Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 8.03. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Predaj a prenájom majetku

Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14  Myjava  svoj zámer podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. „O majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2009 Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“:

 

A/ predať nehnuteľnosti pozemky:

 • parcelu reg. KN „C“ parc.č. 2784/71 o výmere 100 m2, trvalý trávnatý porast, v katastrálnom území Myjava, nachádzajúcu sa v Priemyselnom parku Myjava medzi ulicami Priemyselná a Javorinská v meste Myjava, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • parcelu reg. KN „C“ parc.č. 2784/72 o výmere 115 m2, trvalý trávnatý porast, v katastrálnom území Myjava, nachádzajúcu sa v Priemyselnom parku Myjava medzi ulicami Priemyselná a Javorinská v meste Myjava, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • parcelu reg. KN „C“ parc.č. 368/50 o výmere 127 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú podľa geometrického plánu č. 142/20, v katastrálnom území Turá Lúka, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „Diely“, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • parcelu reg. KN „C“ parc.č. 3823 o výmere 125 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Turá Lúka, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „Vankovia – U Zimov“, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.

B/ zameniť  nehnuteľnosti:

 • pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 3814/4 o výmere 54 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 3814/1, evidovanú na LV č. 1724, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava za pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 3788/3 o výmere 78 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 3788/2, evidovanú na LV č. 3520, podľa geometrického plánu č. 075B/2020, v katastrálnom území Turá Lúka, nachádzajúce sa v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „Vankovia – U Zimov“, v meste Myjava.

 

V Myjave, dňa 02.02.2021


Pavel Halabrín
primátor mesta Myjava


Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14  Myjava, oznamuje svoj zámer ,podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. „O majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2009 Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“:


A/ predať nehnuteľnosti:

1. 1. Pozemky

 • parcela registra „C“ číslo 1413/1 o výmere 1083 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ číslo 1416/3 o výmere 21 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ číslo 1416/4 o výmere 1473 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ číslo 1414 o výmere 462 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 • parcela registra „C“ číslo 1416/2 o výmere 1181 m2, zastavané plochy a nádvoria, 

1.2. Stavby

 •  budova DM 1 + byty , súpisné číslo 42, postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo 1413/1 s príslušenstvom,
 • budova DM 2, súpisné číslo 41, postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo 1414 s príslušenstvom,

Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v meste Myjava medzi ulicami Trokanova a I. SNR, evidované na LV č. 2179, v k.ú. Myjava, ktorých vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.

2. Pozemky:

 • novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 3032/38 o výmere 20 m2, orná pôda , vytvorenej z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 1740, evidovanú na LV č. 2179, podľa geometrického plánu č. 046/20, v k.ú. Myjava, nachádzajúcich sa na ulici Pirte v meste Myjava, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • diel č. 1 o výmere 25 m2 vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 993/2, evidovaný na LV č. 2179, podľa geometrického plánu č. 046/20, v k.ú. Myjava, nachádzajúci sa na ulici Pirte v meste Myjava, ktorého vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 376/10 o výmere 6 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 376/1, evidovanú na LV č. 1724, podľa geometrického plánu č. 120/20 , v k.ú. Turá Lúka, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „Hoštáky“, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 376/12 o výmere 12 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 376/1, evidovanú na LV č. 1724, podľa geometrického plánu č. 120/20 , v k.ú. Turá Lúka, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „Hoštáky“, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 375/3 o výmere 142 m2, zastavaná plocha a nádvorie , vytvorenú z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 375, evidovanú na LV č. 1724, podľa geometrického plánu č. 159/2020, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „Hoštáky“, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 716/190 o výmere 190 m2, ostatná plocha , vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 716/1, evidovanú na LV č. 1724, podľa geometrického plánu č. 720-196/2020, v k.ú. Turá Lúka, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „Diely“, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava. 

B/ zameniť nehnuteľnosti: 

 • diel č. 5 o výmere 156 m2 vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 4124/4, evidovaný na LV č. 2179, diel č. 6 o výmere 3447 m2 vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 4125/45 evidovaný na LV č. 2179, diel č. 8 o výmere 777 m2 vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 4125/54, evidovaný na LV č. 3533 a diel č. 10 o výmere 235 m2 vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 4125/56, evidovaný na LV č. 2179, podľa geometrického plánu č. 101/20, v k.ú. Myjava, nachádzajúci sa na ulici Kamenné v meste Myjava, ktorých vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava za pozemky diel č. 2 o výmere 713 m2 vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 4125/53, evidovaný na LV č. 4943 a diel č. 4 o výmere 529 m2 vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 4125/55, evidovaný na LV č. 4933, podľa geometrického plánu č. 101/20, v k.ú. Myjava, nachádzajúci sa na ulici Kamenné.
 • pozemky novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 3036/3 o výmere 28 m2, zastavaná plocha a nádvorie a parcelu reg. KN „C“ parc.č. 3032/37 o výmere 78 m2, orná pôda, vytvorené z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 1740,evidovanú na LV č. 2179, podľa geometrického plánu č. 063/20 , v k.ú. Myjava, nachádzajúcich sa na ulici Pirte v meste Myjava, ktorých vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava za pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 3036/4 o výmere 249 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 1738/12, evidovanú na LV č. 5350, podľa geometrického plánu č. 146/20, v k.ú. Myjava, nachádzajúcich sa na ulici Pirte v meste Myjava.
 • pozemky novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 376/11 o výmere 244 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 376/1, evidovanú na LV č. 1724 a novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 135/8 o výmere 26 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 135/6, evidovanú na LV č. 1724, podľa geometrického plánu č. 120/20 , v k.ú. Turá Lúka, nachádzajúce sa v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „Hoštáky“, ktorých vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava za pozemok parcelu reg. KN „E“ parc.č. 4160/2 o výmere 831 m2, orná pôda, evidovanú na LV č. 330, v k.ú. Myjava, nachádzajúcu sa medzi ulicami Jablonská a SNP v meste Myjava. 


V Myjave, dňa 25.11.2020
 

Pavel Halabrín

primátor mesta Myjava


Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14  Myjava oznamuje svoj zámer podľa  zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. „O majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2009 mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“:

A/  predať:

Nehnuteľnosť pozemok:

 • reg. KN „C“ parc. č. 11296/1 o výmere 220 m2 zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúcu sa v osade „U Belanských“ v katastrálnom území Turá Lúka, evidovanú na LV č. 1724, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • reg. KN „C“ parc. č. 11296/2 o výmere 731 m2 zastavaná plocha a nádvorie, ktorej výmera je upravená geometrickým plánom č. 139/2020, nachádzajúcu sa v osade „U Belanských“ v katastrálnom území Turá Lúka, evidovanú na LV č. 1724, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc. č. 11296/10 o výmere 458 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 11296/2, evidovanú na LV č. 1724,  podľa geometrického plánu č. 139/2020, nachádzajúcu sa v osade „U Belanských“ v katastrálnom území Turá Lúka,  ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc. č. 11296/9 o výmere 132 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 11296/2, evidovanú na LV č. 1724, podľa geometrického plánu č. 139/2020, nachádzajúcu sa v osade „U Belanských“ v katastrálnom území Turá Lúka, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • reg. KN „E“ parc. č. 1180 o výmere 719 m2 orná pôda, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka, na ul. Diely, v katastrálnom území Turá Lúka, evidovanú na LV č. 1724, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • reg. KN „C“ parc. č. 4990/3 o výmere 1035 m2 zastavaná plocha a nádvorie, ktorej výmera je upravená geometrickým plánom č. 003/20, nachádzajúcu sa v osade „U Vankov“ v katastrálnom území Turá Lúka, evidovanú na LV č. 1724, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • reg. KN „C“ parc. č. 4411/11 o výmere 358 m2  ostatná plocha, vytvorenú z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 4411, evidovanú na LV č. 2179, podľa geometrického plánu č. 45644900-047/2020, nachádzajúcu sa na ulici Tehelná v Myjave, v katastrálnom území Myjava, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc. č.  375/3 o výmere 68 m2, zastavaná plocha a nádvorie , vytvorenú z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 375, evidovanú na LV č. 1724, podľa geometrického plánu č. 159/2020, nachádzajúcu sa v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „Hoštáky“, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 
 
B/  zameniť 
 
 • novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc. č. 11296/8 o výmere 1081 m2, zastavaná plocha a nádvorie , vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc. č. 11296/2, evidovanú na LV č. 1724, podľa geometrického plánu č. 139/2020, nachádzajúcu sa v osade „U Belanských“ v katastrálnom území Turá Lúka, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava, za vlastnícky podiel ¼  z nehnuteľností pozemkov reg. KN „E“: parc. č. 13252 o výmere 4118 m2 orná pôda, parc.č. 13234 o výmere 1165 m2 orná pôda a parc.č. 13235 o výmere 1018 m2 orná pôda, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorých spoluvlastník v podiele ¼ je evidovaný na LV č. 5885.
V Myjave, dňa 7. 9. 2020
 
Pavel Halabrín
primátor mesta

Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava oznamuje svoj zámer podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. „O majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2009 mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“ predať:

 • Novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 3032/38 o výmere 20 m2, orná pôda, vytvorenej z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 1740.
 • Dielu č. 1 o výmere 25 m2 zastavaná plocha a nádvorie vytvoreného z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 993/2, podľa geometrického plánu č. 046/20 dňa 06.04.2020, v k.ú. Myjava, nachádzajúcich sa na ulici Pirte v meste Myjava, ktorých vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
 • Novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 3036/3 o výmere 28 m2, zastavaná plocha a nádvorie vytvorenej z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 1740, podľa geometrického plánu č. 063/20 dňa 05.05.2020, v k.ú. Myjava, nachádzajúcich sa na ulici Pirte v meste Myjava, ktorého vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
V Myjave, dňa 10. 6. 2020

Pavel Halabrín
primátor mesta


Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava oznamuje svoj zámer podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. „O majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2009 mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“ predať:

 1. Nehnuteľnosť - pozemok, novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc. č. 4125/129 o výmere 3778 m2, ostatná plocha , vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc. č. 4125/2, podľa geometrického plánu č. 050/20 zo dňa 3.5.2020, evidovaný na LV č. 2179 v katastrálnom území Myjava, nachádzajúci sa na sídl. Kamenné v meste Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.

V Myjave, dňa 30. 4. 2020

Pavel Halabrín
primátor mesta


Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer, podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. „O majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2009 Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“:

A/ predať:
 1. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“ parc.č. 11/17 o výmere 589 m2, ostatná plocha, ktorý je evidovaný na LV č. 1724 v katastrálnom území Turá Lúka, nachádzajúci sa v miestnej časti Turá Lúka v Meste Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
   
 2. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“ parc.č. 16076/10 o výmere 24 m2,  zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je evidovaný na LV č. 1724 v katastrálnom území Turá Lúka, nachádzajúci sa v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „Holičov vrch“ v Meste Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
   
 3. Nehnuteľnosť pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č.  360/5 o výmere 58 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 751 v katastrálnom území Turá Lúka, vytvorenú geometrickým plánom č. 165/2019 zo dňa 14.11.2019, nachádzajúci sa v miestnej časti Turá Lúka v Meste Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/2.
   
 4. Nehnuteľnosť pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č.  4990/4 o výmere 954 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 1724 v katastrálnom území Turá Lúka, vytvorenú geometrickým plánom č. 003/20 zo dňa 16.01.2020, nachádzajúci sa v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „U Vankov“ v Meste Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
   
 5. Nehnuteľnosť pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č.  4990/8 o výmere 196 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 1724 v katastrálnom území Turá Lúka, vytvorenú geometrickým plánom č. 003/20 zo dňa 16.01.2020, nachádzajúci sa v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „U Vankov“ v Meste Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
   
 6. Nehnuteľnosť pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č.  835/14 o výmere 1002 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 3533 v katastrálnom území Myjava, vytvorenú geometrickým plánom č. 086/19 zo dňa 15.01.2020, nachádzajúci sa na ul. Hurbanova v Meste Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
   
 7. Nehnuteľnosť pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č.  835/15 o výmere 80 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 3533 v katastrálnom území Myjava, vytvorenú geometrickým plánom č. 086/19 zo dňa 15.01.2020, nachádzajúci sa na ul. Hurbanova v Meste Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
   
 8. Nehnuteľnosť pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 1717/1 o výmere 2064 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 2179 v katastrálnom území Myjava, vytvorenú geometrickým plánom č. 004/20 zo dňa 20.01.2020, nachádzajúci sa na ul. M. Marečka v Meste Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
   
 9. Nehnuteľnosť pozemok novovytvorenú parcelu reg. KN „C“ parc.č. 1717/5 o výmere 311 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 2179 v katastrálnom území Myjava, vytvorenú geometrickým plánom č. 004/20 zo dňa 20.01.2020, nachádzajúci sa na ul. M. Marečka v Meste Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
B/ zameniť 
 
Nehnuteľnosti pozemky reg. KN „C“ parcela číslo 7120/2 o výmere 31 m2, zastavaná plocha a nádvorie a parcela číslo 7125/3 o výmere 10 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidované na LV č. 1724, v podiele vlastníctva 1/1, v katastrálnom území Turá Lúka v lokalite „Píli“, Mesta Myjava, ktorých vlastníkom je Mesto Myjava, za pozemky reg. KN „C“ parcela číslo 7127/3 o výmere 13 m2, zastavaná plocha a nádvorie a parcela číslo 7127/2 o výmere 57 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v podiele vlastníctva 1/1, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorých vlastník je evidovaný na LV č. 327.
 
V Myjave, dňa 22. januára 2020
 
Pavel Halabrín
primátor mesta
 

Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať, podľa  zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2009 Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“:

1. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“ parc.č. 16076/9 o výmere 126 m2, zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je evidovaný na LV č. 1724 v k.ú. Turá Lúka, nachádzajúci sa v miestnej časti Turá Lúka Mesta Myjava v lokalite „Holičov vrch“, ktorého  vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.

2. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“ parc.č. 16076/8 o výmere 34 m2,  zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je evidovaný na LV č. 1724 v k.ú. Turá Lúka, nachádzajúci sa v miestnej časti Turá Lúka Mesta Myjava v lokalite „Holičov vrch“, ktorého  vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
 
3. Nehnuteľnosť časť z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 4186/2 o výmere 531 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 5105 v k.ú. Myjava, prislúchajúca k poradovému číslu 34 na liste vlastníctva,  nachádzajúca sa pod obytným domom súp.č. 1054 na ulici Kamenné v Myjave, ktorej vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1320/184057.
 
4. Nehnuteľnosť časť z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 2054/2 o výmere 84 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 5037 v k.ú. Myjava, prislúchajúca k poradovému číslu 32 na liste vlastníctva, nachádzajúca sa pod obytným domom súp.č. 556 na ulici 1. Mája v Myjave, ktorej vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 7409/182190.
 
5. Hnuteľný majetok mesta - rozvody NN, nachádzajúce sa na sídlisku Kamenné v Myjave, ktoré pozostávajú z rozvodov NN: 
 
     --    rozvody NAVY J /4x240, dĺžke 75  m  
     --    rozvodov NAVY J/4x95, dĺžke 47 m
     --    4ks plastové rozvodné poistkové rozpojovace a istiace skrine,
 
V Myjave, dňa 18. novembra 2019
 
Pavel Halabrín
primátor mesta
 

Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať, podľa  zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“:

1. Nehnuteľnosť - novovytvorený pozemok reg. KN „C“ parcelu číslo 2080/8 o výmere 462 m2, ostatná plocha, v katastrálnom území Myjava, vytvorený geometrickým plánom č. 099/2019 zo dňa 1.8.2019, ktorý  sa nachádza v Meste Myjava na Nám. M.R. Štefánika okolo budovy súp.č. 599/22 (bývalá Myjavanka), ktorého je  vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
 
2. Nehnuteľnosti  pozemky  
 
- diel č. 6 o výmere 1 m2 vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parcely číslo 938/3 o výmere 1268 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
- diel č. 7 o výmere 69 m2 vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parcely číslo 2080/6 o výmere 562 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
- diel č. 8 o výmere 1 m2 vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parcely číslo 2080/8 o výmere 2 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 
v katastrálnom území Myjava, vytvorené geometrickým plánom č. 099/2019 zo dňa 1.8.2019, ktoré sa nachádzajú v Meste Myjava na Nám. M.R. Štefánika pod budovou súp.č. 599/22 (bývalá Myjavanka), ktorých je  vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
 
3. Nehnuteľnosť - novovytvorený pozemok reg. KN „C“ parcelu číslo 4125/128 o výmere 150 m2, ostatná plocha, v katastrálnom území Myjava, vytvorený geometrickým plánom č. 40/2019 zo dňa 06.05.2019, ktorý  sa nachádza v Meste Myjava medzi ul. Jablonská a Kamenné, ktorého je  vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
 
4. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“  parcelu číslo 29/4 o výmere 77 m2  zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Myjava, ktorý  sa nachádza v Meste Myjava, na ul. Tehelná , ktorého je  vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
 
5. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“  parcelu číslo 11379/16 o výmere 724 m2 ostatná plocha, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorý sa nachádza v Meste Myjava, v miestnej časti Turá Lúka lokalita u Belanských, ktorého je vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
 
6. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“  parcelu číslo 11379/17 o výmere 733 m2 ostatná plocha, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorý sa nachádza v Meste Myjava, v miestnej časti Turá Lúka lokalita u Belanských, ktorého je  vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
 
7. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“  parcelu číslo 7120/1 o výmere 38 m2 zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorý sa nachádza v Meste Myjava, v miestnej časti Turá Lúka lokalita Píly, ktorého je vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
 
8. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“  parcelu číslo 7120/3 o výmere 169 m2  zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorý sa nachádza v Meste Myjava, v miestnej časti Turá Lúka lokalita Píly, ktorého je vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
 
9. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“  parcelu číslo 7120/4 o výmere 60 m2 zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorý sa nachádza v Meste Myjava, v miestnej časti Turá Lúka lokalita Píly, ktorého je  vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.
 
10. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“  parcelu číslo 4536 o výmere 169 m2 zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorý sa nachádza v Meste Myjava, v miestnej časti Turá Lúka lokalita u Juríkov, ktorého je vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/2.
 
11. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“  parcelu číslo 4543 o výmere 500 m2 zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorý sa nachádza v Meste Myjava, v miestnej časti Turá Lúka lokalita u Juríkov, ktorého je vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/2.
 
12. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“  parcelu číslo 4539 o výmere 79 m2  záhrada, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorý sa nachádza v Meste Myjava, v miestnej časti Turá Lúka lokalita u Juríkov, ktorého je  vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/4.
 
13. Nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“  parcelu číslo 4541 o výmere 586 m2  záhrada, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorý sa nachádza v Meste Myjava, v miestnej časti Turá Lúka lokalita u Juríkov, ktorého je  vlastníkom Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/8.
 
14. Nehnuteľnosti – budúce stavebné pozemky, ktoré budú vytvorené z pozemku reg. KN „C“ parcely č. 1136/14, v zmysle projektovej dokumentácie a následne zamerané geometrickým plánom, v katastrálnom území Myjava, v meste Myjava v bývalom areáli NsP Myjava.
 
Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer  zameniť podľa  zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“:
 
Pozemok reg. KN „C“ parcela číslo 7120/2 o výmere 31 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 1724, v podiele vlastníctva 1/1, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO: 00309745 za pozemky reg. KN „C“ parcela číslo 7127/3 o výmere 13 m2, zastavaná  plocha a nádvorie a parcela číslo 7127/2 o výmere 57 m2 , zastavaná  plocha  a nádvorie,  v podiele vlastníctva 1/1,v katastrálnom území Turá Lúka, ktorých vlastník je evidovaný na LV č. 327.
 
 
V Myjave, 4. septembra 2019
   
Pavel Halabrín   
primátor mesta
 

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 62/04/2019 zo dňa 25. apríla 2019 a v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností - pozemkov a stavieb (nebytových budov) za účelom prestavby stavieb na bytové domy.

Identifikácia vyhlasovateľa:

 • názov: Mesto Myjava
 • sídlo: Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
 • IČO: 00309745
 • bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.,
  pobočka zahraničnej banky
 • číslo účtu: SK05 1111 0000 0014 3103 0062
 • v zastúpení: Pavel Halabrín – primátor mesta
 • kontaktná osoba: Ing. Jarmila Sluková, Ján Obeda
 • telefón: 034/6907222, 0902/865 515, 034/6907312

A) Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v meste Myjava, okres Myjava, v katastrálnom území Myjava, ktoré sú vedené v katastri nehnuteľností Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor:

1. Pozemky

 • pozemok – parcela registra „C“ číslo 2580/1 o výmere 4730 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, kód spôsobu využitia pozemku 18;
 • pozemok – parcela registra „C“ číslo 2580/2 o výmere 56 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, kód spôsobu využitia pozemku 17;
 • pozemok – parcela registra „C“ číslo 2580/3 o výmere 37 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, kód spôsobu využitia pozemku 17;
 • pozemok – parcela registra „C“ číslo 2581/1 o výmere 1071 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, kód spôsobu využitia pozemku 16;
 • pozemok – parcela registra „C“ číslo 2583 o výmere 37 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, kód spôsobu využitia pozemku 17;
 • pozemok – parcela registra „C“ číslo 2584 o výmere 816 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, kód spôsobu využitia pozemku 16;
 • pozemok – parcela registra „C“ číslo 2585 o výmere 701m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, kód spôsobu využitia pozemku 16;

2. Stavby

 • zadná budova, súpisné číslo 9004, druh stavby: budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo 2581/1 s príslušenstvom,
 • Domov mládeže, súpisné číslo 9003, druh stavby: budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo 2584 s príslušenstvom,
 • Učebný pavilón, súpisné číslo 153, druh stavby: budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo 2585 s príslušenstvom
 • Garáž bez súpisného čísla, druh stavby: iná budova, postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo 2580/2
 • Garáž bez súpisného čísla, druh stavby: iná budova, postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo 2583/3
 • Garáž bez súpisného čísla, druh stavby: iná budova, postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo 2583

Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v meste Myjava v lokalite „Kolónka“ medzi ulicami Novomestská a Sládkovičova – adresa Novomestská 7,907 01 Myjava. Nehnuteľnosti sa skladajú z nebytových budov: domov mládeže, učebný pavilón, zadná budova a telocvičňa, ktoré sú navzájom prepojené, drobných vedľajších stavieb: hala, kotolňa, prístrešok a garáže a vonkajších úprav: plot, prípojka vody, septik, spevnené plochy.

Podmienkou zaradenia do súťaže je návrh na kúpu všetkých pozemkov v celosti v celkovej výmere 7448 m2 a všetkých budov.

B) Minimálna kúpna cena:

Celková minimálna kúpna cena nehnuteľností je stanovená vo výške 100 000,- Eur

C) Termín a miesto predkladania návrhov:

Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli mesta Myjava, na internetovej stránke obce www.mestomyjava.sk a v regionálnej tlači.

Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré sú súčasťou návrhu, je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:

 • Presná a úplná adresa odosielateľa – navrhovateľa
 • heslo „Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností: pozemkov a stavieb za účelom prestavby stavieb na bytové domy“
 • označenie „Neotvárať“
 • adresa príjemcu: Mesto Myjava
  Námestie M. R. Štefánika 560/4,
  907 14 Myjava

Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín do 16. augusta 2019 do 12.00 hod.

D) Podmienky súťaže:

 1. Podpísaný Návrh kúpnej zmluvy (príloha č. 1 podmienok súťaže), ktorý po doplnení zo strany navrhovateľa bude obsahovať aj tieto náležitosti:
  - Označenie navrhovateľa - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, podpis fyzickej osoby, dátum narodenia, rodné číslo, telefonický kontakt.
  - Označenie navrhovateľa - u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, telefonický kontakt
  - Číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej celkovej kúpnej ceny nehnuteľnosti.
  - Vyhlásenie o prestavbe stavieb, ktoré sú predmetom tejto súťaže.
  - Podpis osoby, resp. osôb oprávnených konať v mene navrhovateľa.
   
 2. Prílohou súťažného návrhu je:
  - Čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nemá žiadne nesplatené záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže a jeho organizáciám a zariadeniam.
  - U právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa originál, alebo overenú fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípadne iného registra, nie staršieho ako tri mesiace, čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, počas súťaže nebolo proti nemu začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu.
  - U právnickej osoby výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace.
  - Doklad o zložení zábezpeky.
   
 3. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku alebo v inom jazyku s úradne overeným prekladom. Akceptovateľný je len navrhovateľom podpísaný návrh kúpnej zmluvy. Ak sú doklady, ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
   
 4. Pozemky a stavby sú predmetom obchodnej verejnej súťaže celkovo a navrhovatelia predkladajú návrh kúpnej zmluvy ku všetkým pozemkom a stavbám, ktoré predstavujú predmet obchodnej verejnej súťaže.
   
 5. Vyhlasovateľ určil minimálnu kúpnu cenu nehnuteľností, ktoré sú predmetom súťaže v sume 100 000,- euro (slovom stotistíc euro), ktorá bude uhradená bankovým prevodom na účet predávajúceho (vyhlasovateľa), číslo účtu: SK05 1111 0000 0014 3103 0062, bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia,a.s., pobožka zahraničnej banky.
   
 6. Jeden záujemca môže podať v rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže len jeden návrh, v opačnom prípade bude z vyhodnotenia ponúk vylúčený.
   
 7. Návrh zmluvy bude predložený v šiestich (6) vyhotoveniach.
   
 8. Návrh zmluvy sa podáva v predpísanej forme, ktorá je prílohou vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. Záväzný vzor návrhu kúpnej zmluvy je dostupný na internetovej stránke obce www.myjava.sk.
   
 9. Navrhovateľ je povinný za návrh kúpnej zmluvy uhradiť zábezpeku vo výške 10 000,- €. Zábezpeku uhradí navrhovateľ spolu s podaním návrhu kúpnej zmluvy, najneskôr však do termínu uzávierky, bezhotovostne bankovým prevodom na účet vyhlasovateľa: číslo účtu: SK05 1111 0000 0014 3103 0062, bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, variabilný symbol – rodné číslo fyzickej osoby alebo IČO právnickej osoby navrhovateľa. Neúspešným súťažiteľom vyhlasovateľ vráti zábezpeku v lehote 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže alebo odo dňa zrušenia obchodnej verejnej súťaže.
   
 10. Náklady (správny poplatok) spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude podaný predávajúcim po zaplatení celkovej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
   
 11. Nehnuteľnosti budú zmluvne zaťažené záväzkovým predkupným právom, pričom obsahom takto zriadeného predkupného práva bude záväzok povinného (nadobúdateľa) pre prípad, že by chcel nehnuteľnosti akýmkoľvek spôsobom scudziť, najskôr tieto nehnuteľnosti ponúknuť ku kúpe oprávnenému, t. j. mestu Myjava, a to za cenu, za ktorú tieto nehnuteľnosti nadobudne na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže. Predkupné právo trvá do okamihu začatia realizácie prestavby budov súťažiteľom na základe právoplatného stavebného povolenia.
   
 12. Účel využitia nehnuteľností: Záujemca je povinný predložiť štúdiu využitia územia - návrh riešenia prestavby budov, ktoré sú predmetom tejto verejnej obchodnej súťaže na bytové domy spolu s predbežným návrhom dopravno-obslužných komunikácií a parkovísk s rešpektovaním záväzných regulatívov územnoplánovacej dokumentácie za podmienok:
  - Minimálne 80 % plochy územia využiť na funkčné bývanie (nájomné byty alebo byty určené na predaj do osobného vlastníctva)
  - Maximálne 20 % plochy územia s iným využitím ako je uvedené v bode 1
   
 13. Úspešný súťažiteľ je povinný na vlastné náklady spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a požiadať o vydanie stavebného povolenia k realizácii prestavby budov, ktoré sú predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže, vrátane dopravno-obslužných komunikácií, parkovísk alebo iných stavieb realizovaných v rámci riešeného územia najneskôr do 28.02.2020. Porušenie tejto povinnosti bude považované sa podstatné porušenie zmluvy, ktoré zakladá povinnosť kupujúceho zaplatiť predávajúcemu (vyhlasovateľovi obchodnej verejnej súťaže) zmluvnú pokutu vo výške nadobúdacej ceny nehnuteľností tvoriacich predmet obchodnej verejnej súťaže. Úspešný súťažiteľ zabezpečí na vlastné náklady realizáciu: rekonštrukcie, prestavby, inžinierskych sietí, parkovísk, komunikácií a zelene.
   
 14. Úspešný súťažiteľ je povinný skolaudovať projekt prestavby budov, ktoré sú predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže, vrátane dopravno-obslužných komunikácií, parkovísk alebo iných stavieb realizovaných v rámci riešeného územia do dvoch (2) rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. Porušenie tejto povinnosti bude považované sa podstatné porušenie zmluvy, ktoré zakladá povinnosť kupujúceho zaplatiť predávajúcemu (vyhlasovateľovi obchodnej verejnej súťaže) zmluvnú pokutu vo výške nadobúdacej ceny nehnuteľností.
   
 15. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
   
 16. Každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom uzávierky súťaže, musí byť písomne doručená spôsobom určeným na predkladanie návrhov.
   
 17. Navrhovatelia môžu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrh po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.
   
 18. Návrh zmluvy doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený. Predložené návrhy nemôžu obsahovať alternatívne návrhy.
   
 19. Termín uzatvorenia kúpnej zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa podpisu Protokolu o výsledku obchodnej verejnej súťaže členmi komisie na posudzovanie súťažných návrhov. V prípade, že do desiatich kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
   
 20. Navrhovatelia podaním návrhu zároveň vyjadrujú písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel prerokovania, rozhodnutia o výsledku verejnej súťaže a jeho zverejnenia, a na účel uzavretia zmluvy a jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
   
 21. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.
   
 22. Úspešný súťažiteľ sa zaväzuje do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na projekt prestavby budov, ktoré sú predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže, vrátane dopravno-obslužných komunikácií, parkovísk alebo iných stavieb realizovaných v rámci riešeného územia uzavrieť kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom na odpredaj stavieb a pozemkov, ktoré majú slúžiť ako verejné priestranstvá, najmä komunikácie (cesty, chodníky) a iné plochy slúžiace potrebám širokej verejnosti, ak ho o to Predávajúci požiada. Presná špecifikácia stavieb a pozemkov bude do kúpnej zmluvy doplnená na základe porealizačného zamerania dodatkom, ku ktorého uzatvoreniu sa zaviažu v kúpnej zmluve vyhlasovateľ a úspešný súťažiteľ. Úspešný súťažiteľ súhlasí s kúpnou cenou za stavby a pozemky uvedené v tomto článku vo výške 1,- Eur. Vyhlasovateľ bude znášať náklady súvisiace s úhradou nákladov za zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

E) Obhliadka nehnuteľností:

Obhliadku nehnuteľností je možné vykonať v termínoch 23.7., 30.07. a 06.08.2019 po dohode s kontaktnou osobou uvedenej v identifikácii vyhlasovateľa.

F) Vyhodnotenie súťažných návrhov:

 • Vyhlasovateľ označí došlé návrhy, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
 • Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční na zasadnutí súťažnej komisie schválenej mestským zastupiteľstvom mesta Myjava, uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Myjava č.63/04/2019 zo dňa 25. apríla 2019. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov sa otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.
 • O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená/názvy a bydliská/sídla navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie návrhov a podpíšu protokol.

G) Zo súťaže sa vylučujú:

 • súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže,
 • nespĺňajú podmienky súťaže, súťažné návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • súťažné návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek finančné záväzky po lehote splatnosti a iné záväzky po uplynutí lehoty na plnenie voči vyhlasovateľovi súťaže alebo jeho organizáciám a zariadeniam,
 • súťažné návrhy navrhovateľov, v ktorých vyhlasovateľ súťaže zistí, že navrhovateľ uviedol nepravdivé údaje v návrhu do súťaže alebo v jeho prílohách.

H) Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

 • odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,
 • meniť uverejnené podmienky súťaže,
 • zrušiť súťaž,
 • pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľov na doplnenie a vykonanie opravy,
 • predlžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

I) Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov:

 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vybrať najvhodnejší súťažný návrh. Pri posudzovaní najvhodnejšieho návrhu sa vyhlasovateľ bude riadiť týmito kritériami:
  - Najvhodnejšia štúdia využitia územia 80 bodov.
  - Kúpna cena 20 bodov.
 • Komisia pre vyhodnotenie súťaže vyhodnotí súťažné návrhy podľa uvedených kritérií a určí poradie navrhovateľov.
 • Návrh s najlepšou hodnotou kritéria získava najvyšší počet bodov, ostatné návrhy získavajú počet bodov úmerne k hodnote kritéria (aritmeticky prepočítané).
 • Komisia pre vyhodnotenie súťaže môže spôsob vyhodnotenia prispôsobiť a upraviť pred otváraním obálok so súťažnými návrhmi. Spôsob hodnotenia musí byť uvedený v zápisnici z vyhodnotenia súťažných návrhov.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vybrať súťažný návrh, ktorý z pohľadu navrhovaného účelu využitia najlepšie vyhovuje vyhlasovateľovi.
 • Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne listom odovzdaným pošte na doručenie najneskôr do 15 dní od vyhodnotenia OVS.

Príloha:

 

V Myjave 17. 7. 2019

Pavel Halabrín
primátor mesta


Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“:

1. Nehnuteľnosť - novovytvorený pozemok reg. KN „C“ parcelu číslo 3011/76 o výmere 145 m2, orná pôda, v katastrálnom území Myjava, vytvorený geometrickým plánom č. 3-8/14 zo dňa 4.6.2019, ktorý  sa nachádza v Meste Myjava na ul. prof. Varíska, ktorého je  vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1.
 
2. Nehnuteľnosť časť z pozemku ako  – diel č. 4 o výmere 53 m2 vytvorený z pozemku reg. KN „E“ parcely číslo 332 o výmere 535 m2, ostatná plocha, v katastrálnom území Turá Lúka, vytvorený geometrickým plánom č. 030/19 zo dňa 19.3.2019, ktorý  sa nachádza v Meste Myjava, miestnej časti Turá Lúka, ktorého je  vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1.
 
3. Nehnuteľnosť časť pozemku ako – diel č. 2 o výmere 84 m2 vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parcely číslo 349/16 o výmere 1468 m2, zastavané plochy a nádvoria, diel č. 5 o výmere 12 m2 vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parcely číslo 377/3 o výmere 88 m2, záhrady, v katastrálnom území Turá Lúka, vytvorený geometrickým plánom č. 068/19 zo dňa 30.5.2019, ktorý  sa nachádza v Meste Myjava, miestnej časti Turá Lúka, ktorého je  vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1.

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Marec 2021
PUSŠPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zoznam podujatí

Anketa
Rozvoj ktorej z týchto oblastí života by ste vy riešili prioritne?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online1
Dnes  1559
Mesiac  13389
Celkovo1586465

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac