Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 21.01. 2022 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Odkaz pre starostu


Materiály na rokovanie

 

Rok 2021


 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 9. 12. 2021, 15.00 h

 

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2022.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Návrh obchodnej verejnej súťaže - príloha číslo 1.pdf

(pdf) Návrh obchodnej verejnej súťaže - príloha číslo 2.pdf

(pdf) Návrh obchodnej verejnej súťaže - príloha číslo 3.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu č. 4 k 30. 11. 2021.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu č. 4 k 30. 11. 2021 - skrátená verzia.pdf

(pdf) Ekonomická situácia mesta Myjava k 31. 10. 2021.pdf

(pdf) Zadlženosť mesta Myjava k 31. 10. 2021.pdf

(pdf) Stav úverov mesta Myjava k 31. 10. 2021.pdf

(pdf) Návrh viacročného rozpočtu mesta Myjava na roky 2022 - 2024.pdf

(pdf) Dôvodová správa návrhu rozpočtu mesta Myjava.pdf

(pdf) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu.pdf

(pdf) Pripomienky a návrhy poslancov k návrhu rozpočtu.pdf

(pdf) Návrh rozpočtu mesta Myjava na rok 2022 - skrátená verzia.pdf

(pdf) Programový rozpočet mesta Myjava - zámery a ciele.pdf

(pdf) Návrh VZN o dani z nehnuteľností + dôvodová správa.pdf

(pdf) Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady + dôvodová správa.pdf

(pdf) Dodatok č. 7 VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 1 k VZN o  poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava.pdf

(pdf) Dôvodová správa k návrhu Dodatku č. 1 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Myjava.pdf

(pdf) Dôvodová správa k návrhu VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2022.pdf

(pdf) Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2022.pdf

(pdf) Informácia a návrh na menovanie kandidáta na post riaditeľa ZŠ Myjava, Štúrova ul.pdf

(pdf) Informácia o vykonaní kontroly plnenia opatrení z kontroly majetkových účastí samosprávy v obchodných spoločnostiach.pdf


 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 23. 9. 2021, 15.00 h

 

(pdf) Návrh dodatku č. 1  k VZN mesta Myjava o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 1  k VZN mesta Myjava o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - dôvodová správa.pdf

(pdf) Organizačný poriadok Mestskej polície Myjava - schválenie.pdf

(pdf) Organizačný poriadok Mestskej polície Myjava - dôvodová správa.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2021.pdf

(pdf) Konsolidovaná výročná správa mesta Myjava za rok 2020.pdf

(pdf) Správa nezávislého audítora k výročnej správe mesta Myjava za rok 2020.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 3. - komplexný materiál.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 3 - stručný prehľad.pdf

(pdf) Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Myjava k 30. 6. 2021.pdf

(pdf) Východiská rozpočtu mesta Myjava na rok 2022.pdf

(pdf) Informácia o projekte - Ako sa gazdovalo kedysi.pdf

(pdf) Informácia o projekte - Modernizácia vybavenia kultúrneho domu.pdf

(pdf) Informácia o projekte - Modernizácia športovej infraštruktúry.pdf

(pdf) Návrh na predĺženie platnosti Komunitného plánu Sociálnych služieb.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Návrh na menovanie riaditeľov ZOS, ZUŠ a MŠ do funkcií.pdf

(pdf) Ekonomická situácia mesta.pdf

(pdf) Zadlženosť mesta k 31. 8. 2021.pdf

(pdf) Stav úverov k 31. 8. 2021.pdf


 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 24. 6. 2021, 15.00 h

 

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roka 2021.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu č. 2 mesta Myjava k 30. 6. 2021.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 1 k VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 1 k VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava - dôvodová správa.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 1 k VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava - porovnanie školného.pdf

(pdf) Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh Dodatku č. 6 VZN mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.pdf

(pdf) Návrh Dodatku č. 6 VZN mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava - kompletné znenie so zapracovaným dodatkom, č. 6.pdf

(pdf) Analýza školských a predškolských zariadení mesta zo rok 2020.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o. za rok 2020.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2020 - Samšport.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2020 - Spartak Myjava.pdf

(pdf) Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby NEZÁBUDKA za rok 2020.pdf

(pdf) Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Myjava.pdf

(pdf) Ekonomická situácia mesta.pdf

(pdf) Stav úverov k 30. 4. 2021.pdf

(pdf) Zadlženosť mesta Myjava k 30. 4. 2021.pdf

(pdf) Návrh na zmenu organizácie dopravy v meste Myjava - parkovanie vozidiel s hmotnosťou nad 3 tony.pdf 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, utorok 8. 6. 2021, 15.00 h

 

(pdf) Prevod akcií spoločnosti Spartak Myjava, a. s.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 22. 4. 2021, 15.00 h

 

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 1 k 31. 3. 2021.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 1 k 31. 3. 2021 - skrátená verzia.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n. o. za rok 2020.pdf

(pdf) Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2019.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o. za rok 2020.pdf

(pdf) Správa audítora k účtovnej závierke organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o. za rok 2020.pdf

(pdf) Ekonomická situácia mesta.pdf

(pdf) Stav úverov k 28. 2. 2021.pdf

(pdf) Zadlženosť mesta k februáru 2021.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava.pdf

(pdf) Záverečný účet mesta Myjava za rok 2020.pdf

(pdf) Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2020.pdf

(pdf) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Myjava za rok 2020.pdf

(pdf) Správa o činnosti DHZ Myjava za rok 2020.pdf

(pdf) Správa o činnmosti krúžku Mladý hasič za rok 2020.pdf

(pdf) Správa o činnosti DHZ Turá Lúka za rok 2020.pdf

(pdf) Správa o činnosti DHZ Belanský a Vankovia.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 18. 2. 2021, 15.00h

 

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2021.pdf

(pdf) Dôvodová správa k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, MŠ a šk. zariadení na r. 2021.pdf

(pdf) Príloha k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, MŠ a šk. zariadení na r. 2021.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 4.pdf

(pdf) Ekonomikcá situácia k 31. 12. 2020.pdf

(pdf) Stav úverov, pôžičiek, ostatných závazkov, ŠFRB, k 31. 12. 2020.pdf

(pdf) Zadĺženosť mesta.pdf

(pdf) Mesto a COVID - informácie.pdf

(pdf) Správa o činnosti Soc. a zdrav. komisie za r. 2020.pdf

(pdf) Správa o činnosti Komisie pre fin, rozp. a majetok za r. 2020..pdf

(pdf) Správa o činnosti Komisie školstva za r. 2020.pdf

(pdf) Správa o činnosti Komisie výstavby,ŽP, rozvoja mesta za r. 2020.pdf

 

 Rok 2020


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 10. 12. 2020, 15.00 h

 

(pdf) Návrh dodatku č. 1 k VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2020.pdf

 
(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

(pdf) Dôvodová správa k zmene VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady.pdf

(pdf) Porovnanie úľavy na poplatku za komunálne odpady v roku 2021 podľa veku.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o dani z nehnuteľností.pdf

(pdf) Dôvodová správa k úprave VZN o dani z nehnuteľností.pdf

(pdf) Návrh rozpočtu mesta Myjava pre rok 2021.pdf

(pdf) Návrhu programového rozpočtu na roky 2021 – 2023 vrátane ukazovateľov.pdf

(pdf) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Myjava k návrhu rozpočtu mesta Myjava na rok 2021.pdf

(pdf) Programový rozpočet Mesta Myjava - zámery a ciele 2021-2023.pdf

(pdf) Návrh rozpočtu mesta Myjava na roky 2021-2023.pdf

(pdf) Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí MsZ dňa 22.10.2020.pdf

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2021.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Zmena rozpočtu mesta Myjava.pdf

(pdf) Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva Myjava na rok 2021.pdf

 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 22. 10. 2020, 15.00 h

 

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2020.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Konsolidovaná výročná správa za rok 2019.pdf

(pdf) Poznámky ku konsolidovanej výročnej správe za rok 2019.pdf

(pdf) Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019.pdf

(pdf) Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2019 - Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2019 - Samšport, s. r. o.pdf

(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2019 - Spartak Myjava a. s.pdf

(pdf) Správa o plnení rozpočtu Mesta Myjava a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2020.pdf

(pdf) II. zmena rozpočtu za rok 2020 k 30. 9. 2020.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

(pdf) Dôvodová správa k návrhu VZN o odpadoch.pdf

(pdf) Návrh VZN o dani z nehnuteľností.pdf

(pdf) Dôvodová správa k návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti.pdf

(pdf) Návrh investičných akcií mesta v roku 2021.pdf

(pdf) Východiská rozpočtu na rok 2021.pdf

(pdf) Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci od MF SR.pdf

(pdf) Zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Myjava.pdf


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 25. 6. 2020, 15.00 h

 

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2020.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) 1. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2020 k 30.6.2020 RO č. 1/2020.pdf

(pdf) Analýza školských a predškolských zariadení mesta zo rok 2019.pdf

(pdf) Návrh VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,  výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta.pdf

(pdf) Návrh Dodatku č. 5 VZN Mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.pdf

(pdf) Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „Nezábudka“ za rok 2019.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh Dodatku č. 3 k VZN Mesta Myjava Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava.pdf

(pdf) Stanovenie podmienok pre vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra mesta.pdf

 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 14. 5. 2020, 15.00 h 

 

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Majetkové prevody - dodatok + prílohy.pdf

(pdf) Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2019.pdf

(pdf) Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019.pdf

(pdf) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.pdf

(pdf) Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2019.pdf

(pdf) Čerpanie rozpočtu Mesta Myjava k 31. 12. 2019.pdf

(pdf) Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Myjava.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n. o. za rok 2019.pdf

(pdf) Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2019.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o. za rok 2019.pdf

(pdf) Základné podmienky riešenia komunálnych služieb v meste Myjava – príprava k verejnému obstarávaniu.pdf

(pdf) Správa o prijatých rozhodnutiach a opatreniach počas mimoriadnej situácie.pdf

 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 6. 2. 2020, 15.00 h

 

(pdf) Kontrola plnenia uznesení.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) 3. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 30.11.2019 RO č. 3/2019.pdf

(pdf) 4. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 31.12.2019 RO č. 4/2019.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2020.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2020 - dôvodová správa.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - dôvodová správa.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - grafická príloha, 1.časť.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - grafická príloha, 2.časť.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - grafická príloha, 3.časť.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - grafická príloha, 4.časť.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - textová príloha.pdf

(pdf) Návrh - možnosti riešenia komunálnych služieb v meste Myjava.pdf

(pdf) Návrh - možnosti riešenia parkovacej politiky v meste Myjava.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2019.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2019.pdf

(pdf) Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2019.pdf

(pdf) Správa o zrealizovaných verejných obstarávaniach za rok 2019.pdf

 

 

Rok 2019


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, utorok 3. 12. 2019, 14.00 h

 

(pdf) Kontrola plnenia uznesení.pdf

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2020.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Návrh viacročného rozpočtu Mesta Myjava na roky 2020 - 2022.pdf

(pdf) Návrh rozpočtu mesta Myjava pre rok 2020.pdf

(pdf) Programový rozpočet mesta Myjava - zámery a ciele.pdf

(pdf) Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Myjava na rok 2020.pdf

(pdf) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Myjava k návrhu rozpočtu mesta Myjava na rok 2020.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o poskytovaní sociálnej služby „Sociálny taxík Myjava“.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o poskytovaní sociálnej služby „Stravovanie pre dôchodcov“.pdf

(pdf) Návrh Dodatku č. 4 VZN mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2019.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2019 - dôvodová správa.pdf

(pdf) Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2020.pdf

(pdf) Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2020.pdf

(pdf) Kronika za rok 2018 na schválenie.pdf


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 7. 11. 2019, 16.00 h

 

(pdf) Návrh predaja pozemkov pri NsP Myjava.pdf

(pdf) Návrh znenia verejnej obchodnej súťaže - developer.pdf

(pdf) Návrh znenia verejnej obchodnej súťaže - samospráva.pdf

(pdf) Stavebné pozemky - situácia.pdf

(pdf) Nárvh na určenie volebných okrskov pre voľby do NR SR v roku 2020.pdf


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 19. 9. 2019, 15.30 h

 

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2019 + príloha.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Konsolidovaná výročná správa za rok 2018.pdf

Správa o plnení rozpočtu Mesta Myjava.pdf
 
(pdf) Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2019.pdf
 
(pdf) Návrh investičných akcií mesta v roku 2020.pdf
 
(pdf) Východiská rozpočtu na rok 2020.pdf
 
(pdf) Návrh Dodatku č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.pdf
 
(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2018 - SMMM.pdf
 
Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2018 - Samšport + prílohy.pdf
 
(pdf) Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2018 - Spartak Myjava.pdf
 
(pdf) Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31. 12. 2018 pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Myjava.pdf
 

 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 27. 6. 2019, 13.00 h

 

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2019.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf
 
(pdf) Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „NEZÁBUDKA“  za rok 2018.pdf
 
1. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 30.4.2019 RO 1/2019.pdf
 
(pdf) 2. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 30.6.2019 RO č. 2/2019.pdf

(pdf) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka a dieťaťa na nákup potravín a na úhradu výšky režijných nákladov školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.pdf
 
(pdf) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava – CVČ Myjava.pdf
 
(pdf) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava“  a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu a schválenie dokumentu „Systém bývania s prvkami prestupného bývania v meste Myjava“.pdf
 
(pdf) Návrh Programu odpadového hospodárstva Mesta Myjava 2016 – 2020.pdf
 
(pdf) Analýza zabezpečenia komunálnych služieb v meste Myjava.pdf
 
(pdf) Analýza zabezpečenia komunálnych služieb v meste Myjava - príloha.pdf

 Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 25. 4. 2019, 15.00 h

 

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Návrh na vyhlásenie obchodej verejnej súťaže.pdf

(pdf) Návrh kúpnej zmluvy k ochodnej verejnej súťaži.pdf

Záverečný účet mesta Myjava za rok 2018.pdf

(pdf) Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2018.pdf

(pdf) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Myjava za rok 2018.pdf

(pdf) Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2018.pdf

(pdf) Čerpanie rozpočtu mesta Myjava za rok 2018.pdf

(pdf) Návrh na poskytnutie dotácie na žiakov pre Centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti iného mesta resp. obce pre rok 2019.pdf

(pdf) Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Myjava o organizovaní spoločného stravovania.pdf

(pdf) Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2018.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n.o. za rok 2018.pdf

(pdf) Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2018.pdf

(pdf) Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n.o. za rok 2018.pdf

(pdf) Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2018.pdf

(pdf) Analýza nákladov spoločnosti Brantner Slovakia, s.r.o za roky 2017 a 2018.pdf

 


 

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 7. 2. 2019, 15.00 h

 

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) 5. zmena rozpočtu mesta Myjava v roku 2018 k 31. 12. 2018 RO č. 5/2018.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2019.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2019 - dôvodová správa.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2018.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2018.pdf

(pdf) Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2018.pdf

(pdf) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2019.pdf

(pdf) Štatút mesta – úprava znenia.pdf

(pdf) Zmluvné vzťahy so spoločnosťou Brantner Slovakia s.r.o.pdf


 

Rok 2018


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Január 2022
PUSŠPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online10
Dnes  257
Mesiac  29065
Celkovo2062981

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac