Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 16.12. 2017 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Projekty

 

Projekty pripravované v meste Myjava s podporou EÚ v období rokov 2014 - 2020


 

Rozšírenie kanalizácie v meste Myjava

Základné informácie o projekte

 • prijímateľ: mesto Myjava
 • poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
 • operačný program: Kvalita životného prostredia
 • prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
 • špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
 • dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 23. 2. 2016
 • celkové výdavky: 1 086 269,65 €
 • celkové oprávnené výdavky: 858 108,43 €
 • poskytnutá výška NFP (EU+štátny rozpočet): 815 203,01 €
 • výška spolufinancovania: 42 905,42 €
 • neoprávnené výdavky: 228 161,22 €

Opis projektu

     Predmetom projektu je výstavba kanalizácie v meste Myjava, časť Turá Lúka, lokalita Hoštáky. Cieľom projektu je vybudovať kanalizáciu v celkovej oprávnenej dĺžke 1 813,95 m, z toho 1 766,22 m gravitačnej a 47,73 m tlakovej kanalizácie s odbočkami a s čerpacou stanicou tlakovej kanalizácie. Realizáciou projektu sa dosiahne pripojenie obyvateľov žijúcich v rodinných domoch na verejnú kanalizáciu, čím sa zvýši napojenosť obyvateľov v aglomerácii Myjava o 197 ekvivalentných obyvateľov. Odpadové vody budú odvádzané do existujúcej ČOV Turá Lúka. Projekt prispeje k zníženiu záťaže životného prostredia a zvýšeniu kvality života obyvateľov. Odkanalizovaním územia sa zamedzí nekontrolovanému vypúšťaniu splaškových vôd a eliminuje riziko kontaminácie podzemných a povrchových vôd. Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

vlajka EÚ logo operačného programu životné prostredie erb mesta myjava

 

Projekty realizované v meste Myjava s podporou EÚ v období rokov 2007 - 2013


 

Poradie Názov
projektu
Schéma
pomoci
Názov
opatrenia
Celkové
oprávnené výdavky (v €)
Poskytnutá suma (v €) Rok podpisu zmluvy  
1. Modernizácia
ZŠ Viestova ul.
Regionálny
operačný
program
1.1 Infraštruktúra
vzdelávania
1 408 924,04 1 338 477,84 2009
2. Materská škola Myjava,
Ul. SNP - modernizácia
Regionálny
operačný
program
1.1 Infraštruktúra
vzdelávania

688 180,18

653 771,17 2009
3.

Pozrime sa
cez hranice
z výšky
(výstavba troch rozhľadní)

Program cezhraničnej spolupráce
SR - ČR
2007 -2013

1.5 Rozvoj
cezhraničného
turizmu

65 338,-
celkové
výdavky
partnerov:
195 576,-

62 071,10
poskytnutá
suma pre partnerov:
166 239,60

2009
4. Regionálne centrum
pre zhodnotenie
biologicky
rozložiteľného
odpadu
v meste Myjava
OP Životné prostredie

4.2 Podpora aktivít
v oblasti
separovaného
zberu,
Podpora aktivít
na zhodnocovanie odpadov

2 978 048,87 2 829 146,43 2009
5. Vybudovanie poldra Svacenícky jarok OP Životné prostredie 2.1 Preventívne
opatrenia
na ochranu
pred povodňami
2 384 362,96 2 265 144,81 2010
6. Zóna - Centrum
mesta
Myjava -
Námestie
M. R. Štefánika
Regionálny
operačný
program
4.1 Regenerácia
sídiel
1 317 421,02 1 251 549,97 2010
7. Vybudovanie
vodovodu
Malejov
OP Životné prostredie 1.1 Zásobovanie obyvateľstva
pitnou vodou
z verejných
vodovodov
1 591 688,64 1 512 104,21 2011
8. Modernizácia
verejného
priestranstva -
areál Padelky
Program rozvoja vidieka
2007 - 2013
cez os 4 Leader
4.2 Obnova a
rozvoj obcí
66 400,- 65 065,35 2011
9. Cyklotrasa
Chlebov vrch
Program rozvoja vidieka
2007 - 2013
cez os 4 Leader
4.2 Obnova a
rozvoj obcí
10 112,-  6 230,- 2014
10. Revitalizácia
mesta
po povodniach
Regionálny operačný
program
4.1 Regenerácia
sídiel
362 351,34 344 233,77 2014
11. Rekonštrukcia
Zariadenia
opatrovateľskej
služby
Nezábudka
v Myjave
Regionálny operačný
program
2.1 Infraštruktúra sociálnych
služieb, sociálnoprávnej
ochrany a
sociálnej kurately
2 495 790,- 2 371 000,50 2010
12. Kultura a tradice
neznají hranice
Program cezhraničnej spolupráce
SR -ČR
2007 - 2013
1.1 Kultúrny
rozvoj
a zachovanie
tradícií

33 319,52
celkové
výdavky partnerov:
67 548,58

31 653,54
poskytnutá
suma
pre partnerov:
57 416,29

2014
13.

Zlepšení
dostupnosti
pohraničí v okolí
Velké Javořiny II

Program cezhraničnej spolupráce
SR - ČR 2007 - 2013

2.1 Rozvoj
dopravnej
infraštruktúry
a dostupnosti
pohraničia

0,-
celkové
výdavky partnerov:
1 442 611,47

poskytnutá
suma
pre partnerov:
1 315 490,40
2015
14. Obnova verejného osvetlenia v meste Myjava Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 107 022,92 101 671,77 2015
SPOLU:
12 832 120,46 €

 

Projekty realizované v meste Myjava s podporou EÚ v období rokov 2004 - 2006


 

Poradie Názov
projektu
Schéma pomoci Názov opatrenia Celkové oprávnené výdavky (v €) Poskytnutá suma (v €) Rok podpisu zmluvy
1. Prezentácia folklóru a tradičnej kultúry amatérskych kolektívov Myjava 2005 Interreg IIIA SR - ČR 2004 - 2006 Ľudské zdroje, sociálny a kultúrny rozvoj 109 466,47 103 993,13 2005
2. Rekonštrukcia typického gazdovského dvora v Myjave Interreg IIIA SR - ČR 2004 - 2006  Udržiavanie krajiny a rozvoj turizmu  203 579,86 193 400,88 2005
3. Uzatvorenie a rekultivácia skládky Holičov vrch - Myjava Interreg IIIA SR - ČR 2004 - 2006 Rozvoj krajiny s ohľadom na environmentálne aspekty 142 815,03 135 674,28  2005
4. Uzavretie a rekultivácia skládky Myjava - Suroviny OP Základná infraštruktúra Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva 733 462,82  696 788,78  2005
5. Priemyselný park Javorinská Myjava Sektorový operačný program priemysel a služb Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry  3 176 658,04 2 569 633,14 2005
6. Kvalitatívne zlepšenie Domova sociálnych služieb pre deti Myjava a odstránenie nevyhovujúcich hygienických a pracovných podmienok OP Základná infraštruktúra Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch 112 361,41 106 743,34 2005
7. Eliminácia prevádzkových nákladov a zvýšenie úrovne vzdelávania na II.ZŠ Štúrova ulica Myjava OP Základná infraštruktúra Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch 418 243,37 397 331,20  2005
8. Škola tretieho tisícročia - internet pre každého OP Základná infraštruktúra Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor  113 675,89 107 992,10 2006
9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Myjava  OP Základná infraštruktúra Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky 13 941,45  13 244,37 2007
10. Územný generel protipovodňových opatrení mesta Myjava  OP Základná infraštruktúra Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky 94 602,67 89 872,54  2007
11. Revitalizácia toku Myjava v intraviláne mesta Myjava Nórsky finančný mechanizmus    1 035 414,00 1 035 414,00  2007
SPOLU: 5 450 087,76 €

  Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
December 2017
PUSŠPSN
    123
45678910
111213141517
18192021222324
25262728293031
Zoznam podujatí

Anketa
Poznáte poslancov vo svojom obvode a ich aktivitu? Spolupracujete s nimi?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online11
Dnes  731
Mesiac  17190
Celkovo359537

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame