Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 8.12. 2019 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyNezmeškajte termín na zníženie poplatku za odpad!Oddelenie daní a poplatkov mesta Myjava upozorňuje občanov, ktorí chcú požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady, že je potrebné predložiť doklady na Mestský úrad Myjava, oddelenie daní a poplatkov, prízemie číslo dverí 113 najneskôr do 31. januára 2020 alebo do 30 dní odo dňa vzniku nároku na zníženie alebo odpustenie poplatku. Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku majú občania, ktorí študujú, pracujú mimo mesta Myjava alebo v zahraničí, občania pracujúci v zahraničí v turnusovom režime, občania s prechodným pobytom v inej obci.Občania od 62 rokov nemusia o zníženie žiadať.

Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady budú mať len tí poplatníci, ktorí nemajú k 31.12.2019 žiadne nedoplatky na poplatku. V prípade, že poplatník bude mať k 31.12.2019 nedoplatok, nárok na zníženie alebo odpustenie tomuto poplatníkovi a ostatným členom žijúcim v spoločnej domácnosti, za ktorých prebral povinnosti poplatníka v zdaňovacom období roku 2020, zaniká. 

Z uvedeného dôvodu vyzývame poplatníkov, aby miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k uvedenému dátumu uhradili. V prípade neuhradenia miestneho poplatku v určenom termíne pristúpi mesto Myjava k vyrubeniu sankčných úrokov, príp. k vymáhaniu nedoplatku v exekučnom konaní. Poplatníci, ktorí poplatok ešte neuhradili, môžu úhradu realizovať priamo v pokladni na Mestskom úrade Myjava alebo prevodným príkazom na účet mesta podľa údajov uvedených v rozhodnutí.
 
S prípadnými otázkami je možné obrátiť sa na MsÚ Myjava, oddelenie daní a poplatkov, číslo dverí 113 (tel. číslo 034/6907 113).

Pozvánka na rokovanie Komisie výstavby, živ. prostredia a rozvoja mestaZapisovateľka Komisie výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Ing. Jana Cablková, pozýva členov na zasadnutie, ktoré sa bude konať v pondelok 2. decembra 2019 o 15.00 h v malej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, 1. poschodie, číslo dverí 211. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Návrh: Dodatok č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava
 2. Možnosti riešenia komunálnych služieb
 3. Rôzne
Ing. Jana Cablková
zapisovateľka komisie

Výzva na orez drevínSpoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 7. 1. 2020. 

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky. Celé znenie výzvy si môžete prečítať tu:

(pdf) Výzva na orez drevín.pdf


Pozvánka na rokovanie Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvoPredseda Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Mgr. Ľubomír Karika pozýva členov na zasadnutie, ktoré sa bude konať v pondelok 25. novembra 2019 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Otázky a pripomienky občanov
 3. Opakovaný  nájom – nájomné byty na sídlisku Kamenné
 4. Prerokovanie  nových žiadostí o nájomné byty – Kamenné
 5. Prerokovanie nových žiadostí o ubytovanie v ubytovni na ul. Trokanovej č.236/4
 6. Návrh VZN mesta Myjava o poskytovaní sociálnej služby „Sociálny taxík Myjava“
 7. Návrh VZN mesta Myjava o poskytovaní sociálnej služby „Stravovanie pre dôchodcov“
 8. Rôzne
 9. Záver 
 
Mgr. Ľubomír Karika
predseda Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo

Pozvánka na decembrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční v utorok 3. decembra 2019 o 14.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2020
 6. Majetkové prevody
 7. Návrh viacročného rozpočtu Mesta Myjava na roky 2020 - 2022 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
 8. Návrh VZN mesta Myjava o poskytovaní sociálnej služby „Sociálny taxík Myjava“
 9. Návrh VZN mesta Myjava o poskytovaní sociálnej služby „Stravovanie pre dôchodcov“
 10. Návrh Dodatku č. 4 VZN mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.
 11. Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2019
 12. Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2020
 13. Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2020
 14. Kronika za rok 2018 na schválenie
 15. Rôzne 
 16. Záver

Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli myjava.sk a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.


Zatvorený Gazdovský dvorGazdovský dvor v Turej Lúke informuje návštevníkov, že z dôvodu konania podujatí, čerpania dovolenky a sviatkov bude do konca roka 2019 v určitých termínoch pre verejnosť zatvorený. Otváracie hodiny Gazdovského dvora do konca roka 2019:

 • pondelok 18. 11. 2019  ⇒ zatvorené
 • utorok 19. 11. 2019 – piatok 22. 11. 2019 ⇒ otvorené od 10.00 do 16.00 hod.
 • sobota 23. 11. 2019 ⇒ zatvorené
 • nedeľa 24. 11. 2019 ⇒ zatvorené
 • pondelok 25. 11. 2019. – piatok 29. 11. 2019 ⇒ zatvorené pre verejnosť (akcia pre ZŠ a MŠ - Vianočné zvyky)
 • sobota 30. 11. 2019 ⇒ otvorené od 13.00 do16.00 hod.
 • nedeľa 1. 12. 2019 ⇒ zatvorené
 • pondelok 2. 12. 2019 - zatvorené
 • utorok 3. 12. 2019 – piatok 6. 12. 2019 ⇒ otvorené od 10.00 do 16.00 hod.
 • sobota 7. 12. 2019 ⇒ otvorené od 13.00 do 16.00 hod.
 • nedeľa 8. 12. 2019 ⇒ zatvorené
 • pondelok 9. 12. 2019 ⇒ zatvorené
 • utorok 10. 12. 2019 ⇒ otvorené od 10.00 do 16.00 hod.
 • streda 11. 12. 2019 ⇒ otvorené od 10.00 – 16.00 hod.
 • štvrtok 12. 12. 2019 – nedeľa 15. 12. 2019 ⇒ zatvorené (príprava zabíjačky, zabíjačka, ochutnávka zabíjačkových špecialít na Myjave)
 • pondelok 16. 12. 2019 ⇒ zatvorené
 • utorok 17. 12. 2019 – štvrtok 19. 12. 2019 ⇒ otvorené od 10.00 – 16.00 hod.
 • piatok 20. 12. 2019 ⇒ zatvorené
 • sobota 21. 12. 2019 – streda 1. 1. 2020 ⇒ zatvorené (čerpanie dovolenky a vianočné sviatky)
 • od 2. januára 2020 ⇒ otvorené podľa určených otváracích hodín.
Viac informácii o Gazdovskom dvore a jeho aktivitách nájdete v sekcii Občan - Kultúra a folklór - Gazdovský dvor. Ďakujeme za pochopenie!

Zatvorená mestská knižnicaMestská knižnica Myjava oznamuje verejnosti, že bude od 23. decembra 2019 do 6. januára 2020 zatvorená. Prosíme preto aj touto cestou čitateľov, aby svoje výpožičky prispôsobili tejto skutočnosti. Ďakujeme za porozumenie!


Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže „PREDAJ NEHNUTEĽNÝCH MAJETKOV“Mesto Myjava vyhlasuje podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) k predaju majetkov mesta v súlade s ustanovením § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetkom vyhlasovateľa s podmienkou odpredaja pozemkov pre výstavbu rodinných domov a vybudovania inžinierskych sietí. Schválené MsZ Uznesením č. 137/11/2019 zo dňa 07.11.2019.

     1. Identifikácia vyhlasovateľa OVS:

Názov: Mesto Myjava 
Sídlo: Nám. M.R. Štefánika, 907 14 Myjava  
IČO: 00309745 
Číslo účtu: SK05 1111 0000 0014 3103 0062
V zastúpení: Pavel Halabrín - primátor mesta 
Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Sluková, Ján Obeda
Telefón.: 034/6907222, 0905/865 515, 0905/879611
E-mail: jarmila.slukova@myjava.skjan.obeda@myjava.sk
 
     2. Predmet OVS a jeho špecifikácia
 
Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu OVS a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu OVS.
Jedná sa o nehnuteľné majetky – pozemky - v okrese Myjava, obci Myjava,  v k.ú. Myjava, ktorých vlastníkom je Mesto Myjava, zapísaných na liste vlastníctva 2179 a to: 
 
NEHNUTEĽNOSTI - POZEMKY  registra „C“:
Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku
 1136/14  35553  zastavané plochy a nádvoria
 1136/12  331  zastavané plochy a nádvoria

 

 
 
 
 
Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v meste Myjava pri areáli NsP Myjava, ulica Staromyjavská.
 
     3. Typ zmluvy: Kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka. 
 
     4. Lehota a spôsob predloženia návrhu: 
 
Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Mesta Myjava, dňa 13.11.2019, webovom sídle mesta Myjava (www.myjava.sk) a v regionálnej a inej tlači. Navrhovateľ predkladá svoj návrh v zmysle nasledovných pokynov: 
 
     a) Deň, mesiac, rok a hodina, dokedy sa môžu predkladať návrhy: 
         do 02.12.2019 do 15.00 hod. – rozhodujúci je dátum doručenia návrhu v podateľni Mestského úradu Myjava. 
 
     b) Adresa, na ktorú sa má návrh doručiť: 
         Mesto Myjava, Námestie M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava.
 
     c) Jazyk, v ktorom sa musí písomný návrh predložiť: slovenský. 
 
    d) Forma predloženia návrhu: Všetky požadované dokumenty, ktoré budú súčasťou súťažného návrhu je nutné doručiť v písomnej forme v uzavretej obálke označenej názvom a sídlom navrhovateľa a heslom: „OVS – predaj nehnuteľných majetkov – pozemkov pre výstavbu rodinných domov a vybudovania inžinierskych sietí – NEOTVÁRAŤ“. 
 
     e) Podmienkami OVS sú:
 • Nehnuteľnosti sa odpredávajú výhradne v celosti, v takom stave v akom sa nachádzajú, tak ako stoja a ležia.
 • Vytvorenie budúcich stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných domov (resp. vybudovanie  rodinných domov)  a prevzatie rozpracovanej PD spoločnosťou Hydroteam, s.r.o., so sídlom Potočná 377/37, 930 08 Baloň, IČO: 30776023.
 • Vybudovanie prístupových komunikácií a všetkých inžinierskych sietí (splašková kanalizácia, prípojky, vodovod, dažďová kanalizácia, retenčná nádrž, plynovod, VN prípojky, rozvod NN, prípojky verejné osvetlenie, mestský rozhlas a optická sieť), vrátane dopravného napojenia v termíne do 31.12.2021 pre napojenie sa budúcich rodinných domov.   
 • Vyhlasovateľ určil kúpnu cenu nehnuteľností uvedenú v bode 2 OVS v sume min. 737 960,- € (slovom sedemstotridsaťsedem tisíc deväťstošesťdesiat eura).
 • Kúpna suma môže byť, resp. bude  uhradená  v dvoch splátkach :
  - Prvá splátka v sume 50% z kúpnej ceny, bude uhradená do 14 dní odo dňa oznámenia o uzatvorení kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom.
  - Druhá splátka v sume zostávajúcich 50% z kúpnej ceny, znížená o výšku zábezpeky bude uhradená do 7dní po vydaní územného rozhodnutia.
 • Ak úspešný uchádzač neuhradí I. splátku podľa podmienok tejto OVS prepadne zábezpeka v prospech vyhlasovateľa.
 • Pokiaľ nebude vydané územné rozhodnutie na stavbu IBV „Pri nemocnici“ do 31.12.2021, nie z viny kupujúceho, predávajúci sa zaväzuje po tomto termíne vrátiť prvú splátku kupujúcemu,  resp. uhradenú sumu, vrátane zábezpeky do 14 dní.
     f) Predložený návrh musí obsahovať najmä:
 1. identifikačné údaje uchádzača (pri F.O.: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, pri P.O: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, DIČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu, overenú kópiu výpisu z Obchodného registra),
  -  označenie kontaktnej osoby uchádzača jej  telefonický kontakt a emailovú adresu. 
 2. Cenový návrh na kúpu pozemku – príloha č. 1.
 3. Kópiu dokladu o úhrade finančnej zábezpeky na účet vyhlasovateľa.
 4. Kúpnu zmluvu – podpísanú štatutárom uchádzača s uvedením kúpnej ceny a  doplnením údajov o kupujúcom v 6 vyhotoveniach  - príloha č. 2 (3 vyhotovenia KZ pre vyhlasovateľa, 1 pre úspešného uchádzača a 2 pre OÚ katastrálny odbor Myjava). 
 5. Vyhlásenie uchádzača o spracovaní osobných údajov – príloha č. 3.
 6. Písomné čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že má splnené všetky daňové a iné povinnosti voči vyhlasovateľovi, organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, alebo v ktorej má vyhlasovateľ majetkovú účasť.
Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, alebo po stanovenom termíne odovzdania nebudú do OVS prijaté. Návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi. 
 
     5. Rozsah a úplnosť súťažného návrhu: 
 
Návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami OVS a v požadovanom rozsahu. 
 
     6. Lehota oznámenia o výsledku  OVS s jej vyhodnotením:  
 
do 5. dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia.
 
     7. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa
 
     a) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo OVS zrušiť,
 
     b) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť uvedené podmienky, odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť OVS bez výberu súťažného návrhu, 
 
     c) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia, že súťažný návrh je neúplný alebo nespĺňa podmienky požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť návrh z OVS, 
 
    d) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade, že bude predložený do OVS v termíne na predkladanie súťažných návrhov iba jeden návrh, ktorý splní podmienky OVS, môže komisia na vyhodnotenie OVS menovaná MsZ Myjava  takýto návrh vyhodnotiť ako víťazný, 
 
     e) uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži, 
 
     f) uchádzač je povinný pred podaním návrhu zložiť na príjmový účet vyhlasovateľa UniCredit Bank  Slovensko, pobočka Myjava, IBAN SK05 1111 0000 0014 3103 0062, finančnú zábezpeku vo výške 70.000,- €, (slovom sedemdesiattisíc eura). Kópia dokladu o zaplatení je prílohou súťažného návrhu. Zaplatením sa rozumie pripísanie sumy na uvedený účet vyhlasovateľa, vo variabilnom symbole účtovného dokladu pre potreby identifikácie uchádzača, bude uchádzač uvádzať svoje rodné číslo v prípade fyzickej osoby, IČO v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, 
 
     g) úspešnému uchádzačovi sa finančná zábezpeka započíta do kúpnej ceny,
 
    h) neúspešným uchádzačom, vyradením  súťažného návrhu alebo zrušením súťaže bude finančná zábezpeka vrátená najneskôr do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže, vyradenia návrhu alebo zrušenia súťaže, 
 
     i) obhliadku predmetu OVS je možné vykonať kedykoľvek počas doby uverejnenia OVS na úradnej tabuli mesta a internetovom sídle mesta Myjava po dohode s kontaktnou osobou uvedenou v identifikácii vyhlasovateľa,
 
     j) v prípade, ak úspešný uchádzač neuhradí I. splátku kúpnej ceny v stanovenom termíne  podľa podmienok OVS (bod. 4 písm e)), môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa vo vyhodnotení OVS umiestnil ako ďalší v poradí,  
 
     k) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uchádzača v prípade ak tento je, dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, resp. v ktorej má vyhlasovateľ majetkovú účasť, 
 
     l) návrh na vklad vlastníckeho práva podáva vyhlasovateľ. Náklady spojené s návrhom na vklad hradí úspešný uchádzač. 
 
     8. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy:
 
     a) O výbere najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy rozhoduje komisia na vyhodnotenie OVS schválená MsZ Myjava.
 
    b) Ak by boli na pozemky predložené ako najvyššie dve alebo viac cenových návrhov, bude úspešný záujemca vybratý dražbou, ktorá sa uskutoční medzi záujemcami s najvyššími rovnakými návrhmi bezodkladne po ukončení otvárania návrhov. V dražbe je minimálna možnosť navýšenia ceny 1000,- € za pozemok.
 
     c) Komisia v prípade potreby je oprávnená vykonať dražbu.
 
     d) Predložený návrh bude možné zahrnúť do OVS len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať podmienkam OVS. 
 
     e) Otváranie návrhov na kúpu pozemkov bude verejné a uskutoční sa dňa 03.12.2019 o 13.00 hod. v zasadačke Mestského úradu Myjava.
 
 
     9. Všeobecne záväzné právne predpisy dodržiavané pri OVS:
 
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, 
- zákon č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon v platnom znení, 
- zákon č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
Prílohy:
 
1. (pdf) Cenový návrh
2. (pdf) Vzor návrhu kúpnej zmluvy
3. (pdf) Vyhlásenie o súhlase so spracovaním osobných údajov
 
 
 
      
Pavel Halabrín
primátor mesta

1

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
December 2019
PUSŠPSN
      1
234567
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Zoznam podujatí

Anketa
Aké kultúrne podujatia by ste radi videli v Myjave, respektíve ktorú kultúrnu oblasť by ste posilnili?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online9
Dnes  1251
Mesiac  11393
Celkovo961179

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac