Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 24.03. 2018 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


 

Všetky tlačivá a formuláre publikované v tejto sekcii sú platné od 1. 1. 2015 a
väčšina z nich je elektronicky vypĺňateľná vo formáte pdf.

 

Stavebný úrad


 

  (pdf) Adresy správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy.pdf
  (pdf) Potvrdenie údajov o stavbe postavenej do roku 1976.pdf
  (pdf) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35, ods. 1, zák. č. 50/1976 Zb.pdf
  (pdf) Ohlásenie drobnej stavby.pdf
  (pdf) Príloha k ohláseniu drobnej stavby.pdf
  (pdf) Ohlásenie reklamnej stavby.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie stanoviska k súladu s Územným plánom mesta Myjava.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zamýšľanej stavbe.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zamýšľanej stavbe v zmysle § 140b stavebného zákona.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie súhlasu k uloženiu inžinierskych sietí do pozemkov vo vlastníctve mesta Myjava.pdf
  (pdf) Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie.pdf
  (pdf) Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie (rozkopávka).pdf
  (pdf) Žiadosť o stavebné povolenie.pdf
  (pdf) Žiadosť o stavebné povolenie na dopravnú stavbu.pdf
  (pdf) Žiadosť o povolenie na reklamnú stavbu.pdf
  (pdf) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.pdf
  (pdf) Žiadosť o povolenie terénnych úprav.pdf
  (pdf) Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.pdf
  (pdf) Ohlásenie stavebných úprav cestného telesa a súčastí pozemnej komunikácie.pdf
  (pdf) Ohlásenie udržiavacích prác na cestnom telese a súčastiach pozemnej komunikácie.pdf
  (pdf) Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.pdf
  (pdf) Žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudáciou stavby.pdf
  (pdf) Oznámenie o začatí stavby.pdf
  (pdf) Prehlásenie odborného stavebného dozoru na jednoduchú stavbu.pdf
  (pdf) Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby.pdf
  (pdf) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf
  (pdf) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia dopravnej stavby.pdf
  (pdf) Žiadosť o povolenie stavby - zmeny stavby pred jej dokončením.pdf
  (pdf) Návrh na vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie súhlasu na zmeny palív, surovín, technologických zariadení a na zmeny ich využívania stavieb malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf
  (pdf) Žiadosť stavebníka o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného alebo orientačného čísla na stavbu.pdf
  (pdf) Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby.pdf

 

Životné prostredie


 

  (pdf) Požiadavka na orez drevín vo verejnej zeleni.pdf
  (pdf) Žiadosť o výrub.pdf
  (pdf) Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby.pdf
  (pdf) Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby - žumpa.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie povolenia na vodnú stavbu a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody.pdf
  (pdf) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby.pdf

 

Miestne dane a poplatky, poskytovanie dotácií


 

  (pdf) Daňové priznanie fyzických a právnických osôb k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.pdf
  (pdf) Poučenie pre vyplnenie daňového priznania.pdf
  (pdf) Potvrdenie o podaní daňového priznania.pdf
  (pdf) Ohlásenie vzniku alebo zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie.pdf
  (pdf) Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie.pdf
  (pdf) Oznámenie fyzickej osoby k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.pdf
  (pdf) Oznámenie právnickej osoby a podnikateľa k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.pdf
  (pdf) Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Myjava na všeobecne prospešné činnosti a podujatia.pdf
  (pdf) Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Myjava.pdf

 

Sociálne služby


 

  (pdf) Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo jednorazovej finančnej pomoci.pdf
  (pdf) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bez lekárskeho posudku.pdf
  (pdf) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s lekárskym posudkom.pdf
  (pdf) Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov dane za garáž.pdf
  (pdf) Žiadosť o poskytnutie príspevku na spoločné stravovanie.pdf
  (pdf) Žiadosť o zmenu stravovacieho zariadenia v rámci spoločného stravovania.pdf
  (pdf) Žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu.pdf
  (pdf) Žiadosť o pridelenie bytu v ubytovni na Trokanovej ulici v Myjave.pdf
  (pdf) Žiadosť o ubytovanie v ubytovni na Trokanovej ulici v Myjave.pdf

 

Evidencia obyvateľstva


 

  (pdf) Návrh na zrušenie trvalého pobytu na území mesta Myjava.pdf

 


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Marec 2018
PUSŠPSN
   1234
567891011
12131415161718
192021222325
262728293031 
Zoznam podujatí

Anketa
Kde by sa mal podľa vás v tomto roku uskutočniť program pri príležitosti júnového Dňa detí?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online5
Dnes  208
Mesiac  17561
Celkovo443220

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame