Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 24.09. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Predaj a prenájom majetku

Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO: 00309745 oznamuje svoj zámer, podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. "O majetku obcí" v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2009 mesta Myjava "O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava" predať nehnuteľnosti - pozemky:

 • Novovytvorený pozemok reg. KN „C“ parc. č. 2650/4 o výmere 28 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc. č. 2818/6, evidovanú na LV č. 2179, v katastrálnom území Myjava, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je mesto Myjava, podľa geometrického plánu č. 22/2021, nachádzajúcu sa pre rod. domom súp. č. 197/1 na ulici Novomestská, v meste Myjava.
 • Novovytvorený pozemok reg. KN „C“ parc. č.  2856/5 o výmere 45 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „E“ parc. č. 992/1, evidovanú na LV č. 3533, v katastrálnom území Myjava, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je mesto Myjava, podľa geometrického plánu č. 127/2021, nachádzajúcu sa  pred pozemkom reg. „C“ parc. č. 774, na ktorom sa realizuje výstavba rodinného domu, na ul. Moravská v meste Myjava.
 • Novovytvorený pozemok reg. KN „C“ parc. č. 175/53 o výmere 65 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc. č. 175/3, evidovanú na LV č. 2179, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je mesto Myjava podľa geometrického plánu č. 93/2021, v katastrálnom území Myjava, nachádzajúcu sa za prevádzkou Kameňovýroba Myjava na ul. Brezovská, v meste Myjava.
 • Pozemok reg. KN „C“ parc. č. 16318/127 o výmere 51 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 1724, ktorého vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je mesto Myjava, v katastrálnom území Turá Lúka, nachádzajúcu sa za prevádzkou Kameňovýroba Myjava na ul. Brezovská, v meste Myjava.
 • Pozemok reg. KN „C“ parc. č. 16353/18 o výmere 5 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 1724, ktorého vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je mesto Myjava, v katastrálnom území Turá Lúka, nachádzajúcu sa za prevádzkou Kameňovýroba Myjava na ul. Brezovská, v meste Myjava.
 • Novovytvorený pozemok reg. KN „C“ parc. č. 29/6 o výmere 27 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc. č. 29/1 evidovanú na LV č. 2179, v katastrálnom území Myjava, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je mesto Myjava, podľa geometrického plánu č. 119/21, nachádzajúcu sa pred rodinným domom súp.č. 466/13, na ul. Tehelná v meste Myjava.
 • Novovytvorený pozemok reg. KN „C“ parc. č. 29/7 o výmere 34 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc. č. 29/1 evidovanú na LV č. 2179, v katastrálnom území Myjava, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je mesto Myjava, podľa geometrického plánu č. 119/21, nachádzajúcu sa pred rodinným domom súp. č. 466/15, na ul. Tehelná v meste Myjava.
 • Z pozemku diel č. 2 o výmere 84 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parc. č. 716/4, evidovaný na LV č. 1724, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorého vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je mesto Myjava podľa geometrického plánu č. 071/2021, nachádzajúci sa pred rod. domom súp. č. 320 na ul. Diely v miestnej časti Turá Lúka v meste Myjava.
 • Pozemok reg. KN „C“ parc. č. 8179 o výmere 435 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovanú na LV č. 1724, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je mesto Myjava v katastrálnom území Turá Lúka, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka "lokalita Štverná" v meste Myjava.
 • Novovytvorený pozemok reg. KN „C“ parc. č. 4759/4 o výmere 88 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „E“ parc. č. 4759/501, evidovanú na LV č. 4873, ktorého vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je mesto Myjava, v katastrálnom území Turá Lúka, podľa geometrického plánu č. 090/21, v miestnej časti Turá Lúka "lokalita U Vankov" v meste Myjava.
 • Pozemok reg. KN „E“ parc.č.  11258/1 o výmere 29 m2, záhrada, evidovanú na LV č. 8, ktorej spoluvlastníkom v podiele vlastníctva 1/3 je mesto Myjava v katastrálnom území Turá Lúka, nachádzajúcu sa  v miestnej časti Turá Lúka "lokalita U Belanských" v meste Myjava.
 • Novovytvorený pozemok reg. KN „C“ parc. č. 10923/102 o výmere 165 m2, orná pôda, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc. č. 10923/7, evidovanú na LV č. 1724, ktorého vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je mesto Myjava, v katastrálnom území Turá Lúka, podľa geometrického plánu č. 017/16, v miestnej časti Turá Lúka "lokalita U Belanských" v meste Myjava.
 • Pozemok reg. KN „C“ parc. č. 1911/4 o výmere 313 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovanú na LV č. 5055, ktorej spoluvlastníkom v podiele vlastníctva 6748/187210 je mesto Myjava, v katastrálnom území Myjava, prislúchajúcemu k poradovému číslu 13, na liste vlastníctva k ploche bytu 67,48 m2, nachádzajúcu sa pod obytným domom súp. č. 412, na ulici Pažického v meste Myjava.

V Myjave, dňa 7. 9. 2021

Pavel Halabrín
primátor mesta Myjava


Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14  Myjava, IČO: 00309745 oznamuje svoj zámer podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. "O majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov", ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2009 Mesta Myjava "O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava" predať nehnuteľnosti  - pozemky:

 • Pozemok, novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 175/53 o výmere 65 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 175/3, evidovanú na LV č. 2179, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava  podľa geometrického plánu č. 93/2021, v katastrálnom území Myjava, nachádzajúcu sa  za prevádzkou Kameňovýroba Myjava na ul. Brezovská, v meste Myjava.
 • Pozemok diel č. 1 o výmere 227 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parc. č. 175/4, evidovaný na LV č. 2179, ktorého vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je mesto Myjava  podľa geometrického plánu č. 93/2021, v katastrálnom území Myjava, nachádzajúci sa za prevádzkou Kameňovýroba Myjava na ul. Brezovská v meste Myjava.
 • Pozemok - parcelu reg. KN „C“ parc.č.  2732 o výmere 89 m2, záhrada, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc. č. 2732, evidovanú na LV č. 2179, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je mesto Myjava podľa geometrického plánu č. 22/2021, v katastrálnom území Myjava, nachádzajúcu sa pre rod. domom súp. č. 197/1 na ulicami Novomestská v meste Myjava.
 • Pozemok - parcelu reg. KN „C“ parc. č. 259/1 o výmere 473 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovanú na LV č. 1724, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je mesto Myjava v katastrálnom území Turá Lúka, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka v meste Myjava.
 • Pozemok - parcelu reg. KN „C“ parc. č.  259/2 o výmere 95 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovanú na LV č. 1724, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je mesto Myjava v katastrálnom území Turá Lúka, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka v meste Myjava.ň
 • Pozemok - parcelu reg. KN „C“ parc.č. 1365/2 o výmere 1478 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovanú na LV č. 1724, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je mesto Myjava v katastrálnom území Turá Lúka, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka v meste Myjava.

V Myjave, dňa 9. 6. 2021

Pavel Halabrín
primátor mesta Myjava


Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO: 00309745, oznamuje svoj zámer, podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. „O majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2009 Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“:

A/ predať nehnuteľnosti pozemky:

 • pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 1670/219 o výmere 104 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 1670/1, evidovanú na LV č. 2179, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava podľa geometrického plánu č. 035/21/2, v katastrálnom území Myjava, nachádzajúcu sa v areály bývalej SAM Myjava, v meste Myjava.
 • pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 1670/220 o výmere 122 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 1670/1, evidovanú na LV č. 2179, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava podľa geometrického plánu č. 035/21/2, v katastrálnom území Myjava, nachádzajúcu sa v areály bývalej SAM Myjava, v meste Myjava.
 • pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 1974/11 o výmere 169 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 1974/1, evidovanú na LV č. 2179, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava podľa geometrického plánu č. 39/2021, v katastrálnom území Myjava, nachádzajúcu sa medzi ulicami Partizánska a Viestova, v meste Myjava.
 • pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 3151/3 o výmere 59 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 3151, evidovanú na LV č. 1724, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava podľa geometrického plánu č. 95/2020, v katastrálnom území Turá Lúka, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka „ v lokalite Chlebov Vrch“ , v meste Myjava.
 • pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 3151/2 o výmere 267 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 3151, evidovanú na LV č. 1724, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava podľa geometrického plánu č. 95/2020, v katastrálnom území Turá Lúka, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka „ v lokalite Chlebov Vrch“ , v meste Myjava.
 • pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 3135/1 o výmere 54 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 3135, evidovanú na LV č. 1724, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava podľa geometrického plánu č. 95/2020, v katastrálnom území Turá Lúka, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka „ v lokalite Chlebov Vrch“ , v meste Myjava.
 • pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 3135/3 o výmere 64 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 3135, evidovanú na LV č. 1724, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava podľa geometrického plánu č. 95/2020, v katastrálnom území Turá Lúka, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka „ v lokalite Chlebov Vrch“ , v meste Myjava.
 • pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 3135/4 o výmere 87 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 3135, evidovanú na LV č. 1724, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava podľa geometrického plánu č. 95/2020, v katastrálnom území Turá Lúka, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka „ v lokalite Chlebov Vrch“ , v meste Myjava.
 • äpozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 3135/5 o výmere 70 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 3135, evidovanú na LV č. 1724, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava podľa geometrického plánu č. 95/2020, v katastrálnom území Turá Lúka, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka „ v lokalite Chlebov Vrch“ , v meste Myjava.

B/ zameniť nehnuteľnosti pozemky:

 • diel č. 1 o výmere 1 m2 , diel č. 2 o výmere 188 m2 vytvorené z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 4411,
 • diel č. 4 o výmere 13 m2 vytvorený z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 4414/11,
  vytvorené podľa geometrického plánu č. 38/2021 zo dňa 11.03.2021, ktoré sú evidované na LV č. 2179 a 3533, ktorých vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava za pozemky reg. KN „C“:
 • parc.č. 4414/7 o výmere 115 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • parc.č. 4435/31 o výmere 53 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  evidované na LV č. 5161, v katastrálnom území Myjava, nachádzajúce sa na ulici Tehelná v meste Myjava.

V Myjave, dňa 7. 4. 2021

Pavel Halabrín
primátor mesta Myjava


 Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14  Myjava  svoj zámer podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. „O majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2009 Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“:

 

A/ predať nehnuteľnosti pozemky:

 • parcelu reg. KN „C“ parc.č. 2784/71 o výmere 100 m2, trvalý trávnatý porast, v katastrálnom území Myjava, nachádzajúcu sa v Priemyselnom parku Myjava medzi ulicami Priemyselná a Javorinská v meste Myjava, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • parcelu reg. KN „C“ parc.č. 2784/72 o výmere 115 m2, trvalý trávnatý porast, v katastrálnom území Myjava, nachádzajúcu sa v Priemyselnom parku Myjava medzi ulicami Priemyselná a Javorinská v meste Myjava, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • parcelu reg. KN „C“ parc.č. 368/50 o výmere 127 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú podľa geometrického plánu č. 142/20, v katastrálnom území Turá Lúka, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „Diely“, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • parcelu reg. KN „C“ parc.č. 3823 o výmere 125 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Turá Lúka, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „Vankovia – U Zimov“, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.

B/ zameniť  nehnuteľnosti:

 • pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 3814/4 o výmere 54 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 3814/1, evidovanú na LV č. 1724, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava za pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 3788/3 o výmere 78 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 3788/2, evidovanú na LV č. 3520, podľa geometrického plánu č. 075B/2020, v katastrálnom území Turá Lúka, nachádzajúce sa v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „Vankovia – U Zimov“, v meste Myjava.

 

V Myjave, dňa 02.02.2021


Pavel Halabrín
primátor mesta Myjava


Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14  Myjava, oznamuje svoj zámer ,podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. „O majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2009 Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“:


A/ predať nehnuteľnosti:

1. 1. Pozemky

 • parcela registra „C“ číslo 1413/1 o výmere 1083 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ číslo 1416/3 o výmere 21 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ číslo 1416/4 o výmere 1473 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ číslo 1414 o výmere 462 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ číslo 1416/2 o výmere 1181 m2, zastavané plochy a nádvoria, 

1.2. Stavby

 •  budova DM 1 + byty , súpisné číslo 42, postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo 1413/1 s príslušenstvom,
 • budova DM 2, súpisné číslo 41, postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo 1414 s príslušenstvom,

Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v meste Myjava medzi ulicami Trokanova a I. SNR, evidované na LV č. 2179, v k.ú. Myjava, ktorých vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.

2. Pozemky:

 • novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 3032/38 o výmere 20 m2, orná pôda , vytvorenej z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 1740, evidovanú na LV č. 2179, podľa geometrického plánu č. 046/20, v k.ú. Myjava, nachádzajúcich sa na ulici Pirte v meste Myjava, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • diel č. 1 o výmere 25 m2 vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 993/2, evidovaný na LV č. 2179, podľa geometrického plánu č. 046/20, v k.ú. Myjava, nachádzajúci sa na ulici Pirte v meste Myjava, ktorého vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 376/10 o výmere 6 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 376/1, evidovanú na LV č. 1724, podľa geometrického plánu č. 120/20 , v k.ú. Turá Lúka, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „Hoštáky“, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 376/12 o výmere 12 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 376/1, evidovanú na LV č. 1724, podľa geometrického plánu č. 120/20 , v k.ú. Turá Lúka, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „Hoštáky“, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 375/3 o výmere 142 m2, zastavaná plocha a nádvorie , vytvorenú z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 375, evidovanú na LV č. 1724, podľa geometrického plánu č. 159/2020, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „Hoštáky“, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 716/190 o výmere 190 m2, ostatná plocha , vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 716/1, evidovanú na LV č. 1724, podľa geometrického plánu č. 720-196/2020, v k.ú. Turá Lúka, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „Diely“, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava. 

B/ zameniť nehnuteľnosti: 

 • diel č. 5 o výmere 156 m2 vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 4124/4, evidovaný na LV č. 2179, diel č. 6 o výmere 3447 m2 vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 4125/45 evidovaný na LV č. 2179, diel č. 8 o výmere 777 m2 vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 4125/54, evidovaný na LV č. 3533 a diel č. 10 o výmere 235 m2 vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 4125/56, evidovaný na LV č. 2179, podľa geometrického plánu č. 101/20, v k.ú. Myjava, nachádzajúci sa na ulici Kamenné v meste Myjava, ktorých vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava za pozemky diel č. 2 o výmere 713 m2 vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 4125/53, evidovaný na LV č. 4943 a diel č. 4 o výmere 529 m2 vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 4125/55, evidovaný na LV č. 4933, podľa geometrického plánu č. 101/20, v k.ú. Myjava, nachádzajúci sa na ulici Kamenné.
 • pozemky novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 3036/3 o výmere 28 m2, zastavaná plocha a nádvorie a parcelu reg. KN „C“ parc.č. 3032/37 o výmere 78 m2, orná pôda, vytvorené z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 1740,evidovanú na LV č. 2179, podľa geometrického plánu č. 063/20 , v k.ú. Myjava, nachádzajúcich sa na ulici Pirte v meste Myjava, ktorých vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava za pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 3036/4 o výmere 249 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 1738/12, evidovanú na LV č. 5350, podľa geometrického plánu č. 146/20, v k.ú. Myjava, nachádzajúcich sa na ulici Pirte v meste Myjava.
 • pozemky novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 376/11 o výmere 244 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 376/1, evidovanú na LV č. 1724 a novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 135/8 o výmere 26 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 135/6, evidovanú na LV č. 1724, podľa geometrického plánu č. 120/20 , v k.ú. Turá Lúka, nachádzajúce sa v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „Hoštáky“, ktorých vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava za pozemok parcelu reg. KN „E“ parc.č. 4160/2 o výmere 831 m2, orná pôda, evidovanú na LV č. 330, v k.ú. Myjava, nachádzajúcu sa medzi ulicami Jablonská a SNP v meste Myjava. 


V Myjave, dňa 25.11.2020
 

Pavel Halabrín

primátor mesta Myjava


Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14  Myjava oznamuje svoj zámer podľa  zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. „O majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2009 mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“:

A/  predať:

Nehnuteľnosť pozemok:

 • reg. KN „C“ parc. č. 11296/1 o výmere 220 m2 zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúcu sa v osade „U Belanských“ v katastrálnom území Turá Lúka, evidovanú na LV č. 1724, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • reg. KN „C“ parc. č. 11296/2 o výmere 731 m2 zastavaná plocha a nádvorie, ktorej výmera je upravená geometrickým plánom č. 139/2020, nachádzajúcu sa v osade „U Belanských“ v katastrálnom území Turá Lúka, evidovanú na LV č. 1724, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc. č. 11296/10 o výmere 458 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 11296/2, evidovanú na LV č. 1724,  podľa geometrického plánu č. 139/2020, nachádzajúcu sa v osade „U Belanských“ v katastrálnom území Turá Lúka,  ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc. č. 11296/9 o výmere 132 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 11296/2, evidovanú na LV č. 1724, podľa geometrického plánu č. 139/2020, nachádzajúcu sa v osade „U Belanských“ v katastrálnom území Turá Lúka, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • reg. KN „E“ parc. č. 1180 o výmere 719 m2 orná pôda, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka, na ul. Diely, v katastrálnom území Turá Lúka, evidovanú na LV č. 1724, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • reg. KN „C“ parc. č. 4990/3 o výmere 1035 m2 zastavaná plocha a nádvorie, ktorej výmera je upravená geometrickým plánom č. 003/20, nachádzajúcu sa v osade „U Vankov“ v katastrálnom území Turá Lúka, evidovanú na LV č. 1724, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • reg. KN „C“ parc. č. 4411/11 o výmere 358 m2  ostatná plocha, vytvorenú z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 4411, evidovanú na LV č. 2179, podľa geometrického plánu č. 45644900-047/2020, nachádzajúcu sa na ulici Tehelná v Myjave, v katastrálnom území Myjava, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc. č.  375/3 o výmere 68 m2, zastavaná plocha a nádvorie , vytvorenú z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 375, evidovanú na LV č. 1724, podľa geometrického plánu č. 159/2020, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „Hoštáky“, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 
 
B/  zameniť 
 
 • novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc. č. 11296/8 o výmere 1081 m2, zastavaná plocha a nádvorie , vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc. č. 11296/2, evidovanú na LV č. 1724, podľa geometrického plánu č. 139/2020, nachádzajúcu sa v osade „U Belanských“ v katastrálnom území Turá Lúka, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava, za vlastnícky podiel ¼  z nehnuteľností pozemkov reg. KN „E“: parc. č. 13252 o výmere 4118 m2 orná pôda, parc.č. 13234 o výmere 1165 m2 orná pôda a parc.č. 13235 o výmere 1018 m2 orná pôda, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorých spoluvlastník v podiele ¼ je evidovaný na LV č. 5885.
V Myjave, dňa 7. 9. 2020
 
Pavel Halabrín
primátor mesta

Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava oznamuje svoj zámer podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. „O majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2009 mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“ predať:

 • Novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 3032/38 o výmere 20 m2, orná pôda, vytvorenej z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 1740.
 • Dielu č. 1 o výmere 25 m2 zastavaná plocha a nádvorie vytvoreného z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 993/2, podľa geometrického plánu č. 046/20 dňa 06.04.2020, v k.ú. Myjava, nachádzajúcich sa na ulici Pirte v meste Myjava, ktorých vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • Novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 3036/3 o výmere 28 m2, zastavaná plocha a nádvorie vytvorenej z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 1740, podľa geometrického plánu č. 063/20 dňa 05.05.2020, v k.ú. Myjava, nachádzajúcich sa na ulici Pirte v meste Myjava, ktorého vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
V Myjave, dňa 10. 6. 2020

Pavel Halabrín
primátor mesta


Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava oznamuje svoj zámer podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. „O majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2009 mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“ predať:

 1. Nehnuteľnosť - pozemok, novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc. č. 4125/129 o výmere 3778 m2, ostatná plocha , vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc. č. 4125/2, podľa geometrického plánu č. 050/20 zo dňa 3.5.2020, evidovaný na LV č. 2179 v katastrálnom území Myjava, nachádzajúci sa na sídl. Kamenné v meste Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.

V Myjave, dňa 30. 4. 2020

Pavel Halabrín
primátor mesta


Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer, podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. „O majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2009 Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“:

A/ predať:
 1. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“ parc.č. 11/17 o výmere 589 m2, ostatná plocha, ktorý je evidovaný na LV č. 1724 v katastrálnom území Turá Lúka, nachádzajúci sa v miestnej časti Turá Lúka v Meste Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
   
 2. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“ parc.č. 16076/10 o výmere 24 m2,  zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je evidovaný na LV č. 1724 v katastrálnom území Turá Lúka, nachádzajúci sa v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „Holičov vrch“ v Meste Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
   
 3. Nehnuteľnosť pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č.  360/5 o výmere 58 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 751 v katastrálnom území Turá Lúka, vytvorenú geometrickým plánom č. 165/2019 zo dňa 14.11.2019, nachádzajúci sa v miestnej časti Turá Lúka v Meste Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/2.
   
 4. Nehnuteľnosť pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č.  4990/4 o výmere 954 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 1724 v katastrálnom území Turá Lúka, vytvorenú geometrickým plánom č. 003/20 zo dňa 16.01.2020, nachádzajúci sa v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „U Vankov“ v Meste Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
   
 5. Nehnuteľnosť pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č.  4990/8 o výmere 196 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 1724 v katastrálnom území Turá Lúka, vytvorenú geometrickým plánom č. 003/20 zo dňa 16.01.2020, nachádzajúci sa v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „U Vankov“ v Meste Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
   
 6. Nehnuteľnosť pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č.  835/14 o výmere 1002 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 3533 v katastrálnom území Myjava, vytvorenú geometrickým plánom č. 086/19 zo dňa 15.01.2020, nachádzajúci sa na ul. Hurbanova v Meste Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
   
 7. Nehnuteľnosť pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č.  835/15 o výmere 80 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 3533 v katastrálnom území Myjava, vytvorenú geometrickým plánom č. 086/19 zo dňa 15.01.2020, nachádzajúci sa na ul. Hurbanova v Meste Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
   
 8. Nehnuteľnosť pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 1717/1 o výmere 2064 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 2179 v katastrálnom území Myjava, vytvorenú geometrickým plánom č. 004/20 zo dňa 20.01.2020, nachádzajúci sa na ul. M. Marečka v Meste Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
   
 9. Nehnuteľnosť pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 1717/5 o výmere 311 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 2179 v katastrálnom území Myjava, vytvorenú geometrickým plánom č. 004/20 zo dňa 20.01.2020, nachádzajúci sa na ul. M. Marečka v Meste Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
B/ zameniť 
 
Nehnuteľnosti pozemky reg. KN „C“ parcela číslo 7120/2 o výmere 31 m2, zastavaná plocha a nádvorie a parcela číslo 7125/3 o výmere 10 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidované na LV č. 1724, v podiele vlastníctva 1/1, v katastrálnom území Turá Lúka v lokalite „Píli“, Mesta Myjava, ktorých vlastníkom je Mesto Myjava, za pozemky reg. KN „C“ parcela číslo 7127/3 o výmere 13 m2, zastavaná plocha a nádvorie a parcela číslo 7127/2 o výmere 57 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v podiele vlastníctva 1/1, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorých vlastník je evidovaný na LV č. 327.
 
V Myjave, dňa 22. januára 2020
 
Pavel Halabrín
primátor mesta
 

Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať, podľa  zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2009 Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“:

1. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“ parc.č. 16076/9 o výmere 126 m2, zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je evidovaný na LV č. 1724 v k.ú. Turá Lúka, nachádzajúci sa v miestnej časti Turá Lúka Mesta Myjava v lokalite „Holičov vrch“, ktorého  vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.

2. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“ parc.č. 16076/8 o výmere 34 m2,  zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je evidovaný na LV č. 1724 v k.ú. Turá Lúka, nachádzajúci sa v miestnej časti Turá Lúka Mesta Myjava v lokalite „Holičov vrch“, ktorého  vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
 
3. Nehnuteľnosť časť z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 4186/2 o výmere 531 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 5105 v k.ú. Myjava, prislúchajúca k poradovému číslu 34 na liste vlastníctva,  nachádzajúca sa pod obytným domom súp.č. 1054 na ulici Kamenné v Myjave, ktorej vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1320/184057.
 
4. Nehnuteľnosť časť z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 2054/2 o výmere 84 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 5037 v k.ú. Myjava, prislúchajúca k poradovému číslu 32 na liste vlastníctva, nachádzajúca sa pod obytným domom súp.č. 556 na ulici 1. Mája v Myjave, ktorej vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 7409/182190.
 
5. Hnuteľný majetok mesta - rozvody NN, nachádzajúce sa na sídlisku Kamenné v Myjave, ktoré pozostávajú z rozvodov NN: 
 
     --    rozvody NAVY J /4x240, dĺžke 75  m  
     --    rozvodov NAVY J/4x95, dĺžke 47 m
     --    4ks plastové rozvodné poistkové rozpojovace a istiace skrine,
 
V Myjave, dňa 18. novembra 2019
 
Pavel Halabrín
primátor mesta
 

Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať, podľa  zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“:

1. Nehnuteľnosť - novovytvorený pozemok reg. KN „C“ parcelu číslo 2080/8 o výmere 462 m2, ostatná plocha, v katastrálnom území Myjava, vytvorený geometrickým plánom č. 099/2019 zo dňa 1.8.2019, ktorý  sa nachádza v Meste Myjava na Nám. M.R. Štefánika okolo budovy súp.č. 599/22 (bývalá Myjavanka), ktorého je  vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
 
2. Nehnuteľnosti  pozemky  
 
- diel č. 6 o výmere 1 m2 vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parcely číslo 938/3 o výmere 1268 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
- diel č. 7 o výmere 69 m2 vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parcely číslo 2080/6 o výmere 562 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
- diel č. 8 o výmere 1 m2 vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parcely číslo 2080/8 o výmere 2 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 
v katastrálnom území Myjava, vytvorené geometrickým plánom č. 099/2019 zo dňa 1.8.2019, ktoré sa nachádzajú v Meste Myjava na Nám. M.R. Štefánika pod budovou súp.č. 599/22 (bývalá Myjavanka), ktorých je  vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
 
3. Nehnuteľnosť - novovytvorený pozemok reg. KN „C“ parcelu číslo 4125/128 o výmere 150 m2, ostatná plocha, v katastrálnom území Myjava, vytvorený geometrickým plánom č. 40/2019 zo dňa 06.05.2019, ktorý  sa nachádza v Meste Myjava medzi ul. Jablonská a Kamenné, ktorého je  vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
 
4. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“  parcelu číslo 29/4 o výmere 77 m2  zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Myjava, ktorý  sa nachádza v Meste Myjava, na ul. Tehelná , ktorého je  vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
 
5. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“  parcelu číslo 11379/16 o výmere 724 m2 ostatná plocha, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorý sa nachádza v Meste Myjava, v miestnej časti Turá Lúka lokalita u Belanských, ktorého je vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
 
6. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“  parcelu číslo 11379/17 o výmere 733 m2 ostatná plocha, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorý sa nachádza v Meste Myjava, v miestnej časti Turá Lúka lokalita u Belanských, ktorého je  vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
 
7. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“  parcelu číslo 7120/1 o výmere 38 m2 zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorý sa nachádza v Meste Myjava, v miestnej časti Turá Lúka lokalita Píly, ktorého je vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
 
8. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“  parcelu číslo 7120/3 o výmere 169 m2  zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorý sa nachádza v Meste Myjava, v miestnej časti Turá Lúka lokalita Píly, ktorého je vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
 
9. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“  parcelu číslo 7120/4 o výmere 60 m2 zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorý sa nachádza v Meste Myjava, v miestnej časti Turá Lúka lokalita Píly, ktorého je  vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
 
10. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“  parcelu číslo 4536 o výmere 169 m2 zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorý sa nachádza v Meste Myjava, v miestnej časti Turá Lúka lokalita u Juríkov, ktorého je vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/2.
 
11. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“  parcelu číslo 4543 o výmere 500 m2 zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorý sa nachádza v Meste Myjava, v miestnej časti Turá Lúka lokalita u Juríkov, ktorého je vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/2.
 
12. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“  parcelu číslo 4539 o výmere 79 m2  záhrada, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorý sa nachádza v Meste Myjava, v miestnej časti Turá Lúka lokalita u Juríkov, ktorého je  vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/4.
 
13. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“  parcelu číslo 4541 o výmere 586 m2  záhrada, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorý sa nachádza v Meste Myjava, v miestnej časti Turá Lúka lokalita u Juríkov, ktorého je  vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/8.
 
14. Nehnuteľnosti – budúce stavebné pozemky, ktoré budú vytvorené z pozemku reg. KN „C“ parcely č. 1136/14, v zmysle projektovej dokumentácie a následne zamerané geometrickým plánom, v katastrálnom území Myjava, v meste Myjava v bývalom areáli NsP Myjava.
 
Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer  zameniť podľa  zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“:
 
Pozemok reg. KN „C“ parcela číslo 7120/2 o výmere 31 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 1724, v podiele vlastníctva 1/1, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO: 00309745 za pozemky reg. KN „C“ parcela číslo 7127/3 o výmere 13 m2, zastavaná  plocha a nádvorie a parcela číslo 7127/2 o výmere 57 m2 , zastavaná  plocha  a nádvorie,  v podiele vlastníctva 1/1,v katastrálnom území Turá Lúka, ktorých vlastník je evidovaný na LV č. 327.
 
 
V Myjave, 4. septembra 2019
   
Pavel Halabrín   
primátor mesta
 

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 62/04/2019 zo dňa 25. apríla 2019 a v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností - pozemkov a stavieb (nebytových budov) za účelom prestavby stavieb na bytové domy.

Identifikácia vyhlasovateľa:

 • názov: Mesto Myjava
 • sídlo: Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
 • IČO: 00309745
 • bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.,
  pobočka zahraničnej banky
 • číslo účtu: SK05 1111 0000 0014 3103 0062
 • v zastúpení: Pavel Halabrín – primátor mesta
 • kontaktná osoba: Ing. Jarmila Sluková, Ján Obeda
 • telefón: 034/6907222, 0902/865 515, 034/6907312

A) Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v meste Myjava, okres Myjava, v katastrálnom území Myjava, ktoré sú vedené v katastri nehnuteľností Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor:

1. Pozemky

 • pozemok – parcela registra „C“ číslo 2580/1 o výmere 4730 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, kód spôsobu využitia pozemku 18;
 • pozemok – parcela registra „C“ číslo 2580/2 o výmere 56 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, kód spôsobu využitia pozemku 17;
 • pozemok – parcela registra „C“ číslo 2580/3 o výmere 37 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, kód spôsobu využitia pozemku 17;
 • pozemok – parcela registra „C“ číslo 2581/1 o výmere 1071 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, kód spôsobu využitia pozemku 16;
 • pozemok – parcela registra „C“ číslo 2583 o výmere 37 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, kód spôsobu využitia pozemku 17;
 • pozemok – parcela registra „C“ číslo 2584 o výmere 816 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, kód spôsobu využitia pozemku 16;
 • pozemok – parcela registra „C“ číslo 2585 o výmere 701m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, kód spôsobu využitia pozemku 16;

2. Stavby

 • zadná budova, súpisné číslo 9004, druh stavby: budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo 2581/1 s príslušenstvom,
 • Domov mládeže, súpisné číslo 9003, druh stavby: budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo 2584 s príslušenstvom,
 • Učebný pavilón, súpisné číslo 153, druh stavby: budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo 2585 s príslušenstvom
 • Garáž bez súpisného čísla, druh stavby: iná budova, postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo 2580/2
 • Garáž bez súpisného čísla, druh stavby: iná budova, postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo 2583/3
 • Garáž bez súpisného čísla, druh stavby: iná budova, postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo 2583

Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v meste Myjava v lokalite „Kolónka“ medzi ulicami Novomestská a Sládkovičova – adresa Novomestská 7,907 01 Myjava. Nehnuteľnosti sa skladajú z nebytových budov: domov mládeže, učebný pavilón, zadná budova a telocvičňa, ktoré sú navzájom prepojené, drobných vedľajších stavieb: hala, kotolňa, prístrešok a garáže a vonkajších úprav: plot, prípojka vody, septik, spevnené plochy.

Podmienkou zaradenia do súťaže je návrh na kúpu všetkých pozemkov v celosti v celkovej výmere 7448 m2 a všetkých budov.

B) Minimálna kúpna cena:

Celková minimálna kúpna cena nehnuteľností je stanovená vo výške 100 000,- Eur

C) Termín a miesto predkladania návrhov:

Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli mesta Myjava, na internetovej stránke obce www.mestomyjava.sk a v regionálnej tlači.

Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré sú súčasťou návrhu, je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:

 • Presná a úplná adresa odosielateľa – navrhovateľa
 • heslo „Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností: pozemkov a stavieb za účelom prestavby stavieb na bytové domy“
 • označenie „Neotvárať“
 • adresa príjemcu: Mesto Myjava
  Námestie M. R. Štefánika 560/4,
  907 14 Myjava

Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín do 16. augusta 2019 do 12.00 hod.

D) Podmienky súťaže:

 1. Podpísaný Návrh kúpnej zmluvy (príloha č. 1 podmienok súťaže), ktorý po doplnení zo strany navrhovateľa bude obsahovať aj tieto náležitosti:
  - Označenie navrhovateľa - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, podpis fyzickej osoby, dátum narodenia, rodné číslo, telefonický kontakt.
  - Označenie navrhovateľa - u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, telefonický kontakt
  - Číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej celkovej kúpnej ceny nehnuteľnosti.
  - Vyhlásenie o prestavbe stavieb, ktoré sú predmetom tejto súťaže.
  - Podpis osoby, resp. osôb oprávnených konať v mene navrhovateľa.
   
 2. Prílohou súťažného návrhu je:
  - Čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nemá žiadne nesplatené záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže a jeho organizáciám a zariadeniam.
  - U právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa originál, alebo overenú fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípadne iného registra, nie staršieho ako tri mesiace, čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, počas súťaže nebolo proti nemu začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu.
  - U právnickej osoby výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace.
  - Doklad o zložení zábezpeky.
   
 3. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku alebo v inom jazyku s úradne overeným prekladom. Akceptovateľný je len navrhovateľom podpísaný návrh kúpnej zmluvy. Ak sú doklady, ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
   
 4. Pozemky a stavby sú predmetom obchodnej verejnej súťaže celkovo a navrhovatelia predkladajú návrh kúpnej zmluvy ku všetkým pozemkom a stavbám, ktoré predstavujú predmet obchodnej verejnej súťaže.
   
 5. Vyhlasovateľ určil minimálnu kúpnu cenu nehnuteľností, ktoré sú predmetom súťaže v sume 100 000,- euro (slovom stotistíc euro), ktorá bude uhradená bankovým prevodom na účet predávajúceho (vyhlasovateľa), číslo účtu: SK05 1111 0000 0014 3103 0062, bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia,a.s., pobožka zahraničnej banky.
   
 6. Jeden záujemca môže podať v rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže len jeden návrh, v opačnom prípade bude z vyhodnotenia ponúk vylúčený.
   
 7. Návrh zmluvy bude predložený v šiestich (6) vyhotoveniach.
   
 8. Návrh zmluvy sa podáva v predpísanej forme, ktorá je prílohou vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. Záväzný vzor návrhu kúpnej zmluvy je dostupný na internetovej stránke obce www.myjava.sk.
   
 9. Navrhovateľ je povinný za návrh kúpnej zmluvy uhradiť zábezpeku vo výške 10 000,- €. Zábezpeku uhradí navrhovateľ spolu s podaním návrhu kúpnej zmluvy, najneskôr však do termínu uzávierky, bezhotovostne bankovým prevodom na účet vyhlasovateľa: číslo účtu: SK05 1111 0000 0014 3103 0062, bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, variabilný symbol – rodné číslo fyzickej osoby alebo IČO právnickej osoby navrhovateľa. Neúspešným súťažiteľom vyhlasovateľ vráti zábezpeku v lehote 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže alebo odo dňa zrušenia obchodnej verejnej súťaže.
   
 10. Náklady (správny poplatok) spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude podaný predávajúcim po zaplatení celkovej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
   
 11. Nehnuteľnosti budú zmluvne zaťažené záväzkovým predkupným právom, pričom obsahom takto zriadeného predkupného práva bude záväzok povinného (nadobúdateľa) pre prípad, že by chcel nehnuteľnosti akýmkoľvek spôsobom scudziť, najskôr tieto nehnuteľnosti ponúknuť ku kúpe oprávnenému, t. j. mestu Myjava, a to za cenu, za ktorú tieto nehnuteľnosti nadobudne na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže. Predkupné právo trvá do okamihu začatia realizácie prestavby budov súťažiteľom na základe právoplatného stavebného povolenia.
   
 12. Účel využitia nehnuteľností: Záujemca je povinný predložiť štúdiu využitia územia - návrh riešenia prestavby budov, ktoré sú predmetom tejto verejnej obchodnej súťaže na bytové domy spolu s predbežným návrhom dopravno-obslužných komunikácií a parkovísk s rešpektovaním záväzných regulatívov územnoplánovacej dokumentácie za podmienok:
  - Minimálne 80 % plochy územia využiť na funkčné bývanie (nájomné byty alebo byty určené na predaj do osobného vlastníctva)
  - Maximálne 20 % plochy územia s iným využitím ako je uvedené v bode 1
   
 13. Úspešný súťažiteľ je povinný na vlastné náklady spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a požiadať o vydanie stavebného povolenia k realizácii prestavby budov, ktoré sú predmetom tejto obchodnej ver

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
September 2021
PUSŠPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online8
Dnes  1379
Mesiac  36332
Celkovo1889801

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac