Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 5.07. 2022 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Odkaz pre starostu


Materiály na rokovanie

 

Rok 2022


 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 23. 6. 2022, 15.00 h

 

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roka 2022.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu č. 2 mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach  - nové znenie.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach  - nové znenie - dôvodová správa.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 2 k VZN mesta Myjava o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 2 k VZN mesta Myjava o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - dôvodová správa.pdf

(pdf) Ekonomická situácia mesta k 31. 5. 2022.pdf

(pdf) Stav úverov k 31. 5. 2022.pdf

(pdf) Zadlženosť mesta k 31. 5. 2022.pdf

(pdf) Návrh VZN o poskytovaní finančnej pomoci občanom mesta Myjava.pdf

(pdf) Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2021.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločností Spartak Myjava, a. s. za rok 2021.pdf


 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 21. 4. 2022, 15.00 h

 

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2021.pdf

(pdf) Záverečný účet mesta Myjava za rok 2021 - schválený s uznesením.pdf

(pdf) Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2021.pdf

(pdf) Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2021.pdf

(pdf) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021.pdf

(pdf) Čerpanie rozpočtu mesta Myjava k 31. 12. 2021.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 1 k 31. 3. 2022 - podrobná.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 1 k 31. 3. 2022 - skrátená.pdf

(pdf) Ekonomická situácia mesta k 28. 2. 2022.pdf

(pdf) Stav úverov k 28. 2. 2022.pdf

(pdf) Zadlženosť mesta k 28. 2. 2022.pdf

(pdf) Návrh na schválenie úveru.pdf

(pdf) VZN Mesta Myjava o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Myjava - schválenie.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n. o. za rok 2021.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n. o. za rok 2021 - správa audítora.pdf

(pdf) Správa o činnosti rozpočtovej organizácii mesta ZOS Nezábudka za rok 2021.pdf

(pdf) Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2021.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o. za rok 2021.pdf

(pdf) Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zboroch za rok 2021 - Krúžok mladých hasičov.pdf

(pdf) Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zboroch za rok 2021 - DHZ Myjava.pdf

(pdf) Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zboroch za rok 2021 - DHZ Turá Lúka.pdf

(pdf) Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zboroch za rok 2021 - DHZ Vankovia.pdf

Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zboroch za rok 2021 - DHZ Belanskí.pdf

(pdf) Určenie volebných obvodov a počet poslancov v jednotlivých obvodoch - popis.pdf

(pdf) Určenie volebných obvodov a počet poslancov v jednotlivých obvodoch.pdf


 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 3. 3. 2022, 15.00 h

 

(pdf) Informácia o náraste výdavkov z dôvodu nekontrolovaného nárastu cien energií – možnosti riešenia, návrh opatrení.pdf

(pdf) Dodávky tepla - porovnanie.pdf

(pdf) Dodávka elektriny - porovnanie.pdf

(pdf) Dodávka plynu - porovnanie.pdf


 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 10. 2. 2022, 15.00 h

 

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Majetkové prevody - dodatok.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 5 k 31. 12. 2021 - skrtátený materiál.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 5 k 31. 12. 2021 - podrobný materiál.pdf

(pdf) Ekonomická situácia mesta.pdf

(pdf) Zadlženosť mesta k 31. 1. 2022.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2021.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2021.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2021 - príloha.pdf

(pdf) Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2021.pdf

(pdf) Správa o zrealizovaných verejných obstarávaniach za rok 2021.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2022.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2022 - dôvodová správa.pdf

(pdf) Dodatok č. 8 VZN mesta Myjava č. 1/2016 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Myjava.pdf

(pdf) Kronika za rok 2020 – schválenie záznamu (po obsahovej stránke).pdf

 

Rok 2021


 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 9. 12. 2021, 15.00 h

 

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2022.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Návrh obchodnej verejnej súťaže - príloha číslo 1.pdf

(pdf) Návrh obchodnej verejnej súťaže - príloha číslo 2.pdf

(pdf) Návrh obchodnej verejnej súťaže - príloha číslo 3.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu č. 4 k 30. 11. 2021.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu č. 4 k 30. 11. 2021 - skrátená verzia.pdf

(pdf) Ekonomická situácia mesta Myjava k 31. 10. 2021.pdf

(pdf) Zadlženosť mesta Myjava k 31. 10. 2021.pdf

(pdf) Stav úverov mesta Myjava k 31. 10. 2021.pdf

(pdf) Návrh viacročného rozpočtu mesta Myjava na roky 2022 - 2024.pdf

(pdf) Návrh viacročného rozpočtu mesta Myjava na roky 2022 - 2024 - ukazovatele.pdf

(pdf) Dôvodová správa návrhu rozpočtu mesta Myjava.pdf

(pdf) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu.pdf

(pdf) Pripomienky a návrhy poslancov k návrhu rozpočtu.pdf

(pdf) Návrh rozpočtu mesta Myjava na rok 2022 - skrátená verzia.pdf

(pdf) Programový rozpočet mesta Myjava - zámery a ciele.pdf

(pdf) Návrh VZN o dani z nehnuteľností + dôvodová správa.pdf

(pdf) Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady + dôvodová správa.pdf

(pdf) Dodatok č. 7 VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 1 k VZN o  poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava.pdf

(pdf) Dôvodová správa k návrhu Dodatku č. 1 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Myjava.pdf

(pdf) Dôvodová správa k návrhu VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2022.pdf

(pdf) Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2022.pdf

(pdf) Informácia a návrh na menovanie kandidáta na post riaditeľa ZŠ Myjava, Štúrova ul.pdf

(pdf) Informácia o vykonaní kontroly plnenia opatrení z kontroly majetkových účastí samosprávy v obchodných spoločnostiach.pdf


 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 23. 9. 2021, 15.00 h

 

(pdf) Návrh dodatku č. 1  k VZN mesta Myjava o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 1  k VZN mesta Myjava o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - dôvodová správa.pdf

(pdf) Organizačný poriadok Mestskej polície Myjava - schválenie.pdf

(pdf) Organizačný poriadok Mestskej polície Myjava - dôvodová správa.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2021.pdf

(pdf) Konsolidovaná výročná správa mesta Myjava za rok 2020.pdf

(pdf) Správa nezávislého audítora k výročnej správe mesta Myjava za rok 2020.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 3. - komplexný materiál.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 3 - stručný prehľad.pdf

(pdf) Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Myjava k 30. 6. 2021.pdf

(pdf) Východiská rozpočtu mesta Myjava na rok 2022.pdf

(pdf) Informácia o projekte - Ako sa gazdovalo kedysi.pdf

(pdf) Informácia o projekte - Modernizácia vybavenia kultúrneho domu.pdf

(pdf) Informácia o projekte - Modernizácia športovej infraštruktúry.pdf

(pdf) Návrh na predĺženie platnosti Komunitného plánu Sociálnych služieb.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Návrh na menovanie riaditeľov ZOS, ZUŠ a MŠ do funkcií.pdf

(pdf) Ekonomická situácia mesta.pdf

(pdf) Zadlženosť mesta k 31. 8. 2021.pdf

(pdf) Stav úverov k 31. 8. 2021.pdf


 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 24. 6. 2021, 15.00 h

 

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roka 2021.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu č. 2 mesta Myjava k 30. 6. 2021.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 1 k VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 1 k VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava - dôvodová správa.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 1 k VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava - porovnanie školného.pdf

(pdf) Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh Dodatku č. 6 VZN mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.pdf

(pdf) Návrh Dodatku č. 6 VZN mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava - kompletné znenie so zapracovaným dodatkom, č. 6.pdf

(pdf) Analýza školských a predškolských zariadení mesta zo rok 2020.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o. za rok 2020.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2020 - Samšport.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2020 - Spartak Myjava.pdf

(pdf) Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby NEZÁBUDKA za rok 2020.pdf

(pdf) Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Myjava.pdf

(pdf) Ekonomická situácia mesta.pdf

(pdf) Stav úverov k 30. 4. 2021.pdf

(pdf) Zadlženosť mesta Myjava k 30. 4. 2021.pdf

(pdf) Návrh na zmenu organizácie dopravy v meste Myjava - parkovanie vozidiel s hmotnosťou nad 3 tony.pdf 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, utorok 8. 6. 2021, 15.00 h

 

(pdf) Prevod akcií spoločnosti Spartak Myjava, a. s.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 22. 4. 2021, 15.00 h

 

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 1 k 31. 3. 2021.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 1 k 31. 3. 2021 - skrátená verzia.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n. o. za rok 2020.pdf

(pdf) Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2019.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o. za rok 2020.pdf

(pdf) Správa audítora k účtovnej závierke organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o. za rok 2020.pdf

(pdf) Ekonomická situácia mesta.pdf

(pdf) Stav úverov k 28. 2. 2021.pdf

(pdf) Zadlženosť mesta k februáru 2021.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava.pdf

(pdf) Záverečný účet mesta Myjava za rok 2020.pdf

(pdf) Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2020.pdf

(pdf) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Myjava za rok 2020.pdf

(pdf) Správa o činnosti DHZ Myjava za rok 2020.pdf

(pdf) Správa o činnmosti krúžku Mladý hasič za rok 2020.pdf

(pdf) Správa o činnosti DHZ Turá Lúka za rok 2020.pdf

(pdf) Správa o činnosti DHZ Belanský a Vankovia.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 18. 2. 2021, 15.00h

 

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2021.pdf

(pdf) Dôvodová správa k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, MŠ a šk. zariadení na r. 2021.pdf

(pdf) Príloha k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, MŠ a šk. zariadení na r. 2021.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 4.pdf

(pdf) Ekonomikcá situácia k 31. 12. 2020.pdf

(pdf) Stav úverov, pôžičiek, ostatných závazkov, ŠFRB, k 31. 12. 2020.pdf

(pdf) Zadĺženosť mesta.pdf

(pdf) Mesto a COVID - informácie.pdf

(pdf) Správa o činnosti Soc. a zdrav. komisie za r. 2020.pdf

(pdf) Správa o činnosti Komisie pre fin, rozp. a majetok za r. 2020..pdf

(pdf) Správa o činnosti Komisie školstva za r. 2020.pdf

(pdf) Správa o činnosti Komisie výstavby,ŽP, rozvoja mesta za r. 2020.pdf

 

 Rok 2020


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 10. 12. 2020, 15.00 h

 

(pdf) Návrh dodatku č. 1 k VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2020.pdf

 
(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

(pdf) Dôvodová správa k zmene VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady.pdf

(pdf) Porovnanie úľavy na poplatku za komunálne odpady v roku 2021 podľa veku.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o dani z nehnuteľností.pdf

(pdf) Dôvodová správa k úprave VZN o dani z nehnuteľností.pdf

(pdf) Návrh rozpočtu mesta Myjava pre rok 2021.pdf

(pdf) Návrhu programového rozpočtu na roky 2021 – 2023 vrátane ukazovateľov.pdf

(pdf) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Myjava k návrhu rozpočtu mesta Myjava na rok 2021.pdf

(pdf) Programový rozpočet Mesta Myjava - zámery a ciele 2021-2023.pdf

(pdf) Návrh rozpočtu mesta Myjava na roky 2021-2023.pdf

(pdf) Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí MsZ dňa 22.10.2020.pdf

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2021.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu mesta Myjava.pdf

(pdf) Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva Myjava na rok 2021.pdf

 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 22. 10. 2020, 15.00 h

 

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2020.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Konsolidovaná výročná správa za rok 2019.pdf

(pdf) Poznámky ku konsolidovanej výročnej správe za rok 2019.pdf

(pdf) Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019.pdf

(pdf) Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2019 - Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2019 - Samšport, s. r. o.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2019 - Spartak Myjava a. s.pdf

(pdf) Správa o plnení rozpočtu Mesta Myjava a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2020.pdf

(pdf) II. zmena rozpočtu za rok 2020 k 30. 9. 2020.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

(pdf) Dôvodová správa k návrhu VZN o odpadoch.pdf

(pdf) Návrh VZN o dani z nehnuteľností.pdf

(pdf) Dôvodová správa k návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti.pdf

(pdf) Návrh investičných akcií mesta v roku 2021.pdf

(pdf) Východiská rozpočtu na rok 2021.pdf

(pdf) Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci od MF SR.pdf

(pdf) Zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Myjava.pdf


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 25. 6. 2020, 15.00 h

 

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2020.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) 1. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2020 k 30.6.2020 RO č. 1/2020.pdf

(pdf) Analýza školských a predškolských zariadení mesta zo rok 2019.pdf

(pdf) Návrh VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,  výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta.pdf

(pdf) Návrh Dodatku č. 5 VZN Mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.pdf

(pdf) Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „Nezábudka“ za rok 2019.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh Dodatku č. 3 k VZN Mesta Myjava Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava.pdf

(pdf) Stanovenie podmienok pre vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra mesta.pdf

 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 14. 5. 2020, 15.00 h 

 

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Majetkové prevody - dodatok + prílohy.pdf

(pdf) Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2019.pdf

(pdf) Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019.pdf

(pdf) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.pdf

(pdf) Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2019.pdf

(pdf) Čerpanie rozpočtu Mesta Myjava k 31. 12. 2019.pdf

(pdf) Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Myjava.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n. o. za rok 2019.pdf

(pdf) Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2019.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o. za rok 2019.pdf

(pdf) Základné podmienky riešenia komunálnych služieb v meste Myjava – príprava k verejnému obstarávaniu.pdf

(pdf) Správa o prijatých rozhodnutiach a opatreniach počas mimoriadnej situácie.pdf

 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 6. 2. 2020, 15.00 h

 

(pdf) Kontrola plnenia uznesení.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) 3. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 30.11.2019 RO č. 3/2019.pdf

(pdf) 4. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 31.12.2019 RO č. 4/2019.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2020.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2020 - dôvodová správa.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - dôvodová správa.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - grafická príloha, 1.časť.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - grafická príloha, 2.časť.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - grafická príloha, 3.časť.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - grafická príloha, 4.časť.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - textová príloha.pdf

(pdf) Návrh - možnosti riešenia komunálnych služieb v meste Myjava.pdf

(pdf) Návrh - možnosti riešenia parkovacej politiky v meste Myjava.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2019.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2019.pdf

(pdf) Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2019.pdf

(pdf) Správa o zrealizovaných verejných obstarávaniach za rok 2019.pdf

 

 

Rok 2019


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, utorok 3. 12. 2019, 14.00 h

 

(pdf) Kontrola plnenia uznesení.pdf

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2020.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Návrh viacročného rozpočtu Mesta Myjava na roky 2020 - 2022.pdf

(pdf) Návrh rozpočtu mesta Myjava pre rok 2020.pdf

(pdf) Programový rozpočet mesta Myjava - zámery a ciele.pdfDôležité oznamy
Kalendár podujatí
Júl 2022
PUSŠPSN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online19
Dnes  1040
Mesiac  7933
Celkovo2358199

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac