Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 25.02. 2018 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Projekty

 

Projekty realizované v meste Myjava s podporou EÚ v období rokov 2014 - 2020


 

Rozšírenie kapacity MŠ v Myjave

Základné informácie o projekte

 • Prijímateľ: Mesto Myjava
 • Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj
 • Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
 • Prioritná os: 2 - Ľahší prístup  k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
 • Špecifický cieľ: 2.2.1 -   Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
 • Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP:  20.11.2017
 • Celkové oprávnené výdavky: 932 639,90 eur
 • Poskytnutá výška NFP (EU +ŠR): 886 007,90 eur
 • Výška spolufinancovania: 46 632,00 eur

Opis projektu

     Predmetom projektu je rozšírenie kapacity Materskej školy Bradáčova Myjava celkovo o 50 miest s cieľom sprístupniť služby infraštruktúry materskej školy a zvýšiť dostupnosť kvalitného predprimárneho vzdelávania detí z Myjavy a okolitých obcí  a zvýšiť hrubú zaškolenosť detí vo veku 3-5 rokov pre zvládnutie povinnej školskej dochádzky. V rámci projektu sa zrealizuje rekonštrukcia hospodárskych pavilónov s novým dispozičným riešením a zvýšením energetickej účinnosti v dvoch pracoviskách Hoštáky a Bradáčova. V každom pavilóne tak vznikne 1 trieda s príslušným zázemím a kapacitou 25 miest. V rámci rekonštrukcie pavilónu Bradáčova zároveň vznikne miestnosť pre špeciálneho logopéda. Súčasťou rekonštrukcie každého objektu bude i nevyhnutné vybavenie kuchyne a nákup interiérového vybavenia. Na elokovanom pracovisku SNP bude zabezpečené dovybavenie práčovne zariadením tak, aby kapacitne vyhovovala a slúžila pre všetky pracoviská. V rámci úpravy areálu bude osadené športové zariadenie. Rekonštrukciou 2 budov materskej školy zároveň dôjde k celkovému ročnému zníženiu spotreby primárnej energie celkom 152 397,58 kWh a odhadovanému ročnému zníženiu emisií 27,36 t ekviv.CO2. Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.


 

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ v Myjave

Základné informácie o projekte

 • prijímateľ: Materská škola Bradáčova
 • poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
 • operačný program: Kvalita životného prostredia
 • prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
 • špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
 • dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 22.06.2017
 • maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na realizáciu : 1 315 256,97   €
 • celkové oprávnené výdavky (95%COV): 1 249 494,12   €
 • poskytnutá výška NFP (EU+štátny rozpočet): 1 249 494,12 €
 • výška spolufinancovania : 65 762,85   €
 • neoprávnené výdavky: 3 325,50 €

     Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia 3 objektov Materskej školy na ulici Hoštáky a 2 objektov Materskej školy na ulici Bradáčova v meste Myjava za účelom zníženia energetickej náročnosti budov. Rekonštrukcia pozostáva zo zateplenia všetkých obvodových konštrukcií a kompletnej výmeny výplní okenných a dverných otvorov, výmeny elektroinštalácií a vykurovania. Výmena elektroinštalácií v pergolách.  Po ukončení rekonštrukcie dôjde k plánovanej úspore potreby energie na vykurovanie za všetky budovy o viac ako 65%. Rekonštrukcia fasády bude pozostávať zo zateplenia všetkých obvodových konštrukcií, vrátane zateplenia soklov a základov, realizácie nových okapových chodníkov, kompletnej realizácie zateplenia a hydroizolácie plochých striech objektu, kompletnej výmeny klampiarskych a zámočníckych prvkov, kompletnej výmeny bleskozvodu objektu, kompletnej výmeny výplní okenných a dverných otvorov v obvodových konštrukciách, výmeny nášľapnej vrstvy podlahy na balkóne a terase, prevedenie novej hydroizoláčnej vrstvy na terase, realizácii nových nášľapných vrstiev exteriérových plôch objektu, ktoré budú rozbúrané počas realizácie zateplenia spodnej stavby. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. 

 

 


                                        

Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Myjave

Základné informácie o projekte

 • prijímateľ: Mesto Myjava
 • poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
 • operačný program: Kvalita životného prostredia
 • prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
 • špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
 • dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 25.4.2017
 • celkové oprávnené výdavky: 748 564,72 €
 • poskytnutá výška NFP (EU+štátny rozpočet): 711 136,48 €
 • výška spolufinancovania : 37 428,24 €

Opis projektu

     Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy mestského úradu realizáciou optimálnej kombinácie opatrení vyplývajúcich z energetického auditu s dosiahnutím globálneho ukazovateľa energetickej triedy A1. Rekonštrukcia zameraná na zlepšenie tepelnej ochrany objektu verejnej budovy mestského úradu a na jej celkovú energetickú úsporu bude v rozsahu: zlepšenia tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií – zateplenie obvodového plášťa, stropu pivničných priestorov, zateplenie podlahy podkrovia, kompletná výmena okien a dverí v obvodových konštrukciách, kompletná výmena elektroinštalácie, zdrojov osvetlenia, rekonštrukcia vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody, rekonštrukcia vzduchotechniky. Realizáciou projektu sa dosiahne aj bezbariérovosť objektu vďaka novému výťahu. Plánovaná úspora energie na vykurovanie podľa energetického auditu sa opatreniami dostane na úroveň 75,4 %. Projekt je spolufinancovaný  Európskou úniou.


 

Rozšírenie kanalizácie v meste Myjava

Základné informácie o projekte

 • prijímateľ: mesto Myjava
 • poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
 • operačný program: Kvalita životného prostredia
 • prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
 • špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
 • dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 23. 2. 2016
 • celkové výdavky: 984 903,16 €
 • celkové oprávnené výdavky: 746 611,49 €
 • poskytnutá výška NFP (EU+štátny rozpočet): 709 280,92 €
 • výška spolufinancovania: 37 330,57 €
 • neoprávnené výdavky: 238 291,67 €

Opis projektu

     Predmetom projektu je výstavba kanalizácie v meste Myjava, časť Turá Lúka, lokalita Hoštáky. Cieľom projektu je vybudovať kanalizáciu v celkovej oprávnenej dĺžke 1 813,95 m, z toho 1 766,22 m gravitačnej a 47,73 m tlakovej kanalizácie s odbočkami a s čerpacou stanicou tlakovej kanalizácie. Realizáciou projektu sa dosiahne pripojenie obyvateľov žijúcich v rodinných domoch na verejnú kanalizáciu, čím sa zvýši napojenosť obyvateľov v aglomerácii Myjava o 197 ekvivalentných obyvateľov. Odpadové vody budú odvádzané do existujúcej ČOV Turá Lúka. Projekt prispeje k zníženiu záťaže životného prostredia a zvýšeniu kvality života obyvateľov. Odkanalizovaním územia sa zamedzí nekontrolovanému vypúšťaniu splaškových vôd a eliminuje riziko kontaminácie podzemných a povrchových vôd. Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

vlajka EÚ logo operačného programu životné prostredie erb mesta myjava

 

Projekty realizované v meste Myjava s podporou EÚ v období rokov 2007 - 2013


 

Poradie Názov
projektu
Schéma
pomoci
Názov
opatrenia
Celkové
oprávnené výdavky (v €)
Poskytnutá suma (v €) Rok podpisu zmluvy  
1. Modernizácia
ZŠ Viestova ul.
Regionálny
operačný
program
1.1 Infraštruktúra
vzdelávania
1 408 924,04 1 338 477,84 2009
2. Materská škola Myjava,
Ul. SNP - modernizácia
Regionálny
operačný
program
1.1 Infraštruktúra
vzdelávania

688 180,18

653 771,17 2009
3.

Pozrime sa
cez hranice
z výšky
(výstavba troch rozhľadní)

Program cezhraničnej spolupráce
SR - ČR
2007 -2013

1.5 Rozvoj
cezhraničného
turizmu

65 338,-
celkové
výdavky
partnerov:
195 576,-

62 071,10
poskytnutá
suma pre partnerov:
166 239,60

2009
4. Regionálne centrum
pre zhodnotenie
biologicky
rozložiteľného
odpadu
v meste Myjava
OP Životné prostredie

4.2 Podpora aktivít
v oblasti
separovaného
zberu,
Podpora aktivít
na zhodnocovanie odpadov

2 978 048,87 2 829 146,43 2009
5. Vybudovanie poldra Svacenícky jarok OP Životné prostredie 2.1 Preventívne
opatrenia
na ochranu
pred povodňami
2 384 362,96 2 265 144,81 2010
6. Zóna - Centrum
mesta
Myjava -
Námestie
M. R. Štefánika
Regionálny
operačný
program
4.1 Regenerácia
sídiel
1 317 421,02 1 251 549,97 2010
7. Vybudovanie
vodovodu
Malejov
OP Životné prostredie 1.1 Zásobovanie obyvateľstva
pitnou vodou
z verejných
vodovodov
1 591 688,64 1 512 104,21 2011
8. Modernizácia
verejného
priestranstva -
areál Padelky
Program rozvoja vidieka
2007 - 2013
cez os 4 Leader
4.2 Obnova a
rozvoj obcí
66 400,- 65 065,35 2011
9. Cyklotrasa
Chlebov vrch
Program rozvoja vidieka
2007 - 2013
cez os 4 Leader
4.2 Obnova a
rozvoj obcí
10 112,-  6 230,- 2014
10. Revitalizácia
mesta
po povodniach
Regionálny operačný
program
4.1 Regenerácia
sídiel
362 351,34 344 233,77 2014
11. Rekonštrukcia
Zariadenia
opatrovateľskej
služby
Nezábudka
v Myjave
Regionálny operačný
program
2.1 Infraštruktúra sociálnych
služieb, sociálnoprávnej
ochrany a
sociálnej kurately
2 495 790,- 2 371 000,50 2010
12. Kultura a tradice
neznají hranice
Program cezhraničnej spolupráce
SR -ČR
2007 - 2013
1.1 Kultúrny
rozvoj
a zachovanie
tradícií

33 319,52
celkové
výdavky partnerov:
67 548,58

31 653,54
poskytnutá
suma
pre partnerov:
57 416,29

2014
13.

Zlepšení
dostupnosti
pohraničí v okolí
Velké Javořiny II

Program cezhraničnej spolupráce
SR - ČR 2007 - 2013

2.1 Rozvoj
dopravnej
infraštruktúry
a dostupnosti
pohraničia

0,-
celkové
výdavky partnerov:
1 442 611,47

poskytnutá
suma
pre partnerov:
1 315 490,40
2015
14. Obnova verejného osvetlenia v meste Myjava Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 107 022,92 101 671,77 2015
SPOLU:
12 832 120,46 €

 

Projekty realizované v meste Myjava s podporou EÚ v období rokov 2004 - 2006


 

Poradie Názov
projektu
Schéma pomoci Názov opatrenia Celkové oprávnené výdavky (v €) Poskytnutá suma (v €) Rok podpisu zmluvy
1. Prezentácia folklóru a tradičnej kultúry amatérskych kolektívov Myjava 2005 Interreg IIIA SR - ČR 2004 - 2006 Ľudské zdroje, sociálny a kultúrny rozvoj 109 466,47 103 993,13 2005
2. Rekonštrukcia typického gazdovského dvora v Myjave Interreg IIIA SR - ČR 2004 - 2006  Udržiavanie krajiny a rozvoj turizmu  203 579,86 193 400,88 2005
3. Uzatvorenie a rekultivácia skládky Holičov vrch - Myjava Interreg IIIA SR - ČR 2004 - 2006 Rozvoj krajiny s ohľadom na environmentálne aspekty 142 815,03 135 674,28  2005
4. Uzavretie a rekultivácia skládky Myjava - Suroviny OP Základná infraštruktúra Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva 733 462,82  696 788,78  2005
5. Priemyselný park Javorinská Myjava Sektorový operačný program priemysel a služb Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry  3 176 658,04 2 569 633,14 2005
6. Kvalitatívne zlepšenie Domova sociálnych služieb pre deti Myjava a odstránenie nevyhovujúcich hygienických a pracovných podmienok OP Základná infraštruktúra Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch 112 361,41 106 743,34 2005
7. Eliminácia prevádzkových nákladov a zvýšenie úrovne vzdelávania na II.ZŠ Štúrova ulica Myjava OP Základná infraštruktúra Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch 418 243,37 397 331,20  2005
8. Škola tretieho tisícročia - internet pre každého OP Základná infraštruktúra Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor  113 675,89 107 992,10 2006
9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Myjava  OP Základná infraštruktúra Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky 13 941,45  13 244,37 2007
10. Územný generel protipovodňových opatrení mesta Myjava  OP Základná infraštruktúra Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky 94 602,67 89 872,54  2007
11. Revitalizácia toku Myjava v intraviláne mesta Myjava Nórsky finančný mechanizmus    1 035 414,00 1 035 414,00  2007
SPOLU: 5 450 087,76 €

  Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Február 2018
PUSŠPSN
   1234
567891011
12131415161718
192021222324
262728    
Zoznam podujatí

Anketa
Kde by sa mal podľa vás v tomto roku uskutočniť program pri príležitosti júnového Dňa detí?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online6
Dnes  52
Mesiac  20156
Celkovo422944

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame