Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 8.04. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Informácie o zeleni v meste, pripravovanom území na výstavbu rodinných domov a prerokovaných petíciách

informácie o zeleni

Tak ako bolo sľúbené na februárovom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Myjave, zverejňujeme informácie o zeleni v meste a o pripravovanom území na výstavbu rodinných domov. Taktiež informáciu o prerokovaných petíciách k tzv. „parku“ pri nemocnici. 

 

Informácie o zeleni v meste a o pripravovanom území na výstavbu rodinných domov

Mesto a zeleň

V centrálnej časti mesta sú plochy verejnej zelene s výmerou 538 973 m2 s viac ako 12 000 vzrastlými stromami a 12 500 krovinami. Mesto za posledných 15 rokov preukázateľne vysadilo 23 900 stromov a 27 142 krov. Nie sú tu zarátané náhradné výsadby iných žiadateľov, ani výsadby na súkromných pozemkoch realizované vlastníkmi, či užívateľmi. Napríklad len pri obnove, či výsadbe sadov, bolo za 5 rokov vysadených viac ako 15 000 ovocných stromov. V posledných rokoch má mesto problém ochraňovať stromy pred žiadosťami ľudí o ich výrub z dôvodu alergénov, znečisťovania, tienenia a poškodzovania budov, či z pocitu ohrozenia.
 
Územie pri NsP

Celková plocha zelene je 72 425 m2, riešené územie z toho je 35 588 m2. Z tejto plochy vyčleňujeme na výsadbu zelene 4 340 m2, na komunikácie 4 955 m2. Na výstavbu RD je určených 28 244 m2, z toho 50% musí zostať zeleň a na výstavbu 38 RD je možné použiť max. 25% územia, t. j. 7056 m2. Celkovo bude zastavaných komunikáciami a stavbami maximálne 12 011 m2. Dnes v tomto území už sú chodníky, cesty, kurty, či spevnené plochy na viac ako 4 000 m2. Zároveň sa v rokoch 2021-22 zlikviduje torzo pergoly, upraví terén, ošetrí zostávajúca zeleň a odstráni suchá, poškodená, či ohrozujúca zeleň, zrevitalizuje parčík na ploche cca 3000 m2 a na ďalších 3000 m2 v správe SPF vysadí nová zeleň.
 
Dreviny a kry

V celom území sa nachádza celkom 1366 ks, z toho je 38 druhov stromov, 13 druhov kríkov a 1 liana. Zo stromov sú najviac zastúpené javor, topol a čerešňa, z krovín ruža, svíb a tavolník, liany sú brečtan. Značná časť krovín, ale i stromov, je nálet. 112 stromov sú ovocné, 50 – 60 ročný sad v zlom stave. Pritom napríklad na jabloň s obvodom kmeňa 200 cm a 60% poškodením je použitý koeficient 1,4 a vyčíslená hodnota 1.567,- €. Približne štvrtiny drevín sa tento projekt a jeho realizácia vôbec netýka. Najviac z celkovej hodnoty tvoria topole, kde niektoré presahujú hodnotu 4.000,- €. Zaujímavá je i vyčíslená hodnota náletu javora na ploche 425 m2 s ocenením na 12.099,- €. Mesto samozrejme za odstránené dreviny vykoná náhradnú výsadbu v zmysle vyčíslenej spoločenskej hodnoty za konkrétne dreviny. Celkovo je spoločenská hodnota 1366 drevín vyčíslená na 1 769 000,- €. 
 
Výrub drevín a náhradná výsadba

To, čo prerokovávame, sa týka výrubu 227 stromov a 665 m2 kríkov, z veľkej časti s charakterom náletu. Ich spoločenská hodnota je stanovená na výšku 343 584,- €. V riešenom území uvažujeme s náhradnou výsadbou 407 stromov a 1350 m2 kríkov. Presne to určí projekt sadovníckych úprav a rokovania s vlastníkmi okolitých pozemkov ako aj ochranné pásma existujúcich, či novovybudovaných inžinierskych sietí. Ďalšiu náhradnú výsadbu pripravujeme pri dosadení vsakovacích pásov a okolia vodozádržných opatrení, kde sa vysadí 1000 ihličnanov a plodonosných stromov a 1000 ks krov. Musíme nahradiť to, čo ukradli ľudia, zničila lesná zver, zožrali bobry, či uschlo. Mesto vysadilo viac ako 50.000 drevín, neustále sa stará o ich údržbu, ochranu a ošetrovanie a pripravuje ďalšie projekty výsadby a ochrany zelene. K výrubu a náhradnej výsadbe príde i pri výstavbe RD, kde každý bude zaviazaný náhradou zelene a regulatívom zastavanosti 25% a 50% podielu zelene. Isté je, že každý, kto tam bude žiť, bude chcieť mať okolo seba zeleň, trávu, kríky, kvety i stromy. Presne tak, ako vnikli a dnes sú i IBV na ulici Pri Lesíku, Buchlovskej, Závrškoch, Kolónii, Kopánke, či Komenského. Aj tieto stoja tam, kde pred výstavbou boli stromy, kry, sady, zeleň.
 
Treba si i uvedomiť, že hovoríme o intraviláne mesta, zastavanom území, pozemky sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria, podľa teraz platného UPN sú určené na zastavanie do výšky IV. podlaží a podľa platnej legislatívy bol a je vlastník povinný zeleň na týchto plochách udržiavať, kosiť a odstraňovať nálety.
 

Informácia k predloženým petíciám

  • A) Obyvatelia ulice Pri Lesíku - 23 ľudí.  Doručená 22. 10. 2019

Požiadavka: 

vytvorenie koridoru pozdĺž ich záhrad a novou IBV s výsadbou stromov s hlavnou úlohou vytvorenia oddeľovacej zóny medzi existujúcou a budúcou zástavbou RD.
zachovanie prechodu – skratky pre týchto obyvateľov k NsP na návštevy lekára.
 
Táto požiadavka v plnej miere akceptovaná a odčlenený 4 metrový pás o výmere 661 m2. Keď ktosi hovorí, že nám ide len o peniaze, tento pás má hodnotu takmer 30.000,- € a mesto bude musieť financovať i jeho údržbu. Pre úplnosť treba dodať, že IBV tvorené ulicami Pri Lesíku, Bodnárova či Buchlovská je vybudovaná na území, kde ešte pred 50 rokmi boli stromy, sady, lesík, zeleň.
 
  • B) OZ Kozel a skupina aktivistov s petíciou s podpismi 3121 občanov, z toho 2577 písomne a 544 elektronicky.
Žiada neschváliť Zmeny ÚPM, zastaviť projekt IBV a zachovať „park“ ako nenahraditeľný prírodný biotop. Začiatok petície XI. 2019, odovzdaná 15.01.2020. Zástupcovia petičiarov boli vypočutí a bolo im vysvetlené stanovisko mesta. Upozornili sme ich na nekorektnosť a zavádzanie občanov pri zbere podpisov, zverejňovanie len vybraných fotografií, podávaním neúplných informácií, či spôsobom a miestami zberu podpisov. Zároveň sme im povedali, že rešpektujeme ich prácu, názor a presvedčenie. To, čo ale je v ich zverejnených príspevkoch, materiáloch, liste pre poslancov MsZ, či v článku v Záhoráku, je už príliš tendenčné a nekorektné.
 
1. Tvrdenie: 3121 Myjavčanov nesúhlas s týmto krokom vyjadrilo podpisom petície.
Realita: Z 3121 podpisov je len 47,7% Myjavčanov, teda 1489, niektorí aj na viacerých hárkoch, iní neidentifikovateľní, či nesvojprávni. Nehovoríme, že názor 1489 ľudí je nepodstatný, že nám na nich nezáleží, ale je nekorektné vytvárať z toho 2-násobok „Myjavčanov“.
 
2. Tvrdenie: Proces prípravy a schvaľovania Zmien ÚPM neprebehol v súlade so zákonom a nastali pochybenia...
Realita: Proces prípravy a spracovávania Zmien ÚPM začal v roku 2016 spracovateľom spol. Aurex a obstarávateľom Ing. Arch. Adrianou Mlynčekovou PhDr., tak ako nám zákon ukladá. Zmeny sa týkajú 59 lokalít, 167 plôch zastavaných a 25 plôch rozvojových. Pre zaujímavosť, materiál rieši rôzne plochy a územia, kde môže postupne vzniknúť 705 bytových jednotiek pre 2030 obyvateľov. Vo všetkom sme museli rešpektovať širšie priestorové vzťahy – KURS 2001 a ÚPN VÚC Trenčín, prírodné podmienky, demografiu, funkčnú charakteristiku, limity rozvoja, tendencie vývoja, urbanistickú koncepciu, kopaničiarske osídlenie, prognózy dopytu, občiansku vybavenosť, podnikateľské prostredie, poľnohospodárov, turizmus, sídelnú zeleň, ekologickú stabilitu, ochranu prírody, záplavové územia, zosuvné územia, nerasty, radónové riziko, odpady, pamiatky, históriu, dopravu, technické vybavenie, zásobovanie, energie, požiarnu ochranu, limity využitia územia a veľa iných podmienok a súvislostí. Bolo oslovených so žiadosťou o vyjadrenie, stanovisko, pripomienky a pod. 47 orgánov, rôznych organizácií a ustanovizní a obdržali sme pripomienky od 28 s niekoľko 100 vecami na riešenie. V záujme ochrany prírody a životného prostredia sme oslovili 11 orgánov a inštitúcií vrátane MŽP a ŠOP. Všetky ich návrhy, či námietky, sme akceptovali, upravili, vypustili alebo zapracovali len ako možný výhľad do budúcnosti. Na základe toho nám všetky dotknuté orgány odsúhlasili Zmeny ÚPM a príslušný orgán štátu povolil ďalej konať a schváliť ho ako VZN v mestskom zastupiteľstve. Predchádzalo tomu 2-krát verejné prerokovanie, vznesené požiadavky obyvateľov, zverejňovanie všetkých dokumentov a opakované prerokovanie v príslušných komisiách, poradách a rokovaniach zastupiteľstva. Akýkoľvek zásah do tohto materiálu znamená, že ho nemôžeme prijať a celý proces by musel začať od začiatku. Zmarilo by sa strašne veľa práce, premrhalo veľa času a vyhodilo do vzduchu 30.000,- €. Čo je najhoršie, zastavili by sa riešenia viacerých problémov, ktoré priniesol život, vývoj, zmeny, či záujmy.
 
3. Tvrdenie: V starej literatúre sme dohľadali, že nová nemocnica bude stáť medzi dvomi lesíkmi...
Realita: Lesík tam bol skôr ako sa nemocnica postavila. Zo strany od mesta boli 2 lesíky, či väčšie skupiny stromov. Dnes neexistujú, je tam IBV. V časti bol pri skleníku vysadený ovocný sad, čo malo slúžiť na zásobovanie nemocnice, ostatné pozemky boli určené na ďalšiu zástavbu, rozširovanie nemocnice, bytovú a nekomerčnú výstavbu a dodnes sú vedené ako pozemky „zastavané plochy a nádvoria“. Aj teraz bez schválenia je tam možná výstavba do výšky 4 poschodí.
 
4. Tvrdenie: Zatajovanie prvku Územného systému ekologickej stability (USES) a porušovanie strategických dokumentov mesta ako je Krajinno–ekologický plán...
Realita: Mesto vzhľadom na opakujúce sa povodne od roku 2003 začalo riešiť možnosti ako sa vysporiadať s týmito udalosťami a zároveň zlepšiť ekologickú stabilitu, zabrániť erózii pôdy a zlepšiť životné prostredie a podmienky pre všetkých. Z toho dôvodu zadalo mesto úlohu spracovať strategický dokument – Krajinno-ekologický plán. Bol to základný dokument, na základe ktorého sa vypracoval Generel protipovodňových opatrení, spracovali a realizovali rôzne projekty. Ich úlohou bolo zabezpečiť bránenie odplavovaniu ornice, spomaľovať odtok vody, zadržiavať vodu v území, rozložiť veľké lány polí, zatrávniť svahy a údolia okolo vodných tokov. Ako základný faktor sa používa koeficient a stupeň ekologickej stability. Tento údaj najviac ovplyvňuje poľnohospodársky využívaná pôda vo veľkoblokoch (49,46%) skládky a lesné porasty s veľkým podielom nepôvodných drevín a ihličnanov. Vďaka tomu bol tento stupeň ekologickej stability v škále od 1 do 5 stanovený pre Myjavu na koeficient 1,72, čo znamená, že ide o nízku ekologickú stabilitu s potrebou realizácie nových ekostabilizačných prvkov a menežmentových opatrení. Boli určené tzv. biocentrá, biokoridory, genofondovo významné lokality, stanovená kostra ekologickej stability. Územie, o ktorom hovoríme, tu nikde zaradené nebolo. Bolo charakterizované ako prvok miestnej úrovne ekologickej stability. Na základe tohto dokumentu sa postupne vysadilo a zasialo 13 km vsakovacích pásov na ohrozených územiach. Vysadilo 43 600 drevín, vybudovali prehrádzky a vodonádržné opatrenia, revitalizovala rieka Myjava s vybudovaním prvkov na zvýšenie a okysličovanie vody a umožnenie života vodných živočíchov, upravila rieka v Turej Lúke, modernizovala ČOV, vybudoval polder Svaceník, rekultivovali 2 veľké skládky, odstránilo množstvo malých, budovali kontajnerové státia, modernizovali a zrušili kotolne, zateplilo sa 80% budov v meste, zatrávnilo niekoľko 100 ha ornej pôdy a vysadili tisíce stromov a desaťtisíce krov v novobudovaných sadoch. Dnes je koeficient stability vyšší a patríme medzi oblasti so strednou ekologickou stabilitou.
 
5. Tvrdenie: Strategický zdroj pitnej vody ako záložný zdroj pre nemocnicu. Výstavbou sa môže narušiť tak, že sa voda z tohto miesta stiahne, stratí ...
Realita: Absolútny výmysel. Žiaden zdroj podzemnej vody sa v tomto území, ani nad ním nenachádza. Nad NsP je nádrž – rezervoár vody napojený na vodovodnú sieť  BVS. Slúži na vyrovnávanie tlaku a rezervu pre prípad havárie. Vôbec sa daného územia nedotýka a nevedú ním ani jeho napojenia.
 
  • C) Petícia za vybudovanie IBV pri nemocnici.
Zástupcami Petičného výboru odovzdaná v podateľni MsÚ dňa 06. 02. 2020. Podpísalo ju 1149 ľudí, z toho 148 elektronicky. S touto aktivitou začala skupina ľudí 9. januára a vytvorila Petičný výbor. Žiadajú pokračovať v príprave územia na výstavbu IBV. Argumentujú tým, že výstavba RD nie je enviromentálna hrozba, že ľudia toto opustené a zanedbané územie zveľadia, upravia, vysadia.

Vytlačiť | Pridané: 11:16:03 11.02.2020 | Prečítané: 1116x | Autor: Tomáš Marek | Komentárov: 1 | Hodnotenie: 0

Ohodnoťte tento článok (známky ako v škole)
Pre hodnotenie musíte byť prihlásený!

Diskusia k článku

Pre pridávanie príspevkov musíte byť prihlásený!

miroslav1
14:59:56 12.02.2020
Tieto zásahy, ktoré opisujete sú absolútne nedostatočnou náplasťou za obrovskú spoločenskú škodu, ktorá zrušením potenciálneho parku a výrubom odrastenej zelene pre pacientov a všetkých občanov Myjavy vznikne.. Každý vie, že zasadený stromček nie je náhradou za odrastlý 40-50 ročný strom. Bavíme sa o výrube 227 odrastlých stromov, v hodnote 350 000 eur... Na margo Vášho podceňovania podpisov na petičných hárkoch. Väčšina ľudí, ktorá nemá trvalý pobyt na Myjave sa buď na Myjave narodila alebo vlastní na Myjave chalupu a teda má s Myjavou väzbu. Máte tam navyše podpisy aj celého oddelenia životného prostredia magistrátu Bratislava, ktorí sa proti výstavbe jednoznačne postavili.

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Apríl 2020
PUSŠPSN
  12345
679101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Zoznam podujatí

Anketa
V ktorej lokalite na Myjave máte najväčší problém zaparkovať?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online25
Dnes  1401
Mesiac  11151
Celkovo1106008

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac