Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 19.02. 2019 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyPozvánka na rokovanie Komisie výstavby, živ. prostredia a rozvoja mestaZapisovateľka Komisie výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Ing. Jana Cablková, pozýva členov na zasadnutie, ktoré sa bude konať v utorok 5. februára 2019 o 15.00 h v zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, 2. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Informácia o projekte – Športhotel Myjava 
 2. Informácia o projekte – Dom smútku Myjava 
 3. Informácia o projekte – križovatka Krajňanská Novomestská II. etapa (komunikácia do Žaboškrekov)
 4. Informácia o projekte- ZŠ MŠ Turá Lúka - nadstavba hospodárskeho pavilónu na učebne 
 5. Informácia o projekte PKO Trnovce - rekonštrukcia sociálnych zariadení
 6. Rôzne
Ing. Jana Cablková
zapisovateľka komisie

Pozvánka na prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave v roku 2019Primátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 7. februára 2019 o 15.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Majetkové prevody
 6. 5. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2018 k 31. 12. 2018 RO č. 5/2018
 7. Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2019
 8. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2018
 9. Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2018
 10. Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2018
 11. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2019
 12. Štatút mesta – úprava znenia
 13. Informácia o kompexnej bytovej výstavbe na sídlisku Vŕšok
 14. Zmluvné vzťahy so spoločnosťou Brantner Slovakia s.r.o.
 15. Rôzne
 16. Záver  

Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli myjava.sk a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.


Odstávka výťahuMesto Myjava oznamuje verejnosti, že nový výťah v budove mestského úradu bude z dôvodu inštalácie elektronického uzamykania šachty na niekoľko dní mimo prevádzky. Jeho opätovné spustenie predpokladáme v stredu 23. januára 2019. Ospravedlňujeme sa za komplikácie a ďakujeme za pochopenie!


Poskytovanie dotácii na kultúrne a športové podujatia v roku 2019Mesto Myjava a Komisia kultúry a športu pôsobiaca pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave oznamujú fyzickým osobám, že v roku 2019 môžu v súlade so schváleným rozpočtom mesta Myjava na rok 2019 a v súlade so schválenými pravidlami pri poskytovaní finančných prostriedkov na realizáciu aktivít v oblasti kultúry a športu na území mesta Myjava požiadať o finančné prostriedky na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov pri príprave a realizácii aktivít v oblasti kultúry a športu.

Žiadosti na rok 2019 môžu záujemcovia podávať na podateľňu mestského úradu do štvrtka 28. 2. 2019. Komisia kultúry a športu potom posúdi jednotlivé žiadosti a rozhodne o pridelení finančných prostriedkov v termíne do 31. 3. 2019. V prípade potreby ďalšie informácie získate na tel. číslach 034/6907 319 alebo 034/621 25 88.

(pdf) Pravidlá pri poskytovaní finančných prostriedkov na realizáciu aktivít v oblasti kultúry a športu na území mesta Myjava.pdf

(pdf) Príloha č. 1 - žiadosť o dotáciu.pdf

(pdf) Príloha č. 2 - vyúčtovanie dotácie.pdf


Zmena vývozu odpaduMesto Myjava a spoločnosť BRANTNER Slovakia s. r. o. informujú občanov, že na dnes naplánovaný vývoz papiera sa neuskutoční, keďže po včerajšom snežení sa nedá dostať ku kontajnerom. Pracovníci spoločnosti BRANTNER Slovakia s.r.o. dnes budú čistiť kontajnerové stojiská. Ďalej informujeme občanov, že vývoz komunálneho odpadu v časti Závršky a v Turej Lúke sa dnes uskutoční. Je však možné, že sa pracovníci vykonávajúci vývoz nedostanú ku všetkým kontajnerom. Prosíme aj touto cestou občanov, ktorým nebude odpad vyvezený, aby ho dávali do plastových vriec a bude následne vyvezený v budúcom týždni. Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme!


Právna poradňa v januári 2019Po rekonštrukcii budovy mestského úradu a presťahovaní kancelárii jednotlivých odborov a oddelení do pôvodných priestorov sa opäť začala realizovať aj právna poradňa pre občanov Myjavy. Tak, ako sme boli zvyknutí, bude sa konať vždy v druhú stredu v mesiaci a pôjde o bezplatné právne poradenstvo vedené advokátom Mgr. Ľubomírom Karikom. Najbližšie tak môžete tieto služby využiť v stredu 9. januára 2019 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie) v čase od 15.00 do 16.00 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!


Nezmeškajte termín na zníženie poplatku za odpad či podanie daňového priznania!Oddelenie daní a poplatkov mesta Myjava upozorňuje občanov, že doklady na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady pre zdaňovacie obdobie roka 2019 je potrebné predložiť na spomínanom oddelení na Mestskom úrade v Myjave, prízemie, č. dverí 113, a to najneskôr do 31. januára 2019. Zníženie alebo odpustenie poplatku sa týka predovšetkým občanov, ktorí študujú či pracujú mimo mesta Myjava, sú v zahraničí, občanov pracujúcich v zahraničí v turnusovom režime, občanov s prechodným pobytom v inej obci a občanov starších ako 62 rokov.

Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad budú mať len tí poplatníci, ktorí nemajú k 31. 12. 2018 žiadne nedoplatky na poplatku. V prípade, že poplatník bude mať k 31. 12. nedoplatok, nárok na zníženie alebo odpustenie tomuto poplatníkovi a ostatným členom žijúcim v spoločnej domácnosti, za ktorých prebral povinnosti poplatníka v zdaňovacom období roku 2019, zaniká. Bližšie informácie v prípade potreby získate na tel. čísle 034/6907 113 alebo e-mailovej adrese drahomira.valentova@myjava.sk.

Mesto Myjava zároveň ako správca miestnych daní a poplatkov upozorňuje občanov na povinnosť podania priznania k dani z nehnuteľností do 31. januára 2019. Táto povinnosť sa vzťahuje len na toho daňovníka, ktorému vzniká alebo zaniká daňová povinnosť k 1. januáru zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal alebo prestal byť vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktoré sú predmetom dane (kúpa, predaj, darovanie, dedenie) alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru a daňovníkovi, ktorý sa stal vlastníkom alebo držiteľom psa, začal prevádzkovať predajný automat alebo nevýherný hrací prístroj.

Daňovník podáva priznanie na tlačive Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Uvedené tlačivo je k dispozícii v sekcii Mesto - Tlačivá a formuláre alebo si ho daňovníci môžu osobne vyzdvihnúť na Mestskom úrade Myjava, Oddelenie daní a poplatkov, číslo dverí 120. Bližšie informácie v prípade záujmu získate na tel. čísle 034/6907 120 alebo na e-mailových adresách lenka.kuliskova@myjava.skzdenka.hutyrova@myjava.sk.


Zber vianočných stromčekovSpráva majetku mesta Myjava informuje obyvateľov, že od pondelka 7. januára 2019 začína zbierať vianočné stromčeky. Zber bude vykonávaný priebežne až do konca februára 2018. Stromčeky môžu občania odkladať na kontajnerové stojiská tak, aby ich uloženie nebránilo vývozu komunálneho odpadu. Aby bolo možné stromčeky ďalej spracovať v kompostárni, je dôležité, aby boli dobre očistené a nenachádzali sa na nich zvyšky výzdoby, napríklad kovové háčiky z ozdôb a kolekcii. Ďakujeme za pochopenie!


2

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Február 2019
PUSŠPSN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
Zoznam podujatí

Anketa
Aké kultúrne podujatia by ste radi videli v Myjave, respektíve ktorú kultúrnu oblasť by ste posilnili?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online5
Dnes  263
Mesiac  11873
Celkovo708044

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac