Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 19.10. 2018 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyPozvánka na rokovanie Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mestaPredseda Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Ing. Jaroslav Krč - Šebera, pozýva členov komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 25. septembra 2018 o 15.00 h v budove dočasne presťahovaného Mestského úradu Myjava na Trokanovej ul. 3, I. poschodie - zasadacia miestnosť. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Úvod
 2. Otázky a pripomienky občanov
 3. Majetkové prevody
 4. Konsolidovaná výročná správa za rok 2017
 5. Správa o plnení rozpočtu mesta Myjava a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2018
 6. 4. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2018 k 30. 9. 2018 RO č. 4/2018
 7. Východiská rozpočtu mesta Myjava na rok 2019
 8. Návrh investičných akcii mesta v roku 2019
 9. VZN mesta Myjava o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
 10. Rôzne
 11. Záver


Ing. Jaroslav Krč-Šebera
predseda komisie


Výberové konanie na pracovníka komunitného centraPoskytovateľ Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika č.560/4, 907 01 Myjava vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto pracovníka komunitného centra. Výberové konanie sa uskutoční v stredu 17. 10. 2018 o 9.00 hod. v priestoroch Komunitného centra Khamoro na Trokanovej ulici v Myjave. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Mestský úrad Myjava, Nám. M. R. Štefánika č.560/4, 907 01 Myjava. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu majú záujem. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 12. 10. 2018. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Miestom výkonu práce je Komunitné centrum Khamoro, Trokanova ul., 907 01 Myjava. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. 11. 2018. Suma základnej zložky mzdy/platu (na účely Prílohy č. 4b Príručky sa tým rozumie základná hrubá mzda bez osobného ohodnotenia, príplatkov – pozn.) v zmysle § 41 ods. 10 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a § 62 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov pre pozíciu pracovníka je 561,- € (slovom: päťstošesťdesiat jeden eur).7
 
 (pdf) Výberové konanie na pracovné miesto pracovníka komunitného centra - podmienky.pdf

Pozvánka na rokovanie Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvoTajomníčka Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo pozýva členov komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 25. septembra 2018 o 15.00 h v priestoroch Domova sociálnych služieb Úsvit na Ul. Hoštáky v Myjave. Program zasadnutia bude nasledovný:

 • prerokovanie materiálov Oddelenia soc. služieb - opakovaný nájom, pridelenie bytu a pod.
 • informácia o činnosti Oddelenia soc. služieb mesta Myjava – Mgr. Gáliková, S. Podmajerská
 • rôzne 

Prosíme aj touto cestou členov komisie o zabezpečenie pracovných povinností tak, aby sa zasadnutia komisie mohli zúčastniť. Ďakujeme!

Simona Podmajerská
tajomníčka komisie


Odstávka elektrickej energie v októbri 2018AKTUALIZOVANÉ 24. 9. 2018 - Západoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení informuje občanov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú v utorok 2. 10. 2018 v čase od 8.30 do 12.30 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • HOŠTÁKY č. 12, 14, 16, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 
 • HURBANOVA č. 10 , 2, 2/A, 4, 6, 8 
 • PIRTE č. 1 , 4 
 • PRVEJ SNR č. 10 , 10/VE, 11, 12, 5, 6, 7, 8, 9 
 • STAROMYJAVSKÁ č. 1095 , 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 29/VE, 3, 31, 3415/TS, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 5 5, 57, 690, 7, 7/VO, 9 
 • ŠTÚROVA č. 2

 V pondelok 8. 10. 2018 budú v čase od 8.00 do 10.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • BREZOVSKÁ č. 12/VO, 7/ST
 • TEHELNÁ č. 1 , 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5/10, 6, 7, 8

V utorok 9. 10. 2018 budú v čase od 8.00 do 10.00 h bez dodávk elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • NOVOMESTSKÁ č. 16, 3420/TS

 V stredu 10. 10. 2018 budú v čase od 8.00 do 12.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • STAROMYJAVSKÁ č. 12/VE, 12/VO, 16, 18, 89, 89/VE, 91, 93, 95, 97
 • TRNOVSKÁ č. 11 , 12, 1271, 13, 15, 17, 19/VE, 2/VE, 21, 23, 3417/TS, 4, 5, 7, 9

V stredu 10. 10. 2018 budú v čase od 7.30 do 15.30 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • KRMANOVA č. 10, 12, 14, 16, 18, 18/OP, 8
 • PARTIZÁNSKA č. 35 , 39/AB, 39/CD

Vo štvrtok 11. 10. 2018 budú v čase od 7.30 do 15.30 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • ZEMANOVIA č. 1, 1/SP, 10, 11, 13, 15, 2, 2/VE, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Odpojené verejné osvetlenieSpoločnosť Brantner informuje občanov Myjavy, že z dôvodu rekonštrukčných prác na rozvodoch plynu bude od večera 13. 9. 2018 dočasne odpojené verejné osvetlenie v časti ulíc Hurbanova a Staromyjavská. Po skončení týchto prác budú lampy opäť uvedené do prevádzky.


Pozvánka na rokovanie Komisie výstavby, živ. prostredia a rozvoja mestaTajomníčka Komisie výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta, Ing. Nikola Majtánová, pozýva členov komisie na zasadnutie, ktoré sa bude konať v pondelok 24. septembra 2018 o 16.00 h vo VIP miestnosti Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Informácie o spracovaní územného plánu mesta Myjava spoločnosťou Aurex spol. s.r.o.
 2. Informácie o investičných akciách pre rok 2019
 3. Program odpadového hospodárstva 2016 - 2020
 4. Informácie o projekte Nová Myjava
 5. Informácie o realizovaných projektoch v roku 2018
 6. Rôzne

(pdf) Program odpadového hospodárstva 2016 - 2020.pdf

Ing. Nikola Majtánová
tajomníčka komisie


Upozornenie pre vodičovMestská polícia Myjava touto cestou prosí vodičov a majiteľov motorových vozidiel, aby v sobotu 15. septembra 2018 od 7.00 do 15.00 h neparkovali svoje autá na Námestí M. R. Štefánika pred Centrom B a od kruhového objazdu pri Mestskom úrade Myjava po križovatku s Moravskou ulicou. Dôvodom dopravných obmedzení je 9. ročník bežeckých pretekov Kopaničiarska desiatka, ktorý sa bude v sobotu v Myjave konať. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!


Kto kandiduje v komunálnych voľbách 2018 v Myjave?Zapisovateľka mestskej volebnej komisie do utorka 11. septembra 2018 do 24.00 h prevzala kandidátne listiny dvoch kandidátov na primátora Myjavy a 25 kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktorí sa budú uchádzať o priazeň voličov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v sobotu 10. novembra 2018. V termíne do 18. septembra 2018 zasadne mestská volebná komisia, predložené kandidátne listiny preskúma a rozhodne o registrácii kandidátov. Mestská volebná komisia zaregistruje resp. nezaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní pred dňom konania volieb. Potom budú zaregistrovaní kandidáti v plnom rozsahu zverejnení. V tejto chvíli vám ponúkame prehľad tých, ktorí v zákonom stanovenej lehote svoje kandidátne listiny podali.


Kandidáti na primátora Myjavy:

 • Jaroslav Foltín, nezávislý kandidát
 • Pavel Halabrín, STAN – Starostovia a nezávislí kandidáti

 

Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva v Myjave:

Volebný obvod č. 1 – Myjava, Domov mládeže, Trokanova ul. č. 7
Ulice: Javorinská, Záhradnícka, Samka Dudíka, Petra Tvrdého, Milana Marečka, Janka Cádru, Vajanského, Goláňova, Hviezdoslavova,Trokanova, Sládkovičova, kpt. Miloša Uhra, Nádražná, Továrenská, Novomestská, Žaboškreky, Krajňanská, I. SNR, Myjava 1320
počet poslancov - 2 poslanci

 • Viera Feriancová, nezávislá kandidátka
 • Rastislav Kostelný, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 2 – Myjava, Základná škola, Štúrova ul. č. 18
Ulice: Hodžova, Bradáčova, Štúrova, Staromyjavská, Trnovská, Pri Lesíku, Bodnárova, Buchlovská, Pirte
počet poslancov - 2 poslanci

 • Peter Valúch, nezávislý kandidát
 • Zlata Vydarená, nezávislá kandidátka

Volebný obvod č. 3 – Myjava, Kultúrny dom Samka Dudíka, Partizánska ul. č. 17
Ulica: Nám. M. R. Štefánika, 1. mája
počet poslancov - 2 poslanci

 • Karol Gotthard, STAN – Starostovia a nezávislí kandidáti
 • Stanislav Tomič, nezávislý kandidát
 • Vladimír Tóth, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 4 – Myjava, Centrum voľného času, Dolná štvrť, č. 368/23 
Ulica: Dolná štvrť, Siváčkovia, Tehelná, Brezovská, Pažite, Michala Šimonoviča, Hurbanova č. 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 44, Závršky, Pakanská, Hlinícka
počet poslancov - 2 poslanci

 • Elena Hovorková, Sme rodina
 • Milan Majtán, nezávislý kandidát
 • Lenka Pipová, nezávislá
 • Ján Zelenák, Sme rodina

Volebný obvod č. 5 - Myjava, Gymnázium, Jablonská ul. č. 5
Ulica: Partizánska č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 35, Krmanova, Komenského, Jablonská, U Zemanov, Pažického, Kamenné
počet poslancov - 2 poslanci

 • Jaroslav Krč-Šebera, nezávislý kandidát
 • Ján Michalec, nezávislý kandidát
 • Peter Podmajerský, SKS – Slovenská konzervatívna strana

Volebný obvod č. 6 – Myjava, Stredná priemyselná škola, Ul. SNP č. 8 
Ulica: Partizánska č. 19, 21, 23, 25, 27, 29, Jánošíkova, 8. apríla, SNP, Viestova
počet poslancov - 3 poslanci

 • Viera Dugová, STAN – Starostovia a nezávislí kandidáti
 • Jaroslav Hargaš, STAN – Starostovia a nezávislí kandidáti
 • Ľubomír Karika, nezávislý kandidát
 • Martin Ferianec, OKS – Občianska konzervatívna strana
 • Roman Vajaš, Sme rodina

Volebný obvod č. 7 – Myjava, Úrad práce, soc. vecí a rodiny, nám. M. R. Štefánika 561/6 
Ulica: Bednárova, Gromovova, generála Svobodu, Duklianska, Čsl. armády, Zory Lackovej, Gegeľovská, Zuzky Zgurišky, Hoštáky, Hurbanova č. 1, 2, 2/A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20/A Moravská, profesora Varsíka
počet poslancov - 2 poslanci

 • Pavol Kosík, nezávislý kandidát
 • Miloš Zábražný, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 8 – Myjava časť Turá Lúka, Základná škola s Materskou školou, č. d. 131, Turá Lúka
Ulica: mestská časť Turá Lúka súp. č. 1 - 450
počet poslancov - 2 poslanci

 • Ľubomír Halabrín, STAN – Starostovia a nezávislí kandidáti
 • Branislav Havlík, SMER SD

Volebný obvod č. 9 – Myjava časť Turá Lúka, budova Požiarnej zbrojnice „U Belanských“, č. d. 539 
Ulica: mestská časť Turá Lúka „U Belanských“ súp. č. 451 - 620
počet poslancov - 1 poslanec

 • Milan Fúsek – SMER SD

Volebný obvod č. 10 – Myjava časť Turá Lúka, budova Požiarnej zbrojnice „U Vankov“, č. d. 807
Ulica: mestská časť Turá Lúka „U Vankov“ súp. č. 751 – 882, „Malejov“ a „Junasovia“ súp. č. 621 - 750
počet poslancov - 1 poslanec

 • Martin Podmajerský, nezávislý kandidát

Na porovnanie, v komunálnych voľbách v roku 2014 kandidovali na primátora Myjavy štyria kandidáti, kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva v Myjave bolo 54. Potrebné informácie o tohoročných voľbách do orgánov samosprávy obcí nájdete v samostatnej sekcii Mesto - Komunálne voľby 2018.


3

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Október 2018
PUSŠPSN
1234567
891011121314
151617182021
22232425262728
293031    
Zoznam podujatí

Anketa
Kde by sa podľa vás mal v budúcnosti konať Sviatok piva Myjava?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online10
Dnes  533
Mesiac  15099
Celkovo626656

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac