Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 29.09. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Materiály na rokovanie

 

 Rok 2020


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 1. 10. 2020, 15.00 h

 

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2020.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Konsolidovaná výročná správa za rok 2019.pdf

(pdf) Poznámky ku konsolidovanej výročnej správe za rok 2019.pdf

(pdf) Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019.pdf

(pdf) Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2019 - Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2019 - Samšport, s. r. o.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2019 - Spartak Myjava a. s.pdf

(pdf) Správa o plnení rozpočtu Mesta Myjava a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2020.pdf

(pdf) II. zmena rozpočtu za rok 2020 k 30. 9. 2020.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

(pdf) Dôvodová správa k návrhu VZN o odpadoch.pdf

(pdf) Návrh VZN o dani z nehnuteľností.pdf

(pdf) Dôvodová správa k návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti.pdf

(pdf) Návrh investičných akcií mesta v roku 2021.pdf

(pdf) Východiská rozpočtu na rok 2021.pdf

(pdf) Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci od MF SR.pdf

(pdf) Zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Myjava.pdf


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 25. 6. 2020, 15.00 h

 

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2020.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) 1. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2020 k 30.6.2020 RO č. 1/2020.pdf

(pdf) Analýza školských a predškolských zariadení mesta zo rok 2019.pdf

(pdf) Návrh VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,  výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta.pdf

(pdf) Návrh Dodatku č. 5 VZN Mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.pdf

(pdf) Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „Nezábudka“ za rok 2019.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh Dodatku č. 3 k VZN Mesta Myjava Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava.pdf

(pdf) Stanovenie podmienok pre vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra mesta.pdf

 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 14. 5. 2020, 15.00 h 

 

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Majetkové prevody - dodatok + prílohy.pdf

(pdf) Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2019.pdf

(pdf) Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019.pdf

(pdf) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.pdf

(pdf) Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2019.pdf

(pdf) Čerpanie rozpočtu Mesta Myjava k 31. 12. 2019.pdf

(pdf) Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Myjava.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n. o. za rok 2019.pdf

(pdf) Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2019.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o. za rok 2019.pdf

(pdf) Základné podmienky riešenia komunálnych služieb v meste Myjava – príprava k verejnému obstarávaniu.pdf

(pdf) Správa o prijatých rozhodnutiach a opatreniach počas mimoriadnej situácie.pdf

 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 6. 2. 2020, 15.00 h

 

(pdf) Kontrola plnenia uznesení.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) 3. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 30.11.2019 RO č. 3/2019.pdf

(pdf) 4. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 31.12.2019 RO č. 4/2019.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2020.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2020 - dôvodová správa.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - dôvodová správa.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - grafická príloha, 1.časť.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - grafická príloha, 2.časť.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - grafická príloha, 3.časť.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - grafická príloha, 4.časť.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - textová príloha.pdf

(pdf) Návrh - možnosti riešenia komunálnych služieb v meste Myjava.pdf

(pdf) Návrh - možnosti riešenia parkovacej politiky v meste Myjava.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2019.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2019.pdf

(pdf) Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2019.pdf

(pdf) Správa o zrealizovaných verejných obstarávaniach za rok 2019.pdf

 

 

Rok 2019


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, utorok 3. 12. 2019, 14.00 h

 

(pdf) Kontrola plnenia uznesení.pdf

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2020.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Návrh viacročného rozpočtu Mesta Myjava na roky 2020 - 2022.pdf

(pdf) Návrh rozpočtu mesta Myjava pre rok 2020.pdf

(pdf) Programový rozpočet mesta Myjava - zámery a ciele.pdf

(pdf) Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Myjava na rok 2020.pdf

(pdf) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Myjava k návrhu rozpočtu mesta Myjava na rok 2020.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o poskytovaní sociálnej služby „Sociálny taxík Myjava“.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o poskytovaní sociálnej služby „Stravovanie pre dôchodcov“.pdf

(pdf) Návrh Dodatku č. 4 VZN mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2019.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2019 - dôvodová správa.pdf

(pdf) Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2020.pdf

(pdf) Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2020.pdf

(pdf) Kronika za rok 2018 na schválenie.pdf


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 7. 11. 2019, 16.00 h

 

(pdf) Návrh predaja pozemkov pri NsP Myjava.pdf

(pdf) Návrh znenia verejnej obchodnej súťaže - developer.pdf

(pdf) Návrh znenia verejnej obchodnej súťaže - samospráva.pdf

(pdf) Stavebné pozemky - situácia.pdf

(pdf) Nárvh na určenie volebných okrskov pre voľby do NR SR v roku 2020.pdf


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 19. 9. 2019, 15.30 h

 

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2019 + príloha.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Konsolidovaná výročná správa za rok 2018.pdf

Správa o plnení rozpočtu Mesta Myjava.pdf
 
(pdf) Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2019.pdf
 
(pdf) Návrh investičných akcií mesta v roku 2020.pdf
 
(pdf) Východiská rozpočtu na rok 2020.pdf
 
(pdf) Návrh Dodatku č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.pdf
 
(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2018 - SMMM.pdf
 
Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2018 - Samšport + prílohy.pdf
 
(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2018 - Spartak Myjava.pdf
 
(pdf) Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31. 12. 2018 pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Myjava.pdf
 

 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 27. 6. 2019, 13.00 h

 

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2019.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf
 
(pdf) Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „NEZÁBUDKA“  za rok 2018.pdf
 
1. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 30.4.2019 RO 1/2019.pdf
 
(pdf) 2. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 30.6.2019 RO č. 2/2019.pdf

(pdf) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka a dieťaťa na nákup potravín a na úhradu výšky režijných nákladov školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.pdf
 
(pdf) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava – CVČ Myjava.pdf
 
(pdf) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava“  a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu a schválenie dokumentu „Systém bývania s prvkami prestupného bývania v meste Myjava“.pdf
 
(pdf) Návrh Programu odpadového hospodárstva Mesta Myjava 2016 – 2020.pdf
 
(pdf) Analýza zabezpečenia komunálnych služieb v meste Myjava.pdf
 
(pdf) Analýza zabezpečenia komunálnych služieb v meste Myjava - príloha.pdf

 Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 25. 4. 2019, 15.00 h

 

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Návrh na vyhlásenie obchodej verejnej súťaže.pdf

(pdf) Návrh kúpnej zmluvy k ochodnej verejnej súťaži.pdf

Záverečný účet mesta Myjava za rok 2018.pdf

(pdf) Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2018.pdf

(pdf) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Myjava za rok 2018.pdf

(pdf) Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2018.pdf

(pdf) Čerpanie rozpočtu mesta Myjava za rok 2018.pdf

(pdf) Návrh na poskytnutie dotácie na žiakov pre Centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti iného mesta resp. obce pre rok 2019.pdf

(pdf) Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Myjava o organizovaní spoločného stravovania.pdf

(pdf) Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2018.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n.o. za rok 2018.pdf

(pdf) Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2018.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n.o. za rok 2018.pdf

(pdf) Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2018.pdf

(pdf) Analýza nákladov spoločnosti Brantner Slovakia, s.r.o za roky 2017 a 2018.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 7. 2. 2019, 15.00 h

 

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) 5. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2018 k 31. 12. 2018 RO č. 5/2018.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2019.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2019 - dôvodová správa.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2018.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2018.pdf

(pdf) Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2018.pdf

(pdf) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2019.pdf

(pdf) Štatút mesta – úprava znenia.pdf

(pdf) Zmluvné vzťahy so spoločnosťou Brantner Slovakia s.r.o.pdf


 

Rok 2018


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, utorok 11. 12. 2018, 15.00 h

 

(pdf) Návrh rozpočtu mesta Myjava na roky 2019 - 2021.pdf

(pdf) Dôvodová správa k návrhu rozpočtu mesta Myjava na rok 2019.pdf

(pdf) Programový rozpočet mesta Myjava - zámery a ciele.pdf

(pdf) Programový rozpočet mesta Myjava s komentárom.pdf

(pdf) Kronika mesta Myjava za rok 2017.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2019.pdf

(pdf) Návrh investičných akcií v meste Myjava v roku 2019.pdf

(pdf) Úprava prílohy č.1 vo VZN - prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava.pdf

(pdf) Návrh Dohody o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava s obcami.pdf

(pdf) Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Myjave na rok 2019.pdf


 

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, utorok 27. 11. 2018, 15.00 h


(pdf) Správa mestskej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb.pdf


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 8. 11. 2018, 15.00 h

 

(pdf) Zhodnotenie vývoja mesta v rokoch 2014 - 2018.pdf

(pdf) Kontrola obsadzovania pracových pozícii.pdf


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 27. 9. 2018, 15.00 h

 

(pdf) VZN mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava - príloha č. 4 - Stanovenie výšky nájmov pre bytové domy Kamenné.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2018.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Majetkové prevody - bytové domy na Ul. SNP.pdf

(pdf) Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf

(pdf) Správa o plnení rozpočtu mesta Myjava.pdf

(pdf) Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2018.pdf

(pdf) 4. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2018 k 30. 9. 2018 RO č. 4/2018.pdf

(pdf) Program odpadového hospodárstva mesta Myjava na roky 2016 - 2020.pdf

(pdf) Návrh investičných akcií mesta v roku 2019.pdf

(pdf) Východiská rozpočtu mesta Myjava na rok 2019.pdf


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 28. 6. 2018, 13.00 h


(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2018.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) 3. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2018 k 30. 6. 2018 RO č. 3/2018.pdf

(pdf) 3. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2018 k 30. 6. 2018 RO č. 3/2018 - rozpis.pdf

(pdf) Dodatok č. 3 VZN mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava – príloha č. 4 - Stanovenie výšky nájmov pre bytové domy Kamenné.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.pdf

(pdf) Komunitný plán – aktualizácia (súlad so zákonom).pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. za rok 2017.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2017 - Samšport , s.r.o.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2017 - Spartak Myjava, a.s.pdf

(pdf) Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby Nezábudka za rok 2017.pdf

(pdf) Návrh spôsobu financovania prevádzky cintorínov v meste, harmonogram rekonštrukcie Domu smútku, poplatky za cintorínske a pohrebné služby, analýza hrobových miesta, návrh zmluvy s obcami o spoločnom užívaní a financovaní cintorínov a Domu smútku.pdf

(pdf) Štatút MFF MYJAVA a založenie Slovenskej národnej sekcie CIOFF.pdf
 
(pdf) Dotácia na činnosť CVČ zriadeného v inom meste na rok 2018.pdf

 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, utorok 24. 4. 2018, 15.00 h

 

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Záverečný účet mesta Myjava za rok 2017.pdf

(pdf) Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2017.pdf

(pdf) Plnenie rozpočtu mesta Myjava za rok 2017.pdf

(pdf) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Myjava za rok 2017.pdf

(pdf) 2. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2018.pdf

(pdf) 2. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2018 - rozpis.pdf

(pdf) Dodatok č.1 k VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava, príloha č. 1 – úprava cenníka.pdf

(pdf) VZN o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.pdf

(pdf) Protest prokurátora k VZN o ochrane ovzdušia.pdf

(pdf) Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Myjava o organizovaní spoločného stravovania.pdf

(pdf) Dodatok č. 9 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava.pdf

(pdf) Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2017.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n. o. za rok 2017.pdf

(pdf) Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2017.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o. za rok 2017.pdf

(pdf) Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2017.pdf

(pdf) Správa nezávislého audítora k  záverečnému účtu mesta Myjava za rok 2017.pdf


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 15. 2. 2018, 15.00 h

 

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2018.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2018 - príloha.pdf

(pdf) Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zariadení opatrovateľskej služby Nezábudka.pdf

(pdf) Návrh Dodatku č. 8 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zariadení opatrovateľskej služby Nezábudka a návrh Dodatku č.8 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava - dôvodová správa.pdf

(pdf) Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zariadení opatrovateľskej služby Nezábudka a návrh Dodatku č.8 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava - príklady úhrad.pdf

(pdf) 4. zmena rozpočtu mesta Myjava k 31. 12. 2017 rozpočtovým opatrením č. 4/2017.pdf

(pdf) 1. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2018.pdf

(pdf) Návrh na zmeny rozpočtu - návrh uznesenia.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2017.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2017.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2017 - priestupky.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2017 - prevencia.pdf

(pdf) Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2017.pdf

(pdf) Informácia o pripravovaných investičných akciách mesta  na rok 2018.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 8. 2. 2018, 17.00 h


(pdf) Návrh zmluvy o združení finančných prostriedkov - Dom smútku.pdf

(pdf) Dom smútku Myjava - návrh rekonštrukcie a finacovania.pdf

(pdf) Dom smútku Myjava - návrh spolupráce obcí.pdf

(pdf) Dom smútku Myjava - prílohy.pdf

 

 

Rok 2017Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, streda 6. 12. 2017, 15.00 h

 

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2018.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - schválenie.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o dani z nehnuteľností - schválenie.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o dani z nehnuteľností - dôvodová správa.pdf

(pdf) VZN mesta Myjava o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia - schválenie.pdf

(pdf) Návrh viacročného rozpočtu mesta Myjava na roky 2018 - 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu.pdf

(pdf) Návrh viacročného rozpočtu mesta Myjava na roky 2018 - 2020 - príloha - zámery a ciele.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2017.pdf

(pdf) Návrh dodatku č.7 VZN mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2018.pdf

(pdf) Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2018.pdf

(pdf) Rôzne - Informácia o vzniku právneho subjektu ZŠ s MŠ Turá Lúka.pdf

(pdf) Rôzne - Kronika mesta Myjava za rok 2016.pdf

(pdf) Zmeny v návrhu rozpočtu mesta Myjava na rok 2018.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 26. 10. 2017, 15.00 h

 

(pdf) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

(pdf) Komentár k návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

(pdf) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o dani z nehnuteľností.pdf

(pdf) Komentár k návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti.pdf

(pdf) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.pdf

(pdf) Organizačný poriadok MsP - schválenie.pdf

(pdf) 3. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2017 k 30. 9. 2017.pdf

(pdf) 3. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2017 k 30. 9. 2017 - komentár.pdf

Vytlačiť | Pridané: 16. 07. 2013 | Prečítané: 8880 | Autor: Jonáš Boor | Sekcia: Mesto


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
September 2020
PUSŠPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Zoznam podujatí

Anketa
Rozvoj ktorej z týchto oblastí života by ste vy riešili prioritne?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online10
Dnes  952
Mesiac  33196
Celkovo1303853

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac