Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 28.09. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

obchodná verejná súťažMesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 21/02/2020 zo dňa 6. 2. 2020 a v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ (ďalej len OVS) na predaj nehnuteľností - pozemkov a stavieb (nebytových budov) za účelom prestavby stavieb na bytové domy. 
 
 
Identifikácia vyhlasovateľa:
 
 • Názov: Mesto Myjava
 • Sídlo: Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
 • IČO: 00 309 745
 • Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
 • Číslo účtu: SK94 0900 0000 0051 7156 9122
 • V zastúpení: Pavel Halabrín – primátor mesta
 • Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Sluková, Ján Obeda
 • Telefón: 034/6907222, 0902/865 515, 034/6907312
 
 A) Predmet OVS:
 
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v meste Myjava, okres Myjava, v katastrálnom území Myjava, ktoré sú vedené v katastri nehnuteľností Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor. Jedná sa o nehnuteľný majetok – pozemky, ktorých vlastníkom je Mesto Myjava v podiele 1/1, zapísaných na LV č. 2179 a to:
 

1. Pozemky:

 • pozemok – parcela registra „C“ číslo 2580/1 o výmere 4730 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, kód spôsobu využitia pozemku 18;
 • pozemok – parcela registra „C“ číslo 2580/2 o výmere 56 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, kód spôsobu využitia pozemku 17;
 • pozemok – parcela registra „C“ číslo 2580/3 o výmere 37 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, kód spôsobu využitia pozemku 17;
 • pozemok – parcela registra „C“ číslo 2581/1 o výmere 1071 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, kód spôsobu využitia pozemku 16;
 • pozemok – parcela registra „C“ číslo 2583 o výmere 37 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, kód spôsobu využitia pozemku 17;
 • pozemok – parcela registra „C“ číslo 2584 o výmere 816 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, kód spôsobu využitia pozemku 16;
 • pozemok – parcela registra „C“ číslo 2585 o výmere 701m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, kód spôsobu využitia pozemku 16;

2. Stavby:

 • zadná budova, súpisné číslo 9004, druh stavby: budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo 2581/1 s príslušenstvom;
 • Domov mládeže, súpisné číslo 9003, druh stavby: budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo 2584 s príslušenstvom;
 • Učebný pavilón, súpisné číslo 153, druh stavby: budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo 2585 s príslušenstvom;
 • Garáž bez súpisného čísla, druh stavby: iná budova, postavená na pozemku  parcely registra „C“ číslo 2580/2;
 • Garáž bez súpisného čísla, druh stavby: iná budova, postavená na pozemku  parcely registra „C“ číslo 2583/3;
 • Garáž bez súpisného čísla, druh stavby: iná budova, postavená na pozemku  parcely registra „C“ číslo 2583.
 
Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v meste Myjava v lokalite „Kolónka“ medzi ulicami  Novomestská a Sládkovičova – adresa Novomestská 7, 907 01 Myjava. Nehnuteľnosti sa skladajú z nebytových budov: domov mládeže, učebný pavilón, zadná budova a telocvičňa , ktoré sú navzájom prepojené, drobných vedľajších stavieb: hala, kotolňa, prístrešok a garáže a vonkajších úprav: plot, prípojka vody, septik, spevnené plochy.
 
Podmienkou zaradenia do súťaže je návrh na kúpu všetkých pozemkov v celosti v celkovej výmere  7448 m2  a všetkých budov.
 
B) Minimálna kúpna cena:
 
Celková minimálna kúpna cena nehnuteľností je stanovená vo výške 80 000,- Eur. 
 
C) Termín a miesto predkladania návrhov:
 
Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Mesta Myjava, na internetovej stránke mesta www.myjava.sk a v regionálnej tlači.
Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré sú súčasťou návrhu je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:
 
 • Presná a úplná adresa odosielateľa – navrhovateľa
 • heslo „OVS na predaj nehnuteľností: pozemkov a stavieb za účelom  prestavby stavieb na bytové domy“
 • označenie „Neotvárať“
 • adresa príjemcu:
  Mesto Myjava
  Námestie M. R. Štefánika 560/4,
  907 14 Myjava
Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín do 29. 9. 2020 do 15.00 hod.
 
D) Podmienky súťaže:
 
1. Podpísaný Návrh kúpnej zmluvy (príloha č. 1 podmienok súťaže), ktorý po doplnení zo strany navrhovateľa bude obsahovať aj tieto náležitosti:
 
 • Označenie navrhovateľa - u fyzickej osoby meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, podpis fyzickej osoby, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, telefonický kontakt.
 • Označenie navrhovateľa - u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, telefonický kontakt.
 • Číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej celkovej kúpnej ceny nehnuteľnosti.
 • Vyhlásenie o prestavbe stavieb, ktoré sú predmetom tejto súťaže.
 • Podpis osoby, resp. osôb oprávnených konať v mene navrhovateľa. 
2. Prílohou súťažného návrhu je:
 
 • Čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nemá žiadne nesplatené záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže a jeho organizáciám a zariadeniam.
 • U právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa originál, alebo overenú fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípadne iného registra, nie staršieho ako tri mesiace, čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, počas súťaže nebolo proti nemu začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu.
 • U právnickej osoby výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace
 • Doklad o zložení zábezpeky.
3. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku alebo v inom jazyku s úradne overeným prekladom. Akceptovateľný je len navrhovateľom podpísaný návrh kúpnej zmluvy. Ak sú doklady, ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
 
4. Pozemky a stavby sú predmetom OVS celkovo a navrhovatelia predkladajú návrh kúpnej zmluvy ku všetkým pozemkom a stavbám, ktoré predstavujú predmet OVS.
 
5. Vyhlasovateľ určil minimálnu kúpnu cenu nehnuteľností, ktoré sú predmetom súťaže v sume 80 000,- € (slovom osemdesiattisíc euro). Navrhnutá kúpna cena navrhovateľom bude uhradená bankovým prevodom na účet predávajúceho (vyhlasovateľa), číslo účtu: SK94 0900 0000 0051 7156 9122, bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., variabilný symbol – rodné číslo fyzickej osoby alebo IČO právnickej osoby navrhovateľa.
 
6. Jeden záujemca môže podať v rámci vyhlásenej OVS len jeden návrh, v opačnom prípade bude z vyhodnotenia ponúk vylúčený.
 
7. Návrh zmluvy bude predložený v šiestich (6) vyhotoveniach.
 
8. Návrh zmluvy sa podáva v predpísanej forme, ktorá je prílohou vyhlásenej OVS. Záväzný vzor návrhu kúpnej zmluvy je dostupný na internetovej stránke mesta www.myjava.sk.
 
9. Navrhovateľ je povinný za návrh kúpnej zmluvy uhradiť zábezpeku vo výške 8 000,- € (slovom osemtisíc euro). Zábezpeku uhradí navrhovateľ spolu s podaním návrhu kúpnej zmluvy, najneskôr však do termínu uzávierky, bezhotovostne bankovým prevodom na účet vyhlasovateľa: číslo účtu: SK94 0900 0000 0051 7156 9122, bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., variabilný symbol – rodné číslo fyzickej osoby alebo IČO právnickej osoby navrhovateľa. Neúspešným súťažiteľom vyhlasovateľ vráti zábezpeku v lehote 15 dní odo dňa vyhodnotenia OVS alebo odo dňa zrušenia OVS.
 
10. Ak víťazný navrhovateľ po podpísaní kúpnej zmluvy zmluvnými stranami v stanovenom termíne neuhradí celú kúpnu cenu, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa.
 
11. Náklady (správny poplatok) spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude podaný predávajúcim po zaplatení celkovej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
 
12. Nehnuteľnosti budú zmluvne zaťažené záväzkovým predkupným právom, pričom obsahom takto zriadeného predkupného práva bude záväzok povinného (nadobúdateľa) pre prípad, že by chcel nehnuteľnosti akýmkoľvek spôsobom scudziť, najskôr tieto nehnuteľnosti ponúknuť ku kúpe oprávnenému, t. j. mestu Myjava, a to za cenu, za ktorú tieto nehnuteľnosti nadobudne na základe výsledku OVS. Predkupné právo trvá do okamihu začatia realizácie prestavby budov súťažiteľom na základe právoplatného stavebného povolenia.
 
13. Účel využitia nehnuteľností:
 
Záujemca je povinný predložiť štúdiu využitia územia - návrh riešenia prestavby budov, ktoré sú predmetom tejto OVS na bytové domy spolu s predbežným návrhom dopravno-obslužných komunikácií a parkovísk s rešpektovaním záväzných regulatívov územnoplánovacej dokumentácie za podmienok:
 
 1. Minimálne 80 % plochy územia využiť na funkčné bývanie (nájomné byty alebo byty určené na predaj do osobného vlastníctva).
 2. Maximálne 20 % plochy územia s iným využitím ako je uvedené v bode 1.
 
14. Úspešný súťažiteľ je povinný na vlastné náklady spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a požiadať o vydanie  stavebného povolenia k realizácii prestavby budov, ktoré sú predmetom tejto OVS, vrátane dopravno-obslužných komunikácií, parkovísk alebo iných stavieb realizovaných v rámci riešeného územia najneskôr do 30.11.2021. Porušenie tejto povinnosti  bude považované za podstatné porušenie zmluvy, kedy predávajúci (vyhlasovateľ OVS)  môže odstúpiť od zmluvy. Úspešný súťažiteľ zabezpečí na vlastné náklady realizáciu: rekonštrukcie, prestavby, inžinierskych sietí, parkovísk, komunikácií a zelene.
 
15. Úspešný súťažiteľ je povinný skolaudovať projekt prestavby budov, ktoré sú predmetom tejto OVS, vrátane dopravno-obslužných komunikácií, parkovísk alebo iných stavieb realizovaných v rámci riešeného územia do troch (3) rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. Porušenie tejto povinnosti  bude považované za podstatné porušenie zmluvy, kedy predávajúci (vyhlasovateľ OVS)  môže odstúpiť od zmluvy.
 
16. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. 
 
17. Každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom uzávierky súťaže, musí byť písomne doručená spôsobom určeným na predkladanie návrhov.
 
18. Navrhovatelia môžu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrh po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote. 
 
19. Návrh zmluvy doručený po stanovenom termíne, nebude do súťaže zaradený. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, bude zo súťaže vylúčený. Predložené návrhy nemôžu obsahovať alternatívne návrhy.
 
20. Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne listom najneskôr do 15 dní od vyhodnotenia OVS. Zároveň bude víťaznému účastníkovi zaslaná podpísaná kúpna zmluva  zo strany vyhlasovateľa.
 
21. Termín uzatvorenia kúpnej zmluvy vyhlasovateľom je najneskôr do 15 dní odo dňa podpisu protokolu o výsledku OVS členmi komisie na posudzovanie súťažných návrhov.
 
22. Úhradu kúpnej ceny stanovenej v kúpnej zmluve je navrhovateľ povinný uhradiť do 15 dní odo dňa podpísania zmlúv oboma zmluvnými stranami.
 
23. Navrhovatelia podaním návrhu zároveň vyjadrujú písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel prerokovania, rozhodnutia o výsledku verejnej súťaže a jeho zverejnenia, a na účel uzavretia zmluvy a jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
 
24. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.
 
25. Úspešný súťažiteľ sa zaväzuje do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na  projekt prestavby budov, ktoré sú predmetom tejto OVS, vrátane dopravno-obslužných komunikácií, parkovísk alebo iných stavieb realizovaných v rámci riešeného územia uzavrieť kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom na odpredaj stavieb a pozemkov, ktoré majú slúžiť ako verejné priestranstvá, najmä komunikácie (cesty, chodníky) a iné plochy slúžiace potrebám širokej verejnosti, ak ho o to Predávajúci požiada.  Presná špecifikácia stavieb a pozemkov bude do kúpnej zmluvy doplnená na základe porealizačného zamerania dodatkom, ku ktorého uzatvoreniu sa zaviažu v kúpnej zmluve vyhlasovateľ a úspešný súťažiteľ. Úspešný súťažiteľ súhlasí s kúpnou cenou za stavby a pozemky uvedené v tomto článku vo výške 1,- Eur. Vyhlasovateľ bude znášať náklady súvisiace s úhradou nákladov za zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
 
E) Obhliadka nehnuteľností:
 
Obhliadku nehnuteľností je možné vykonať po dohode s kontaktnou osobou uvedenej v identifikácii vyhlasovateľa.
 
F) Vyhodnotenie súťažných návrhov:
 
 • Vyhlasovateľ označí došlé návrhy, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
 • Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční na zasadnutí súťažnej komisie schválenej Mestským zastupiteľstvom mesta Myjava, uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Myjava č. 19/02/2020 zo dňa 06.02.2020 Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov sa otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.
 • O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená/názvy a bydliská/sídla navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie návrhov a podpíšu protokol.
G) Zo súťaže sa vylučujú:
 
 • súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže,
 • nespĺňajú podmienky súťaže, súťažné návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • súťažné návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek finančné záväzky po lehote splatnosti a iné záväzky po uplynutí lehoty na plnenie voči vyhlasovateľovi súťaže alebo jeho organizáciám a zariadeniam,
 • súťažné návrhy navrhovateľov, v ktorých vyhlasovateľ súťaže zistí, že navrhovateľ uviedol nepravdivé údaje v návrhu do súťaže alebo v jeho prílohách.
H) Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
 
 • odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,
 • meniť uverejnené podmienky súťaže,
 • zrušiť súťaž,
 • pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľov na doplnenie a vykonanie opravy,
 • predlžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
I) Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov:
 
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vybrať najvhodnejší súťažný návrh. Pri posudzovaní najvhodnejšieho návrhu sa vyhlasovateľ bude riadiť týmito kritériami:

  Najvhodnejšia štúdia využitia územia     80 bodov
  Kúpna cena                                                20 bodov

   
 • Komisia pre vyhodnotenie súťaže vyhodnotí súťažné návrhy podľa uvedených kritérií a určí poradie navrhovateľov.
 • Návrh s najlepšou hodnotou kritéria získava najvyšší počet bodov, ostatné návrhy získavajú počet bodov úmerne k hodnote kritéria (aritmeticky prepočítané).
 • Komisia pre vyhodnotenie súťaže môže spôsob vyhodnotenia prispôsobiť a upraviť pred otváraním obálok so súťažnými návrhmi. Spôsob hodnotenia musí byť uvedený v zápisnici z vyhodnotenia súťažných návrhov.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vybrať súťažný návrh, ktorý z pohľadu navrhovaného účelu využitia najlepšie vyhovuje vyhlasovateľovi.
Príloha:
 
1. (pdf) Vzor návrhu kúpnej zmluvy.pdf
 
Pavel Halabrín
primátor mesta

Myjava, 10. 9. 2020

Vytlačiť | Pridané: 12:41:06 10.09.2020 | Prečítané: 452x | Autor: Marek Hrin | Komentárov: 0 | Hodnotenie: 0

Ohodnoťte tento článok (známky ako v škole)
Pre hodnotenie musíte byť prihlásený!

Diskusia k článku

Pre pridávanie príspevkov musíte byť prihlásený!


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
September 2020
PUSŠPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Zoznam podujatí

Anketa
Rozvoj ktorej z týchto oblastí života by ste vy riešili prioritne?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online12
Dnes  112
Mesiac  30825
Celkovo1301482

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac