Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 26.02. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyOd 1. marca ostávajú v Myjave otvorené MŠ a I. stupeň ZŠOd 1. 3. 2021 v zmysle § 1 ods. 2 Vyhlášky č. 87 vydanej RÚVZ v Trenčíne, zostávajú v meste Myjava naďalej otvorené všetky materské školy a I. stupeň základných škôl v obmedzenom režime v súlade s dole uvedenou Vyhláškou č. 87. ZŠ a MŠ budú fungovať iba pre deti zamestnancov orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

Situáciu v školách a triedach budeme neustále sledovať a monitorovať a pri zmene situácie okamžite prijmeme príslušné opatrenia. 

 

Vyhláška č. 87 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. e) § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:


§ 1

(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje všetkým zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava prezenčnou výučbou prevádzkovať zariadenia definované v § 24 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 355/2007 Z. z., a to: materské školy, základné školy, špeciálne základné školy, stredné školy, zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, základné umelecké školy, zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie, prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.

(2) Zákaz prevádzky podľa ods. 1 sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti zamestnancov orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.


§ 2

Účinnosť


Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2021.


MUDr. Ľudmila Bučková, MPH, v. r.
regionálna hygienička


 

 

 


Vyhláška č. 86 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e), y), z) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:


§ 1

(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje:

 • predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane ich predaja na odber so sebou,
 • organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj exteriéri,
 • realizovanie akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov,
 • výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí.

(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:

 • pohrebný obrad a bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom onlinemvysielania,
 • sobášny obrad, obrad krstu do počtu 6 osôb, vrátane ich civilných verzií,
 • spovede osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádzkach (zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb a pod.),
 • rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu.

§ 2

Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e), y) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje všetkým prevádzkovateľom zariadení dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy určenej pre zákazníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,
 • pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 25 m², v prevádzke v jednom okamihu sa môže nachádzať najviac 1 zákazník (táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby),
 • zabezpečiť maximálne možné využitie dostupných pokladní tak, aby sa minimalizoval počet zákazníkov čakajúcich pred pokladňami,
 • v prípade samoobslužných predajní zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch, vrátane bočných odstupov minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti),
 • v interiéroch prevádzky zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti)

§ 3
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. 10/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava.

2. Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. 22/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava.
 


§ 4

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2021.

 

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH, v. r.
regionálna hygienička


Mesto opäť zriadi v piatok a sobotu viacero odberových miestV piatok 26. a sobotu 27. februára 2021 sa v meste Myjava opäť uskutoční bezplatné testovanie antigénovými testami určené pre zamestnancov škôl, rodičov detí materských škôl a I. stupňa základných škôl, študentov posledného ročníka stredných škôl a občanov, ktorí sa do zamestnania musia preukázať novým certifikátom s negatívnym výsledkom. Odberové miesta budú  fungovať rovnako, ako predchádzajúci týždeň, v Kultúrnom dome S. Dudíka, v telocvični SPŠ, na štadióne, v CVČ Myjava, ako aj v nemocnici.

Jednotlivé testovacie časy odberových miest nájdete v dole zverejnenej tabuľke. Rovnako platí aj podmienka, že ak rodičia administratívnym pracovníkom v ktoromkoľvek odberovom mieste v Myjave v piatok či sobotu uvedú, že ich dieťa chodí do niektorého zo školských zariadení v Myjave, nemusia sa pri vstupe do školy od pondelka preukazovať certifikátom a tieto údaje školy budú mať od Mesta.  

Pre zamestnancov škôl bude opäť zriadené v piatok odberové miesto určené výhradne pre nich a ich rodinných príslušníkov.

Na test do NsP Myjava sa treba objednať na stránke https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

V rámci Covid automatu  bude okres Myjava od 1. marca 2021 figurovať naďalej v III. stupni v tmavočervenej farbe.

Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19)

Prosíme ľudí, aby brali na vedomie, že pokiaľ sa budú v piatok poobede po otvorení odberových miest v kultúrnom dome a SPŠ tvoriť dlhšie rady, môžu pokojne navštíviť odberové miesta neskôr, alebo v sobotu. Cesta na vykonanie testu na COVID spadá pod výnimky, pre ktoré môže občan opustiť domov.

 

Veríme, že odberové miesta zriadené Mestom využijete a ďakujeme za zodpovednosť.


V piatok bude mestský úrad otvorený od 8. hodinyMesto Myjava oznamuje občanom, že z dôvodu opakovaného testovania zamestnancov Mestského úradu a Správy majetku Mesta Myjava  bude úrad v piatok 26. 2. 2021 pre verejnosť otvorený od 8.00 hod.

Ďakujeme za pochopenie.


Oznámenie o stavebnom povoleníStavebním M. Nič v zastúpení splnomocnenca Ing. Gabriela Václavková podal dňa 11.12.2020  na Mesto Myjava žiadosť o vydanie stavebného povolenia na na stavbu rodinného domu v k. ú. Turá Lúka

Mesto Myjava ako príslušnný stavebný úrad prerokoval žiadosť stavebníka a po preskúmaní rozhodol takto:

Rodinný dom na pozemku CKN parc. č. 11379/16 vkatastrálnom území Turá Lúka sa podľa §§ 39 a 66 stavebného zákona povoľuje. 

 

Stavebné povolenie.pdf

 


Primátor prosí ľudí o zodpovednosť, približuje výsledky testovaní v MyjavePrimátor Pavel Halabrín si pre občanov pripravil celkové štatistiky testovania na COVID-19 v Myjave a prosí ľudí o zodpovednosť, nakoľko v poslednom období sa miera pozitivity u nás mierne zvýšila. V štyroch bodoch si môžete prejsť výsledky celoplošného testovania, testovania organizované odberovými miestami mesta Myjava vrátane testovaní v ZOS Nezábudka, Trokanova, DSS Úsvit, u zamestnávateľov a tiež výsledky NsP Myjava. Približuje tým epidemiologickú situáciu, v ktorej sme a zdôrazňuje úlohu Mesta pri zabezpečovaní testovaní a náležitosti, ktoré toto testovanie obnáša. 

 

 

Vážení obyvatelia, minulý týždeň sa nám v meste znovu začala zvyšovať miera pozitivity COVID-19. Na našom Mobilnom odbernom mieste (MOM) na štadióne sme mali 2,36 % pozitívnych testov čo sa približuje výsledku z polovice januára. Očakávali sme to a vedeli sme že úroveň sa postupne bude dvíhať. Potvrdilo sa to i včera, kde pri testovaní 697 ľudí bolo 22 pozitívnych, čo je 3,15 %. Pozitivita sa objavuje najmä v komunitách, rodinách a čo je síce prirodzené ale horšie, i pri testovaní u zamestnávateľov, vo firmách.

Chcem Vás preto poprosiť o ostražitosť, opatrnosť a zodpovednosť, aby sme sa zasa nedostali na dvojciferné štatistiky či nemuseli zatvoriť školy a škôlky. Je dôležité, aby každý, kto sa necíti dobre, absolvoval test, každý pozitívny dodržiaval karanténu a neohrozoval svoje okolie. Mesto robí všetko čo môže a vie, bez Vašej pomoci a spolupráce to nebude nič platné a námaha mnohých ľudí bude zbytočná. Takže ľudia, buďme všetci opatrní a zodpovední, ešte pár mesiacov to musíme vydržať.

Keďže chýbajú relevantné údaje, štatistiky z priebehu testovania na Slovensku, pripájam naše myjavské výsledky.


Za mesiac od 18.01. do 18.02. vykonaných mestom 17.311 testov s pozitivitou 0,63 % a zachytením 109 pozitívnych obyvateľov.

CELKOM BOLO MESTOM MYJAVA VYKONANÝCH 42.905 testov, počet pozitívnych testov bol 662, miera pozitivity za celé obdobie 1,54 %.


3. Mesto v spolupráci so svojimi organizáciami zabezpečuje testovanie v

 • ZOS Nezábudka

Celkom v ZOS Nezábudka bolo zo 134 klientov a zamestnancov pozitívnych 58 klientov a 28 zamestnancov.
V zariadení TSK ZSS Jesienka zo 198 osôb bolo pozitívnych 87 klientov a 31 zamestnancov.

 • Trokanova:
  • 04.01. 44 testovaných, 0 pozitívnych
  • 25.01. 42 testovaných, 3 pozitívni
  • 03.02. 146 testovaných, 1 pozitívny
  • 07.02. 153 testovaných, 2 pozitívni
  • 11.02. 136 testovaných, 0 pozitívnych
  • 18.02. 125 testovaných, 0 pozitívnych

 

Od 23.01. kde pri PCR testoch boli zistení 2 pozitívni testujeme pravidelne. PCR testy kontaktov od 28.01. 07.02. odhalilo 17 pozitívnych.

 • DSS Úsvit: pravidelné dvojtýždňové cykly testovania zamestnancov bez zistenia pozitívneho testu.

 

 • Zamestnávatelia – firmy v Meste Myjava, kde testujeme priamo na pracoviskách s väčším počtom zamestnancov alebo vo vyhradených časoch na MOM štadión. Celkovo službu poskytujeme 26 firmám pôsobiacim na Myjave. Výnimkou je spoločnosť Thermoplastik Poriadie ako dlhoročný partner mesta a spoločnosť Chirana Injecta Stará Turá ako subjekt hospodárskej mobilizácie. Tu sme vyšli v ústrety spoločnosti vyrábajúcej veľmi potrebné injekčné striekačky na vakcináciu, keďže im ju nik iný poskytnúť nevedel, resp. nechcel.

Dôvodom testovania u zamestnávateľov je uľahčenie prístupu k testovaniu pre zamestnancov a odľahčenie mestskej MOM i testovacieho pracoviska v Nemocnici Myjava.


4. Testovanie antigénovými ale i PCR testami zabezpečuje i NsP Myjava, kde od 14.12. do 20.02. pretestovali antigénovými testami 11.995 obyvateľov a zistených 331 pozitívnych testov. Za február pri testovaní 4.237 ľudí bola pozitivita zistená u 0,70 %. Už druhý týždeň pracujú od pondelka do soboty od 08,00 hod. do 16,30 hod. a je tu možnosť rezervácie si presného času testovania každým záujemcom.


Pre informáciu dopĺňam údaje o hospitalizovaných pacientoch s COVID19. V mesiaci január to bolo 74 pacientov, trvalý pobyt v okrese Myjava malo 47. Vo februári doteraz hospitalizovaných 37 pacientov, z toho 15 z okresu Myjava. Bohužiaľ, kedy bude v našej nemocnici plnohodnotne fungovať vakcinačné centrum neviem, minulotýždňová dodávka 60 vakcín bola skôr na smiech a zlobu.

 

Mestský úrad sa stal „nositeľom a organizátorom“ úlohy danej vládou pri zabezpečení testovania obyvateľov regiónu. Veľká časť zamestnancov mesta a veľa zdrojov z rozpočtu mesta sa sústreďuje na túto úlohu, napriek tomu, že nepatrí do našej kompetencie a povinnosti. Berieme to ako službu našim obyvateľom a je dnes nesporné, že výsledky vďaka ktorým sa situácia zlepšila a môžeme mať otvorené školy a škôlky, sú aj výsledkom pravidelného testovania a karantény pozitívne testovaných ľudí. Vďaka za to patrí zdravotníkom, našim zamestnancom, mestskej polícii či hasičom, bez ich ústretovosti a pomoci by to bolo nerealizovateľné. Každému obyvateľovi, ktorý musí byť v karanténe, je mesto pripravené pomôcť so základnými potrebami, potravinami, liekmi či sociálnym poradenstvom. Na tieto úlohy je zriadená Krízový linka a vyčlenení odborní i pomocní zamestnanci.

Keďže je predpoklad, že epidemiologická situácia ešte potrvá dlhé obdobie a je možné, že sa bude i prechodne zhoršovať, sme pripravení pokračovať v tejto činnosti. Veľkou otázkou a problémom je neschopnosť vlády, krízového štábu a MZ SR konať koncepčne, predvídavo a prijímať opatrenia v dostatočnom predstihu. Problémom je i dostupnosť a pravdivosť údajov, štatistík a vôbec nemám k dispozícii informácie z PCR testov. Mesto bude žiadať refundáciu všetkých nákladov spojených s testovaním, keďže to je finančne veľká záťaž na náš rozpočet a suplujeme úlohy štátu. Nie je stanovený a istý spôsob prefinancovania štátom, počet testovaných obyvateľov s bydliskom mimo nášho mesta je cez 30% a nie všetky mestá a obce sú ochotné spolufinancovať náklady spojené s testovaním. Od obyvateľov bez trvalého pobytu sa vyberá poplatok 5,-€a títo nie sú zarátané do rozpočtu uplatňovaného k refundácii štátom. Denné náklady MOM na štadióne sú cez 720,- €, testovania počas piatkov a sobôt zabezpečujeme 4 kompletnými tímami, tieto náklady v posledných týždňoch štát prepláca.

Verím, že to zvládneme a keď to ešte pár týždňov vydržíme bude sa nám ľahšie žiť. :-)

S pozdravom

 

Pavel  Halabrín

primátor

 

 

 
Oznam o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 2. ÚPN obce VrbovceNavrhovateľ Obec Vrbovce doručil Okr.  úradu Myjava  oznámenie o strategickom dokumente ,,Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Vrbovce'', ktorý bol Mestu Myjava ako dotknutej obci doručený dňa 31. 7. 2018. Mesto Myjava informuje verejnosť o tomto dokumente, do ktorého je možné nahliadnuť, robiť kópie na web. sídle Min. životného prostredia SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia, alebo na MsÚ v Myjave, odd. výstavby a ŽP č. dverí 219.

informacia_pre_verejnost_zmeny_a_doplnky_c_2_upn_vrbovce.pdf

oznamenie_verejnosti_o_strategickom_dokumente_upn_c_2_vrbovce.pdf


Výsledky tretieho februárového testovania v MyjavePočet otestovaných v Myjave v odberových miestach zriadených Mestom dňa 19. a 20. februára 2021 dosiahol počet 3 141, z toho bolo 30 pozitívnych. Miera pozitivity predstavuje 0,96%. Počas celého týždňa od 15. do 20. februára bolo v odberových miestach Mesta Myjava otestovaných 4 539 ľudí s mierou pozitivity 1,39%. Ďakujeme občanom ktorí využili odberové miesta a tiež personálu za ďalší skvelý priebeh testovania. 

Možnosť otestovať sa v Myjave majú občania aj od pondelka 22. februára, kedy bude znovu pracovať MOM na štadióne, od 10.00 do 16.00h (s prestávkou medzi 12.30 a 13.00h). Toto odberové miesto slúži najmä pre obyvateľov s trvalým pobytom v Myjave, za ktorých hradí poplatok Mesto. Taktiež aj NsP Myjava bude testovať od pondelka do soboty s testovacím časom od 8.00 do 16.30h. Tu sa však treba objednať na https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php.


Oznam o výberovom konaní na obsadenie prac. pozície vedúci(a) zdravotníckeho úseku v CSS JesienkaCentrum sociálnych služieb – Jesienka so sídlom Myjava v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície – vedúci (a) zdravotníckeho úseku – vedúca sestra v Centre sociálnych služieb – Jesienka Myjava.

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné kvalifikačné predpoklady a podmienky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo,
 • ukončený špecializačný odbor – Ošetrovateľská starostlivosť v:

a) komunite
b) psychiatrii
c) vnútorného lekárstva
d) chirurgie
e) onkológieminimálna päťročná odborná prax,

 • prax v riadiacej funkcii minimálne 2 roky,
 • bezúhonnosť – výpis z registra trestov,
 • znalosť všeobecne záväzných predpisov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • schopnosť tvorby projektov a participácia na ich realizácii,
 • organizačné schopnosti a schopnosť samostatnej práce,
  • zručnosti:
   • manažérske – plánovať, organizovať, riadiť, rozhodovať a kontrolovať činnosti na riadenom úseku
   • interpersonálne – byť empatický, asertívne konať a vystupovať, utvárať a udržiavať dobré medziľudské vzťahy a pracovné vzťahy, pracovať samostatne aj v kolektíve, vedieť samostatne riešiť konfliktné situácie
   • rozhodovacie – schopnosť dať adekvátne odporúčania s ohľadom na jednotlivca, skupinu resp. rodinu, spolupracovať s nimi, ak si to okolnosti vyžadujú
   • administratívne – organizovať, monitorovať prácu, riešiť časové rozvrhy s ohľadom na efektívnosť.
 • užívateľské schopnosti práce s PC (MS Office, Word, Excel, Power Point, Internet),
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná.

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s nasledovnými prílohami*:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania, musí byť označená číslom, pod ktorým bolo výberové konanie vyhlásené
 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe,
 • doklad o vysokoškolskom vzdelaní (overená kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • doklady o absolvovanom ďalšom vzdelávaní (fotokópie),
 • doklad - preukázanie dĺžky odbornej praxe
 • doklad – preukázanie praxe v riadiacej funkcii a jej dĺžky
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorá má byť vykonávaná,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladoch,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovávaním a evidenciou osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • vlastný projekt vo vzťahu k výkonu práce vedúceho sociálneho úseku „Koncepcia rozvoja zdravotníckeho úseku CSS – Jesienka Myjava“ v rozsahu minimálne 3 a maximálne 6 strán,
 • presná poštová adresa pre doručovanie písomností, e – mailová adresa a telefonický kontakt

*Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.
najneskôr do 12.03.2021
(rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke)
v zalepenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ

„Výberové konanie – vedúci (a) zdravotníckeho úseku – vedúca sestra v CSS – Jesienka Myjava“
na adresu: Centrum sociálnych služieb – Jesienka, Staromyjavská 889/77, 907 01 Myjava
e – mail: hana.feriancova@cssmyjava.sk

Žiadosť o zaradenie do výberového konania možno podať písomne alebo elektronickými prostriedkami. Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju spolu s požadovanými dokladmi aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania pred jeho začatím, v opačnom prípade mu nebude umožnená účasť na vyhlásenom výberovom konaní. Rozhodujúcim pri určení splnenia lehoty na podanie žiadosti uchádzača o zaradenie do výberového konania, je dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi na poštovej pečiatke, alebo dátum podania žiadosti v elektronickej forme kontaktnej osobe.

O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do výberového konania informovaní písomne najmenej 7 dní pred začatím výberového konania, na kontaktnej adrese uvedenej v životopise

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktoré nebudú spĺňať kvalifikačné predpoklady, nedoručia niektorý z požadovaných dokladov, alebo zrušiť výberové konanie.

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava ponúka vybranému uchádzačovi tarifný plat minimálne vo výške 773,00 € v závislosti od dĺžky započítateľnej praxe v zmysle ustanovení zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, plus navýšenie tarifného platu o 10% pre zdravotníckeho pracovníka, príplatok za riadenie.

Na základe výsledkov určí výberová komisia poradie uchádzačov, zverejní výsledok výberového konania a do 10 dní od jeho skončenia písomne oznámi uchádzačom výsledok výberového konania.
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu si Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava vyhradzuje právo zmeniť termín výberového konania, prípadne výberové konanie zrušiť, v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v regióne alebo nariadenej karantény. O zmene termínu výberového konania, prípadne o zrušení výberového konania budú uchádzači informovaní mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaným listom doporučene.

 

V Myjave, dňa 18.02.2021

PhDr. Hana Feriancová
riaditeľka CSS – Jesienka Myjava

 


1

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Február 2021
PUSŠPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Zoznam podujatí

Anketa
Rozvoj ktorej z týchto oblastí života by ste vy riešili prioritne?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online1
Dnes  1461
Mesiac  44319
Celkovo1569254

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac