Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 17.10. 2018 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Miestne dane a poplatky

 

     Agendu týkajúcu sa miestnych daní a poplatkov rieši v rámci mesta Myjava Odbor ekonomický a majetku mesta, pod ktorý patria tri oddelenia - Oddelenie rozpočtu a účtovníctva, Oddelenie daní a poplatkov a Oddelenie majetku a prevádzky mesta. Všetky ich kancelárie nájdete na prízemí Mestského úradu v Myjave.

Kontaktné údaje

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava

Odbor ekonomický a majetku mesta

Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Oddelenie daní a poplatkov

Oddelenie majetku a prevádzky úradu

     Druhy miestnych daní a poplatkov, ich sadzby, zníženia sadzieb či povinnosti daňovníkov upravujú v zmysle platnej legislatívy (zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) Všeobecne záväzné nariadenia (ďalej VZN) mesta Myjava, ktoré bývajú podľa potreby aktualizované. Ich znenie schvaľuje Mestské zastupiteľstvo dvojtretinovou väčšinou. Všetky VZN nájdete publikované v systéme Digitálne mesto, na ktorý odkazuje aj banner v ľavej časti hlavičky nášho webu.

 

Kto musí podať daňové priznanie?


 

Daňové priznanie musia podať fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak počas roka 2017:

 • Nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2018 sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2018 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera pozemkov).

Daňová povinnosť vzniká na základe:

 • Povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy,
 • nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti,
 • nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo na základe schválenia príklepu súdom,
 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • vydania právoplatného stavebného povolenia,
 • na základe právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením,
 • dodatočného povolenia stavby,
 • právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
 • ukončenia výstavby drobnej stavby; oznámením ukončenia drobnej stavby,
 • povolenia zmeny užívania stavby alebo zmeny užívania stavby alebo bytu,
 • zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala,
 • podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so Slovenským pozemkovým fondom,
 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností,
 • zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,
 • zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely.

Daňová povinnosť zaniká napríklad na základe:

 • Povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe predajnej, darovacej zmluvy,
 • vydraženia nehnuteľnosti,
 • zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • zmeny výmery nehnuteľnosti,
 • povolenia zmeny užívania stavby, bytu alebo časti bytu,
 • zrušenia nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so Slovenským pozemkovým fondom,
 • zrušenia dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností,
 • zbúrania alebo odstránenia stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva.

 

Čo treba priložiť k tlačivu?


 

Najčastejšími prílohami k daňovému priznaniu z nehnuteľností sú rozhodnutie katastra o povolení vkladu, zmluvy o prevode nehnuteľností, osvedčenia o dedičstve, kolaudačné rozhodnutie, darovacie zmluvy alebo iný doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti.

 • Pri predaji nehnuteľnosti treba predložiť rozhodnutie vydané katastrom, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
 • Pri kúpe nehnuteľnosti daňovník predloží rozhodnutie katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
 • V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.
 • Pri zdedenej nehnuteľnosti treba právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve. Na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľností dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
 • Ak získate nehnuteľnosť darovaním, musíte predložiť rozhodnutie katastra, ktorým povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
 • Pri stavebnom pozemku sa predloží právoplatné stavebné povolenie.
 • Pri kolaudácii stavby treba právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán - prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby.
 • Odstránenú stavbu treba doložiť právoplatným búracím povolením.
 • Pri zmene užívania stavby sa predloží doklad o zmene užívania stavby.
 • Ak sa zmení charakter pozemku, daňovník musí predložiť výpis z listu vlastníctva.
 • Pri dražbe je potrebné osvedčenie o priebehu dražby.

Tlačivá k miestnym daniam a poplatkom nájdete v elektronickej podobe v sekcii Mesto - Tlačivá a formuláre.

 

Pokuty za oneskorenie


 

Ak podáte daňové priznanie po 31. januári, môžete dostať od mesta pokutu od 5 do 3 000 eur, najviac do výšky vyrubenej dane. Ak nepodáte priznanie na výzvu správcu dane, správca dane uloží pokutu od 10 do 3 000 eur, najviac do výšky vyrubenej dane.

 

Typy daňového priznania


 

Aj v roku 2018 sa podáva k dani z nehnuteľností:

 • Priznanie: Označí daňovník, ktorý podáva správcovi dane v obci priznanie prvýkrát.
 • Čiastkové priznanie: Označí daňovník, ktorý už podal priznanie k dani v predchádzajúcom období a vznikla mu nová daňová povinnosť k dani (nadobudnutím novej nehnuteľnosti kúpou, darovaním, dedením, darovaním, dražbou) alebo nastala nová skutočnosť, ktorá má vplyv na vyrubenie dane (vydanie právoplatného stavebné rozhodnutie, kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu užívania stavby, bytu, zmena výmery pozemku, stavby...).
 • Dodatočné priznanie: Podáva sa, ak daňovník zistí, že v priznaní neuviedol správne údaje a to najneskôr do 4 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností.
 • Opravné priznanie: Označí daňovník, ktorý opravuje priznanie k dani pred uplynutím lehoty na podanie priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie.

 

Sadzby dane na rok 2018


 

(pdf) Aktuálne sadzby daní na rok 2018 - byty a pozemky.pdf

(pdf) Aktuálne sadzby daní na rok 2018 - stavby.pdf

 

 

Zníženie a odpustenie poplatku za odpad. Ako na to?


 

  Mesto Myjava - Oddelenie daní a poplatkov aj touto cestou upozorňuje občanov s trvalým pobytom v meste Myjava, ktorí si chcú uplatniť zníženie či odpustenie poplatku za komunálne odpadypre zdaňovacie obdobie roku 2018, aby potrebné doklady predložili na spomínané oddelenie na prízemí mestského úradu, číslo dverí 113, a to najneskôr do 31. januára 2018. Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku sú nasledovné:

§ 5

Zníženie a odpustenie poplatku, podmienky a podklady

(1) Mesto Myjava poplatok odpustí poplatníkovi s trvalým pobytom na území mesta Myjava:

a) za obdobie, za ktoré poplatník Mestu Myjava preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa zdržiava alebo sa zdržiaval v zahraničí, okrem poplatníkov, ktorí v zahraničí vykonávajú prácu v turnusovom režime,

podklady na odpustenie:

 • doklad o zamestnaní v zahraničí,
 • doklad o ubytovaní v zahraničí,
 • doklad o pobyte v zahraničí,
 • doklad o štúdiu v zahraničí,
 • doklad preukazujúci platenie poplatku za odpady alebo adekvátnych miestnych mestských daní a poplatkov (nie faktúra za elektriku, plyn, telefón, poistka na auto a podobne),
 • pracovné povolenie alebo povolenie na pobyt alebo víza,

b) ktorý sa nachádza v ústave na výkon trestu a odňatia slobody,

podklady na odpustenie:

 • potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,

c) ktorý je vyhlásený za nezvestného,

podklady na odpustenie:

 • potvrdenie príslušného oddelenia policajného zboru o nezvestnosti,

d) ktorý je v striedavej starostlivosti rodičov za obdobie, keď je v starostlivosti toho z rodičov, ktorý má trvalý pobyt mimo mesta Myjava,

podklady na odpustenie:

 • právoplatné rozhodnutie súdu o striedavej starostlivosti rodičov o dieťa a súčasne doklad preukazujúci platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v inej obci, v ktorej má trvalý pobyt druhý z rodičov.

(2) Mesto Myjava poplatok zníži o 50 % z platby 31,00 €/osoba/zdaňovacie obdobie, na platbu 15,50 €/osoba/zdaňovacie obdobie, ak poplatník s trvalým pobytom v meste Myjava:

a) je študentom dennej formy štúdia s miestom štúdia a ubytovaním mimo mesta Myjava,

podklady na zníženie:

 • potvrdenie o návšteve školy a súčasne doklad o ubytovaní v mieste štúdia,

b) je pracujúcim s výkonom práce a ubytovaním mimo mesta Myjava,

podklady na zníženie:

 • doklad o zamestnaní mimo Myjavu a súčasne doklad o ubytovaní v mieste výkonu práce, 

c) je vodičom medzinárodnej kamiónovej dopravy,

podklady na zníženie:

 • potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce ako vodič MKD,

d) je pracujúcim s výkonom práce v zahraničí v turnusovom režime,

podklady na zníženie:

 • doklad o zamestnaní v zahraničí v turnusovom režime,
 • doklad o pobyte v zahraničí,
 • potvrdenie opatrovanej osoby o výkone práce v zahraničí v turnusovom režime,

e) sa prechodne zdržuje v inej obci a uhrádza tam poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

podklady na zníženie:

 • potvrdenie o prechodnom pobyte alebo potvrdenie inej obce o zdržiavaní sa na území inej obce alebo kópia nájomnej zmluvy a súčasne doklad preukazujúci platenie poplatku v mieste prechodného zdržiavania sa poplatníka (za doklad preukazujúci platenie poplatku sa považuje aj ak je v nájomnej zmluve uvedené, že v cene nájmu je započítaný i poplatok za odpady).

(3) Mesto Myjava poplatok zníži o 25 % z platby 31,00 €/osoba/zdaňovacie obdobie, na platbu 23,25 €/osoba/zdaňovacie obdobie, ak poplatník podľa § 1 ods. 1 tohto VZN je:

 • fyzická osoba staršia ako 62 rokov – poplatník nemusí nič preukazovať,

podklady na zníženie:

 • údaje o veku z evidencie poplatníkov k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(4) a) Na zníženie alebo odpustenie poplatku majú nárok len tí poplatníci, ktorí nemajú k 31. 12. predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia žiadne nedoplatky na poplatku. V prípade, že poplatník bude mať k 31.12. zdaňovacieho obdobia nedoplatky na poplatku, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku tomuto poplatníkovi a ostatným členom žijúcim v spoločnej domácnosti, za ktorých prebral povinnosti poplatníka v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období zaniká.

b) Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné predložiť správcovi poplatku dostatočne včas pred vyrubením poplatku riadnym rozhodnutím (do 31. 1. zdaňovacieho obdobia). Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku predložené po vydaní riadneho rozhodnutia na poplatok sú podané po lehote a teda bude poplatok upravený rozhodnutím a zároveň bude poplatníkovi uložená sankcia za nesplnenie povinnosti v ustanovenej lehote.

c) Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

d) Poplatník má nárok len na jedno zníženie. Jednotlivé zníženia nie je možné sčítať.

e) V prípade, že podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku nie sú v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné predložiť aj ich preklad do slovenského jazyka. Nevyžaduje sa úradný preklad.

f) Poplatníci sú povinní predkladať doklady preukazujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na zníženie alebo odpustenie poplatku každoročne na aktuálne zdaňovacie obdobie. Tieto doklady musia byť hodnoverné. Z takto predložených dokladov musí byť jednoznačné, že poplatník má nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku na aktuálne zdaňovacie obdobie. V prípade, že podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období a podklad je vystavený na dobu neurčitú, môže sa uplatniť len raz, na prvé zdaňovacie obdobie. Na ďalšie zdaňovacie obdobie je poplatník povinný predložiť aktuálny podklad na zníženie alebo odpustenie poplatku.

Ak nastane dôvod na zníženie/odpustenie poplatku v priebehu roka, doklady treba predložiť najneskôr do 30 dní od vziku skutočnosti! Inak správca poplatku v súlade so zákonom poplatok zníži/odpustí, ale zároveň musí uložiť pokutu 5,- € pre nedodržanie zákonom stanovenej oznamovacej lehoty.

V prípade potreby ďalšie informácie získate u pani Valentovej, Mestský úrad Myjava, prízemie, číslo dverí 113. Telefónne číslo je 034/ 6907 113, e-mail: drahomira.valentova@myjava.sk.

 

Termín na podanie daňového priznania sa blíži


 

Mesto Myjava ako správca miestnych daní a poplatkov upozorňuje občanov na povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností najneskôr do 31. januára 2018. Táto povinnosť sa vzťahuje len na daňovníka, ktorému vzniká alebo zaniká daňová povinnosť 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal alebo prestal byť vlastníkom, správcom, nájomcom či užívateľom nehnuteľností, ktoré sú predmetom dane (kúpa, predaj, darovanie, dedenie). Takisto sa priznanie podáva, ak v danom období prišlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru a povinnosť vzniká aj daňovníkovi, ktorý sa stal vlastníkom alebo držiteľom psa, začal prevádzkovať predajný automat alebo nevýherný hrací prístroj. Daňovník podáva priznanie na tlačive Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Uvedené tlačivo je k dispozícii na našej webovej stránke v sekcii Mesto - Tlačivá a formuláre alebo si ho daňovníci môžu osobne vyzdvihnúť na Mestskom úrade Myjava, Oddelenie daní a poplatkov, prízemie, číslo dverí 120. Bližšie informácie v prípade potreby získate na tel. čísle: 034/6907 120 alebo na e-mailových adresách lenka.kuliskova@myjava.skzdenka.hutyrova@myjava.sk.Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Október 2018
PUSŠPSN
1234567
891011121314
151618192021
22232425262728
293031    
Zoznam podujatí

Anketa
Kde by sa podľa vás mal v budúcnosti konať Sviatok piva Myjava?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online1
Dnes  36
Mesiac  12582
Celkovo624139

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac