Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 7.05. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Výberové konanie v CSS Jesienka

výberové konannie v css jesienkaCentrum sociálnych služieb Jesienka so sídlom v Myjave v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - vedúci (a) sociálneho úseku v Centre sociálnych služieb Jesienka Myjava. Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné kvalifikačné predpoklady a podmienky: 

 

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, špecializácia sociálna práca,
 • minimálne trojročná odborná prax,
 • bezúhonnosť – výpis z registra trestov,
 • znalosť všeobecne záväzných predpisov (zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a pod.),
 • schopnosť tvorby projektov a participácia na ich realizácii,
 • organizačné schopnosti a schopnosť samostatnej práce.

Zručnosti:

 • manažérske – plánovať, organizovať, riadiť, rozhodovať a kontrolovať činnosti na riadenom úseku
 • interpersonálne – byť empatický, asertívne konať a vystupovať, utvárať a udržiavať dobré medziľudské vzťahy a pracovné vzťahy, pracovať samostatne aj v kolektíve, vedieť samostatne riešiť konfliktné situácie
 • rozhodovacie – schopnosť dať adekvátne odporúčania s ohľadom na jednotlivca, skupinu resp. rodinu, spolupracovať s nimi, ak si to okolnosti vyžadujú
 • administratívne – organizovať, monitorovať prácu, riešiť časové rozvrhy s ohľadom na efektívnosť
 • užívateľské schopnosti práce s PC (MS Office, Word, Excel, Power Point, Internet), vítaná prax v aplikáciách informačných systémov sociálnej evidencie prijímateľov, napr. Cygnus, SAZA, Preus (nie je podmienkou)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná.

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s nasledovnými prílohami*:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania, musí byť označená číslom, pod ktorým bolo výberové konanie vyhlásené
 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe
 • doklad o vysokoškolskom vzdelaní (overená kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • doklady o absolvovanom ďalšom vzdelávaní (fotokópie)
 • doklad - preukázanie dĺžky odbornej praxe
 • doklad – preukázanie praxe v riadiacej funkcii a jej dĺžky
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorá má byť vykonávaná
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladoch
 • písomný súhlas uchádzača so spracovávaním a evidenciou osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • vlastný projekt vo vzťahu k výkonu práce vedúceho sociálneho úseku „Koncepcia rozvoja sociálneho úseku CSS – Jesienka Myjava“ v rozsahu minimálne 3 a maximálne 6 strán
 • presná poštová adresa pre doručovanie písomností, e – mailová adresa a telefonický kontakt

* Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

a to najneskôr do 5. 5. 2021 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ - Výberové konanie – vedúci (a) sociálneho úseku v CSS – Jesienka Myjava na adresu Centrum sociálnych služieb – Jesienka, Staromyjavská 889/77, 907 01 Myjava, e-mail: hana.feriancova@cssmyjava.sk.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania možno podať písomne alebo elektronickými prostriedkami. Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju spolu s požadovanými dokladmi aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania pred jeho začatím, v opačnom prípade mu nebude umožnená účasť na vyhlásenom výberovom konaní. Rozhodujúcim pri určení splnenia lehoty na podanie žiadosti uchádzača o zaradenie do výberového konania, je dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi na poštovej pečiatke, alebo dátum podania žiadosti v elektronickej forme kontaktnej osobe.

O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do výberového konania informovaní písomne najmenej 7 dní pred začatím výberového konania, na kontaktnej adrese uvedenej v životopise.

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktoré nebudú spĺňať kvalifikačné predpoklady, nedoručia niektorý z požadovaných dokladov, alebo zrušiť výberové konanie.

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme poskytne plat minimálne vo výške 810,50 v závislosti od dĺžky započítateľnej praxe v zmysle ustanovení zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, plus navýšenie tarifného platu o 5% pre sociálneho pracovníka, plus príplatok za riadenie vo výške 52,50 €, po skončení skúšobnej doby, možnosť priznania osobného príplatku.

Na základe výsledkov určí výberová komisia poradie uchádzačov, zverejní výsledok výberového konania a do 10 dní od jeho skončenia písomne oznámi uchádzačom výsledok výberového konania.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu si Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava vyhradzuje právo zmeniť termín výberového konania, prípadne výberové konanie zrušiť, v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v regióne alebo nariadenej karantény. O zmene termínu výberového konania, prípadne o zrušení výberového konania budú uchádzači informovaní mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaným listom doporučene.

V Myjave, dňa 13. 4. 2021

PhDr. Hana Feriancová
riaditeľka CSS – Jesienka Myja
va


Vytlačiť | Pridané: 14:13:28 16.04.2021 | Prečítané: 579x | Autor: Marek Hrin | Komentárov: 0 | Hodnotenie: 0

Ohodnoťte tento článok (známky ako v škole)
Pre hodnotenie musíte byť prihlásený!

Diskusia k článku

Pre pridávanie príspevkov musíte byť prihlásený!


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Máj 2021
PUSŠPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online26
Dnes  811
Mesiac  9488
Celkovo1682210

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac