Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 27.05. 2019 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Predaj a prenájom majetku

Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade s § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“ Článku 4, bod B 10 e), nehnuteľnosti: - pozemky reg. KN „C“ parc.č. 1365/1 o výmere 720 m2, zastavané plochy a nádvoria a parc.č. 1365/2 o výmere 808 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Turá Lúka. Predmetné pozemky navrhované k odpredaju sa nachádzajú v Meste Myjava v miestnej časti Turá Lúka pri reštaurácií „Koliba, vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava, so sídlom nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745.  

V Myjave, 10. apríla 2019
   
Pavel Halabrín   
primátor mesta

Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade s § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“ Článku 4, bod B 10 e), nehnuteľnosť: - novovytvorený pozemok reg. KN „C“ parc.č. 1670/214 o výmere 58 m2, zastavané plochy a nádvoria, vytvorenom geometrickým plánom č. 005/19, v k.ú. Myjava. Predmetný pozemok navrhovaný k odpredaju sa nachádza v Meste Myjava v areáli bývalej SAM Myjava, vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je  Mesto Myjava, so sídlom nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745.  

V Myjave, 10. apríla 2019
   
Pavel Halabrín   
primátor mesta

Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer  predať v súlade s § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“ Článku 4, bod B 10 e), nehnuteľnosti: - novovytvorené  pozemky reg. KN „C“ parc.č. 16076/6 o výmere 53 m2, zastavané plochy a nádvoria a parc.č. 16076/7 o výmere 3 m2, zastavané plochy a nádvoria,  vytvorené geometrickým plánom č. 24/2019, v k.ú. Turá Lúka. Predmetné pozemky navrhované k odpredaju sa nachádzajú v Meste Myjava v miestnej časti Turá Lúka v lokalite „Holičov vrch“, vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je  Mesto Myjava, so sídlom nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745.

V Myjave, 10. apríla 2019
   
Pavel Halabrín   
primátor mesta

Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade s § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“ Článku 4, bod B 10 e), nehnuteľnosť: - novovytvorený pozemok reg. KN „C“ parc.č. 21/2 o výmere 407 m2, záhrada, v k.ú. Myjava, vytvorený geometrickým plánom č. 034/19. Predmetný pozemok navrhovaný k odpredaju sa nachádza v Meste Myjava na ul. Tehelnej , vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je  Mesto Myjava, so sídlom nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745.  

V Myjave, 10. apríla 2019
   
Pavel Halabrín   
primátor mesta

Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava č. 9/ „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“ Článku 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“ parc.č. 10933/3 o výmere 144 m2, ostatná plocha, nachádzajúcom sa v k.ú. Turá Lúka v časti U Belanských. Odpredaj pozemku parc.č.10933/3 o výmere 144 m2 je za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku kupujúcimi v oplotenom areáli prislúchajúcom k rodinnému domu súp.č. 491. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej neskorších zmien a doplnkov.

V Myjave, 9. januára 2019   

Pavel Halabrín   
primátor mesta

Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava č. 9/ „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“ Článku 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 131/2018 ako pozemok reg. KN „C“ parc.č. 8426/1 o výmere 424 m2, zastavané plocha a nádvoria nachádzajúcom sa v k.ú. Myjava na ul. Tehelná. Odpredaj pozemku parc.č. 8426/1 o výmere 424 m2 je za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku kupujúcou v susedstve rodinného domu súp.č. 770. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej neskorších zmien a doplnkov.

V Myjave, 9. januára 2019   
  
Pavel Halabrín   
primátor mesta

Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade s § 9a odst.1 písm c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 4/2009 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c, nehnuteľnosti pozemky reg. KN „C“ parc. č. 363, o výmere 137 m2, druh pozemku záhrady a parc. č. 364 o výmere 227 m2, druh pozemku záhrady, obe evidované na LV č. 1724 nachádzajúce sa v k. ú. Turá Lúka v celosti vo vlastníctve Mesta Myjava. Predmetné pozemky kupujúci odkupujú za účelom budúcej výstavby rodinného domu. Odpredaj pozemku sa navrhuje realizovať priamym predajom za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

V Myjave, 10. septembra 2018

Pavel Halabrín
primátor mesta


Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer zameniť v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 4/2009 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 3, nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Meste Myjava a v k. ú. Myjava a k. ú. Turá Lúka. Predmetom je zámena nehnuteľností medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Myjava:

(pdf) Návrh zámeny pozemkov a nehnuteľností medzi TSK a mestom Myjava.pdf

V Myjave, 10. septembra 2018

Pavel Halabrín
primátor mesta


 Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 14/2017 zo dňa 19. 1. 2018 ako diely č. 1 o výmere 7 m2 z parc. č. 30460/1, nachádzajúcej sa v k.ú. Myjava na ul. Staromyjavskej v meste Myjava v blízkosti spoločnosti Sedasport.s.r.o. Odpredaj dielov z pozemkov mesta je za účelom dotvorenia pozemku zameraného GP v areáli spoločnosti.

V Myjave, 19. júna 2018
 
Pavel Halabrín
primátor mesta

Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok reg. KN „C“ v k.ú. Myjava, parc. č. 1821/3 o výmere 31 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovanom na LV č. 3533. Predmetný pozemok sa nachádza v meste Myjava v časti Žaboškreky, nachádzajúci sa pod stavbou „Hospodárska budova“.

V Myjave, 19. júna 2018

Pavel Halabrín
primátor mesta


Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 73/2018 ako pozemok parc. č. 11189/2 o výmere 318 m2 z parc. č. 11189 nachádzajúcej sa v k.ú. Turá Lúka v časti U Belanských v blízkosti rodinného domu kupujúcej . Odpredaj pozemku je za účelom rozšírenia pozemku pri rodinnom dome. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej neskoršími zmenami a doplnkami.

V Myjave, 19. júna 2018
 
Pavel Halabrín
primátor mesta

Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok reg. KN „C“ v k.ú. Turá Lúka, parc. č. 258 o výmere 1277 m2, orná pôda , evidovanej na LV č. 1724. Predmetný pozemok sa nachádza v Turej Lúka časti Hoštáky výhľadovo určený  pre individuálnu bytovú výstavbu. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej neskoršími zmenami a doplnkami.

V Myjave, 19. júna 2018
 
Pavel Halabrín
primátor mesta

Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 43/2018 ako pozemok parc. č. 302/17 o výmere 398 m2 z parc. č. 302/1, nachádzajúcom sa v k.ú. Myjava na ul. arm. gen. L. Svobodu v blízkosti pozemku určenom pre individuálnu bytovú výstavbu kupujúcim. Odpredaj pozemku je za účelom zabezpečenia prístupu k pripravovanej výstavbe rodinného domu. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej neskoršími zmenami a doplnkami.

V Myjave, 19. júna 2018
 
Pavel Halabrín
primátor mesta

Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 058/2018 ako pozemok parc. č. 8358/3 o výmere 29 m2 z parc. č. 8358/2 nachádzajúcom sa v k.ú. Myjava v osade U Siváčkov v blízkosti  pozemkov a stavieb kupujúcich určenom pre vybudovanie parkovacích miest osob. motor. vozidiel. a odpredaj pozemku parc. č.  8345/5 o výmere 11m2 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku kupujúcimi. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej neskoršími zmenami a doplnkami.

V Myjave, 19. júna 2018
 
Pavel Halabrín
primátor mesta

Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer na zámenu pozemkov v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c). Predmetom zámennej zmluvy je vzájomná zámena nehnuteľností pozemkov:

 • reg. KN „C“ parc. č. 8358/1 o výmere 375 m2, záhrada,
 • reg. KN „C“ parc. č. 8258/2 o výmere 327 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
 • reg. KN „C“ parc. č. 8360 o výmere 523 m2 , záhrada, spolu 1225 m2.

evidované na LV č. 2179 vlastníka mesto Myjava, so sídlom Nám. M. R. Štefánika 560/4 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745.

V Myjave 10. apríla 2018

Pavel Halabrín
primátor Myjavy


Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer na priamy predaj v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), pozemku reg. KN „C“ parc. č. 1814 o výmere 2375 m2, záhrady a pozemku reg. KN „E“ parc. č. 2673/1 o výmere 1485 m2, orná pôda, evidovaných na LV č. 2179 v k. ú. Myjava vo vlastníctve mesta Myjava, so sídlom Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745, nachádzajúcom sa v meste Myjava v lokalite Žaboškreky nachádzajúcich sa nad rodinným domom žiadateľov o kúpu pozemkov.

V Myjave, 10. apríla 2018

Pavel Halabrín
primátor mesta


Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer na priamy predaj v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), pozemku reg. KN „C“ parc. č. 417 o výmere 5 m2, záhrady, evidovanej na LV č. 2179 vlastníka mesto Myjava, nachádzajúce sa v k. ú. Myjava, v meste Myjava, okr. Myjava. Odpredávaný pozemok sa nachádza v lokalite Kopánka, je pozemkom v susedstve pozemkov žiadateľa o ich kúpu. Žiadateľ pri geometrickom zameraní svojho oplotenia zistil, že v jeho ucelenom celku sa nachádza i parc. č. 417 a z uvedeného dôvodu ju žiada odkúpiť od mesta.

V Myjave, dňa 10. apríla 2018

Pavel Halabrín
primátor mesta


Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer na priamy predaj v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), pozemok reg. KN „C“ parc. č. 16059/2 o výmere 83 m2, zastavané plochy a nádvoria, evidovanom na LV č. 1724 v k. ú. Turá Lúka vo vlastníctve mesta Myjava, so sídlom Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745, nachádzajúcom sa v miestnej časti Turá Lúka mesta Myjava v lokalite Holičov vrch vo dvore žiadateľov o kúpu pozemku. Odpredávaný pozemok je súčasťou užívaného územia kupujúcimi, v ktorom sú vlastníkmi rodinného domu súp.č. 405 a priľahlých pozemkov 16060, 16058 a 16057. Tento pozemok žiadatelia – kupujúci dlhodobo užívajú a kúpou realizujú majetkovoprávne vysporiadanie užívateľského stavu.

V Myjave, dňa 10. apríla 2018

Pavel Halabrín
primátor mesta


Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer na priamy predaj v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), pozemkov reg. KN „C“ parc. č. 4125/38 o výmere 295 m2,ostatná plocha a parc.č. 3910/8 o výmere 14 m2, trvalý trávnatý porast, evidovaných na LV č. 2179 vlastníka mesto Myjava, so sídlom Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745, nachádzajúce sa v k. ú. Myjava, v meste Myjava, okr. Myjava. Odpredávané pozemky sa mesto zaviazalo odpredať kupujúcemu v roku 2018 samostatnou zmluvou, keď už mu v roku 2017 bol odpredaný pozemok parc. č 3910/2, určený Územným plánom mesta pre individuálnu bytovú výstavbu, nachádzajúci sa v sídlisku Kamenné.

V Myjave, dňa 10. apríla 2018

Pavel Halabrín
primátor mesta


Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer na uzatvorenie kúpnej zmluvy v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), na kúpu pozemkov registra KN „C“:

 • parc.č. 16360/12 o výmere 2090 m2, ostatné plochy,
 • parc.č. 16360/13 o výmere 47 m2, ovocné sady,
 • parc.č. 16360/14 o výmere 4 m2, zastavané plochy a nádvoria,

evidovaných na LV č. 4143 v k.ú. Turá Lúka. Ide o odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v meste Myjava v lokalite „Pokryvníky a Pardavická“, určených výhľadovo s vysporiadaním uvedeného územia pod prístupovou komunikáciou k Zbernému dvoru Myjava. Navrhnutá výška kúpnej ceny predmetných pozemkov zo strany predávajúcich je 11.000,00 € (t. j. 5,137 €/m2)

V Myjave, dňa 10. apríla 2018

Pavel Halabrín
primátor mesta


Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosti - pozemky vytvorené geometrickým plánom č. 066/17 zo dňa 18. 7. 2017 ako diely č. 7 o výmere 89 m2 z parc. č. 1305/4, č. 9 o výmere 96 m 2 z parc. č. 1305/5, diel. č. 10 o výmere 10 m2 z parc. č. 1305/6, diel. č. 14 o výmere 6 m2 z parc. č. 1306/6, diel. č. 17 o výmere 4 m2 z parc.č. 1306/8, všetky nachádzajúce sa v k. ú. Myjava na ul. Staromyjavskej ulici v meste Myjava. Odpredaj dielov z pozemkov mesta je za účelom vytvorenia stavebných pozemkov pre následnú IBV. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej neskoršími zmenami a doplnkami.

V Myjave, dňa 10. októbra 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


      Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosti - pozemky reg. KN „C“ v k. ú. Myjava, parc. č. 4125/38 o výmere 295 m2, ostatná plocha, pozemok reg. KN „C“ parc. č. 3910/8 o výmere 14 m2, trvalý trávnatý porast a pozemok reg. KN „C“ parc. č. 3910/2 o výmere 816 m2, trvalý trávnatý porast, všetky evidované na LV č. 2179. Predmetné pozemky sa nachádzajú v mesta Myjava, v časti sídliska Kamenné, sú pozemkami určenými pre individuálnu bytovú výstavbu, ktorú kupujúci chce realizovať na uvedených pozemkoch. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej neskoršími zmenami a doplnkami.

V Myjave, dňa 10. októbra 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


      Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade s § 9a odst. 1 písm c) zákona č. 258/2009 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c, nehnuteľnosť - stavbu, byt č. 47 nachádzajúci sa na Nám. M. R. Štefánika v bytovom dome súp. č. 936, vrátane podielu na pozemku prislúchajúcom k ploche bytu v podiele vlastníctva 24/3312. Predmetom predaja je byt súčasnému nájomcovi, ktorý byt užíva od roku 2001. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej zmenami a doplnkami.

V Myjave dňa 10. októbra 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


      Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade s § 9a odst. 8 písm e) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 10 e), nehnuteľnosť - novovytvorené pozemky reg. KN „C“ v k. ú. Myjava:

 • parc. č. 993/7 o výmere 7 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, vytvorenom GP č. 078/17 z pôvodnej parcely reg. KN „C“ parc. č. 993/2 o výmere 1505 m2, evidovanej na LV č. 2179 vo vlastníctve mesta Myjava,
 • parc. č. 993/8 o výmere 46 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, vytvorenom GP č. 078/17 z pôvodnej parcely reg. KN „C“ parc. č. 993/2 o výmere 1505 m2, evidovanej na LV č. 2179 vo vlastníctve mesta Myjava,

Odpredaj pozemkov kupujúcim je za účelom celenia pozemkov kupujúcich a zreálnenia užívateľského stavu. Pri prevode vlastníctva majetku mesta sa odpredaj navrhuje realizovať podľa § 9a ods. 8 písm e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí s použitím prípadu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 • odpredávané pozemky sú dlhodobo užívané kupujúcimi, sú jedným z možných prístupov k záhradám kupujúcich,
 • pozemky vedené ako zastavené plochy a nádvoria, dlhodobo slúžia ako záhrada resp. sad,
 • pozemky sú pre mesto nevyužiteľnými pozemkami a môžu ich nadobudnúť do vlastníctva len žiadatelia o ich kúpu. 

V Myjave dňa 10. októbra 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


      Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok reg. KN „C“ v k. ú. Myjava, parc. č. 4380/2 o výmere 403 m2, ostatná plocha, evidovanom na LV č. 2179 v k. ú. Myjava vo vlastníctve mesta. Predmetný pozemok sa nachádza v mesta Myjava na Pakanskej ulici. Pozemok k odpredaju je značne svahovitý, zaťažený vecným bremenom - trasou vysokotlakého plynu, ktorý kupujúci chce využiť ako sad k susediacemu rodinnému domu. Pozemok neumožňuje zastavanie stavbou. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej zmenami a doplnkami.

V Myjave, dňa 10. októbra 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


      Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade s § 9a odst. 8 písm e) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 4/2009 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 10 e), nehnuteľnosť - pozemok reg. KN „C“ v k. ú. Myjava, parc. č. 1240 o výmere 509 m2, druh pozemku, záhrada, evidovanom na LV č. 2179 vo vlastníctve mesta Myjava. Odpredaj pozemku kupujúcemu je za účelom scelenia pozemkov kupujúceho a odpredaj dlhodobo užívaného pozemku pri rodinnom dome. Pri prevode vlastníctva majetku mesta sa odpredaj navrhuje realizovať podľa § 9a ods. 8 písm e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí s použitím prípadu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 • predmetný pozemok je súčasťou užívanej celosti kupujúceho, ktorú užíva viac ako 50 rokov, platí zaň daň z nehnuteľností mestu Myjava,
 • k pozemku má prístup len kupujúci,
 • ide o odpredaj pozemku, ktorý je využívaný ako ovocný sad kupujúcim. 

 

V Myjave, dňa 10. októbra 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


      Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosti - pozemky reg. KN „C“ v k. ú. Turá Lúka, parc. č.723/4 o výmere 636 m2, ostatná plocha a časť z pozemku reg. KN „C“ parc. č. 716/4, trvalý trávnatý porast, všetky evidované na LV č. 1724. Predmetné pozemky sa nachádzajú v mestskej časti Turá Lúka v časti ul. Diely a sú pozemkami určenými pre individuálnu bytovú výstavbu, ktorú kupujúci chce realizovať na uvedených pozemkoch. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. a jej neskoršími zmenami a doplnkami.

V Myjave, dňa 10. októbra 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


      Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších  zmien a doplnkov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava č. 9/  „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta  Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok reg. KN „C“ v k.ú. Myjava, reg. KN „C“ parc.č.3910/7 o výmere 770 m2, trvalý trávnatý porast, pozemok reg. KN „C“ parc.č. 4125/43 o výmere 24 m2, ostatná plocha, obe evidované na LV č. 2179. Predmetné pozemky sa nachádzajú v mesta Myjava v časti sídliska Kamenné, sú zaťažené ťarchami BVS a.s., nevyužiteľné pre zastavanie a využitie mestom. Pozemky k odpredaju sú plánované k využitiu kupujúcimi pre sadbovú výsadbu resp. ako trávnatá plocha. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej zmien a doplnkov.

V Myjave dňa 8.júna 2017   
  
Pavel Halabrín   
primátor mesta

     Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších  zmien a doplnkov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava č. 9/  „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod  B  6 c), nehnuteľnosti - pozemky, podľa geometrického plánu č. 33/2017 zo dňa 22.3.2017 vyhotoviteľa GEOLA, s.r.o. so sídlom V.P. Tótha 30, 905 01 Senica , IČO: 36 669 563. Mesto Myjava má zámer predať novovytvorené pozemky: 

 • pozemok reg. KN „C“ parc.č. 11185/5 (diel č.1) o výmere 25 m2, zastavaná plocha a nádvoria, 
 • pozemok reg. KN „C“ parc.č. 11296/3 (diel.č.4) o výmere 412 m2, zastavaná plocha a nádvoria, 
 • pozemok reg. KN „C“ parc.č. 11296/5 (diel.č.6) o výmere 14 m2, zastavaná plocha a nádvoria,.
 • novovytvorený pozemok reg. KN „C“ parc.č. 11296/4 (diel č.5) o výmere 111 m2, zastavaná plocha a nádvoria. 
Predmetné pozemky sa nachádzajú v mesta Myjava v mestskej časti Turá Lúka v lokalite U Belanských a sú nevyužiteľné pre mestom. Pozemky k odpredaju sú plánované k využitiu kupujúcimi pre vstup k rodinným domom a záhradu. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej zmien a doplnkov.
 
V Myjave dňa 8.júna 2017   
 
Pavel Halabrín   
primátor mesta

     Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať  v súlade s § 9a odst. 8 písm e) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava č. 4/2009 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 10 e), nehnuteľnosť - pozemok reg. KN „C“ v k.ú. Myjava, reg. KN „C“ parc.č. 2167 o výmere 22 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovanom na LV č. 2179 vlastníka mesta Myjava. Odpredaj pozemku kupujúcim je za účelom majetkovo právneho vysporiadania pozemku v dlhodobom užívaní kupujúcich, nachádzajúci sa pod garážou v lokalite ul. Viestova v meste Myjava. Pri prevode vlastníctva majetku mesta sa predaj navrhuje realizovať podľa § 9a ods. 8 písm e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí s použitím prípadu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Zdôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

 • predmetné pozemky kupujúci dostali do dlhodobého užívania v roku 1981 Rozhodnutím Okresného národného výboru Senica pod č. Fin. ev 25/1981 zo dňa 27.1.1981 
 • kúpna cena pozemkov ( cena práva osobného užívania ) bola uhradená na Okresný NV Senica za účelom výstavby garáže na odkupovanom pozemku, 
 • odkúpenie pozemku je navrhované v cene  stanovenej mestom zohľadňujúce dlhodobé užívanie pozemku kupujúcimi a stavbou garáže na nej nachádzajúcej sa.  
V Myjave dňa 8. júna 2017   
 
Pavel Halabrín
primátor mesta

     Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a ods. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok reg. KN „C“ parc. č. 1275/4 o výmere 49 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovanom na LV č. 3533. Predmetný pozemok sa nachádza v mesta Myjava na ul. Trnovskej. Pozemok k odpredaju je v užívaní kupujúcej, prihradený k stavbám a pozemkom kupujúcej, s uložením merača elektrickej energie a plynu na hranici pozemku. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej zmien a doplnkov.

V Myjave dňa 18.apríla 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava č. 9 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok reg. KN „C“ v k. ú. Turá Lúka, parc. č. 8805 o výmere 489 m2, orná pôda, evidovanom na LV č. 1724 v k. ú. Turá Lúka vo vlastníctve mesta. Predmetný pozemok sa nachádza v mesta Myjava v časti Turej Lúky v lokalite U Junasov. Pozemok k odpredaju je evidovaný ako orná pôda slúžiaca ako záhrada pre účely kupujúceho. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej zmien a doplnkov.

V Myjave dňa 18. apríla 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


      Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer zameniť v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava č. 4/2009 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 3, nehnuteľnosti - pozemky v k. ú. Turá Lúka v lokalite U Vankov, parc. č. 4020 o výmere 223 m2, zastavaná plocha a nádvoria, parc. č. 4050/1o výmere 199 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidované na LV č. 1724 vo vlastníctve mesta, za pozemok vlastníka nachádzajúci sa v k. ú. Turá Lúka v lokalite Padelky parc. č. 6958 o výmere 6 958 m2,orná pôda, v podiele vlastníctva 6/8 ( t. j. 701,25 m2) evidovanej na LV č. 3178 v k. ú. Turá Lúka. Vzájomná zámena rieši vysporiadanie pozemkov v k. ú. Turá Lúka za účelom riešenia verejnoprospešnej akcie mesta. I keď ide o zámenu rôznych výmer a kultúr pozemkov, zamieňajúci finančné vyrovnanie nepožadujú.

V Myjave dňa 18. apríla 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


      Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a ods. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosti - pozemky reg. KN „C“ v k. ú. Turá Lúka:

 • pozemok reg. KN „C“ parc. č. 296 o výmere 258 m2, vodná plocha
 • pozemok reg. KN „C“ parc. č. 297 o výmere 83 m2, trvalý trávnatý porast
 • pozemok reg. KN „C“ parc. č. 298/1 o výmere 238 m2, trvalý trávnatý porast
 • pozemok reg. KN „C“ parc. č. 302/49 o výmere 48 m2, trvalý trávnatý porast
 • pozemok reg. KN „C“ parc. č. 302/53 o výmere 98 m2, trvalý trávnatý porast
 • pozemok reg. KN „C“ parc. č. 302/50 o výmere 21 m2, vodná plocha

Novovytvorené pozemky, ktoré sú predmetom predaja sú výsledkom geometrického plánu č. 080/16 zo dňa 3. 4. 2017 v rozsahu:

 • reg. KN „C“ parc. č. 295/4 o výmere 161 m2, vytvorený z pôvodnej parcely reg. KN „C“ parc. č. 295 o výmere 629 m2, vodná plocha, evidovaný na LV č. 1724 pre k. ú. Turá Lúka
 • reg. KN „C“ parc. č. 301/4 o výmere 160 m2, záhrada, vytvorený z pôvodnej parc. reg. KN „ C“ číslo 301/1 o výmere 345 m2, evidovaný na LV č. 1724,

oba vo vlastníctve mesta Myjava nachádzajúce sa v Turej Lúke v blízkosti štátnej cesty - smer Senica. Minimálna cena pozemkov určených k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej zmien a doplnkov.

V Myjave dňa 18. apríla 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade s § 9a odst. 8 písm e) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava č. 4/2009 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 10 e), nehnuteľnosti - pozemky reg. KN „C“ v k. ú. Myjava, parc. č. 717 o výmere 167 m2, druh pozemku - záhrada a parc. č. 718 o výmere 632 m2, druh pozemku - záhrada, obe evidované na LV č. 2179 vlastníka mesta Myjava. Odpredaj pozemkov kupujúcemu je za účelom majetkovo právneho vysporiadania pozemkov v dlhodobom užívaní kupujúceho, nachádzajúce sa pri a pod rodinným domom kupujúceho na ul. Hoštáky v meste Myjava. Pri prevode vlastníctva majetku mesta sa predaj navrhuje realizovať podľa § 9a ods. 8 písm e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí s použitím prípadu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Zdôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 • predmetné pozemky kupujúci nadobudol do dlhodobého užívania v roku 1975 rozhodnutím Okresného národného výboru Senica pod č. Fin Ev. 85/75 zo dňa 4.2.1975,
 • kúpna cena pozemkov bola uhradená kupujúcim dňa 5. 12. 1973 na Okr. NV Senica za účelom výstavby rodinného domu na odkupovaných pozemkoch,
 • dokúpenie užívanej plochy pozemkov nad pôvodnú výmeru v roku 1973 je navrhované v cene v súlade s Uznesením mestského zastupiteľstva Mesta Myjava č. 140/2007 vo výške 1,66 €/m2. Táto navrhovaná cena zohľadňuje dlhodobé užívanie pozemkov kupujúcim, odkupované pozemky tvoria jediný možný vstup k rodinným domom ich využívanie je len pre kupujúceho. 

V Myjave, dňa 7. februára 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


      Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer zameniť v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. § 9a odst. 8 písm e) o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava č. 4/2009 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 10 e), nehnuteľnosti - pozemky vytvorené geometrickým plánom č. 10/2017 zo dňa 3. 2. 2017 zhotoviteľom GEOLA, s. r. o. V. P. Tótha 30, 905 01 Senica, IČO: 36 669 563. Ide o zámenu parc. č. 584/86 o výmere 51m2, ostatná plocha a parc. č. 568/43 o výmere 62 m2, orná pôda vo vlastníctve mesta, evidované na LV č. 1724 v k. ú. Turá Lúka a vlastníkmi pozemku parc. č. reg. KN „E“ číslo 1123/2 o výmere 589 m2, orná pôda evidovanej na LV č. 6250 v k. ú. Turá Lúka. Vzájomná zámena sa dotýka novovytvorených pozemkov mesta a pozemku vlastníkov, pričom rozdiel v zamieňaných výmerách 542m2 bude finančne vyrovnaný nadobúdateľom mestom Myjava za cenu vzájomne dohodnutú zmluvnými stranami vo výške 3,50,- €/m2. Zámenou sa rieši zabezpečenie prístupu vlastníkov susediacich pozemkov k miestnej komunikácii ul. Diely v Turej Lúke a vysporiadanie časti miestnej komunikácie ul. Diely.

V Myjave,  dňa 7. februára 2017

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so zákonom č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst. 1 písm. c) a § 9a ods. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok reg. reg. KN „C“ parc. č. 723/2 o výmere 652 m2, ostatná plocha,ktorý je výsledkom geometrického plánu č. 152/2016 zo dňa 8. 11. 2016 z pôvodnej parcely reg. KN „C“ parc. č. 723/2 o výmere 706 m2, ostatná plocha evidovanom na LV č. 1724 vlastníka mesta Myjava. Predmetný pozemok sa nachádza v mesta Myjava v časti Turá Lúka na ulici Diely. Pozemok k odpredaju je evidovaný ako stavebný pozemok určený pre zastavanie rodinným domom, ktorý kupujúci plánuje využiť pre zastavanie rodinným domom. Minimálna cena novovytvoreného pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej zmien a doplnkov.

V Myjave, dňa 18. novembra 2016

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so zákonom č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst. 1 písm. c) a § 9a ods. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok vytvorený GP 056/16 zo dňa 24. 5. 2016 reg. KN „C“ parc. č. 5397/3 o výmere 294 m2, zastavané plochy a nádvoria, evidovanom na LV č. 1724. Predmetný pozemok sa nachádza v mesta Myjava v časti Turá Lúka - U Cibulkov. Pozemok k odpredaju je z dôvodu výmeny pozemkov pre novovybudovanú miestnu komunikáciou. Minimálna cena novovytvoreného pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej zmien a doplnkov.

V Myjave, dňa 26. októbra 2016

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so zákonom č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst. 1 písm. c) a § 9a ods. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosti – novo vytvorený pozemok reg. KN „C“ parc. č. 4125/120 o výmere 196 m2, zastavaná plocha a nádvoria v k. ú. Myjava, vytvorený GP č. 067/16, zo dňa 12. 8. 2016 vyhotoviteľom Vladimír Fašánek, Geodézia Myjava, z pôvodnej parcely KN „C“ parc. č. 4125/2 o výmere 17 913 m2, ostatná plocha, evidovanom na LV č. 2179 vlastníka Mesto Myjava, nachádzajúcom sa v k. ú. Myjava. Predmetný pozemok sa nachádza v meste Myjava v sídliska Kamenné v susedstve rodinného domu kupujúceho, ktorý pozemok odkupuje za účelom realizácie terénnych úprav na pozemku. Minimálna cena novovytvoreného pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej zmien a doplnkov.

V Myjave, dňa 26. októbra 2016

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so zákonom č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst. 1 písm. c) a § 9a ods. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosti – novovytvorené pozemky v k. ú. Myjava, reg. KN „C“ parc. č. 512/2 o výmere 2 m2, ostatná plocha , reg. KN „C“ parc.č. 512/3 o výmere 1 m2, ostatná plocha, reg. KN „C“ parc. č. 512/4 o výmere 4 m2, ostatná plocha a reg. KN „C“ parc. č. 512/5 o výmere 7 m2, ostatná plocha, všetky vytvorené geometrickým plánom č. 075/16 zo dňa 23. 8. 2016 vyhotoviteľom Ing. Michal Garaj, Geodézia Myjava, z pôvodnej parcely KN „C“ parc.č. 512 o výmere 2661 m2, ostatná plocha, evidovanej na LV č. 2179 vlastníka Mesto Myjava, nachádzajúcej sa v k. ú. Myjava na ul. Prof. Varsíka v tesnej blízkosti rodinného domu kupujúceho (tvoriace oplotenie pozemku). Odpredaj novovytvorených pozemkov je navrhovaný v cene totožnej s cenou pozemku v roku 2012, ktorou bol odpredávaný pozemok pod výstavbu rodinného domu kupujúceho.

V Myjave, dňa 26. októbra 2016

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so zákonom č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst. 1 písm. c) a § 9a ods. 5 Zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - pozemok reg. KN „C“, parc. č. 693/2 o výmere 594 m2, ostatná plocha, evidovanom na LV č. 1724. Predmetný pozemok sa nachádza v mesta Myjava v časti Turá Lúka na ceste Diely. Pozemok k odpredaju je evidovaný ako stavebný pozemok určený pre zastavanie rodinným domom, ktorý kupujúci plánuje využiť pre zastavanie rodinným domom. Minimálna cena novovytvoreného pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej zmien a doplnkov.

V Myjave, dňa 26. októbra 2016

Pavel Halabrín
primátor mesta


     MYJAVA, 21. 9. 2016 - Mesto Myjava ponúka širokej verejnosti a záujemcom o výstavbu rodinných domov k odpredaju pozemky vo vlastníctve mesta. Ich lokalizácia a výmera sú nasledovné:

 • Pozemok nachádzajúci sa v meste Myjava, v lokalite sídlisko Kamenné, pozemky parc. č. 3910/2, 3910/8 a 4125/38 spolu tvoriace jeden stavebný pozemok s celkovou plochou 1 125 m2. Kúpna cena je stanovená vo výške 34 312,50 €, t. j. 30,50 €/m2.
 • Pozemok nachádzajúci sa v mestskej časti Turá Lúka, v lokalite cesta Diely, pozemok parc. č. 693/2 o výmere 594 m2. Kúpna cena je stanovená vo výške 12 474,- €, t. j. 21,00 €/m2.
 • Pozemok nachádzajúci sa v mestskej časti Turá Lúka, v lokalite cesta Diely, pozemok parc. č. 723/2 o výmere 706 m2. Kúpna cena je stanovená vo výške 14 120,- €, t.j. 20,- €/m2 a pozemok parc. č. 723/4 o výmere 636 m2, v kúpnej cene 12 720,- €, t. j. 20,- €/m2.
 • Pozemok nachádzajúci sa v mestskej časti Turá Lúka, v lokalite Hoštáky, pozemky parc. č. 226/2 a 226/1 spolu tvoriace jeden stavebný pozemok s celkovou plochou 789 m2. Kúpna cena je stanovená vo výške 15 780,- €, t. j. 20,- €/m2.

Záujemcovia o kúpu ponúkaných nehnuteľností môžu svoje písomné ponuky zasielať poštou alebo priniesť osobne do podateľne na Mestský úrad Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava priebežne počas roka 2016. Bližšie informácie o kúpe nehnuteľností vrátane dohodnutia si termínu obhliadky získate v pracovných dňoch na Oddelení majetku a prevádzky úradu mesta Myjava, tel. číslo: 034/6907 312 alebo 034/6907 315, e-mail: dusan.svitek@myjava.sk.


     Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a ods. 5 zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“ Článku 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť novovytvorený pozemok reg. KN „C“ v k.ú. Myjava, parc. č. 4411/9 o výmere 1432 m2, ostatná plocha, v k.ú. Myjava vo vlastníctve mesta Myjava. Predmetný pozemok sa nachádza v meste Myjava v časti ul. Tehelná určený pre potreby spoločnosti ako skladovo manipulačné plochy a parkovacie plochy. Minimálna cena hore uvedeného pozemku určeného k odpredaju bude stanovená znaleckým posudkom.

V Myjave, dňa 8. júna 2016

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) a § 9a odst. 5 zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava č. 9/ „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“ článku 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“ v k.ú. Turá Lúka, parc. č. 315/2 o výmere 858 m2, ostatná plocha, evidovanom na LV č. 1724 v k.ú. Turá Lúka vo vlastníctve mesta. Predmetný pozemok sa nachádza v mesta Myjava v časti Turej Lúky. Pozemok k odpredaju je evidovaný ako stavebný pozemok určený pre zastavanie rodinným domom, ktorý kupujúci plánuje využiť pre zastavanie rodinným domom. Minimálna cena hore uvedeného pozemku určeného k odpredaju bude stanovená znaleckým posudkom.

V Myjave, dňa 6. júna 2016

Pavel Halabrín
primátor mesta


Mesto Myjava, nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade s § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava č. 4/2009 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“ článku 4, bod B 10 e), nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“ v k.ú. Turá Lúka, parc.č. 574/15 o výmere 62 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, evidovanom na LV č. 1724 vo vlastníctve mesta Myjava. Odpredaj pozemku kupujúcemu je za účelom zcelenia dvoch pozemkov kupujúceho a odpredaj nefunkčnej prístupovej komunikácie. Pri prevode vlastníctva majetku mesta sa odpredaj navrhuje realizovať podľa § 9a ods. 8 písm e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí s použitím prípadu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 • predmetný pozemok svojim využitím neplní pôvodný účel – prístupovej komunikácie, je prístupný len kupujúcim,
 • kúpna cena pozemku je navrhovaná v rovnakej výške ako bol odpredávaný susediaci pozemok v roku 2016 znaleckým posudkom č.118/2015 z 1. 6. 2015 t.j. vo výške 3,88 €/m2,
 • ide o odpredaj zostatkovej plochy z pôvodnej prístupovej komunikácie.

V Myjave, dňa 6. júna 2016

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer zameniť v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava č. 4/2009 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 3, nehnuteľnosť - pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 029/16 zo dňa 5. 4. 2016, parc. č. 1777/4 o výmere 35 m2, zastavaná plocha a nádvoria vo vlastníctve mesta, z pôvodnej parcely č. 545/4 evidovanej na LV č. 2179 v k. ú. Myjava a vlastníkom novovytvoreného pozemku parc. č. 1777/5 o výmere 35 m2, zastavaná plocha a nádvoria, z pôvodnej parc. č. 1777/2 evidovanej na LV č. 4980 v k. ú. Myjava. Vzájomná zámena rieši vzájomné vysporiadanie časti pozemkov v k. ú. Myjava v časti ul. Novomestskej v areáli bikrosového centra Myjava. Zámenou sa rieši zabezpečenie vstupov k domu a k bikrosovému areálu. Nakoľko ide o zámenu rovnakých plôch a kultúr pozemkov v tom istom území, pozemky pre zámenu nie sú oceňované.

V Myjave dňa 11. apríla 2016

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so zákonom č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst. 1 písm. c) a § 9a ods. 5 zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - novovytvorený pozemok reg. KN „C“ v k. ú. Myjava, parc. č. 4411/8 o výmere 28 m2, ostatná plocha, evidovanom na LV č. 2179 v k. ú. Myjava vo vlastníctve mesta Myjava. Predmetný pozemok sa nachádza v meste Myjava v časti ul. Tehelná určený pre zastavanie trafostanicou pre závod Centrum B v tomto území. Minimálna cena hore uvedeného pozemku určeného k odpredaju bude stanovená znaleckým posudkom.

V Myjave, dňa 11. apríla 2016

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade so zákonom č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst. 1 písm. c) a § 9a ods. 5 zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, článok 4, bod B 6 c), nehnuteľnosť - novovytvorené pozemky reg. KN „C“ v k. ú. Turá Lúka, parc. č. 10923/102 o výmere 165 m2, orná pôda, parc. č. 10923/103 o výmere 157 m2 , orná pôda, parc. č. 10923/104 o výmere 158 m2, orná pôda, všetky vytvorené GP č. 017/6 zo dňa 15. 3. 2016. Parcely reg. KN „C“ číslo 10923/4 o výmere 792 m2, zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 10923/5 o výmere 792 m2, zastavané plochy a nádvoria, evidované na LV č. 1724 vlastníka mesto Myjava. Predmetné pozemky sa nachádzajú v meste Myjava v časti „U Bašnárov". Pozemky k odpredaju sú určené k zastavaniu individuálnou bytovou výstavbou. Minimálna cena hore uvedených pozemkov určených k odpredaju bude stanovená znaleckým posudkom.

V Myjave dňa 11. apríla 2016

Pavel Halabrín
primátor mesta


     Mesto Myjava, nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava oznamuje svoj zámer predať v súlade s § 9a odst. 1 písm c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava č. 4/2009 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava“, nehnuteľnosti, pozemky parc. č. 568/16 o výmere 829 m2, ostatná plocha, parc. č. 568/17 o výmere 842 m2, ostatná plocha parc. č. 568/28 o výmere 35 m2, orná pôda, parc. č. 584/64 o výmere 68 m2, ostatná plocha, parc. č. 584/65 o výmere 79 m2, ostatná plocha, parc. č. 584/66 o výmere 32 m2, ostatná plocha, parc. č. 584/67 o výmere 91 m2, ostatná plocha, parc. č. 584/68 o výmere 84 m2, ostatná plocha a parc.č. 584/69 o výmere 59 m2, ostatná plocha všetky nachádzajúce sa v k. ú. Turá Lúka na ul. Diely, evidované na LV č. 1724 vo vlastníctve mesta. Odpredávaná plocha celkom 2 119 m2. Predmetom odpredaja sú pozemky určené pre zastavanie formou individuálnej bytovej výstavby v tomto území. Minimálna cena odpredávaných pozemkov určených k odpredaju bude stanovená znaleckým posudkom v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a jej zmi


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Máj 2019
PUSŠPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Zoznam podujatí

Anketa
Aké kultúrne podujatia by ste radi videli v Myjave, respektíve ktorú kultúrnu oblasť by ste posilnili?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online6
Dnes  365
Mesiac  20805
Celkovo773426

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac