Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 24.03. 2019 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Predaj a prenájom majetku

Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava č. 9/ „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“ Článku 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“ parc.č. 10933/3 o výmere 144 m2, ostatná plocha, nachádzajúcom sa v k.ú. Turá Lúka v časti U Belanských. Odpredaj pozemku parc.č.10933/3 o výmere 144 m2 je za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku kupujúcimi v oplotenom areáli prislúchajúcom k rodinnému domu súp.č. 491. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej neskorších zmien a doplnkov.

V Myjave, 9. januára 2019   

Pavel Halabrín   
primátor mesta

Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava č. 9/ „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“ Článku 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 131/2018 ako pozemok reg. KN „C“ parc.č. 8426/1 o výmere 424 m2, zastavané plocha a nádvoria nachádzajúcom sa v k.ú. Myjava na ul. Tehelná. Odpredaj pozemku parc.č. 8426/1 o výmere 424 m2 je za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku kupujúcou v susedstve rodinného domu súp.č. 770. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej neskorších zmien a doplnkov.

V Myjave, 9. januára 2019   
  
Pavel Halabrín   
primátor mesta

Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade s § 9a odst.1 písm c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 4/2009 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c, nehnuteľnosti pozemky reg. KN „C“ parc. č. 363, o výmere 137 m2, druh pozemku záhrady a parc. č. 364 o výmere 227 m2, druh pozemku záhrady, obe evidované na LV č. 1724 nachádzajúce sa v k. ú. Turá Lúka v celosti vo vlastníctve Mesta Myjava. Predmetné pozemky kupujúci odkupujú za účelom budúcej výstavby rodinného domu. Odpredaj pozemku sa navrhuje realizovať priamym predajom za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

V Myjave, 10. septembra 2018

Pavel Halabrín
primátor mesta


Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer zameniť v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 4/2009 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 3, nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Meste Myjava a v k. ú. Myjava a k. ú. Turá Lúka. Predmetom je zámena nehnuteľností medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Myjava:

(pdf) Návrh zámeny pozemkov a nehnuteľností medzi TSK a mestom Myjava.pdf

V Myjave, 10. septembra 2018

Pavel Halabrín
primátor mesta


 Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 14/2017 zo dňa 19. 1. 2018 ako diely č. 1 o výmere 7 m2 z parc. č. 30460/1, nachádzajúcej sa v k.ú. Myjava na ul. Staromyjavskej v meste Myjava v blízkosti spoločnosti Sedasport.s.r.o. Odpredaj dielov z pozemkov mesta je za účelom dotvorenia pozemku zameraného GP v areáli spoločnosti.

V Myjave, 19. júna 2018
 
Pavel Halabrín
primátor mesta

Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok reg. KN „C“ v k.ú. Myjava, parc. č. 1821/3 o výmere 31 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovanom na LV č. 3533. Predmetný pozemok sa nachádza v meste Myjava v časti Žaboškreky, nachádzajúci sa pod stavbou „Hospodárska budova“.

V Myjave, 19. júna 2018

Pavel Halabrín
primátor mesta


Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 73/2018 ako pozemok parc. č. 11189/2 o výmere 318 m2 z parc. č. 11189 nachádzajúcej sa v k.ú. Turá Lúka v časti U Belanských v blízkosti rodinného domu kupujúcej . Odpredaj pozemku je za účelom rozšírenia pozemku pri rodinnom dome. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej neskoršími zmenami a doplnkami.

V Myjave, 19. júna 2018
 
Pavel Halabrín
primátor mesta

Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok reg. KN „C“ v k.ú. Turá Lúka, parc. č. 258 o výmere 1277 m2, orná pôda , evidovanej na LV č. 1724. Predmetný pozemok sa nachádza v Turej Lúka časti Hoštáky výhľadovo určený  pre individuálnu bytovú výstavbu. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej neskoršími zmenami a doplnkami.

V Myjave, 19. júna 2018
 
Pavel Halabrín
primátor mesta

Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 43/2018 ako pozemok parc. č. 302/17 o výmere 398 m2 z parc. č. 302/1, nachádzajúcom sa v k.ú. Myjava na ul. arm. gen. L. Svobodu v blízkosti pozemku určenom pre individuálnu bytovú výstavbu kupujúcim. Odpredaj pozemku je za účelom zabezpečenia prístupu k pripravovanej výstavbe rodinného domu. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej neskoršími zmenami a doplnkami.

V Myjave, 19. júna 2018
 
Pavel Halabrín
primátor mesta

Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 058/2018 ako pozemok parc. č. 8358/3 o výmere 29 m2 z parc. č. 8358/2 nachádzajúcom sa v k.ú. Myjava v osade U Siváčkov v blízkosti  pozemkov a stavieb kupujúcich určenom pre vybudovanie parkovacích miest osob. motor. vozidiel. a odpredaj pozemku parc. č.  8345/5 o výmere 11m2 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku kupujúcimi. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej neskoršími zmenami a doplnkami.

V Myjave, 19. júna 2018
 
Pavel Halabrín
primátor mesta

Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer na zámenu pozemkov v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c). Predmetom zámennej zmluvy je vzájomná zámena nehnuteľností pozemkov:

 • reg. KN „C“ parc. č. 8358/1 o výmere 375 m2, záhrada,
 • reg. KN „C“ parc. č. 8258/2 o výmere 327 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
 • reg. KN „C“ parc. č. 8360 o výmere 523 m2 , záhrada, spolu 1225 m2.

evidované na LV č. 2179 vlastníka mesto Myjava, so sídlom Nám. M. R. Štefánika 560/4 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745.

V Myjave 10. apríla 2018

Pavel Halabrín
primátor Myjavy


Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer na priamy predaj v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), pozemku reg. KN „C“ parc. č. 1814 o výmere 2375 m2, záhrady a pozemku reg. KN „E“ parc. č. 2673/1 o výmere 1485 m2, orná pôda, evidovaných na LV č. 2179 v k. ú. Myjava vo vlastníctve mesta Myjava, so sídlom Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745, nachádzajúcom sa v meste Myjava v lokalite Žaboškreky nachádzajúcich sa nad rodinným domom žiadateľov o kúpu pozemkov.

V Myjave, 10. apríla 2018

Pavel Halabrín
primátor mesta


Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer na priamy predaj v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), pozemku reg. KN „C“ parc. č. 417 o výmere 5 m2, záhrady, evidovanej na LV č. 2179 vlastníka mesto Myjava, nachádzajúce sa v k. ú. Myjava, v meste Myjava, okr. Myjava. Odpredávaný pozemok sa nachádza v lokalite Kopánka, je pozemkom v susedstve pozemkov žiadateľa o ich kúpu. Žiadateľ pri geometrickom zameraní svojho oplotenia zistil, že v jeho ucelenom celku sa nachádza i parc. č. 417 a z uvedeného dôvodu ju žiada odkúpiť od mesta.

V Myjave, dňa 10. apríla 2018

Pavel Halabrín
primátor mesta


Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer na priamy predaj v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), pozemok reg. KN „C“ parc. č. 16059/2 o výmere 83 m2, zastavané plochy a nádvoria, evidovanom na LV č. 1724 v k. ú. Turá Lúka vo vlastníctve mesta Myjava, so sídlom Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745, nachádzajúcom sa v miestnej časti Turá Lúka mesta Myjava v lokalite Holičov vrch vo dvore žiadateľov o kúpu pozemku. Odpredávaný pozemok je súčasťou užívaného územia kupujúcimi, v ktorom sú vlastníkmi rodinného domu súp.č. 405 a priľahlých pozemkov 16060, 16058 a 16057. Tento pozemok žiadatelia – kupujúci dlhodobo užívajú a kúpou realizujú majetkovoprávne vysporiadanie užívateľského stavu.

V Myjave, dňa 10. apríla 2018

Pavel Halabrín
primátor mesta


Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer na priamy predaj v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), pozemkov reg. KN „C“ parc. č. 4125/38 o výmere 295 m2,ostatná plocha a parc.č. 3910/8 o výmere 14 m2, trvalý trávnatý porast, evidovaných na LV č. 2179 vlastníka mesto Myjava, so sídlom Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745, nachádzajúce sa v k. ú. Myjava, v meste Myjava, okr. Myjava. Odpredávané pozemky sa mesto zaviazalo odpredať kupujúcemu v roku 2018 samostatnou zmluvou, keď už mu v roku 2017 bol odpredaný pozemok parc. č 3910/2, určený Územným plánom mesta pre individuálnu bytovú výstavbu, nachádzajúci sa v sídlisku Kamenné.

V Myjave, dňa 10. apríla 2018

Pavel Halabrín
primátor mesta


Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer na uzatvorenie kúpnej zmluvy v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), na kúpu pozemkov registra KN „C“:

 • parc.č. 16360/12 o výmere 2090 m2, ostatné plochy,
 • parc.č. 16360/13 o výmere 47 m2, ovocné sady,
 • parc.č. 16360/14 o výmere 4 m2, zastavané plochy a nádvoria,

evidovaných na LV č. 4143 v k.ú. Turá Lúka. Ide o odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v meste Myjava v lokalite „Pokryvníky a Pardavická“, určených výhľadovo s vysporiadaním uvedeného územia pod prístupovou komunikáciou k Zbernému dvoru Myjava. Navrhnutá výška kúpnej ceny predmetných pozemkov zo strany predávajúcich je 11.000,00 € (t. j. 5,137 €/m2)

V Myjave, dňa 10. apríla 2018

Pavel Halabrín
primátor mesta


Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosti - pozemky vytvorené geometrickým plánom č. 066/17 zo dňa 18. 7. 2017 ako diely č. 7 o výmere 89 m2 z parc. č. 1305/4, č. 9 o výmere 96 m 2 z parc. č. 1305/5, diel. č. 10 o výmere 10 m2 z parc. č. 1305/6, diel. č. 14 o výmere 6 m2 z parc. č. 1306/6, diel. č. 17 o výmere 4 m2 z parc.č. 1306/8, všetky nachádzajúce sa v k. ú. Myjava na ul. Staromyjavskej ulici v meste Myjava. Odpredaj dielov z pozemkov mesta je za účelom vytvorenia stavebných pozemkov pre následnú IBV. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej neskoršími zmenami a doplnkami.

V Myjave, dňa 10. októbra 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


      Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosti - pozemky reg. KN „C“ v k. ú. Myjava, parc. č. 4125/38 o výmere 295 m2, ostatná plocha, pozemok reg. KN „C“ parc. č. 3910/8 o výmere 14 m2, trvalý trávnatý porast a pozemok reg. KN „C“ parc. č. 3910/2 o výmere 816 m2, trvalý trávnatý porast, všetky evidované na LV č. 2179. Predmetné pozemky sa nachádzajú v mesta Myjava, v časti sídliska Kamenné, sú pozemkami určenými pre individuálnu bytovú výstavbu, ktorú kupujúci chce realizovať na uvedených pozemkoch. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej neskoršími zmenami a doplnkami.

V Myjave, dňa 10. októbra 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


      Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade s § 9a odst. 1 písm c) zákona č. 258/2009 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c, nehnuteľnosť - stavbu, byt č. 47 nachádzajúci sa na Nám. M. R. Štefánika v bytovom dome súp. č. 936, vrátane podielu na pozemku prislúchajúcom k ploche bytu v podiele vlastníctva 24/3312. Predmetom predaja je byt súčasnému nájomcovi, ktorý byt užíva od roku 2001. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej zmenami a doplnkami.

V Myjave dňa 10. októbra 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


      Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade s § 9a odst. 8 písm e) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 10 e), nehnuteľnosť - novovytvorené pozemky reg. KN „C“ v k. ú. Myjava:

 • parc. č. 993/7 o výmere 7 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, vytvorenom GP č. 078/17 z pôvodnej parcely reg. KN „C“ parc. č. 993/2 o výmere 1505 m2, evidovanej na LV č. 2179 vo vlastníctve mesta Myjava,
 • parc. č. 993/8 o výmere 46 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, vytvorenom GP č. 078/17 z pôvodnej parcely reg. KN „C“ parc. č. 993/2 o výmere 1505 m2, evidovanej na LV č. 2179 vo vlastníctve mesta Myjava,

Odpredaj pozemkov kupujúcim je za účelom celenia pozemkov kupujúcich a zreálnenia užívateľského stavu. Pri prevode vlastníctva majetku mesta sa odpredaj navrhuje realizovať podľa § 9a ods. 8 písm e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí s použitím prípadu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 • odpredávané pozemky sú dlhodobo užívané kupujúcimi, sú jedným z možných prístupov k záhradám kupujúcich,
 • pozemky vedené ako zastavené plochy a nádvoria, dlhodobo slúžia ako záhrada resp. sad,
 • pozemky sú pre mesto nevyužiteľnými pozemkami a môžu ich nadobudnúť do vlastníctva len žiadatelia o ich kúpu. 

V Myjave dňa 10. októbra 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


      Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok reg. KN „C“ v k. ú. Myjava, parc. č. 4380/2 o výmere 403 m2, ostatná plocha, evidovanom na LV č. 2179 v k. ú. Myjava vo vlastníctve mesta. Predmetný pozemok sa nachádza v mesta Myjava na Pakanskej ulici. Pozemok k odpredaju je značne svahovitý, zaťažený vecným bremenom - trasou vysokotlakého plynu, ktorý kupujúci chce využiť ako sad k susediacemu rodinnému domu. Pozemok neumožňuje zastavanie stavbou. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej zmenami a doplnkami.

V Myjave, dňa 10. októbra 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


      Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade s § 9a odst. 8 písm e) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 4/2009 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 10 e), nehnuteľnosť - pozemok reg. KN „C“ v k. ú. Myjava, parc. č. 1240 o výmere 509 m2, druh pozemku, záhrada, evidovanom na LV č. 2179 vo vlastníctve mesta Myjava. Odpredaj pozemku kupujúcemu je za účelom scelenia pozemkov kupujúceho a odpredaj dlhodobo užívaného pozemku pri rodinnom dome. Pri prevode vlastníctva majetku mesta sa odpredaj navrhuje realizovať podľa § 9a ods. 8 písm e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí s použitím prípadu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 • predmetný pozemok je súčasťou užívanej celosti kupujúceho, ktorú užíva viac ako 50 rokov, platí zaň daň z nehnuteľností mestu Myjava,
 • k pozemku má prístup len kupujúci,
 • ide o odpredaj pozemku, ktorý je využívaný ako ovocný sad kupujúcim. 

 

V Myjave, dňa 10. októbra 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


      Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosti - pozemky reg. KN „C“ v k. ú. Turá Lúka, parc. č.723/4 o výmere 636 m2, ostatná plocha a časť z pozemku reg. KN „C“ parc. č. 716/4, trvalý trávnatý porast, všetky evidované na LV č. 1724. Predmetné pozemky sa nachádzajú v mestskej časti Turá Lúka v časti ul. Diely a sú pozemkami určenými pre individuálnu bytovú výstavbu, ktorú kupujúci chce realizovať na uvedených pozemkoch. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. a jej neskoršími zmenami a doplnkami.

V Myjave, dňa 10. októbra 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


      Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších  zmien a doplnkov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava č. 9/  „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta  Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok reg. KN „C“ v k.ú. Myjava, reg. KN „C“ parc.č.3910/7 o výmere 770 m2, trvalý trávnatý porast, pozemok reg. KN „C“ parc.č. 4125/43 o výmere 24 m2, ostatná plocha, obe evidované na LV č. 2179. Predmetné pozemky sa nachádzajú v mesta Myjava v časti sídliska Kamenné, sú zaťažené ťarchami BVS a.s., nevyužiteľné pre zastavanie a využitie mestom. Pozemky k odpredaju sú plánované k využitiu kupujúcimi pre sadbovú výsadbu resp. ako trávnatá plocha. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej zmien a doplnkov.

V Myjave dňa 8.júna 2017   
  
Pavel Halabrín   
primátor mesta

     Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších  zmien a doplnkov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava č. 9/  „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod  B  6 c), nehnuteľnosti - pozemky, podľa geometrického plánu č. 33/2017 zo dňa 22.3.2017 vyhotoviteľa GEOLA, s.r.o. so sídlom V.P. Tótha 30, 905 01 Senica , IČO: 36 669 563. Mesto Myjava má zámer predať novovytvorené pozemky: 

 • pozemok reg. KN „C“ parc.č. 11185/5 (diel č.1) o výmere 25 m2, zastavaná plocha a nádvoria, 
 • pozemok reg. KN „C“ parc.č. 11296/3 (diel.č.4) o výmere 412 m2, zastavaná plocha a nádvoria, 
 • pozemok reg. KN „C“ parc.č. 11296/5 (diel.č.6) o výmere 14 m2, zastavaná plocha a nádvoria,.
 • novovytvorený pozemok reg. KN „C“ parc.č. 11296/4 (diel č.5) o výmere 111 m2, zastavaná plocha a nádvoria. 
Predmetné pozemky sa nachádzajú v mesta Myjava v mestskej časti Turá Lúka v lokalite U Belanských a sú nevyužiteľné pre mestom. Pozemky k odpredaju sú plánované k využitiu kupujúcimi pre vstup k rodinným domom a záhradu. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej zmien a doplnkov.
 
V Myjave dňa 8.júna 2017   
 
Pavel Halabrín   
primátor mesta

     Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať  v súlade s § 9a odst. 8 písm e) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava č. 4/2009 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 10 e), nehnuteľnosť - pozemok reg. KN „C“ v k.ú. Myjava, reg. KN „C“ parc.č. 2167 o výmere 22 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovanom na LV č. 2179 vlastníka mesta Myjava. Odpredaj pozemku kupujúcim je za účelom majetkovo právneho vysporiadania pozemku v dlhodobom užívaní kupujúcich, nachádzajúci sa pod garážou v lokalite ul. Viestova v meste Myjava. Pri prevode vlastníctva majetku mesta sa predaj navrhuje realizovať podľa § 9a ods. 8 písm e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí s použitím prípadu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Zdôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

 • predmetné pozemky kupujúci dostali do dlhodobého užívania v roku 1981 Rozhodnutím Okresného národného výboru Senica pod č. Fin. ev 25/1981 zo dňa 27.1.1981 
 • kúpna cena pozemkov ( cena práva osobného užívania ) bola uhradená na Okresný NV Senica za účelom výstavby garáže na odkupovanom pozemku, 
 • odkúpenie pozemku je navrhované v cene  stanovenej mestom zohľadňujúce dlhodobé užívanie pozemku kupujúcimi a stavbou garáže na nej nachádzajúcej sa.  
V Myjave dňa 8. júna 2017   
 
Pavel Halabrín
primátor mesta

     Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a ods. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok reg. KN „C“ parc. č. 1275/4 o výmere 49 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovanom na LV č. 3533. Predmetný pozemok sa nachádza v mesta Myjava na ul. Trnovskej. Pozemok k odpredaju je v užívaní kupujúcej, prihradený k stavbám a pozemkom kupujúcej, s uložením merača elektrickej energie a plynu na hranici pozemku. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej zmien a doplnkov.

V Myjave dňa 18.apríla 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok reg. KN „C“ v k. ú. Turá Lúka, parc. č. 8805 o výmere 489 m2, orná pôda, evidovanom na LV č. 1724 v k. ú. Turá Lúka vo vlastníctve mesta. Predmetný pozemok sa nachádza v mesta Myjava v časti Turej Lúky v lokalite U Junasov. Pozemok k odpredaju je evidovaný ako orná pôda slúžiaca ako záhrada pre účely kupujúceho. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej zmien a doplnkov.

V Myjave dňa 18. apríla 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


      Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer zameniť v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava č. 4/2009 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 3, nehnuteľnosti - pozemky v k. ú. Turá Lúka v lokalite U Vankov, parc. č. 4020 o výmere 223 m2, zastavaná plocha a nádvoria, parc. č. 4050/1o výmere 199 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidované na LV č. 1724 vo vlastníctve mesta, za pozemok vlastníka nachádzajúci sa v k. ú. Turá Lúka v lokalite Padelky parc. č. 6958 o výmere 6 958 m2,orná pôda, v podiele vlastníctva 6/8 ( t. j. 701,25 m2) evidovanej na LV č. 3178 v k. ú. Turá Lúka. Vzájomná zámena rieši vysporiadanie pozemkov v k. ú. Turá Lúka za účelom riešenia verejnoprospešnej akcie mesta. I keď ide o zámenu rôznych výmer a kultúr pozemkov, zamieňajúci finančné vyrovnanie nepožadujú.

V Myjave dňa 18. apríla 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


      Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a ods. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosti - pozemky reg. KN „C“ v k. ú. Turá Lúka:

 • pozemok reg. KN „C“ parc. č. 296 o výmere 258 m2, vodná plocha
 • pozemok reg. KN „C“ parc. č. 297 o výmere 83 m2, trvalý trávnatý porast
 • pozemok reg. KN „C“ parc. č. 298/1 o výmere 238 m2, trvalý trávnatý porast
 • pozemok reg. KN „C“ parc. č. 302/49 o výmere 48 m2, trvalý trávnatý porast
 • pozemok reg. KN „C“ parc. č. 302/53 o výmere 98 m2, trvalý trávnatý porast
 • pozemok reg. KN „C“ parc. č. 302/50 o výmere 21 m2, vodná plocha

Novovytvorené pozemky, ktoré sú predmetom predaja sú výsledkom geometrického plánu č. 080/16 zo dňa 3. 4. 2017 v rozsahu:

 • reg. KN „C“ parc. č. 295/4 o výmere 161 m2, vytvorený z pôvodnej parcely reg. KN „C“ parc. č. 295 o výmere 629 m2, vodná plocha, evidovaný na LV č. 1724 pre k. ú. Turá Lúka
 • reg. KN „C“ parc. č. 301/4 o výmere 160 m2, záhrada, vytvorený z pôvodnej parc. reg. KN „ C“ číslo 301/1 o výmere 345 m2, evidovaný na LV č. 1724,

oba vo vlastníctve mesta Myjava nachádzajúce sa v Turej Lúke v blízkosti štátnej cesty - smer Senica. Minimálna cena pozemkov určených k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej zmien a doplnkov.

V Myjave dňa 18. apríla 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade s § 9a odst. 8 písm e) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava č. 4/2009 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 10 e), nehnuteľnosti - pozemky reg. KN „C“ v k. ú. Myjava, parc. č. 717 o výmere 167 m2, druh pozemku - záhrada a parc. č. 718 o výmere 632 m2, druh pozemku - záhrada, obe evidované na LV č. 2179 vlastníka mesta Myjava. Odpredaj pozemkov kupujúcemu je za účelom majetkovo právneho vysporiadania pozemkov v dlhodobom užívaní kupujúceho, nachádzajúce sa pri a pod rodinným domom kupujúceho na ul. Hoštáky v meste Myjava. Pri prevode vlastníctva majetku mesta sa predaj navrhuje realizovať podľa § 9a ods. 8 písm e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí s použitím prípadu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Zdôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 • predmetné pozemky kupujúci nadobudol do dlhodobého užívania v roku 1975 rozhodnutím Okresného národného výboru Senica pod č. Fin Ev. 85/75 zo dňa 4.2.1975,
 • kúpna cena pozemkov bola uhradená kupujúcim dňa 5. 12. 1973 na Okr. NV Senica za účelom výstavby rodinného domu na odkupovaných pozemkoch,
 • dokúpenie užívanej plochy pozemkov nad pôvodnú výmeru v roku 1973 je navrhované v cene v súlade s Uznesením mestského zastupiteľstva Mesta Myjava č. 140/2007 vo výške 1,66 €/m2. Táto navrhovaná cena zohľadňuje dlhodobé užívanie pozemkov kupujúcim, odkupované pozemky tvoria jediný možný vstup k rodinným domom ich využívanie je len pre kupujúceho. 

V Myjave, dňa 7. februára 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


      Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer zameniť v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. § 9a odst. 8 písm e) o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava č. 4/2009 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 10 e), nehnuteľnosti - pozemky vytvorené geometrickým plánom č. 10/2017 zo dňa 3. 2. 2017 zhotoviteľom GEOLA, s. r. o. V. P. Tótha 30, 905 01 Senica, IČO: 36 669 563. Ide o zámenu parc. č. 584/86 o výmere 51m2, ostatná plocha a parc. č. 568/43 o výmere 62 m2, orná pôda vo vlastníctve mesta, evidované na LV č. 1724 v k. ú. Turá Lúka a vlastníkmi pozemku parc. č. reg. KN „E“ číslo 1123/2 o výmere 589 m2, orná pôda evidovanej na LV č. 6250 v k. ú. Turá Lúka. Vzájomná zámena sa dotýka novovytvorených pozemkov mesta a pozemku vlastníkov, pričom rozdiel v zamieňaných výmerách 542m2 bude finančne vyrovnaný nadobúdateľom mestom Myjava za cenu vzájomne dohodnutú zmluvnými stranami vo výške 3,50,- €/m2. Zámenou sa rieši zabezpečenie prístupu vlastníkov susediacich pozemkov k miestnej komunikácii ul. Diely v Turej Lúke a vysporiadanie časti miestnej komunikácie ul. Diely.

V Myjave,  dňa 7. februára 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so zákonom č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst. 1 písm. c) a § 9a ods. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok reg. reg. KN „C“ parc. č. 723/2 o výmere 652 m2, ostatná plocha,ktorý je výsledkom geometrického plánu č. 152/2016 zo dňa 8. 11. 2016 z pôvodnej parcely reg. KN „C“ parc. č. 723/2 o výmere 706 m2, ostatná plocha evidovanom na LV č. 1724 vlastníka mesta Myjava. Predmetný pozemok sa nachádza v mesta Myjava v časti Turá Lúka na ulici Diely. Pozemok k odpredaju je evidovaný ako stavebný pozemok určený pre zastavanie rodinným domom, ktorý kupujúci plánuje využiť pre zastavanie rodinným domom. Minimálna cena novovytvoreného pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej zmien a doplnkov.

V Myjave, dňa 18. novembra 2016

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so zákonom č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst. 1 písm. c) a § 9a ods. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok vytvorený GP 056/16 zo dňa 24. 5. 2016 reg. KN „C“ parc. č. 5397/3 o výmere 294 m2, zastavané plochy a nádvoria, evidovanom na LV č. 1724. Predmetný pozemok sa nachádza v mesta Myjava v časti Turá Lúka - U Cibulkov. Pozemok k odpredaju je z dôvodu výmeny pozemkov pre novovybudovanú miestnu komunikáciou. Minimálna cena novovytvoreného pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej zmien a doplnkov.

V Myjave, dňa 26. októbra 2016

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so zákonom č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst. 1 písm. c) a § 9a ods. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosti – novo vytvorený pozemok reg. KN „C“ parc. č. 4125/120 o výmere 196 m2, zastavaná plocha a nádvoria v k. ú. Myjava, vytvorený GP č. 067/16, zo dňa 12. 8. 2016 vyhotoviteľom Vladimír Fašánek, Geodézia Myjava, z pôvodnej parcely KN „C“ parc. č. 4125/2 o výmere 17 913 m2, ostatná plocha, evidovanom na LV č. 2179 vlastníka Mesto Myjava, nachádzajúcom sa v k. ú. Myjava. Predmetný pozemok sa nachádza v meste Myjava v sídliska Kamenné v susedstve rodinného domu kupujúceho, ktorý pozemok odkupuje za účelom realizácie terénnych úprav na pozemku. Minimálna cena novovytvoreného pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej zmien a doplnkov.

V Myjave, dňa 26. októbra 2016

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so zákonom č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst. 1 písm. c) a § 9a ods. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosti – novovytvorené pozemky v k. ú. Myjava, reg. KN „C“ parc. č. 512/2 o výmere 2 m2, ostatná plocha , reg. KN „C“ parc.č. 512/3 o výmere 1 m2, ostatná plocha, reg. KN „C“ parc. č. 512/4 o výmere 4 m2, ostatná plocha a reg. KN „C“ parc. č. 512/5 o výmere 7 m2, ostatná plocha, všetky vytvorené geometrickým plánom č. 075/16 zo dňa 23. 8. 2016 vyhotoviteľom Ing. Michal Garaj, Geodézia Myjava, z pôvodnej parcely KN „C“ parc.č. 512 o výmere 2661 m2, ostatná plocha, evidovanej na LV č. 2179 vlastníka Mesto Myjava, nachádzajúcej sa v k. ú. Myjava na ul. Prof. Varsíka v tesnej blízkosti rodinného domu kupujúceho (tvoriace oplotenie pozemku). Odpredaj novovytvorených pozemkov je navrhovaný v cene totožnej s cenou pozemku v roku 2012, ktorou bol odpredávaný pozemok pod výstavbu rodinného domu kupujúceho.

V Myjave, dňa 26. októbra 2016

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so zákonom č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst. 1 písm. c) a § 9a ods. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok reg. KN „C“, parc. č. 693/2 o výmere 594 m2, ostatná plocha, evidovanom na LV č. 1724. Predmetný pozemok sa nachádza v mesta Myjava v časti Turá Lúka na ceste Diely. Pozemok k odpredaju je evidovaný ako stavebný pozemok určený pre zastavanie rodinným domom, ktorý kupujúci plánuje využiť pre zastavanie rodinným domom. Minimálna cena novovytvoreného pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej zmien a doplnkov.

V Myjave, dňa 26. októbra 2016

Pavel Halabrín
primátor mesta


     MYJAVA, 21. 9. 2016 - Mesto Myjava ponúka širokej verejnosti a záujemcom o výstavbu rodinných domov k odpredaju pozemky vo vlastníctve mesta. Ich lokalizácia a výmera sú nasledovné:

 • Pozemok nachádzajúci sa v meste Myjava, v lokalite sídlisko Kamenné, pozemky parc. č. 3910/2, 3910/8 a 4125/38 spolu tvoriace jeden stavebný pozemok s celkovou plochou 1 125 m2. Kúpna cena je stanovená vo výške 34 312,50 €, t. j. 30,50 €/m2.
 • Pozemok nachádzajúci sa v mestskej časti Turá Lúka, v lokalite cesta Diely, pozemok parc. č. 693/2 o výmere 594 m2. Kúpna cena je stanovená vo výške 12 474,- €, t. j. 21,00 €/m2.
 • Pozemok nachádzajúci sa v mestskej časti Turá Lúka, v lokalite cesta Diely, pozemok parc. č. 723/2 o výmere 706 m2. Kúpna cena je stanovená vo výške 14 120,- €, t.j. 20,- €/m2 a pozemok parc. č. 723/4 o výmere 636 m2, v kúpnej cene 12 720,- €, t. j. 20,- €/m2.
 • Pozemok nachádzajúci sa v mestskej časti Turá Lúka, v lokalite Hoštáky, pozemky parc. č. 226/2 a 226/1 spolu tvoriace jeden stavebný pozemok s celkovou plochou 789 m2. Kúpna cena je stanovená vo výške 15 780,- €, t. j. 20,- €/m2.

Záujemcovia o kúpu ponúkaných nehnuteľností môžu svoje písomné ponuky zasielať poštou alebo priniesť osobne do podateľne na Mestský úrad Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava priebežne počas roka 2016. Bližšie informácie o kúpe nehnuteľností vrátane dohodnutia si termínu obhliadky získate v pracovných dňoch na Oddelení majetku a prevádzky úradu mesta Myjava, tel. číslo: 034/6907 312 alebo 034/6907 315, e-mail: dusan.svitek@myjava.sk.


     Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a ods. 5 zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“ Článku 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť novovytvorený pozemok reg. KN „C“ v k.ú. Myjava, parc. č. 4411/9 o výmere 1432 m2, ostatná plocha, v k.ú. Myjava vo vlastníctve mesta Myjava. Predmetný pozemok sa nachádza v meste Myjava v časti ul. Tehelná určený pre potreby spoločnosti ako skladovo manipulačné plochy a parkovacie plochy. Minimálna cena hore uvedeného pozemku určeného k odpredaju bude stanovená znaleckým posudkom.

V Myjave, dňa 8. júna 2016

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava č. 9/ „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“ článku 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“ v k.ú. Turá Lúka, parc. č. 315/2 o výmere 858 m2, ostatná plocha, evidovanom na LV č. 1724 v k.ú. Turá Lúka vo vlastníctve mesta. Predmetný pozemok sa nachádza v mesta Myjava v časti Turej Lúky. Pozemok k odpredaju je evidovaný ako stavebný pozemok určený pre zastavanie rodinným domom, ktorý kupujúci plánuje využiť pre zastavanie rodinným domom. Minimálna cena hore uvedeného pozemku určeného k odpredaju bude stanovená znaleckým posudkom.

V Myjave, dňa 6. júna 2016

Pavel Halabrín
primátor mesta


Mesto Myjava, nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade s § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava č. 4/2009 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“ článku 4, bod B 10 e), nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“ v k.ú. Turá Lúka, parc.č. 574/15 o výmere 62 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, evidovanom na LV č. 1724 vo vlastníctve mesta Myjava. Odpredaj pozemku kupujúcemu je za účelom zcelenia dvoch pozemkov kupujúceho a odpredaj nefunkčnej prístupovej komunikácie. Pri prevode vlastníctva majetku mesta sa odpredaj navrhuje realizovať podľa § 9a ods. 8 písm e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí s použitím prípadu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 • predmetný pozemok svojim využitím neplní pôvodný účel – prístupovej komunikácie, je prístupný len kupujúcim,
 • kúpna cena pozemku je navrhovaná v rovnakej výške ako bol odpredávaný susediaci pozemok v roku 2016 znaleckým posudkom č.118/2015 z 1. 6. 2015 t.j. vo výške 3,88 €/m2,
 • ide o odpredaj zostatkovej plochy z pôvodnej prístupovej komunikácie.

V Myjave, dňa 6. júna 2016

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer zameniť v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava č. 4/2009 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 3, nehnuteľnosť - pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 029/16 zo dňa 5. 4. 2016, parc. č. 1777/4 o výmere 35 m2, zastavaná plocha a nádvoria vo vlastníctve mesta, z pôvodnej parcely č. 545/4 evidovanej na LV č. 2179 v k. ú. Myjava a vlastníkom novovytvoreného pozemku parc. č. 1777/5 o výmere 35 m2, zastavaná plocha a nádvoria, z pôvodnej parc. č. 1777/2 evidovanej na LV č. 4980 v k. ú. Myjava. Vzájomná zámena rieši vzájomné vysporiadanie časti pozemkov v k. ú. Myjava v časti ul. Novomestskej v areáli bikrosového centra Myjava. Zámenou sa rieši zabezpečenie vstupov k domu a k bikrosovému areálu. Nakoľko ide o zámenu rovnakých plôch a kultúr pozemkov v tom istom území, pozemky pre zámenu nie sú oceňované.

V Myjave dňa 11. apríla 2016

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so zákonom č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst. 1 písm. c) a § 9a ods. 5 zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - novovytvorený pozemok reg. KN „C“ v k. ú. Myjava, parc. č. 4411/8 o výmere 28 m2, ostatná plocha, evidovanom na LV č. 2179 v k. ú. Myjava vo vlastníctve mesta Myjava. Predmetný pozemok sa nachádza v meste Myjava v časti ul. Tehelná určený pre zastavanie trafostanicou pre závod Centrum B v tomto území. Minimálna cena hore uvedeného pozemku určeného k odpredaju bude stanovená znaleckým posudkom.

V Myjave, dňa 11. apríla 2016

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so zákonom č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst. 1 písm. c) a § 9a ods. 5 zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - novovytvorené pozemky reg. KN „C“ v k. ú. Turá Lúka, parc. č. 10923/102 o výmere 165 m2, orná pôda, parc. č. 10923/103 o výmere 157 m2 , orná pôda, parc. č. 10923/104 o výmere 158 m2, orná pôda, všetky vytvorené GP č. 017/6 zo dňa 15. 3. 2016. Parcely reg. KN „C“ číslo 10923/4 o výmere 792 m2, zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 10923/5 o výmere 792 m2, zastavané plochy a nádvoria, evidované na LV č. 1724 vlastníka mesto Myjava. Predmetné pozemky sa nachádzajú v meste Myjava v časti „U Bašnárov". Pozemky k odpredaju sú určené k zastavaniu individuálnou bytovou výstavbou. Minimálna cena hore uvedených pozemkov určených k odpredaju bude stanovená znaleckým posudkom.

V Myjave dňa 11. apríla 2016

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade s § 9a odst. 1 písm c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 4/2009 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, nehnuteľnosti, pozemky parc. č. 568/16 o výmere 829 m2, ostatná plocha, parc. č. 568/17 o výmere 842 m2, ostatná plocha parc. č. 568/28 o výmere 35 m2, orná pôda, parc. č. 584/64 o výmere 68 m2, ostatná plocha, parc. č. 584/65 o výmere 79 m2, ostatná plocha, parc. č. 584/66 o výmere 32 m2, ostatná plocha, parc. č. 584/67 o výmere 91 m2, ostatná plocha, parc. č. 584/68 o výmere 84 m2, ostatná plocha a parc.č. 584/69 o výmere 59 m2, ostatná plocha všetky nachádzajúce sa v k. ú. Turá Lúka na ul. Diely, evidované na LV č. 1724 vo vlastníctve mesta. Odpredávaná plocha celkom 2 119 m2. Predmetom odpredaja sú pozemky určené pre zastavanie formou individuálnej bytovej výstavby v tomto území. Minimálna cena odpredávaných pozemkov určených k odpredaju bude stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej zmien a doplnkov.

V Myjave, dňa 9. februára 2016

Pavel Halabrín
primátor mesta


Zverejnenie ponuky na odpredaj pozemku podľa Zák. č. 140/2014 O nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mesto Myjava na základe schváleného Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Myjave číslo 115/205 zo dňa 27. 8. 2015 predkladá ponuku na odpredaj pozemku v k. ú. Myjava pozemku reg. KN „C“ parc. č. 8353/1 o výmere 6 907 m2, druh pozemku, orná pôda v cene 2,02 €/m2. Ponuka bola súčasne zverejnená na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a vidieka Slovenskej republiky dňa 3. 2. 2016 s dobou zverejnenia do 18. 2. 2016 v zmysle Zák. č. 140/2014 §4 odst. 3. Rozsah zverejnenia je platný i pre susedné obce mesta Myjava.

V Myjave dňa 3. februára 2016

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer odovzdať do správy v súlade s § 6 odst. 3 Zák.č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“ odovzdať do správy majetok mesta pozostávajúci z:

 • pozemok parc. reg. KN „C“ číslo 1533/3 o výmere 351 m2, zastavaná plocha a nádvoria, vrátane stavby „Pavilón A“ postavenej na parc.č. 1533/3,
 • pozemok parc. reg. KN „C“ číslo 1533/4 o výmere 287 m2, zastavaná plocha a nádvoria, vrátane stavby „Pavilón B“ postavenej na parc.č. 1533/4,
 • pozemok parc. reg. KN „C“ číslo 1533/5 o výmere 385 m2, zastavaná plocha a nádvoria, vrátane stavby „Hospodársky pavilón„ postavenej na parc.č. 1533/5,
 • pozemok parc. reg. KN „C“ číslo 1533/2 o výmere 951 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
 • pozemok parc. reg. KN „C“ číslo 1529/3 o výmere 1002 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
 • pozemok parc. reg. KN „C“ číslo 1911/9 o výmere 1690 m2, zastavaná plocha a nádvoria, vrátane stavby súp. č. 407 postavenej na parc.č. 1911/9,
 • pozemok parc. reg. KN „C“ číslo 1911/11 o výmere 5707 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
 • pozemok parc. reg. KN „C“ číslo 899/2 o výmere 383 m2, zastavaná plocha a nádvoria, vrátane stavby bez súp. č. postavenej na parc.č. 899/2,
 • pozemok parc. reg. KN „C“ číslo 899/3 o výmere 358 m2, zastavaná plocha a nádvoria, vrátane stavby bez súp. č. postavenej na parc.č. 899/3,
 • pozemok parc. reg. KN „C“ číslo 899/4 o výmere 360 m2, zastavaná plocha a nádvoria, vrátane stavby bez súp. č. postavenej na parc.č. 899/4,
 • pozemok parc. reg. KN „C“ číslo 899/5 o výmere 355 m2, zastavaná plocha a nádvoria, vrátane stavby bez súp. č. postavenej na parc.č. 899/5,
 • pozemok parc. reg. KN „C“ číslo 899/6 o výmere 273 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
 • pozemok parc. reg. KN „C“ číslo 899/1 o výmere 8827 m2, zastavaná plocha a nádvoria.

     Odovzdávané nehnuteľnosti sú odovzdávané do správy Materskej škole Bradáčova, r.o. mesta za účelom zabezpečovania svojej činnosti, ku ktorej je zriadená. Predmetný pozemok sa nachádza v meste Myjava na ul. Bradáčovej, ul. Hoštáky a ul. SNP. Odovzdanie do správy je bezodplatne na dobu neurčitú.

V Myjave, dňa 26. novembra 2015

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a ods. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“ Článku 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“ v k.ú. Turá Lúka, parc.č. 315/3 o výmere 970 m2, ostatná plocha, evidovanom na LV č. 1724 v k.ú. Turá Lúka vo vlastníctve mesta. Predmetný pozemok sa nachádza v meste Myjava v časti Turej Lúky. Pozemok k odpredaju sa navrhuje odpredať pre zastavanie rodinným domom. Minimálna cena hore uvedené


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Marec 2019
PUSŠPSN
    123
45678910
11121314151617
181920212223
25262728293031
Zoznam podujatí

Anketa
Aké kultúrne podujatia by ste radi videli v Myjave, respektíve ktorú kultúrnu oblasť by ste posilnili?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online6
Dnes  248
Mesiac  14275
Celkovo728450

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac