Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 21.10. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Mesto odstúpilo od zmluvy pre vybudovanie Ochrannej nádrže Padelky

Mesto Myjava požiadalo o ukončenie zmluvného vzťahu - Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-CS211-2017-21/23 uzatvorenej na projekt ''Vybudovanie ochrannej nádrže Padelky''. Mesto žiadosť odôvodnilo tým, že projekt nie je možné realizovať z dôvodu prekážok, ktoré vznikli v súvislosti s procesom predĺženia stavebného povolenia. Nakoľko uplynula platnosť stavebného povolenia, Mesto požiadalo o jeho predĺženie. V rámci konania bola Mestu Myjava zaslaná výzva na doloženie súhlasu na zmenu stavu mokrade, na zásah do biotopu európskeho významu, biotopu národného významu a na výrub drevín v termíne do 30.9. 2020. Nebolo však možné daný súhlas zabezpečiť, pretože Štátna ochrana prírody medzičasom zmenila svoje stanovisko na daný projekt. Na základe tejto skutočnosti Mestu Myjava príslušný stavebný úrad stavebné povolenie nepredĺži, čo neumožňuje projekt ďalej realizovať. 

Stavebné povolenie na túto investičnú akciu bolo vydané v r. 2011 a k nemu bolo vydané povolenie Krajského úradu ŽP na zmenu stavu mokrade, na zásah do biotopu a na výrub drevín. Toto rozhodnutie bolo predĺžené v roku 2014. Projekt a žiadosť o NFP Mesto Myjava podávalo opakovane i s kladným stanoviskom Štátnej ochrany prírody. Dvakrát bola zamietnutá pre formálne nedostatky, tretíkrát MŽP SR nariadilo posudzovanie vplyvov a MŽP SR a odporučilo požiadať o predĺženie, resp. nové rozhodnutie vo vydaní záverečného stanoviska posudzovania vplyvov. Toto bolo súhlasné a vydané 3. 7. 2018.

V roku 2011 Obvodný úrad ŽP v Myjave vydal rozhodnutie zo zisťovacieho konania, že tento zámer netreba posudzovať, ale v roku 2017 a 2018 Mesto muselo požiadať o povinné hodnotenie stavby, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie. Po 8 rokoch prípravy, rokovaní, rozhodnutí, stanovísk a povolení, Štátna ochrana prírody zmenila svoje stanovisko a naďalej trvala na svojom nesúhlase.


Budovanie územnej protipovodňovej ochrany

 

Z dôvodu od roku 1993 opakujúcich sa povodní, začalo Mesto v spolupráci so ŠVP, š. p., pracovať na komplexnej ochrane územia. Bol spracovaný Generel protipovodňových opatrení i Krajinnoekologický plán. Vzhľadom na výraznú pôdnu eróziu a odplavovanie vrchných vrstiev pôdy, Mesto Myjava v spolupráci s STU SvF pracovali na riešení tohto problému a zapojili sa do medzinárodného projektu Recare.  Všetky tieto materiály a záväzné dokumenty prešli zákonom predpísaným pripomienkovaním a a riadnym schvaľovacím procesom so záverečným schválením MsZ a stali sa súčasťou územnoplánovacej dokumentácie mesta.

Od r. 2007 mesto systematicky pripravovalo projektové dokumentácie, územia a hľadalo možnosti na získanie zdrojov na ich realizáciu. Okrem primárneho záujmu - ochrany ľudí a majetku pred povodňami, sa všetko riešilo s dôrazom sa ochranu prírody a jej revitalizáciu. Projekty a zámery boli riešené tak, aby sa v čo najväčšej miere zadržiavala voda, bránilo sa pôdnej erózii a vrátil sa prirodzený ráz krajiny. Za posledných 10 rokov sa v úzkej súčinnosti so SVP, š. p., MŽP SR, poľnohospodármi i užívateľmi lesov realizovali desiatky projektov, napr:

 

  • ,,Revitalizácia toku Myjava v intraviláne mesta Myjava'' s podporou Nórskeho finančného mechanizmu,
  • ,,Turá Lúka - úprava kapacity koryta Myjavy v rkm 66,83 - 70,10'' s podporou fondov EÚ,
  •  ,,Vybudovanie poldra Svacenický jarok'' so stálou vodnou hladinou s podporou fondov EÚ, v rámci ktorého sa vybudovalo 11 km vsakovacích pásov s vysiatymi viacročnými trávami s výsadbou 43 676 ks geograficky pôvodných druhov stromov a krov
  •  revitalizácia mesta po povodniach s budovaním vsakovacích plôch, rekonštrukcia ciest, lávok, chodníkov, mostov a výsadba drevín,
  •  budovanie záchytných jazierok, hrádzok a vsakovacích lúk v lesných komplexoch a nad obývanými územiami,
  •  v spolupráci v poľnohospodármi obsievanie plôch husto siatymi trávami nad horskými potokmi,
  •  vybudovanie niekoľko kilometrov kanálov a výkopov na ochranu obývaného územia a komunikácií,
  •  úprava hrádzí vodných nádrží s cieľom zachytenia povodňových vĺn vo väčšom rozsahu, ako doteraz.

Mesto pri všetkých investíciách v meste dbá na budovanie retenčných nádrží, vsakovacích plôch a zadržovanie dažďovej vody a realizuje veľa ďalších drobných projektov, úprav priestranstiev, smerovania prívalových vôd, priepustov, kanálov, výsevu či výsadby zelene.


K predmetnej problematike Ochrannej nádrže Padelky vo vzťahu k ŠOP

 

1. stavebné povolenie na túto investičnú akciu bolo vydané v r. 2011 a k nemu bolo vydané povolenie Krajského úradu ŽP na zmenu stavu mokrade, na zásah do biotopu a na výrub drevín, č. j. KÚŽP/2011/00694-05/SD. Toto rozhodnutie bolo predĺžené rozhodnutím OÚ Trenčín, č. j. OÚ-TN-OSZP1-2014/022611-6/SD v roku 2014. Projekt a žiadosť o NFP sme podávali opakovane s kladným stanoviskom ŠOP, dvakrát bola zamietnutá pre formálne nedostatky, tretí krát MŽP SR nariadilo Posudzovanie vplyvov a na MŽP SR bolo mestu odporučené požiadať o predĺženie, resp. nové rozhodnutie vo vydaní záverečného stanoviska. Toto bolo súhlasné a vydané 3. 7.2018 pod č. 2122/2018-1.7/mv. Keďže sme v auguste 2018 chceli opakovanie podať žiadosť o NFP, požiadali sme OÚ Trenčín o vydanie opakovaného súhlasu. Počas ústneho konania a miestneho zisťovania bolo uvedené, že budú zohľadňovať výsledky záverečného stanoviska MŽP SR a tieto budú zapracované do rozhodnutia OÚ TN. Napriek kladnému stanovisku MŽP SR bolo OÚ Trenčín vydané nesúhlasné stanovisko. Mesto sa odvolalo ale odvolanie bolo zamietnuté.


V súčasnosti má mesto platný súhlas na odstránenie predmetných drevín i vysádzanie stromov a krov na pobrežnom pozemku pre stavbu Ochranná nádrž Padelky. Upozorňujem, že toto územie je zaradené ako hospodársky porast so stanoveným plánom ťažby. V roku 2011 ObÚ ŽP v Myjave vydal rozhodnutie zo zisťovacieho konania, že tento zámer netreba posudzovať, ale v roku 2017a 2018 sme museli požiadať o povinné hodnotenie stavby, na ktorú bolo vydané Stavebné povolenie. Takisto je zarážajúce, že po 8 rokoch prípravy, rokovaní, rozhodnutí, stanovísk a povolení, ŠOP až v roku 2018 vydala nesúhlasné stanovisko. V roku 2018 mesto oslovilo odborne spôsobilú osobu na posúdenie stavu biotopu l.k 1 Nížinné a podhorské kosné lúky, ktorej stanovisko - názor bol, že predmetný biotop je nevyhovujúci, až zlý. V súčasnosti je v území, kde sa nachádza biotop Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy množstvo suchých drevín a drevín v zlom zdravotnom stave. Mesto do prípravy tohto projektu za 10 rokov vložilo už viac ako 140 000,-€. Rôzne projekty, posudky, zamerania, prieskumy a rozhodnutia si vyžiadali veľa úsilia ľudí, stovky hodín rokovaní a hľadania optimálneho riešenia. Všetko sa robilo v spolupráci so štátnymi orgánmi, vodohospodármi, ochranármi, vlastníkmi i užívateľmi pôdy. Aj pri tejto nádrži bude nová výsadba a súčasťou je aj 2 km vsakovacích pásov s vysadením 9850 drevín. Treba aj pripomenúť, že v tomto území, je dočasne umiestnených takmer 40 000m3vyťaženej zeminy a nánosov, ktoré tam SVP, š. p., umiestnil pri revitalizácii rieky. Projekt riešil spôsob,ako sa s tým vysporiadať. Mesto Myjava v súčasnej dobe rieši Zmeny a doplnky Územného plánu. Je to vyvolané najmä investičnými záujmami investorov, mesta, ale i zmenou využívania hlavne areálov bývalých škôl a poľnohospodárskych stredísk. Jeho súčasťou budú i ochranné nádrže zapracované v textovej i výkresovej časti.

Na záver:
Na opačnej strane mestskej časti Turá Lúka sme realizovali pred 7 rokmi podobný projekt. Polder so stálou vodnou hladinou, vsakovacie pásy a viac ako 43 000 drevín. Stačí sa pozrieť a posúdiť, ako sa tam vrátil, či zmenil život. Vtákov, plazov, hmyzu, rýb a cicavcov a ako to plní svoju primárnu funkciu ochrany zdravia, života a majetku ľudí, ktorí pod touto investíciou žijú. Myslím, že lepší argument nie je možný.

 

Pavel Halabrín

primátor mesta


Vytlačiť | Pridané: 13:01:15 06.10.2020 | Prečítané: 394x | Autor: Marek Hrin | Komentárov: 0 | Hodnotenie: 0

Ohodnoťte tento článok (známky ako v škole)
Pre hodnotenie musíte byť prihlásený!

Diskusia k článku

Pre pridávanie príspevkov musíte byť prihlásený!


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Október 2020
PUSŠPSN
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Zoznam podujatí

Anketa
Rozvoj ktorej z týchto oblastí života by ste vy riešili prioritne?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online10
Dnes  56
Mesiac  28913
Celkovo1335287

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac