Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 26.06. 2017 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyPozvánka na júnové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 22. júna 2017 o 13.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave, II. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania je nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2017
 6. Majetkové prevody
 7. 2. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2017 k 30.6.2017 RO č. 2/2017
 8. Dodatok č. 7 k VZN Mesta Myjava o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.
 9. Návrh VZN Mesta Myjava o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Myjava
 10. Návrh na poskytnutie dotácie na rok 2017 na činnosť CVČ zriadeného na území iného mesta resp. obce
 11. Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. za rok 2016
 12. Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2016 -  Samšport , s.r.o., Spartak Myjava, a.s.
 13. Správa o činnosti neziskových organizácií zriadených Mestom Myjava za rok 2016: Sociálne služby Myjava, n.o. a Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n.o.
 14. Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „Nezábudka“ za rok 2016
 15. Prezentácia činnosti spoločnosti Brantner Slovakia s.r.o, Vietnamská 22, Bratislava v meste Myjava
 16. Rôzne  
 17. Záver
Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na http://www.ustream.tv/channel/tv-myjava a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.

Pavel Halabrín
primátor Myjavy

Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia NTL plynovodovMesto Myjava, Odbor výstavby a regionálneho rozvoja - Spoločná obecná úradovňa ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o vydaní kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby s názvom Rekonštrukcia NTL plynovodov Myjava - Sever IToto rozhodnutie sa týka žiadosti stavebníka SPP - distribúcia, a. s., ktorý požiadal 30. 11. 2015 o vydanie kolaudačného povolenia na túto stavbu. Toto rozhodnutie bolo zverejnené na úradne tabuli 2. 6. 2017.

Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia NTL plynovodov Myjava - Sever I.pdf


Opäť odstávka elektrinyAKTUALIZOVANÉ - Západoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení upozorňuje občanov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú v stredu 21. júna 2017 v čase od 7.30 do 8.30 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • HLINICKÁ č. 40, 42, 44, 46, 48
 • KAMENNÝ KOPEC č. 10/GA , 20621, 22/GA, 23/GA, 24/GA, 33/GA, 9/GA
 • PARTIZÁNSKA č. 21/OP , 21/VE, 33
 • DOLNÁ ŠTVRŤ č. 10 , 11, 12, 12/VO, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 3/BL, 30, 31, 32, 33, 34, 3405/TS, 35, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • VIESTOVA č. 1/MO
 • ZÁVRŠKY č. 13 , 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/OP
 • NÁM. M. R. ŠTEFÁNIKA č. 35 , 37/BL, 37/VE

Vo štvrtok 22. júna 2017 budú v čase od 8.00 do 12.00 h bez dodávky elektriny tieto ulice a lokality:

 • FIKT ZSE 17 (TUROLÚCKA) č. 44/BL
 • HLINICKÁ č. 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/VE, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30/VE, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 4, 40/VO, 4396//6, 5, 6, 8, 9, 95/22
 • HURBANOVA č. 13 , 17, 17/VO, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/VE, 31, 32, 33, 3406/TS, 36, 38, 40, 42, 44, 44/VE
 • MORAVSKÁ č. 1 , 10, 10/VO, 4, 7, 8
 • PAŽITE č. 17 2, 2/VO, 21, 23, 25, 29, 29/ZA, 3/BL, 3/VO, 432/5
 • ŠIMONOVIČA M. č. 1/ZA , 288
 • NÁM. M. R. ŠTEFÁNIKA č. 52 , 52/VE, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 78/BL, 78/ZA, 80, 82, 84, 86

V piatok 23. júna 2017 budú v čase od 8.00 do 12.00 h bez dodávky elektriny tieto ulice a lokality:

 • 8. APRÍLA č. 1, 10, 11, 13, 15, 15/VO, 2, 3, 3407/TS, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • JÁNOŠÍKOVA č. 1 , 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • KAMENNÝ KOPEC č. 11/GA , 12/GA, 13/GA, 14/GA, 15/GA, 16/GA, 17/GA, 18/GA, 19/GA, 20/GA, 21/GA, 25/GA, 26/GA, 27/GA, 28/GA, 29/GA, 3/GA, 30/GA, 31/GA, 32/GA, 34/GA, 4/GA, 5/GA, 6/GA, 7/GA, 8/GA, 99/GA
 • PAKANSKÁ č. 10 , 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 29/VE, 3, 31, 3411/32, 4311/73, 6, 8, 9
 • PARTIZÁNSKA č. 19 , 21, 23, 25, 27
 • VIESTOVA č. 2 , 4, 6, 6/VO

V pondelok 26. júna 2017 budú v čase od 8.00 do 12.00 h bez dodávky elektriny tieto ulice a lokality:

 • JABLONSKÁ č. 1, 3, 3/VO, 3414/TS 
 • KOMENSKÉHO č. 1  
 • KRMANOVA č. 10 , 12, 14, 16, 18, 18/OP, 2, 4, 6, 8 
 • PARTIZÁNSKA č. 1 , 11, 13, 15, 17/A, 3, 35, 39/AB, 39/CD, 5, 7, 9 
 • PAŽICKÉHO č. 10 , 12 
 • SNP č. 11 , 7, 9 
 • ŽABOŠKREKY č. 10 , 11, 13, 15, 2, 4, 7, 9
V utorok 27. júna 2017 budú v čase od 8.00 do 10.30 h bez dodávky elektriny tieto ulice a lokality:
 • CÁDROVA č. 1, 2, 3, 4, 6 
 • S. DUDÍKA č. 10 , 12, 14, 16, 18, 2, 2/VO, 20, 22, 24, 26, 28, 30/BL, 30/OP, 4, 6, 8 
 • GOLÁŇOVA č. 1 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 • HVIEZDOSLAVOVA č. 1 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 • JAVORINSKÁ č. 1 , 19, 2768/2, 29, 29/BL, 3 
 • CENGELKA č. 1/CH , 197/82, 2/CH, 3/CH, 4/CH, 5/CH, 9000 
 • PRIEČNE č. 29/VE , 29/ZA 
 • NOVOMESTSKÁ č. 11 , 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3/VE, 31, 33, 35, 37, 9 
 • NÁDRAŽNÁ č. 1 , 2, 4 
 • SLÁDKOVIČOVA č. 10 , 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3402/TS, 4, 6, 8 
 • TOVÁRENSKÁ č. 2 , 4
 • TVRDÉHO č. 1 , 1/BL, 1/OP, 1/PR, 1/VE, 3, 3/VE, 5, 7 
 • UHROVA č. 22 , 24 
 • VAJANSKÉHO č. 1 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 • ZÁHRADNÍCKA č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8 
 • ŽABOŠKREKY č. 17 , 17/BL, 19, 29

V stredu 28. júna 2017 budú v čase od 8.00 do 10.00 h bez dodávky elektriny tieto ulice a lokality:

 • BRADÁČOVA č. 28 
 • M. MAREČKA č. 10 , 12, 14, 16, 16/VE, 16/ZA, 18/BP, 18/VO, 2, 2/VO, 20, 22, 24, 26, 26/BL, 26/OP, 26/VE, 28/GA, 3 401/TS, 4, 6, 6/BL, 8, 8/VE, 8/ZA 
 • NOVOMESTSKÁ č. 10 , 2, 4, 48, 8 
 • TOVÁRENSKÁ č. 1/BL , 3, 5, 7 
 • TROKANOVA č. 40  
 • UHROVA č. 14 , 16, 1666/22, 18, 2, 2/VE, 2/VO, 20, 4, 6, 8
Vo štvrtok 29. júna 2017 budú v čase od 8.00 do 12.00 h bez dodávky elektriny tieto ulice a lokality:
 • BODNÁROVA č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 22/VO, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 • BRADÁČOVA č. 11 , 13, 14, 15, 1505/20026, 16, 16/BL, 16/OP, 16/PR, 16/VE, 16/ZA, 17, 18, 18/VO, 18/ZA, 19, 2, 20 , 20/BL, 20/OP, 20/VE, 21, 22, 22/BL, 22/PR, 22/VE, 23, 24, 24/PR, 24/VE, 24/ZA, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 3403/TS, 35, 36, 37, 37/GA, 38, 4, 5, 7, 8, 9, 9/PR, 9/VE 
 • BUCHLOVSKÁ č. 1 , 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 3, 5, 7, 9 
 • HODŽOVA č. 10 , 12, 2, 4, 6, 8 
 • M. MAREČKA č. 1  
 • PIRTE č. 3032/25 
 • PRI LESÍKU č. 1 , 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8 
 • PRVEJ SNR č. 1 , 17, 2, 3, 4 
 • STAROMYJAVSKÁ č. 37/VO  
 • TROKANOVA č. 2 , 4, 4/BP 
 • ŠTÚROVA č. 10 , 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 8

V piatok 30. júna 2017 budú v čase od 8.00 do 12.00 h bez dodávky elektriny tieto ulice a lokality:

 • GEGELOVSKÁ č. 1, 1/VE, 2, 3, 4, 6, 8 
 • HOŠTÁKY č. 10 , 10/VO, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 4, 6, 8 
 • HURBANOVA č. 1 , 1/OP, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20/VO, 3, 3404/TS, 38/GA, 39/GA, 40/GA, 41/GA, 46/VE, 5, 7, 9 
 • Z. LACKOVEJ č. 1 , 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9 
 • MORAVSKÁ č. 14 , 2 
 • 1. MÁJA č. 10 , 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 30, 30/VE, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 48/OP, 6, 6/VE, 8 
 • NÁM.  M. R. ŠTEFÁNIKA č. 10 , 2, 26, 28, 30, 32, 38, 4/PR, 4/VE, 44, 46, 48, 50, 8, 8/VE, 8/ZA
V piatok 30. júna 2017 budú v čase od 21.30 do 23.00 h bez dodávky elektriny tieto ulice a lokality:
 • BODNÁROVA č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 22/VO, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 • BRADÁČOVA č. 11 , 13, 14, 15, 1505/20026, 16, 16/BL, 16/OP, 16/PR, 16/VE, 16/ZA, 17, 18, 18/VO, 18/ZA, 19, 2, 20 , 20/BL, 20/OP, 20/VE, 21, 22, 22/BL, 22/PR, 22/VE, 23, 24, 24/PR, 24/VE, 24/ZA, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 3403/TS, 35, 36, 37, 37/GA, 38, 4, 5, 7, 8, 9, 9/PR, 9/VE 
 • BUCHLOVSKÁ č. 1 , 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 3, 5, 7, 9 
 • HODŽOVA č. 10 , 12, 2, 4, 6, 8 
 • M. MAREČKA č. 1 
 • PIRTE č. 3032/25  
 • PRI LESÍKU č. 1 , 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8 
 • PRVEJ SNR č. 1 , 17, 2, 3, 4 
 • STAROMYJAVSKÁ č. 37/VO  
 • TROKANOVA č. 2 , 4, 4/BP 
 • ŠTÚROVA č. 10 , 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 8

Ďakujeme za pochopenie!


Upozornenie na cyklistické pretekyOkresné riaditeľstvo Policajného zboru v Novom Meste nad Váhom upozorňuje občanov Myjavy, že v sobotu 10. júna 2017 v čase od 15.00 do 16.45 h bude kopaničiarskym regiónom prechádzať tretia etapa medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2017. Preto polícia prosí a žiada občanov o toleranciu a rešpektovanie pokynov usporiadateľov, príslušníkov Policajného zboru a ostatných osôb vykonávajúcich zabezpečenie pretekov. Samotní pretekári budú sprevádzaní motorovými vozidlami, motocyklami a vozidlami Policajného zboru SR. Z dôvodu bezpečnosti pretekárov i občanov polícia žiada, aby občania a diváci počas uzatvorenia ciest pred príchodom pretekárov i počas samotného prejazdu cyklistov nevstupovali osobne, ani motorovými vozidlami alebo bicyklami na komunikácie, po ktorých preteky pôjdu. Zvlášť upozorňuje starších ľudí a deti. Pretekári sa budú presúvať v uvedenom termíne cez obec Poriadie, Starú Myjavu, Brestovec, Myjavu na Vrbovce a späť cez Turú Lúku opäť na Myjavu, kde budú pokračovať v smere do Brezovej pod Bradlom. Polícia tiež upozorňuje občanov, aby v čase pretekov zabezpečili uzatvorenie svojich brán do dvorov a záhrad, aby neprišlo k vybehnutiu voľne sa pohybujúcich domácich zvierat, najmä psov. Samotné obmedzenie v doprave bude trvať len nevyhnutnú dobu. Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie! Viac informácii nájdete v prípade záujmu na stránke www.okoloslovenska.com.


Letná prevádzka materských škôl     Mesto Myjava ako zriaďovateľ materských škôl v znení § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole oznamuje verejnosti, že prevádzka materských škôl počas letných prázdnin v roku 2017 bude zabezpečovaná v závislosti od termínu realizácie projektu rekonštrukcie objektov materských škôl nasledovným spôsobom:

 1. Prevádza materskej školy bez realizácie projektu:

  od 3. 7. 2017 do 21. 7. 2017 – prevádzka v elokovanom pracovisku na ul. Hoštáky 671/12
  od 24. 7. 2017 do 11. 8. 2017 – prevádzka v elokovanom pracovisku na Ul. SNP 407/1
  od 14. 8. 2017 do 31. 8. 2017 – prevádzka v sídle MŠ Bradáčova ul.

 2. Prevádzka materskej školy v prípade realizácie projektu:

  - Prevádzku počas mesiacov júl a august 2017 bude zabezpečovať elokované pracovisko na Ul. SNP 407/1, Myjava a pani učiteľky zo všetkých troch objektov MŠ.

     Mesto Myjava zároveň v zmysle § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole vyhovelo žiadosti ZŠ s MŠ Turá Lúka o prerušení prevádzky materskej školy počas leta 2017 v dňoch od 1. 7. do 11. 8. 2017 (vrátane). Materská škola v mestskej časti Turá Lúka sa tak začne 14. 8. 2017.


3

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Jún 2017
PUSŠPSN
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
27282930  
Zoznam podujatí

Anketa
Odkiaľ ste sa dozvedeli o Medzinárodnom folklórnom festivale MYJAVA 2017?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online13
Dnes  374
Mesiac  31894
Celkovo189599

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame