Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 9.08. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyZatvorená ohlasovňa pobytuMesto Myjava informuje občanov, že od pondelka 10. augusta 2020 do piatka 14. augusta 2020 bude ohlasovňa pobytu zatvorená. Prosíme vás, aby ste si v prípade potreby riešenie svojich záležitostí týkajúcich sa agendy evidencie obyvateľstva, ako napríklad zmenu trvalého alebo prechodného pobytu, naplánovali mimo uvedený termín. Ďakujeme za pochopenie!


Stavebné povolenieMesto Myjava ako príslušný stavebný úrad prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, 39 a § 62, 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní rozhodol, že stavba „Rodinný dom“ na pozemkoch CKN parc. č. 3078/2, 3079 v katastrálnom území Turá Lúka sa podľa § 39 a 66 stavebného zákona povoľuje.

Stavebné povolenie.pdf

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku mesta - pozemok pri bývalej SAMMesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 18/02/2020 zo dňa 6.2.2020 a v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“)  na predaj majetku mesta – pozemok pri bývalej SAM.

Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov: Mesto Myjava
Sídlo: Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
IČO: 00 309 745
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK94 0900 0000 0051 7156 9122
V zastúpení: Pavel Halabrín – primátor mesta
Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Sluková, Ján Obeda
Telefón: 034/6907222, 0902/865 515, 034/6907312
 
A) Predmet OVS:
 
Mesto Myjava v súlade so zákonom č.138/91 Zb. o majetku obcí ako i VZN mesta Myjava č. 4/2009, zverejnilo dňa 22.01.2020 na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta svoj zámer odpredať pozemky reg. KN „C“ parcela č. 1717/1 o výmere 2 064 m2, zastavaná plocha a nádvorie a parcela č. 1717/5 o výmere 311 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 2179.
 
Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu OVS a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu OVS. Jedná sa o nehnuteľný majetok – pozemok v okrese Myjava, obci Myjava, v k.ú. Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava. Pozemok reg. KN „C“ parcela č. 1717/1 o výmere 2 064 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 2179. Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v meste Myjava na ul. M. Marečka pred vstupom do priemyselného parku bývalej Slovenskej armatúrky Myjava.
 
B) Minimálna kúpna cena:
 
Celková minimálna kúpna cena nehnuteľnosti je stanovená vo výške 72.240,- €.  
 
C) Termín a miesto predkladania návrhov:
 
Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Mesta Myjava, na internetovej stránke mesta /www.myjava.sk/ a v regionálnej tlači.
 
Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré sú súčasťou návrhu je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:
 • Presná a úplná adresa odosielateľa – navrhovateľa, heslo „OVS na predaj majetku mesta – pozemok pri bývalej SAM“
 • označenie „Neotvárať“
 • adresa príjemcu:   Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín do 18. augusta 2020 do 14.30 hod.
 
D) Podmienky súťaže:
 
1. Podpísaný Návrh kúpnej zmluvy (príloha č. 1 podmienok súťaže) a podpísaný Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (príloha č. 2 podmienok súťaže), ktoré po doplnení zo strany navrhovateľa budú obsahovať aj tieto náležitosti:
 • Označenie navrhovateľa - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, podpis fyzickej osoby, dátum narodenia, rodné číslo, telefonický kontakt.
 • Označenie navrhovateľa - u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, telefonický kontakt.
 • Číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej celkovej kúpnej ceny nehnuteľnosti.
 • Podpis osoby, resp. osôb oprávnených konať v mene navrhovateľa. 
2. Navrhovateľ je povinný pri uzatvorení kúpnej zmluvy uzatvoriť aj zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemok reg. KN „C“ parcela č. 1717/5 o výmere 311 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 2179, ktorej cena je stanovená na 7.805,- € (slovom sedemtisíc osemstopäť eura).
 
3. Prílohou súťažného návrhu je: 
 • Čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nemá žiadne nesplatené záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže a jeho organizáciám a zariadeniam.
 • U právnickej osoby výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace. 
 • Doklad o zložení zábezpeky.
4. Navrhovateľ sa zaväzuje na vlastné náklady dobudovať chodník na pozemku reg. KN „C“ parcela č. 1717/7 o výmere 229 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 2179 do 31.12.2021.
 
5. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku alebo v inom jazyku s úradne overeným prekladom. Akceptovateľný je len navrhovateľom podpísaný návrh kúpnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Ak sú doklady, ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
 
6. Vyhlasovateľ určil minimálnu kúpnu cenu nehnuteľnosti, ktorá je predmetom súťaže v sume 72.240,-€ (slovom sedemdesiatdvatisíc dvestoštyridsať eura). Navrhnutá kúpna cena navrhovateľom bude uhradená bankovým prevodom na účet predávajúceho (vyhlasovateľa), číslo účtu: SK94 0900 0000 0051 7156 9122, bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., variabilný symbol – rodné číslo fyzickej osoby alebo IČO právnickej osoby navrhovateľa.
 
7. Jeden záujemca môže podať v rámci vyhlásenej OVS len jeden návrh, v opačnom prípade bude z vyhodnotenia ponúk vylúčený.
 
8. Návrhy zmlúv (kúpnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve) budú predložené každá samostatne v šiestich (6) vyhotoveniach.
 
9. Návrhy zmlúv sa podávajú v predpísanej forme, ktoré sú prílohou vyhlásenej OVS. Záväzné vzory návrhu kúpnej zmluvy a návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve sú dostupné na internetovej stránke mesta: http://www.myjava.sk/.
 
10.  Navrhovateľ je povinný za návrh kúpnej zmluvy uhradiť zábezpeku vo výške 7.224,- € (slovom sedemtisíc dvestodvadsaťštyri eura). Zábezpeku uhradí navrhovateľ spolu s podaním návrhu kúpnej zmluvy, najneskôr však do termínu uzávierky, bezhotovostne bankovým prevodom na účet vyhlasovateľa: číslo účtu: SK94 0900 0000 0051 7156 9122, bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,  variabilný symbol – rodné číslo fyzickej osoby alebo IČO právnickej osoby navrhovateľa. Neúspešným súťažiteľom vyhlasovateľ vráti zábezpeku v lehote 15 dní odo dňa vyhodnotenia OVS, alebo odo dňa zrušenia OVS. 
 
11. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. 
 
12. Každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom uzávierky súťaže, musí byť písomne doručená spôsobom určeným na predkladanie návrhov.
 
13. Navrhovatelia môžu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrh po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a ním v stanovenej lehote. 
 
14. Návrhy zmlúv doručené po stanovenom termíne, nebudú do súťaže zaradené. Návrhy, v ktorých nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, budú zo súťaže vylúčené. Predložené návrhy nemôžu obsahovať alternatívne návrhy.
 
15. Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne listom najneskôr do 10 dní od vyhodnotenia OVS. Zároveň bude víťaznému účastníkovi zaslaná podpísaná kúpna zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve zo strany vyhlasovateľa.
 
16. Ak víťazný navrhovateľ po podpísaní kúpnej zmluvy zmluvnými stranami v stanovenom termíne neuhradí celú kúpnu cenu, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa.
 
17. Termín uzatvorenia kúpnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve vyhlasovateľom je najneskôr do 10 dní odo dňa podpisu protokolu o výsledku OVS členmi komisie na posudzovanie súťažných návrhov.
 
18. Úhradu kúpnej ceny stanovenej v kúpnej zmluve je navrhovateľ povinný uhradiť do 15 dní odo dňa podpísania zmlúv oboma zmluvnými stranami.
 
19. Navrhovatelia podaním návrhov zároveň vyjadrujú písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel prerokovania, rozhodnutia o výsledku verejnej súťaže a jeho zverejnenia, a na účel uzavretia zmlúv a ich zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
 
20. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.
 
E) Vyhodnotenie súťažných návrhov:
 • Vyhlasovateľ označí došlé návrhy, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
 • Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční na zasadnutí súťažnej komisie schválenej Mestským zastupiteľstvom mesta Myjava, uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Myjava č. 19/02/2020 zo dňa 6.2.2020. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. 
 • O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená/názvy a bydliská/sídla navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie oznámia poradie návrhov a podpíšu protokol.
F) Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
 • odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,
 • meniť uverejnené podmienky súťaže,
 • zrušiť súťaž,
 • pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľov na doplnenie a vykonanie opravy.
Príloha:
 
1. (pdf) Vzor návrhu kúpnej zmluvy
2. (pdf) Vzor návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
 
 
Pavel Halabrín
primátor mesta

Ôsmy príkazný list primátoraVážení občania, vzhľadom na nepriaznivý vývoj šírenia koronavírusu v regióne zverejňujeme ôsmy príkazný list primátora Myjavy Pavla Halabrína.

Príkaz č. 8 primátora Mesta Myjava 

Na základe rokovania krízového štábu a záverov porady s predstaviteľmi organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v záujme preventívnej ochrany obyvateľstva prikazujem s okamžitou platnosťou:

1. Štatutárnym orgánom mestom zriadených organizácií zabezpečenie a rešpektovanie nasledovných preventívnych opatrení:

- uzavretie všetkých kultúrnych, športových a voľnočasových zariadení pre verejnosť a zakazujú sa akékoľvek podujatia a súťaže. 
- zrušiť všetky kurzy, výlety, exkurzie, či výmenné pobyty pripravované na toto obdobie
- zamestnanci týchto zariadení budú počas uzávery čerpať pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa. Spôsob a organizáciu si počas uzávery určia riaditelia organizácií.
 
2. Zodpovedným pracovníkom mestskej turistickej ubytovne na Trokanovej ulici, slobodárok na Trokanovej ulici a Zariadenia sociálnych služieb Nezábudka:
 
- obmedzenie vstupu neubytovaných občanov. Zamedzenie zhromažďovania sa ubytovaných nájomníkov, či klientov v zariadeniach, zakazuje sa organizovať akékoľvek schôdze, porady, oslavy a stretnutia
- zabezpečiť trvalé vykonávanie dezinfekčných a hygienických opatrení v zariadeniach počas dňa a zvýšiť opatrenia na osobnú hygienu a ochranu ubytovaných zakúpením potrebných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 
- pripraviť krízovú variantu prevádzky zariadení v prípade prechodu do karantény, či uzavretia zariadenia s potrebným personálnym, technickým a organizačným zabezpečením
- v ZOS Nezábudka zabezpečiť:
       - terénnu opatrovateľskú službu v odôvodnených prípadoch s dôrazom na ochranu opatrovateliek i opatrovaných
       - pri prijímaní nového klienta zabezpečiť 14-dňovú izoláciu novoprijatého klienta v osobitnej bunke za sprísnených hygienických podmienok
       
3. Konateľom Správy majetku mesta Myjava s.r.o. zabezpečiť:
 
- pravidelnú dôkladnú dezinfekciu a hygienickú očistu mestských WC, autobusových zástavok, odpadových košov, lavičiek, detských ihrísk a priestorov Domu smútku
- pri konaní pohrebných obradov upozorniť zúčastnených na potrebu preventívnych opatrení zníženia rizika možného prenosu vírusového ochorenia
- organizovanie pohrebných obradov bez využívanie miestnosti na kondolovanie 
- vyvesenie smútočného parte až v deň pohrebu 
- zamedzeniu prístupu obyvateľov na pohrebný obrad bez použitia ochranného rúška 
 
4. Náčelníkovi Mestskej polície
 
- pri svojej kontrolnej činnosti upozorňovať obyvateľov na riziko pri vytváraní skupín zhromažďovaní sa a pod.
 
5. Pracovníkom Mestského úradu:
 
- dôkladne dbať na osobnú hygienu a ochranné opatrenia, vyhýbať sa osobnému kontaktu
- zvážiť účasť, či organizáciu rôznych konaní a možnosť ich realizácie iným spôsobom
- zakazujem akékoľvek služobné cesty, porady, školenia, semináre s výnimkou riešenia vzniknutej situácie
- prevádzkovým pracovníkom zabezpečiť pravidelnú a systematickú dezinfekciu kľučiek, vodovodných batérií, zábradlí a všetkých technických zariadení, s ktorými prichádza do kontaktu verejnosť
 
6. Prevádzkovateľom reštauračných, pohostinských zariadení a barov odporúčam zvážiť skrátenie prevádzkových hodín do 21.00 hod., obmedzenie organizovania posedení a osláv a žiadam ich o zvýšené a dôkladné dezinfekčné a hygienické opatrenia v ich zariadeniach.
 
7. Prevádzkovateľov služieb hromadnej dopravy osôb žiadam o dôkladné opatrenia na dezinfekciu a hygienu prostriedkov hromadnej dopravy a poučenie vodičov o zásadách na zníženie rizika prenosu vírusu.
 
8. Predstaviteľov všetkých spoločenských, stavovských, sociálnych či záujmových organizácií v meste žiadam neorganizovať žiadne porady, zasadnutia schôdze, oslavy ani iné podujatia ich členov a žiadne exkurzie, výlety či zájazdy mimo nášho regiónu. Zároveň ich upozorňujem, že mesto im neposkytne žiadne priestory na tieto podujatia. Uzavretý bude i Klub dôchodcov a Materské centrum Pampúšik.
 
9. Predstaviteľov cirkví žiadam o vykonávanie ich úloh a činností tak, aby sa čo najviac minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných podujatí a úkonov.
 
10. Podnikateľov a predstaviteľov podnikateľských subjektov žiadam o prijatie opatrení pri organizácii výroby, rokovaní, expedovaní tovaru či cestovaní zamestnancov na minimalizáciu rizika šírenia koronavírusu.  Riaditeľov ubytovacích zariadení žiadam o preverovanie predchádzajúcich pobytov záujemcov o ubytovanie.
 
Všetky tieto opatrenia platia predbežne do 3. augusta 2020 a žiadam všetkých o ich dôsledné rešpektovanie.
 
Pri potrebe získania informácií, vybavenia si úradných záležitostí alebo ak sa chcete poradiť, minimalizujte návštevy úradov a ak sa dá, riešte tieto veci telefonicky alebo internetom. Vaša požiadavka bude posunutá kompetentnému pracovníkovi a odpoveď ostanete.
 
E-mailové adresy a tel. čísla:
 
Sekretariát primátora: sekretariat1@myjava.sk; 034/6907210
Mestská polícia + dispečing: msp@myjava.sk ; 034/6907111, 159
Správa majetku mesta Myjava spol. s r.o.: kostelny.rastislav@mail.t-com.sk, 034/6907307, 034/6907309
 
    
V Myjave dňa 27. júla 2020
 
Pavel Halabrín
primátor mesta

Mesto Myjava má zriadený nový bežný bankový účetMesto Myjava oznamuje občanom, že má zriadený nový bežný účet v Slovenskej sporiteľni. Preto svoje platby pre Mesto Myjava poukazujte na účet v tvare IBAN: SK94 0900 0000 0051 7156 9122. Ak Vám bolo zaslané rozhodnutie o dani a poplatkoch, na ktorom je uvedené číslo účtu Unicredit Bank SK05 1111 0000 0014 3103 0062, toto číslo zatiaľ zostáva v platnosti a môžete ho použiť do 31.12.2020. Ďakujeme za pochopenie!


Povolenie na realizáciu vodnej stavby - rozhodnutieMesto Myjava príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 ods. 1 písm. a/ zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posúdil žiadosť o povolenie na realizáciu vodnej stavby, vonkajší rozvod vody a na odber podzemnej vodyv zmysle § 21 ods. 1 písm. b)1 a písm. c), § 26 ods. 1 a § 52 ods. 1 písm. d/ vodného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva nasledovné rozhodnutie:

Studňa – povolenie na realizáciu vodnej stavby, vonkajší rozvod vody a na odber podzemnej vody - rozhodnutie.pdf


Zatvorená ohlasovňa pobytuMesto Myjava informuje občanov, že od piatka 17. júla 2020 do stredy 29. júla 2020 bude ohlasovňa pobytu zatvorená. Prosíme Vás, aby ste si v prípade potreby riešenie svojich záležitostí týkajúcich sa agendy evidencie obyvateľstva, ako napríklad zmenu trvalého alebo prechodného pobytu, naplánovali mimo uvedený termín. Ďakujeme za pochopenie!


V júli sa vracia právna poradňaOd júla budú môcť občania Myjavy opäť využívať bezplatné právne poradenstvo, ktoré vedie advokát Mgr. Ľubomír Karika. Najbližšie budú tieto služby poskytované v stredu 15. júla 2020 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie) v čase od 15.00 do 16.00 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!


1

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
August 2020
PUSŠPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Zoznam podujatí

Anketa
Kultúrne dianie sa po "korone" začína rozbiehať. Ktorá z avizovaných aktivít vás v lete poteší najviac?
Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online10
Dnes  363
Mesiac  8887
Celkovo1244673

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac