Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 16.06. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Voľné miesta

 

Voľné miesta na Mestskom úrade Myjava a v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava


 

Základná škola na Štúrovej ulici hľadá trénera

Základná škola na Štúrovej ul. č. 18 v Myjave prijme do pracovného pomeru na dohodu alebo živnosť trénera gymnastiky, respektíve atletiky. Ide o prácu formou blokovej výučby v športových triedach počas školského roka 2021/2022. Bližšie informácie záujemcom o túto pozíciu poskytne riaditeľ školy na telefónnom čísle 0905 619 866 alebo na mailovej adrese riaditel@zsmyjava.org.

zdroj: ZŠ Štúrova ul.

 


 

Voľné miesto v MŠ Bradáčova ul.

Riaditeľka Materskej školy, Bradáčova ul. 773/30, Myjava, vypisuje výberové konanie na jedno voľné pracovné miesto - pomocný pracovník v školskej jedálni v Materskej škole, Bradáčova 773/30, Myjava, ktorej súčasťou je Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava. Požadované predpoklady uchádzačov sú nasledovné:

 • Ukončené stredné odborné vzdelávanie (výučný list, maturitné vysvedčenie), alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • kladný prístup k deťom,
 • príjemné vystupovanie.

Hrubá mzda: 686,50 €

Nástup do zamestnania: 2. 9. 2021

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • motivačný list.

Žiadosť s požadovanými dokladmi treba poslať do 15. 6. 2021 poštou alebo doručiť osobne na adresu školy alebo zaslať e-mailom na adresu dankavalaskova16@gmail.com.

zdroj: MŠ Bradáčova

 


 

Voľná pozícia v ZŠ s MŠ Turá Lúka

Základná škola s materskou školou Turá Lúka 131 v Myjave informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľky 1. stupňa ZŠ. Miestom výkonu práce bude Základná škola s materskou školou, Turá Lúka 131, 907 01 Myjava. Termín nástupu do práce je 1. 9. 2021 a rozsah úväzku je 100%. Ide o pracovné miesto na dobu určitú, a to na obdobie jedného školského roka. Po osvedčení sa na dobu neurčitú.Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá sú stanovené nasledovne:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca podľa druhu a typu školy v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky č. 1/2020 Z. Z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch
 • osobitné a morálne predpoklady pre výkon pedagogickej práce
 • občianska bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.
 • základné počítačové zručnosti: word, excel, powerpoint...

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • doklady o vzdelaní (overené kópie)
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • potvrdenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky

Plat v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. (zaradenie do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov)

Minimálna výška funkčného platu (tarifný plat)

a) s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa bez atestácie 1 058,50 € (začínajúci PZ)

b) s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa s 1. atestáciou 1 135,00 € (PZ po 5 rokoch praxe)

c) s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa s 2. atestáciou 1 295,50 € (PZ po 10 rokoch praxe)

Dátum a miesto podania žiadosti na pracovnú pozíciu

Prihlášku a potrebné doklady je nutné doručiť do 15. 6. 2021 na adresu Základná škola s materskou školou, Turá Lúka 131, 907 01 Myjava. Kontaktná osoba je PaedDr. Jana Rojková, riaditeľka školy, tel.: 0905 475 099, e-mail: riaditelka.turaluka@gmail.com

 


 

Výberové konanie na pracovníka komunitného centra

Poskytovateľ komunitného centra, Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika č.560/4, 90701 Myjava vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto komunitného pracovníka komunitného centra. To bude realizované osobným pohovorom. Uskutoční sa v pondelok 31. mája 2021 o 10.00 h v priestoroch Komunitného centra Khamoro, Trokanova ul. 232/2A, 907 01 Myjava. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Mestský úrad Myjava, Nám. M. R. Štefánika č. 560/4, 907 01 Myjava. Vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu majú záujem. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 26. mája 2021. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):

 • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o návšteve školy, ak je relevantné (musí obsahovať najmä nasledujúce informácie: názov a sídlo školy, školský rok a študijný odbor),
 • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu komunitný pracovník KC sú:

 1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,

  alebo
   
 2. stredoškolské vzdelanie s maturitou a 1 rok praxe/skúsenosti v relevantnej oblasti.

Splnenie požiadavky praxe sa preukazuje potvrdením od zamestnávateľa, prípadne iným hodnoverným dokladom, napr. pracovnou zmluvou, pracovnou náplňou, dohodou, pracovným posudkom, potvrdením o zamestnaní a pod.

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu komunitný pracovník KC sú:

 • Znalosť slovenského jazyka na úrovni minimálne C1-Skúsený používateľ.

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady: empatia; flexibilita; schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; schopnosť kooperácie a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; organizačné zručnosti, schopnosť alternatívnymi formami riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách; schopnosť ostať neutrálny, schopnosť rozpoznať konflikt záujmov, orientácia na cieľ a ďalšie,
 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
 • skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napr. pôsobenie v sociálne vylúčených komunitách alebo v komunitách ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivít, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít,
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
 • práca s PC na základnej/užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom),
 • administratívne zručnosti,
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
 • odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu komunitný pracovník KC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace).

Upozornenie

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je KC Khamoro, Trokanova 232/2A, 907 01 Myjava.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je od 15. júna 2021.

Pre pracovnú pozíciu komunitný pracovník KC je stanovená hrubá mzda 941,- €.

Charakteristika práce komunitného pracovníka KC

Úlohou komunitného pracovníka je spájať ľudí, učiť ich formulovať potreby, ciele, podporovať ich v hľadaní zdrojov, facilitovať ich rozhodovanie o prioritách, mediovať riešenie konfliktov, moderovať verejné stretnutia, prepájať jednotlivé skupiny a učiť ich presadzovať svoje ciele. Komunitný pracovník vykonáva činnosti:

 • pravidelne mapuje potreby a zdroje v lokalite a jej komunitách, vyhodnocuje a spracováva zistenia z mapovania;
 • pravidelne navštevuje lokality za účelom získavania relevantných informácii o identifikovaných potrebách a zdrojoch;
 • pravidelne sa zúčastňuje na rozhodovacích a strategických schôdzkach v lokalitách (obecné/mestské zastupiteľstvo, komunitné rady, okrúhle stoly a pod.);
 • iniciuje a facilituje verejné zhromaždenia, rozhodovacie a strategické stretnutia v lokalitách;
 • poskytuje pomoc a podporu členom komunít pri formulácii potrieb a cieľov z nich vychádzajúcich, analyzuje problémy;
 • sprostredkováva informácie o potrebách, cieľoch a problémoch komunít medzi ich zástupcami a zástupcami relevantných inštitúcii na lokálnej, prípadne regionálnej úrovni;
 • poskytuje súčinnosť pri strategickom plánovaní rozvoja komunít a lokalít;
 • poskytuje súčinnosť pri strategickom plánovaní rozvoja KC (jeho činnosti...) v nadväznosti na zistené potreby a problémy;
 • spolupracuje s odborným garantom KC pri sieťovaní inštitúcií a organizácií relevantných pre komunitu a jej ciele;
 • realizuje evaluáciu dosahovania cieľov stanovených pre oblasť komunitnej práce v KC;
 • mobilizuje, buduje a sieťuje vnútorné zdroje komunít (napr. prostredníctvom tvorby komunitných rád, pracovných skupín...), spolupracuje s nimi;
 • buduje dobrovoľnícke kapacity a spolupracuje s dobrovoľníkmi;
 • posilňuje znalosti obyvateľov lokalít a podporuje ich pri aplikácii získaných znalostí v prospech komunity ako celku;
 • plánuje a realizuje komunitné akcie, verejné zhromaždenia
 • koordinuje realizáciu naplánovaných stratégií;
 • identifikuje tematické okruhy potrebného vzdelávania či inej formy zvyšovania kompetencií obyvateľov lokality;
 • dokumentuje parciálne výstupy celého procesu komunitnej práce;
 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;
 • zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym metodikom/koordinátorom
 • spolupracuje s odborným konzultantom a vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP BOKKÚ.

(pdf) Výberové konanie na pracovníka komunitného centra - máj 2021.pdf

V Myjave, 6. 5. 2021Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Jún 2021
PUSŠPSN
 123456
78910111213
141517181920
21222324252627
282930    
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online6
Dnes  1399
Mesiac  23603
Celkovo1742099

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac