Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 19.10. 2018 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyVýberové konanie na riaditeľa ZŠ Viestova ul.Mesto Myjava podľa ustanovení § 4 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovení § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Viestova ul. 1, Myjava. Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá sú nasledovné:

 • Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo školského zariadenia v zmysle zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a podľa vyhlášky 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • osobitné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona 317/2009Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona 317/2009 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona 317/2009 z. z., spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Požadované doklady:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • doklady o vzdelaní (overené kópie) a doklady o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe preukazujúcej minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 12. 11. 2018 do 16.00 hod. na adresu zriaďovateľa:

Mestský úrad Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 01 Myjava

v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom „VK – neotvárať“. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, Rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Myjava, 22. 10. 2018

Pavel Halabrín
primátor Myjavy


Pozvánka na novembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 8. novembra 2018 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave, II. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení 2014 - 2018
 5. Zhodnotenie vývoja mesta 2014 - 2018
 6. Rôzne
 7. Záver 

Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie.

Pavel Halabrín
prmátor MyjavyOznámenie o vstupe na pozemok - verejná vyhláškaSpoločnosť Zelená dolina, s. r. o. Ružomberok poverená spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s. informuje obyvateľov Myjavy o údržbe vzdušného vedenia, podperných bodov, transformátorových staníc, domových prípojok a príslušenstva NN vedenia a o s tým súvisiacom možnom odstránení či okliesnení drevín, stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Verejná vyhláška - oznámenie o vstupe - údržba energetických zariadení.pdf


Čipovanie a očkovanie psovMVDr. Peter Ševčík oznamuje obyvateľom mestskej časti Turá Lúka, že povinné čipovanie a očkovanie psov proti besnote podľa zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti, § 19, ods. 9 sa uskutoční v sobotu 13. októbra 2018 o 13.30 h v Turej Lúke pri predajni Jednota. Prosíme majiteľov psov, aby si si sebou priniesli občiansky preukaz. Ďakujeme!


Schválenie registra pôvodného stavu jednoduchých pozemkových úpravOkresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v platnom znení, podľa § 10 ods. 3 zákona schvaľuje register pôvodného stavu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Myjava, lokalita Panské zeme nad Barancom, obec Myjava, okres Myjava.

Schválenie registra pôvodného stavu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Myjava - Panské zeme nad Barancom.pdf


Ďalšia odstávka elektriny v októbriZápadoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení informuje občanov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú v pondelok 29. 10. 2018 v čase od 7.30 do 15.30 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • KRMANOVA č. 2, 4, 6

Jesenný zber orezu drevín so zmenamiMesto Myjava v spolupráci so spoločnosťou Správa majetku mesta Myjava s. r. o. pripravuje v rámci zberu komunálnych odpadov i zber odpadu z orezu drevín. Ten bude vykonávaný v oblastiach rodinnej zástavby i v centrálnej časti Turej Lúky v mesiaci október tohto roka, pričom drevný odpad je potrebné sústreďovať do vyhláseného termínu na vyhradené miesta. Termín pre všetky oblasti je od 15. 10. do 19. 10. 2018. Miesta zberu (vyhradené miesta) sú stanovené nasledovne:

Pre oblasť Hoštáky

 • POZOR, ZMENA! - pred rodinným domom č. 15 (pri kontajnerovom stojisku na separovaný zber)
 • pred rodinným domom č. 43 (pri kontajnerovom stojisku na separovaný zber)

Pre oblasť Hurbanova ul.

 • na okraji parkoviska nad „Čínskym múrom“
 • na okraji parkoviska pred ZOS Nezábudka

Pre oblasť Jablonská ul.

 • oproti výjazdu od OŠM – mimo štátnej komunikácie

Pre oblasť Jánošíkova ul.

 • v zelenom páse v križovatke ulíc Jánošíkova a SNP (nad ulicou SNP)

Pre oblasť Kolónia

 • Sládkovičova ul. – v križovatke s Vajanského ul. v zelenom páse

Pre oblasť Komenského ul.

 • POZOR, ZMENA! - pri bráne nad telocvičňou Gymnázia v zelenom páse

Pre oblasť Kopánka

 • Ul. Československej armády pred rod. domom č. 54 (pri kontajnerovom státí na separovaný zber)
 • v križovatke Ul. Čsl. armády s Duklianskou ul.
 • Gromovova ul. - pred rod. domom č. 2 v zelenom páse v križovatke s Bednárovou ul.
 • Moravská ul. - asfaltové ihrisko pod garážami
 • Ul. prof. Varsika - pri kontajnerovom stojisku na separovaný zber

Pre oblasť Krmanova ul.

 • v mieste kontajnerového stojiska na separovaný zber

Pre oblasť Pri lesíku

 • Buchlovská – pri lesíku (kontajnerové stojisko na separovaný zber)
 • Bodnárova – v križovaní s ul. Pri lesíku (chodník vedľa kontajnerového stojiska) 

Pre oblasť ulíc Staromyjavská a Trnovská

 • parkovisko pred vjazdom do PKO Trnovce
 • parkovisko pri nemocnici (oproti zdravotnému stredisku)
 • v zelenom páse pri prepojení zo Štúrovej ul.

Pre oblasť Šimonovičova ul.

 • koniec Šimonovičovej ul. pri „Vránovom moste“

Pre oblasť Tehelná ul.

 • v zelenom páse v križovaní Tehelnej a Brezovskej ulice

Pre oblasť Turá Lúka

 • MV SERVIS – pri autobusovej zastávke pri rieke
 • parkovisko RD Turá Lúka pri veľkoobjemovom kontajneri
 • zelený pás pred vjazdom na Záhrady
 • Diely pred rodinným domom č. 286
 • Hoštáky pred rodinným domom č. 367
 • za ihriskom – na mieste veľkoobjemového kontajnera
 • parkovisko pri cintoríne 

Pre oblasť ul. Z. Zgurišky

 • zelený pás v križovatke s ulicou Pirte
 • POZOR, ZMENA! - betónová plocha medzi rodinnými domami 526/23 a 258/25 

Pre oblasť Závršky

 • POZOR, ZMENA! - Hlinícka ulica - na konci ulice, na ľavej strane pri kontajnerovom stojisku pre triedený zber. Orez treba ukladať ku komunikácii do zeleného pásu tak, aby bol umožnený prejazd motorovými vozidlami
 • Ul. Závršky ulica - v križovaní s Pakanskou ulicou v zelenom páse nad ZŠ Viestova ul.
 • Pakanská ulica - pri ukončení komunikácie

Pre oblasť Žaboškreky

 • priestor medzi mostíkom a železničným mostom

Pre lepšiu manipuláciu a šetrenie prepravných nákladov je orez drevín nutné skrátiť na dĺžku 1 – 1,5 m. Pozor! V súlade s § 3 ods. 5 písm. a) VZN č. 1/2016 o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu sa zakazuje uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom. Zároveň sa zakazuje ukladať drevný odpad na zberné miesta mimo uvedeného termínu.


Kolaudačné konanie - prepojenie bytovMesto Myjava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súvislosti so začatým kolaudačným konaním zvoláva ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 8. 11. 2018 o 9.00 h pred vchodom bytového domu na Nám. M. R. Štefánika 588/72, 907 01 Myjava.

Kolaudačné konanie stavby "Prepojenie bytov" a zvolanie ústtenho pojednávania.pdf


1

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Október 2018
PUSŠPSN
1234567
891011121314
151617182021
22232425262728
293031    
Zoznam podujatí

Anketa
Kde by sa podľa vás mal v budúcnosti konať Sviatok piva Myjava?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online5
Dnes  73
Mesiac  14639
Celkovo626196

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac