Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 24.09. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Zásady odmeňovania

 

Zásady odmeňovania poslancov, zástupcu primátora
a členov komisií Mestského zastupiteľstva Myjava


 

     V súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov a čl. XVI. Štatútu mesta Myjavy, Mestské zastupiteľstvo Myjava (MsZ Myjava) určuje tieto zásady odmeňovania poslancov, zástupcu primátora a členov komisií Mestského zastupiteľstva Myjava:

Čl.I
Rozsah platnosti

     Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Myjave (ďalej len poslanec), zástupcu primátora a členov komisií upravujú odmeňovanie:

 • a) poslancov Mestského zastupiteľstva Myjava
 • b) poslancov - predsedov a členov komisií MsZ Myjava
 • c) poslancov - sobášiacich
 • d) poslanca - zástupcu primátora
 • e) člena komisie - neposlanca
 • f) člena komisie - neposlanca - Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ)

Čl. II
Odmeny poslancov

 1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného pomeru alebo obdobného pomeru. Za jej výkon môže mesto poskytnúť odmenu.
 2. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
 3. Poslanec sa môže svojej odmeny vzdať. Uvedenú skutočnosť vykoná písomne k rukám primátora.
 4. Poslancovi za výkon funkcie patrí odmena 17,- € za každú účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva.
 5. Poslancovi, ktorý je členom komisie mestského zastupiteľstva, prislúcha za účasť na komisii odmena vo výške 4,- €.
 6. Poslancovi, ktorý je predseda komisie, prislúcha za účasť na komisii odmena vo výške 7,- €.
 7. Poslancovi, ktorý je sobášiacim, prislúcha odmena vo výške 7,- € za sobášenie.
 8. Primátor môže poslancovi za aktívny prístup a iniciatívne plnenie úloh udeliť mimoriadnu odmenu.

Čl.III
Odmeny členom komisií

 1. Členom komisií Mestského zastupiteľstva Myjava prislúcha odmena 4,- € za každú účasť na komisii.
 2. Člen komisie sa môže svojej odmeny vzdať. Uvedenú skutočnosť vykoná písomne k rukám primátora.
 3. Členovia komisií majú nárok na úhradu cestovných nákladov v zmysle zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov ako aj na preplatenie ďalších preukázaných nákladov spojených s výkonom funkcie.
 4. Primátor môže členovi komisie alebo poradného orgánu za aktívny prístup a iniciatívne plnenie úloh udeliť mimoriadnu odmenu. 

Čl. IV.
Odmeňovanie zástupcu primátora

 1. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny primeraný plat od mesta.
 2. Plat zástupcu primátora je 1,5 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve podľa údajov ŠÚ SR. Plat sa zaokrúhli na celé eurá nahor.
 3. Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora po zániku mandátu primátora pred uplynutím funkčného obdobia, patrí plat v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Čl. V.
Odmeny členom ZPOZ-u

 1. Odmeny účinkujúcich na občianskych pohreboch pri vykonaní smútočného obradu:
  a) smútočný prejav v obradnej sieni 27,- €
  b) smútočný prejav pri hrobe zosnulého 7,- €
  c) prednes básne v obradnej sieni 7,- €
  d) prednes básne pri hrobe zosnulého 7,- €
 2. Mesto uhrádza tieto odmeny iba na smútočných obradoch zosnulých s trvalým pobytom v meste Myjava.
 3. Odmeny účinkujúcich na občianskych sobášoch, uvítaniach pri narodení a ostatných podujatiach a slávnostiach:
  a) hudobník – hodinová sadzba 7,- €
  b) ostatní členovia – hodinová sadzba 7,- €
 4. Paušálny príspevok na zvýšené náklady pre členov ZPOZu vrátane sobášiacich a matrikárok za jeden deň bez ohľadu na počet obradov je 5,- € , u matrikárok iba v prípade, ak je v uvedený deň slávnosť uvítania detí.
 5. Odmena dochádzajúcim členom ZPOZ-u bude vyplácaná polročne vo výške 17,- € za polrok.

Čl. VI.
Výplata odmien a platu

 1. Plat zástupcu primátora bude vyplatený mesačne v obvyklých výplatných termínoch.
 2. Odmena poslancom, členom komisií bude vyplácaná 1-krát ročne okrem členov ZPOZ-u.
 3. Odmeny členom ZPOZ-u sa vyplácajú pohreby štvrťročne, občianske obrady polročne.
 4. Odmeny a plat sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca a člena komisie.
 5. Podklady pre výplatu odmeny je:
 • Prezenčná listina MsZ
 • Prezenčná listina komisií MsZ
 • Výkaz o účasti na občianskych obradoch, pohreboch

Čl. VII.
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Zásady schválilo Mestské zastupiteľstvo Myjava uznesením č. .... a meniť alebo doplniť ich možno len uznesením Mestského zastupiteľstva v Myjave.
 2. Zásady nadobúdajú účinnosť od 10. 3. 2017.
 3. Dňom účinnosti týchto Zásad sa rušia Zásady schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 150/2006 zo dňa 14. 9. 2006 výšku odmien členom Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve Myjava a Uznesenie č. .... zo dňa 7. 12. 2010.

 

V Myjave dňa 23. 2. 2017

Pavel Halabrín
primátor MyjavyDôležité oznamy
Kalendár podujatí
September 2021
PUSŠPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online16
Dnes  1296
Mesiac  36250
Celkovo1889719

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac