Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 26.09. 2017 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Prideľovanie bytov

     Prideľovanie nájomných bytov v meste Myjava sa riadi Všeobecne záväzným nariadením č. 11/2016 zo 6. decembra 2016 (ďalej VZN). Účinné je od 1. januára 2017. Jeho vypracovanie, prerokovanie a schválenie nesúviselo len s už existujúcimi nájomnými bytmi, ale aj s dokončovaním novej bytovky na sídlisku Kamenné.

(pdf) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov

     Tu bolo začiatkom roka 2016 v dvoch vchodoch so súpisnými číslami 1061/30 a 1061/32 záujemcom k dispozícií spolu 24 nových bytov. Osem jednoizbových a šestnásť dvojizbových. Celkovo má myjavská samospráva k dispozícií 81 takýchto bytov. Treba zdôrazniť, že ide o nájomné mestské byty, nie sociálne, ktoré nemôžu byť prevedené do osobného vlastníctva najmenej 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia. Žiadateľ o takýto byt musí podať písomnú žiadosť na predpísanom tlačive v podateľni Mestského úradu Myjava, kde bude vyplnený formulár zaregistrovaný a odovzdaný na Oddelenie sociálnych služieb. Tlačivo je k dispozícií buď priamo na oddelení alebo si ho môžete stiahnuť tu na webe:

(pdf) Žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu.pdf

Záujemca o nájomný byt ďalej doloží:

 • Doklad preukazujúci schopnosť platiť nájomné a služby spojené s užívaním bytu (PP, SZČO, poberanie podpory v nezamestnanosti, DvHn, ID-SD, RP).
 • U žiadateľov o bezbariérový nájomný byt posudok o tom, že žiadateľ alebo člen rodiny je občanom s ťažkým zdravotným postihnitím (ZŤP).
 • Doklady potrebné na posúdenie žiadosti (napr. právoplatné rozhodnutia súdu o výživnom, o rozvode a iné dokumenty ovplyvňujúce posudzovanie žiadosti).

     Následne Oddelenie sociálnych služieb žiadosť skontroluje, prípadne vyzve žiadateľa o jej doplnenie a zložku odovzdá Komisií Mestského zastupiteľstva pre sociálne veci a zdravotníctvo. Tá posúdi každú jednu doručenú kompletnú žiadosť a odporučí či neodporučí zaradenie záujemcu do zoznamu uchádzačov o byt. Zásadnou zmenou od decembra 2015 v tejto časti procesu je, že žiadateľ, ktorý musí byť starší ako 18 rokov, nemusí mať trvalý pobyt v meste Myjava. Žiadateľ, ani jeho manžel, manželka, partner či partnerka nesmú byť vlastníkom ani spoluvlastníkom inej nehnuteľnosti, ani spoločným nájomcom bytu alebo rodinného domu s výškou podielu presahujúcou polovicu vlastníctva bytu alebo rodinného domu na území SR. Medzi ďalšie stanovené podmienky vychádzajúce či už z miestnej praxe pri správe a prideľovaní nájomných bytov alebo zo skúsenosti iných miest porovnateľných s Myjavou patrí, že:

 • Nájomné byty na sídlisku KamennéŽiadateľ nemá voči mestu Myjava nedoplatky na daniach, poplatkoch a nevedie sa proti nemu súdny spor vo vyššie uvedených veciach ani exekučné konanie,
 • nebol v minulosti nájomcom bytu alebo obytnej bunky, ktorý znehodnotil, poškodil alebo hrubo porušoval domový poriadok,
 • nemal v minulosti vypovedaný nájom bytu podľa §711 ods. 1 písm. c, d, g Občianskeho zákonníka.

Medzi osoby oprávnené žiadať o pridelenie nájomného bytu patrí žiadateľ, ktorý:

 • žije v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku životného minima,
 • žije v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima, ak:

- členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
- ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
- aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku či sociálnu starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov mesta.

  životné minimum (ŽM) v € trojnásobok ŽM štvornásobok ŽM
Jednotlivec 198,09 594,27 792,36
Jednotlivec + 1 dieťa 288,51 865,53 1 154,04
Jednotlivec + 2 deti 378,93 1 136,79 1 515,72
Dvojica bez detí 336,28  1 008,84 1 345,12
Dvojica + 1 dieťa 426,70 1 280,10 1 706,80
Dvojica + 2 deti 517,12 1 551,36 2 068,48

 

     Ďalej môže ísť o osobu, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná opatrovateľská služba, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu, ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov, alebo o osobu žijúcu v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu (napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov).

Nájomné byty na sídlisku Kamenné

Pridelenie mestského nájomného bytu môžu v zozname uchádzačov ovplyvniť ešte kritériá naliehavosti, ak ide o:

 • rodinu s maloletými deťmi,
 • mladú rodinu, pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň jeden z manželov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov,
 • zdravotný stav členov rodiny, najmä maloletých detí,
 • dĺžku podanej žiadosti,
 • všetky iné podmienky, ktoré spôsobujú, že žiadateľ a členovia rodiny nemajú možnosť si zabezpečiť vlastné bývanie svojimi prostriedkami.

     Primátor mesta môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa využiť právo pridelenia nájomného bytu aj občanovi, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v tomto VZN. Takto rozhodnúť môže maximálne o 10% bytov a pridelenie bytu v tomto prípade podlieha schváleniu Mestského zastupiteľstva v Myjave.
     Dĺžka doby nájmu mestského bytu môže byť maximálne 3 roky okrem prípadov, ak ide o osobu so zdravotným postihnutím či o osobu žijúcu v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu. Tu môže byť doba nájmu až 10 rokov. V prípade, že ide o byt osobitného určenia a v zozname žiadateľov nie je osoba so zdravotným postihnutím, je doba nájmu stanovená na maximálne 1 rok. Nájomná zmluva môže byť uzavretá až po prihlásení žiadateľa a všetkých osôb, ktoré budú predmetný byt užívať, na trvalý pobyt do prideleného bytu. Trvalý pobyt v meste Myjava, na adrese prideleného bytu, musí mať nájomca aj všetky osoby, ktoré budú byt užívať počas celej doby trvania nájomnej zmluvy.
     Na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu vrátane úhrad za elektrickú energiu a nepoškodzovania bytu je vyberaná finančná zábezpeka vychádzajúca z predpísaného nájomného ako jeho násobok v určenom časovom úseku 3 mesiacov.

  Mesačné nájomné podľa rozlohy bytu Ostatné náklady spojené s užívaním bytu
1-izbový byt 87,64 € - 107,32 € 100,00 € - 150,00 €
2-izbový byt 128,45 € -159,47 € 100,00 € - 150,00 €

 

     Úspešný žiadateľ o nájomný byt musí najneskôr do dvoch týždňov od podpisu zmluvy uhradiť finančnú zábezpeku v predpokladanej výške 3-mesačného nájomného. Nájomné sa uhrádza mesiac vopred, preto v prvom mesiaci budú noví nájomcovia uhrádzať nájomné za dva mesiace.

Nájomné byty na sídlisku KamennéPríklad s orientačnými cenami:

Pri pridelení 1-izbového bytu musí nájomca uhradiť v prvom mesiaci:

 • finačnú zábezpeku vo výške cca 321,- €
 • 2-mesačné nájomné vo výške cca 214,- €
 • ostatné náklady spojené s užívaním bytu: 100,- €

SPOLU: 635,- €

Pri pridelení 2-izbového bytu musí nájomca uhradiť v prvom mesiaci:

 • finančnú zábezpeku vo výške cca 477,- €
 • 2-mesačné nájomné vo výške 318,- €
 • ostatné náklady spojené s užívaním bytu: 150,- €

SPOLU: 945,- €

     Vzhľadom na uvedené skutočnosti prosíme žiadateľov o nájomné byty, aby pri podávaní žiadostí zvážili svoje finančné možnosti.


V prípade otázok či doplnenia informácií sa môžete obrátiť priamo
na Oddelenie sociálnych služieb mesta Myjava,
Mgr. Jana Gáliková, tel.: +421 34/6907 119, e-mail: 
jana.galikova@myjava.sk;
Simona Podmajerská, tel.: +421 34/6907 118, e-mail: 
simona.podmajerska@myjava.sk.

Zoznam žiadateľov o nájomné byty


Stav k 25. 11. 2016

poradie žiadateľ a rok podania žiadosti záujem o byt
1. Ladányová Slávka 2-izbový
2. Mária Kalayová 2-izbový
3. Kvetoslava Lepótová 2-izbový
4. Karol Dužda 2-izbový
5. Hana Sovišová 2-izbový
6. Mgr. Monika Pochybová 1-izbový
7. Iveta Valenčíková 1-izbový
8. Dušan Slezák  2 - 3-izbový
9. Anna Tomešová neudáva
10. Erika Minarechová 2-izbový
11. Zoltán Bolt 1-izbový
12. Mgr.Zuzana Miháliková 1 - 2-izbový
13. Róbert Polák 2-izbový


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
September 2017
PUSŠPSN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Zoznam podujatí

Anketa
Páčil sa vám Sviatok piva Myjava? Mala by sa akcia o rok zopakovať?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online11
Dnes  328
Mesiac  24623
Celkovo273667

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame