Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 17.12. 2017 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu

Počasie
Mapa mesta
Mapa Myjavy
Fotogaléria
galeria

Miestne dane a poplatky

     Agendu týkajúcu sa miestnych daní a poplatkov rieši v rámci mesta Myjava Odbor ekonomický a majetku mesta, pod ktorý patria tri oddelenia - Oddelenie rozpočtu a účtovníctva, Oddelenie daní a poplatkov a Oddelenie majetku a prevádzky mesta. Všetky ich kancelárie nájdete na prízemí Mestského úradu v Myjave.

Kontaktné údaje

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava

Odbor ekonomický a majetku mesta

Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Oddelenie daní a poplatkov

Oddelenie majetku a prevádzky úradu

     Druhy miestnych daní a poplatkov, ich sadzby, zníženia sadzieb či povinnosti daňovníkov upravujú v zmysle platnej legislatívy (zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) Všeobecne záväzné nariadenia (ďalej VZN) mesta Myjava, ktoré bývajú podľa potreby aktualizované. Ich znenie schvaľuje Mestské zastupiteľstvo dvojtretinovou väčšinou. Všetky VZN nájdete publikované v systéme Digitálne mesto, na ktorý odkazuje aj banner v ľavej časti hlavičky nášho webu. 

 

Zníženie a odpustenie poplatku za odpad. Ako na to?


 

     Oddelenie daní a poplatkov mesta Myjava upozorňuje občanov, že doklady na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady pre rok 2017 je potrebné predložiť na Mestskom úrade Myjava v kancelárii č. 113 na prízemí, a to najneskôr do 31. januára 2017. Ďalšie informácie v prípade potreby získate od pracovníčky Oddelenia daní a poplatkov pani Kataríny Zríniovej na telefónnom čísle 034/ 6907 113 alebo na e-mailovej adrese katarina.zriniova@myjava.sk.

 

VÝPIS Z VZN č. 4/2015 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY


 

§ 5
Zníženie a odpustenie poplatku


(1) Mesto Myjava poplatok odpustí poplatníkovi s trvalým pobytom na území Mesta Myjava:

a) za obdobie, za ktoré poplatník Mestu Myjava preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa zdržiava alebo sa zdržiaval v zahraničí, okrem poplatníkov, ktorí v zahraničí vykonávajú prácu v turnusovom režime.

podklady na odpustenie: Najmä potvrdenie sprostredkovateľskej agentúry o mieste a trvaní výkonu práce v zahraničí alebo potvrdenie o mieste a trvaní pobytu v zahraničí alebo kópia pracovnej zmluvy s uvedením miesta a trvania výkonu práce v zahraničí alebo potvrdenie zamestnávateľa o mieste a trvaní výkonu práce v zahraničí alebo kópia nájomnej zmluvy potvrdzujúca miesto a trvanie pobytu v zahraničí alebo pracovné povolenie na výkon práce v zahraničí alebo povolenie na pobyt v zahraničí alebo víza alebo doklad preukazujúci platenie miestnych poplatkov alebo daní v zahraničí alebo doklad o mieste a trvaní výmenného študijného pobytu v zahraničí alebo pre maloleté deti pred nástupom do školského zariadenia čestné prehlásenie zákonného zástupcu alebo potvrdenie o návšteve školy v zahraničí.

b) ktorý sa nachádza v ústave na výkon trestu a odňatia slobody,

podklady na odpustenie: potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,

c) ktorý je vyhlásený za nezvestného,

podklady na odpustenie: potvrdenie príslušného oddelenia policajného zboru o nezvestnosti,

d) ktorý je v striedavej starostlivosti rodičov za obdobie, keď je v starostlivosti toho z rodičov, ktorý má trvalý pobyt mimo mesta Myjava,

podklady na odpustenie: Právoplatné rozhodnutie súdu o striedavej starostlivosti rodičov o dieťa a súčasne doklad preukazujúci platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v inej obci, v ktorej má trvalý pobyt druhý z rodičov.

(2) Mesto Myjava poplatok zníži o 50 % z platby 27,00 €/osoba/zdaňovacie obdobie, na platbu 13,50 €/osoba/zdaňovacie obdobie, ak poplatník s trvalým pobytom v meste Myjava:

a) je študentom dennej formy štúdia s miestom štúdia mimo Mesta Myjava,

podklady na zníženie: Potvrdenie o návšteve školy a súčasne doklad o prechodnom ubytovaní v mieste školy.

b) je pracujúcim s výkonom práce mimo mesta Myjava,

podklady na zníženie: Potvrdenie zamestnávateľa alebo kópia pracovnej zmluvy a súčasne doklad o prechodnom ubytovaní v mieste výkonu práce.

c) je vodičom medzinárodnej kamiónovej dopravy,

podklady na zníženie: potvrdenie zamestnávateľa

d) je pracujúcim s výkonom práce v zahraničí v turnusovom režime,

podklady na zníženie: Najmä potvrdenie sprostredkovateľskej agentúry o mieste a trvaní výkonu práce v zahraničí alebo potvrdenie o mieste a trvaní pobytu v zahraničí alebo kópia pracovnej zmluvy s uvedením miesta a trvania výkonu práce v zahraničí alebo potvrdenie zamestnávateľa o mieste a trvaní výkonu práce v zahraničí alebo potvrdenie opatrovanej osoby o mieste a trvaní pobytu v zahraničí.

e) sa prechodne zdržuje v inej obci a uhrádza tam poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

podklady na zníženie: Potvrdenie o prechodnom pobyte alebo potvrdenie inej obce o zdržiavaní sa na území inej obce alebo kópia nájomnej zmluvy a súčasne doklad preukazujúci platenie poplatku v mieste prechodného zdržiavania sa poplatníka.

(3) Mesto Myjava poplatok zníži o 35 % z platby 27,00 €/osoba/zdaňovacie obdobie, na platbu 17,55 €/osoba/zdaňovacie obdobie, ak poplatník podľa § 1 ods. 1 tohto VZN je:

  • fyzická osoba staršia ako 62 rokov – netreba preukazovať,

podklady na zníženie: Údaje z evidencie poplatníkov k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(4) Poplatníci sú povinní predkladať doklady preukazujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na zníženie alebo odpustenie poplatku každoročne na aktuálne zdaňovacie obdobie. Tieto doklady musia byť hodnoverné. Z takto predložených dokladov musí byť jednoznačné, že poplatník má nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku na aktuálne zdaňovacie obdobie.

Výnimkou sú študenti dennej formy štúdia, ktorí predkladajú doklady o štúdiu a ubytovaní na školský/akademický rok, ďalej poplatníci, ktorí sa prechodne zdržujú v inej obci a predkladajú doklad preukazujúci zaplatenie poplatku v obci, kde sa prechodne zdržujú (tento doklad o zaplatení poplatku v inej obci sú povinní predložiť najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré bol poplatok zaplatený), ďalej poplatníci ktorí sa prechodne zdržujú v inej obci a už predložili doklad o prechodnom pobyte v inej obci na dobu určitú (potvrdenie inej obce o prechodnom pobyte vydané na dobu určitú netreba predkladať každoročne).

Doklady pre zníženie/odpustenie poplatku treba predkladať každoročne vždy v januári!

Ak nastane dôvod na zníženie/odpustenie poplatku v priebehu roka, doklady treba predložiť najneskôr do 30 dní! Inak správca poplatku poplatok zníži/odpustí, ale zároveň musí uložiť pokutu 5,- € pre nedodržanie zákonom stanovenej oznamovacej lehoty.

 

Termín na podanie daňového priznania sa blíži


 

     Oddelenie daní a poplatkov mesta Myjava oznamuje občanom, že sa blíži koniec termínu podania priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Priznanie možno podať do utorka 31. januára 2017. Čo sa týka dane z nehnuteľností, pre zdaňovacie obdobie roka 2017 je rozhodujúcim údajom zápis v katastri nehnuteľností. Priznanie k dani sú povinní podať do spomínaného termínu iba tí daňovníci, ktorí v čase od 2. 1. 2016 do 31. 12. 2016:

  • nadobudli nehnuteľnosť a budú k 1. januáru 2017 zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • predali nehnuteľnosť a už nebudú k 1. januáru 2017 zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane.

     Upozorňujeme teda daňovníkov, u ktorých nastala zmena, aby si nezabudli podať priznanie k dani z nehnuteľností. Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie priznania, sú kúpa nehnuteľností, predaj nehnuteľností, darovanie nehnuteľností, nehnuteľnosť nadobudnutá darom, zdedenie nehnuteľností, nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou, právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, právoplatné povolenie na zmeny v užívaní stavby, bytu alebo časti bytu, zbúranie stavby, pozemková úprava, dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností (min. 5 rokov), zmena výmery parciel. Ak počas roka nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré daňový poplatník vlastní, má v nájme, či užíva, priznanie k dani z nehnuteľností nepodáva.

     Daňové priznanie je potrebné podať na predpísaných tlačivách, ktoré si môžete vyzdvihnúť u správcu dane na Mestskom úrade Myjava, Oddelenie daní a poplatkov, prízemie, číslo dverí 120 alebo si ho stiahnete na našej webovej stránke v sekcii Mesto - Tlačivá a formuláre. Konkrétne tlačivo nájdete tu:

(pdf) Daňové priznanie fyzických a právnických osôb k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.pdf

Ak daňovník nepodá priznanie k dani, hoci sa ho to týka, prípadne nedodrží termín na podanie priznania, správca dane je zo zákona  povinný daňovníkovi uložiť pokutu. Ďalšie informácie v prípade potreby získate na Oddelení daní a poplatkov, tel. číslo 034/6907120, e-mail: lenka.kuliskova@myjava.skzdenka.hutyrova@myjava.sk.

 

 

Ospravedlňujeme sa, no ďalší obsah tejto sekcie pre vás ešte len pripravujeme.
Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
December 2017
PUSŠPSN
    123
45678910
111213141516
18192021222324
25262728293031
Zoznam podujatí

Anketa
Poznáte poslancov vo svojom obvode a ich aktivitu? Spolupracujete s nimi?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online6
Dnes  45
Mesiac  17472
Celkovo359819

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame