Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 24.09. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Voľné miesta

 

Voľné miesta na Mestskom úrade Myjava a v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava


 

ZOS Nezábudka hľadá sociálneho pracovníka

Zariadenie opatrovateľskej služby Nezábudka v Myjave (ďalej ZOS Nezábudka) prijme do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu sociálny pracovník. Miestom výkonu práce je ZOS Nezábudka, Hurbanova ul. 621/13, 907 01 Myjava. Nástup je možný ihneď, pričom pracovná pozícia je obsadzovaná najskôr na dobu určitú na obdobie jedného roka s perspektívou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú. Ide o prácu na plný úväzok. Plat bude určený v závislosti od stupňa dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítateľnej praxe v zmysle ustanovení zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálne vo výške 802,- €. Ponúkané pracovné miesto je v jednozmennom pracovnom čase a je vhodné aj pre absolventov.

 
Požiadavky na zamestnanca
 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca.
 • Osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, znalosť individuálneho plánovania, znalosť tvorby programov sociálnej rehabilitácie, organizačné schopnosti, empatia, flexibilita, asertivita, komunikatívnosť, odolnosť voči psychickej a fyzickej záťaži, kreativita, trpezlivosť, iniciatívnosť, spoľahlivosť, koncepčné a koordinačné myslenie.
 • Schopnosť práce s PC (MS Office - Excel, internet...)

Kompetencie

 • Práca s biografiou prijímateľa sociálnej služby.
 • Sociálne diagnostikovanie prijímateľa sociálnej služby.
 • Aktivizácia prijímateľov sociálnej služby.
 • Tvorba a koordinácia individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie.
 • Techniky práce s rodinnými príslušníkmi a komunitou.
 • Znalosť základných ľudských práv a slobôd a techník na predchádzanie ich porušovania.
 • Znalosť práce s PC, prstoklad na písanie dokumentov.
 • Základy jednoduchého účtovníctva.
 • Techniky Konceptu bazálnej stimulácie.
 • Techniky sprevádzania zomierajúcich.
 • Práca s kompenzačnými pomôckami.
 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a zdravotná spôsobilosť na prácu.
K žiadosti, prosíme, pripojte
 • životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Potrebné dokumenty zašlite do piatka 8. 10. 2021 poštou alebo e-mailom na adresu:

ZOS NEZÁBUDKA
Hurbanova 621/13
907 01 Myjava

e-mail: zosnezabudka.soc@gmail.com

 


 

Výberové konanie na Základnej škole Štúrova

Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava podľa ustanovení § 3 a § 4 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa  ustanovení § 5 ods. 3  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Štúrova ulica č. 18, Myjava.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca §39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. a osobitné kvalifikačné predpoklady:
 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca (§10), získanie vyžadovaného stupňa vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania alebo študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe (§11 a §12)
 • splnenie podmienok zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • bezúhonnosť (§15 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme)
 • zdravotná spôsobilosť, (§16)
 • ovládanie štátneho jazyka, (§17)

Požadované doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • doklady o vzdelaní (overené kópie) a doklady o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie rozvoja základnej školy,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti práce učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní

Písomnú žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do piatka 8. októbra 2021 do 15.00 hod. na adresu zriaďovateľa: Mestský úrad Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom "VK ZŠ Štúrova – neotvárať".

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, Rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Myjava, 7. 9. 2021

Pavel Halabrín
primátor MyjavyDôležité oznamy
Kalendár podujatí
September 2021
PUSŠPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online15
Dnes  1316
Mesiac  36270
Celkovo1889739

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac