Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 18.02. 2019 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyInformácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republikyDňa 11. 2. 2019 bol v Zbierke zákonov vyhlásený nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 20/2014 zo 14. sudnovembra 2018, podľa ktorého ustanovenia čl. I § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon") nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Vyhlásením tohto nálezu v Zbierke zákonov strácajú § 4 ods 6 zákona účinnosť. Dňom vyhlásenia nálezu nie je obec povinná 

a) prijímať žiadosti o zverejnenie ponuky na prevod poľnohospodárskeho pozemku na úradnej tabuli obce podľa § 4 ods. 3 zákona, ktoré boli zverejnené v registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, 
b) zverejňovať tieto ponuky na úradnej tabuli obce, 
c) vydávať potvrdenia o tomto zverejnení. 
 
Dňom vyhlásenia nálezu, t.j. od 11.2.2019, obec nevydáva potvrdenia potrebné na účely vydania osvedčenia o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku podľa § 6 ods. 3 písm. b) druhého bodu zákona a na účely splnenia náležitostí zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku podľa § 6 ods. 7 písm. b) druhého a tretieho bodu zákona – 
 
a) potvrdenie preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe osoby, ktoré vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza, 
b) potvrdenie, že žiadateľ je daňovníkom dane z poľnohospodárskeho pozemku v obci,  
c) potvrdenie o pomere blízkej osoby alebo príbuzného medzi vlastníkom a nadobúdateľom pozemku, 
d) potvrdenie o trvalom pobyte alebo sídle v obci v trvaní najmenej 10 rokov.

Pozvánka na rokovanie Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvoPredseda Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Mgr. Ľubomír Karika pozýva členov na zasadnutie, ktoré sa bude konať v pondelok 18. februára 2019 o 15.00 h v priestoroch Komunitného centra Khamoro na Trokanovej ulici č.236 v Myjave. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Otázky a pripomienky občanov
 3. Návrh plánu zasadnutí sociálnej a zdravotnej komisie v roku 2019
 4. Informácia o činnosti Komunitného centra Khamoro spojená s prehliadkou KC
 5. Informácia o činnosti Útulku a Nocľahárne spojená s prehliadkou oboch zariadení
 6. Opakovaný  nájom – nájomné byty na sídlisku Kamenné
 7. Prerokovanie nájomných zmlúv a zmlúv o ubytovaní na ul. Trokanovej
 8. Prerokovanie  nových žiadostí o nájomné byty – Kamenné
 9. Informácia o novej sociálnej službe: sociálny taxík
 10. Rôzne
 11. Záver
Mgr. Ľubomír Karika
predseda Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo

Lehota na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie uplynie dnes o polnociUpozorňujeme, že dňa 11. februára 2019 o 24.00 hod. uplynie lehota na delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta SR v roku 2019. Delegačné listiny bude po 16.00 hod. do uplynutia tejto lehoty preberať pracovník na dispečingu Mestskej polície Myjava.


Zisťovanie Štatistického úradu SRSlovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojim obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach v rokoch 2005 až 2018. Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 350 obcí, medzi nimi aj mesto Myjava. Do zisťovania je zaradených viac ako 6760 domácností. Z tohto dôvodu informujeme občanov Myjavy, že v období od 4. februára 2019 do 28. júna 2019 navštívi vybrané domácnosti pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitým poverením. Všetky informácie a názory, ktoré budú v rámci zisťovania zo strany občanov poskytnuté, budú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. V prípade potreby získate ďalšie informácie na stránke úradu www.statistics.sk alebo telefonicky na číslach 032/7460 292 a 0905 929 706 - Ing. Zuzana Kolárovcová.


Rozhodnutie k dokumentu Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu mesta MyjavaOkresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na  posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 53 ods. 1 písm. c) a podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  po ukončení zisťovacieho konania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie vykonaného na základe Oznámenia  o  strategickom dokumentu  Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu mesta Myjava, ktoré predložil obstarávateľ Mesto Myjava , IČO 309745,  podľa § 7 ods. 5 zákona  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov  na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto rozhodol:

Rozhodnutie - Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu mesta Myjava.pdf


Právna poradňa vo februári 2019Opäť by sme vám radi pripomenuli, že vždy v druhú stredu v mesiaci je občanom Myjavy poskytované bezplatné právne poradenstvo. Právne poradenstvo vedie advokát Mgr. Ľubomír Karika. Najbližšie môžete tieto služby využiť v stredu 13. februára 2019 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie) v čase od 15.00 do 16.00 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!


Odstávka elektrickej energie vo februáriZápadoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení informuje obyvateľov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú vo štvrtok 21. 2. 2019 v čase od 8.30 do 12.30 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • JABLONSKÁ č. 10, 12, 14/VE, 19/VE, 3422/TS 

Pozvánka na rokovanie Komisie školstva a mládežePredsedníčka Komisie školstva a mládeže pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Mgr. Lenka Pipová, pozýva členov na zasadnutie, ktoré sa bude konať v pondelok 4. februára 2019 o 14.30 h v malej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, 1. poschodie, číslo dverí 211. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie
 2. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2019 ( Ing. Vaňová ) 
 3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018  ( Mgr. Kmeťová ) 
 4. Informácia o pripravovaných zmenách školských VZN  - zápis do prvého ročníka ( Mgr. Kmeťová ) 
 5. Návrh plánu zasadnutí a harmonogram činnosti komisie školstva – členovia komisia   
 6. Rôzne
Mgr. Lenka Pipová
predsedníčka komisie

1

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Február 2019
PUSŠPSN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
Zoznam podujatí

Anketa
Aké kultúrne podujatia by ste radi videli v Myjave, respektíve ktorú kultúrnu oblasť by ste posilnili?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online8
Dnes  210
Mesiac  11127
Celkovo707298

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac