjava k 31. 12. 2019.pdf

(pdf) Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Myjava.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n. o. za rok 2019.pdf

(pdf) Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2019.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o. za rok 2019.pdf

(pdf) Základné podmienky riešenia komunálnych služieb v meste Myjava – príprava k verejnému obstarávaniu.pdf

(pdf) Správa o prijatých rozhodnutiach a opatreniach počas mimoriadnej situácie.pdf

 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 6. 2. 2020, 15.00 h

 

(pdf) Kontrola plnenia uznesení.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) 3. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 30.11.2019 RO č. 3/2019.pdf

(pdf) 4. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 31.12.2019 RO č. 4/2019.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2020.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2020 - dôvodová správa.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - dôvodová správa.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - grafická príloha, 1.časť.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - grafická príloha, 2.časť.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - grafická príloha, 3.časť.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - grafická príloha, 4.časť.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - textová príloha.pdf

(pdf) Návrh - možnosti riešenia komunálnych služieb v meste Myjava.pdf

(pdf) Návrh - možnosti riešenia parkovacej politiky v meste Myjava.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2019.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2019.pdf

(pdf) Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2019.pdf

(pdf) Správa o zrealizovaných verejných obstarávaniach za rok 2019.pdf

 

 

Rok 2019


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, utorok 3. 12. 2019, 14.00 h

 

(pdf) Kontrola plnenia uznesení.pdf

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2020.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Návrh viacročného rozpočtu Mesta Myjava na roky 2020 - 2022.pdf

(pdf) Návrh rozpočtu mesta Myjava pre rok 2020.pdf

(pdf) Programový rozpočet mesta Myjava - zámery a ciele.pdf

(pdf) Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Myjava na rok 2020.pdf

(pdf) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Myjava k návrhu rozpočtu mesta Myjava na rok 2020.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o poskytovaní sociálnej služby „Sociálny taxík Myjava“.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o poskytovaní sociálnej služby „Stravovanie pre dôchodcov“.pdf

(pdf) Návrh Dodatku č. 4 VZN mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2019.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2019 - dôvodová správa.pdf

(pdf) Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2020.pdf

(pdf) Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2020.pdf

(pdf) Kronika za rok 2018 na schválenie.pdf


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 7. 11. 2019, 16.00 h

 

(pdf) Návrh predaja pozemkov pri NsP Myjava.pdf

(pdf) Návrh znenia verejnej obchodnej súťaže - developer.pdf

(pdf) Návrh znenia verejnej obchodnej súťaže - samospráva.pdf

(pdf) Stavebné pozemky - situácia.pdf

(pdf) Nárvh na určenie volebných okrskov pre voľby do NR SR v roku 2020.pdf


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 19. 9. 2019, 15.30 h

 

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2019 + príloha.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Konsolidovaná výročná správa za rok 2018.pdf

Správa o plnení rozpočtu Mesta Myjava.pdf
 
(pdf) Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2019.pdf
 
(pdf) Návrh investičných akcií mesta v roku 2020.pdf
 
(pdf) Východiská rozpočtu na rok 2020.pdf
 
(pdf) Návrh Dodatku č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.pdf
 
(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2018 - SMMM.pdf
 
Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2018 - Samšport + prílohy.pdf
 
(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2018 - Spartak Myjava.pdf
 
(pdf) Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31. 12. 2018 pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Myjava.pdf
 

 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 27. 6. 2019, 13.00 h

 

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2019.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf
 
(pdf) Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „NEZÁBUDKA“  za rok 2018.pdf
 
1. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 30.4.2019 RO 1/2019.pdf
 
(pdf) 2. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 30.6.2019 RO č. 2/2019.pdf

(pdf) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka a dieťaťa na nákup potravín a na úhradu výšky režijných nákladov školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.pdf
 
(pdf) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava – CVČ Myjava.pdf
 
(pdf) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava“  a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu a schválenie dokumentu „Systém bývania s prvkami prestupného bývania v meste Myjava“.pdf
 
(pdf) Návrh Programu odpadového hospodárstva Mesta Myjava 2016 – 2020.pdf
 
(pdf) Analýza zabezpečenia komunálnych služieb v meste Myjava.pdf
 
(pdf) Analýza zabezpečenia komunálnych služieb v meste Myjava - príloha.pdf

 Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 25. 4. 2019, 15.00 h

 

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Návrh na vyhlásenie obchodej verejnej súťaže.pdf

(pdf) Návrh kúpnej zmluvy k ochodnej verejnej súťaži.pdf

Záverečný účet mesta Myjava za rok 2018.pdf

(pdf) Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2018.pdf

(pdf) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Myjava za rok 2018.pdf

(pdf) Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2018.pdf

(pdf) Čerpanie rozpočtu mesta Myjava za rok 2018.pdf

(pdf) Návrh na poskytnutie dotácie na žiakov pre Centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti iného mesta resp. obce pre rok 2019.pdf

(pdf) Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Myjava o organizovaní spoločného stravovania.pdf

(pdf) Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2018.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n.o. za rok 2018.pdf

(pdf) Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2018.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n.o. za rok 2018.pdf

(pdf) Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2018.pdf

(pdf) Analýza nákladov spoločnosti Brantner Slovakia, s.r.o za roky 2017 a 2018.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 7. 2. 2019, 15.00 h

 

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) 5. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2018 k 31. 12. 2018 RO č. 5/2018.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2019.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2019 - dôvodová správa.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2018.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2018.pdf

(pdf) Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2018.pdf

(pdf) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2019.pdf

(pdf) Štatút mesta – úprava znenia.pdf

(pdf) Zmluvné vzťahy so spoločnosťou Brantner Slovakia s.r.o.pdf


 

Rok 2018


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, utorok 11. 12. 2018, 15.00 h

 

(pdf) Návrh rozpočtu mesta Myjava na roky 2019 - 2021.pdf

(pdf) Dôvodová správa k návrhu rozpočtu mesta Myjava na rok 2019.pdf

(pdf) Programový rozpočet mesta Myjava - zámery a ciele.pdf

(pdf) Programový rozpočet mesta Myjava s komentárom.pdf

(pdf) Kronika mesta Myjava za rok 2017.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2019.pdf

(pdf) Návrh investičných akcií v meste Myjava v roku 2019.pdf

(pdf) Úprava prílohy č.1 vo VZN - prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava.pdf

(pdf) Návrh Dohody o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava s obcami.pdf

(pdf) Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Myjave na rok 2019.pdf


 

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, utorok 27. 11. 2018, 15.00 h


(pdf) Správa mestskej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb.pdf


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 8. 11. 2018, 15.00 h

 

(pdf) Zhodnotenie vývoja mesta v rokoch 2014 - 2018.pdf

(pdf) Kontrola obsadzovania pracových pozícii.pdf


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 27. 9. 2018, 15.00 h

 

(pdf) VZN mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava - príloha č. 4 - Stanovenie výšky nájmov pre bytové domy Kamenné.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2018.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Majetkové prevody - bytové domy na Ul. SNP.pdf

(pdf) Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf

(pdf) Správa o plnení rozpočtu mesta Myjava.pdf

(pdf) Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2018.pdf

(pdf) 4. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2018 k 30. 9. 2018 RO č. 4/2018.pdf

(pdf) Program odpadového hospodárstva mesta Myjava na roky 2016 - 2020.pdf

(pdf) Návrh investičných akcií mesta v roku 2019.pdf

(pdf) Východiská rozpočtu mesta Myjava na rok 2019.pdf


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 28. 6. 2018, 13.00 h


(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2018.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) 3. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2018 k 30. 6. 2018 RO č. 3/2018.pdf

(pdf) 3. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2018 k 30. 6. 2018 RO č. 3/2018 - rozpis.pdf

(pdf) Dodatok č. 3 VZN mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava – príloha č. 4 - Stanovenie výšky nájmov pre bytové domy Kamenné.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.pdf

(pdf) Komunitný plán – aktualizácia (súlad so zákonom).pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. za rok 2017.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2017 - Samšport , s.r.o.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2017 - Spartak Myjava, a.s.pdf

(pdf) Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby Nezábudka za rok 2017.pdf

(pdf) Návrh spôsobu financovania prevádzky cintorínov v meste, harmonogram rekonštrukcie Domu smútku, poplatky za cintorínske a pohrebné služby, analýza hrobových miesta, návrh zmluvy s obcami o spoločnom užívaní a financovaní cintorínov a Domu smútku.pdf

(pdf) Štatút MFF MYJAVA a založenie Slovenskej národnej sekcie CIOFF.pdf
 
(pdf) Dotácia na činnosť CVČ zriadeného v inom meste na rok 2018.pdf

 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, utorok 24. 4. 2018, 15.00 h

 

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Záverečný účet mesta Myjava za rok 2017.pdf

(pdf) Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2017.pdf

(pdf) Plnenie rozpočtu mesta Myjava za rok 2017.pdf

(pdf) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Myjava za rok 2017.pdf

(pdf) 2. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2018.pdf

(pdf) 2. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2018 - rozpis.pdf

(pdf) Dodatok č.1 k VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava, príloha č. 1 – úprava cenníka.pdf

(pdf) VZN o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.pdf

(pdf) Protest prokurátora k VZN o ochrane ovzdušia.pdf

(pdf) Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Myjava o organizovaní spoločného stravovania.pdf

(pdf) Dodatok č. 9 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava.pdf

(pdf) Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2017.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n. o. za rok 2017.pdf

(pdf) Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2017.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o. za rok 2017.pdf

(pdf) Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2017.pdf

(pdf) Správa nezávislého audítora k  záverečnému účtu mesta Myjava za rok 2017.pdf


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 15. 2. 2018, 15.00 h

 

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2018.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2018 - príloha.pdf

(pdf) Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zariadení opatrovateľskej služby Nezábudka.pdf

(pdf) Návrh Dodatku č. 8 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zariadení opatrovateľskej služby Nezábudka a návrh Dodatku č.8 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava - dôvodová správa.pdf

(pdf) Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zariadení opatrovateľskej služby Nezábudka a návrh Dodatku č.8 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava - príklady úhrad.pdf

(pdf) 4. zmena rozpočtu mesta Myjava k 31. 12. 2017 rozpočtovým opatrením č. 4/2017.pdf

(pdf) 1. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2018.pdf

(pdf) Návrh na zmeny rozpočtu - návrh uznesenia.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2017.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2017.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2017 - priestupky.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2017 - prevencia.pdf

(pdf) Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2017.pdf

(pdf) Informácia o pripravovaných investičných akciách mesta  na rok 2018.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 8. 2. 2018, 17.00 h


(pdf) Návrh zmluvy o združení finančných prostriedkov - Dom smútku.pdf

(pdf) Dom smútku Myjava - návrh rekonštrukcie a finacovania.pdf

(pdf) Dom smútku Myjava - návrh spolupráce obcí.pdf

(pdf) Dom smútku Myjava - prílohy.pdf

 

 

Rok 2017Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, streda 6. 12. 2017, 15.00 h

 

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2018.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - schválenie.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o dani z nehnuteľností - schválenie.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o dani z nehnuteľností - dôvodová správa.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia - schválenie.pdf

(pdf) Návrh viacročného rozpočtu mesta Myjava na roky 2018 - 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu.pdf

(pdf) Návrh viacročného rozpočtu mesta Myjava na roky 2018 - 2020 - príloha - zámery a ciele.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2017.pdf

(pdf) Návrh dodatku č.7 VZN mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2018.pdf

(pdf) Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2018.pdf

(pdf) Rôzne - Informácia o vzniku právneho subjektu ZŠ s MŠ Turá Lúka.pdf

(pdf) Rôzne - Kronika mesta Myjava za rok 2016.pdf

(pdf) Zmeny v návrhu rozpočtu mesta Myjava na rok 2018.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 26. 10. 2017, 15.00 h

 

(pdf) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

(pdf) Komentár k návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

(pdf) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o dani z nehnuteľností.pdf

(pdf) Komentár k návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti.pdf

(pdf) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.pdf

(pdf) Organizačný poriadok MsP - schválenie.pdf

(pdf) 3. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2017 k 30. 9. 2017.pdf

(pdf) 3. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2017 k 30. 9. 2017 - komentár.pdf

(pdf) Východiská rozpočtu mesta Myjava na rok 2018.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Návrh zásad výberových konaní mesta Myjava.pdf

(pdf) Rôzne - dotácia pre Detské centrum Včielka.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 24. 8. 2017, 15.00 h.

 

(pdf) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Myjava o umiestňovaní volebných plagátov a informácia o voľbách do VÚC, ktoré sa budú konať 4. 11. 2017.pdf

(pdf) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Myjava, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Myjava.pdf

(pdf) Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby Nezábudka za rok 2016.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácií zriadenej mestom Myjava za rok 2016 - Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok roku 2017.pdf

(pdf) Smernica o vybavovaní sťažností v podmienkach samosprávy mesta Myjava.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf

(pdf) Správa o plnení rozpočtu mesta Myjava k 30. 6. 2017.pdf

(pdf) Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Myjava k 30. 6. 2017.pdf

(pdf) Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.pdf

(pdf) Informácia o realizovaných a pripravovaných investíciách a projektoch v roku 2017.pdf

(pdf) Informácia o verejných obstarávaniach.pdf


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
August 2020
PUSŠPSN
     12
3456789
101112131416
17181920212223
24252627282930
31      
Zoznam podujatí

Anketa
Kultúrne dianie sa po "korone" začína rozbiehať. Ktorá z avizovaných aktivít vás v lete poteší najviac?
Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online11
Dnes  558
Mesiac  16254
Celkovo1252040

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac