Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 22.01. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyZber vianočných stromčekovMesto Myjava informuje obyvateľov, že v spolupráci so spoločnosťou Správa majetku mesta Myjava bude vykonaný zber vianočných stromčekov. V individuálnej bytovej výstavbe môžu obyvatelia ukladať stromčeky do konca januára 2021 na miesta zberu orezov. Aby bolo možné stromčeky ďalej spracovať v kompostárni, je dôležité, aby boli dobre očistené a nenachádzali sa na nich zvyšky výzdoby, napríklad kovové háčiky z ozdôb a kolekcii. Ďakujeme za pochopenie!


Oznam o začatí spojeného územného a stavebného konania a o upustení od ústneho konaniaMesto Myjava ako príslušný stavebný úrad podľa  § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  vykonávajúci prenesený výkon  štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č.  608/2003  Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania na stavbu ''Rodinný dom - kanalizačná prípojka zaústená o žumpy, spevnené plochy, vonkajší rozvod NN od elektromerového rozvádzača do rozvádzača RD, vonkajší rozvod  vody od vodomernej šachty do RD, zaústenie dažďových vôd  cez filtračnú nádrž do retenčnej nádrže a z nej do vsakovacej jamy na pozemku C KN parc č. 11379/16 v k. ú. Turá Lúka.

Oznámenie.pdf


V odberovom mieste na štadióne sa otestujete zadarmoMesto Myjava oznamuje občanom, že od 19. 1. 2021 mobilné odberové miesto s antigénovými testami na štadióne Spartaka Myjava pre všetkých záujemcov o otestovanie NIE JE SPOPLATNENÉ. Odberové miesto môžete navštíviť počas pracovných dní v čase od 10. do 16. hodiny (s prestávkou medzi 12.30 a 13.00h) a tiež aj cez víkend (23. a 24. januára) v čase od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00h. 


Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území SR a na zmenu prijatých opatreníMesto Myjava týmto zverejňuje Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 30 zo 17. januára 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov:

Vláda


A. schvaľuje

 • A.1. návrh na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky;


B. obmedzuje

 • B. 1 s účinnosťou od 27. januára 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov do pondelka, ktorý najbližšie nasleduje po dni, v ktorom Ministerstvo zdravotníctva SR potvrdilo pokles počtu hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 na celonárodnej úrovni pod hodnotu 2 500, pričom táto hodnota nebola prekročená kontinuálne 7 kalendárnych dní nasledujúcich v rade po sebe - to neplatí pre územný obvod 36 okresov, v ktorých na základe vykonaných antigénových testov od 18. januára 2021 do 26. januára 2021 vykázali menšiu mieru pozitivity ako ostatné okresy, pričom na tieto účely sa považujú hlavné mesto Bratislava a mesto Košice za jeden okres (bod B.2 tohto uznesenia) - slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 27. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie končí uplynutím 7. februára 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na:
  • 1. od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu do a zo zamestnania zamestnanca, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia  zamestnávateľa vykonávať ako prácu z domácnosti a cestu späť a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
  • 2. od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu do a zo zamestnania zamestnanca, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať ako prácu z domácnosti a cestu späť a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 27. januára 2021 alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
  • 3. cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá) do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,
  • 4. od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu do čistiarne odevov, na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových  vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
  • 5. od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu do čistiarne odevov, na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného  od 27. januára 2021 alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
  • 6. od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
  • 7. od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 27. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
  • 8. od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
  • 9. od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 27. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
  • 10. cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
  • 11. cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
  • 12. cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta na účel vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť, cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť,
  • 13. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
  • 14. cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
  • 15. cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,
  • 16. od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo ak ju vykonáva osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
  • 17. od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 27. januára 2021 alebo ak ju vykonáva osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
  • 18. od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021, alebo ak ju vykonáva osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo o osobu staršiu ako 65 rokov, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo zdravotne ťažko postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka,
  • 19. od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 27. januára 2021, alebo ak ju vykonáva osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo o osobu staršiu ako 65 rokov, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania  uplynulo aspoň 14 dní, alebo zdravotne ťažko postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka,
  • 20. cestu dieťaťa do a z materskej školy a školského zariadenia,
  • 21. cestu žiaka prvého stupňa základnej školy do a zo školy a školského zariadenia,
  • 22. od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do a zo školy a školského zariadenia, ak sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo ak prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
  • 23. od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do a zo školy a školského zariadenia, ak sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 27. januára 2021 alebo ak prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
  • 24. od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka a poslucháča podľa bodu 20 až 22, a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá́ sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
  • 25. od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka a poslucháča podľa bodu 20, 21 a 23, a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá́ sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 27. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
  • 26. cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
  • 27. cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
  • 28. osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
  • 29. zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov, alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členmi spoločnej domácnosti,
  • 30. cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť,
  • 31. od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
  • 32. od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 27. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
  • 33. cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

 

 • B. 2 s účinnosťou od 3. februára 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky pre územný obvod 36 okresov, v ktorých na základe vykonaných antigénových testov od 18. januára 2021 do 26. januára 2021 vykázali menšiu mieru pozitivity ako ostatné okresy, pričom na tieto účely sa hlavné mesto Bratislava a mesto Košice považujú za jeden okres, slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 3. februára 2021 v čase od 05.00  hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie končí uplynutím 7. februára 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na:
  • 1. cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať ako prácu z domácnosti a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo  inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť,
  • 2. cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cestu do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní)), služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky, do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,
  • 3. cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť,
  • 4. cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
  • 5. cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
  • 6. cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
  • 7. cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta na účel vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť, cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť,
  • 8. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
  • 9. cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
  • 10. cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,
  • 11. cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
  • 12. cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košíc v rámci územia mesta a cestu späť,
  • 13. cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá  má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
  • 14. cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
  • 15. cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,
  • 16. cestu dieťaťa, žiaka a poslucháča do a zo školy a školského zariadenia,
  • 17. cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka a poslucháča podľa bodu 15 alebo16 a cestu späť,
  • 18. osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
  • 19. zdravotnú vychádzku osoby, staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členmi spoločnej domácnosti,
  • 20. cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť,
  • 21. cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie a cestu späť,
  • 22. cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony;

 

C. ukladá

 • ministrovi vnútra
  • C.1. v spolupráci s ostatnými ministerstvami vydať manuál pre obce a mestám na vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 bezodkladne
 • podpredsedovi vlády a ministrovi financií
  • C.2. vyčleniť z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky na plnenie úloh na zabezpečenie testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 pre subjekty vykonávajúce testovanie bezodkladne
 • podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva
  • C.3. pokračovať v nákupe antigénových testov podľa uznesenia vlády SR č. 726 z 19. novembra 2020 v znení uznesenia vlády SR č. 761 zo 4. decembra 2020 bezodkladne
  • C.4. predložiť na rokovanie vlády návrh manuálu pre zamestnávateľov na vykonanie testovania svojich zamestnancov bezodkladne
 • ministrovi zdravotníctva
  • C.5. oznamovať vhodným spôsobom najmenej raz týždenne, verejne a na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR počet hospitalizovaných pacientov na ochorenie COVID-19 v ústavných zariadeniach zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky podľa bodu B.1 tohto uznesenia a zoznam 36 okresov, v ktorých na základe vykonaných antigénových testov od 18. januára 2021 do 26. januára 2021 vykázali menšiu mieru pozitivity ako ostatné okresy, pričom na tieto účely sa hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice považujú za jeden okres, súčasťou takéhoto oznámenia je zoznam okresov, na ktoré sa vzťahujú výnimky zo zákazu vychádzania podľa bodu B.1 tohto uznesenia a zoznam okresov, na ktoré sa vzťahujú výnimky zo zákazu vychádzania podľa bodu B.2 tohto uznesenia od 27. januára 2021 do skončenia obmedzení podľa časti B tohto uznesenia
 • predsedovi vlády
  • C.6. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky bezodkladne
 • ministerke kultúry
  • C.7. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR bezodkladne predsedom samosprávnych krajov
  • C.8. poskytnúť v prípadoch uvedených v manuáli vydanom pre obce a mestá na vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 Ministerstvom vnútra SR potrebnú podporu starostom obcí a primátorom miest pri zabezpečení vykonania testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 od 23. januára 2021 do skončenia obmedzení podľa časti B tohto uznesenia

D. poveruje

 • ministra vnútra
  • D.1. v súlade so zákonom č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov podporou obcí a miest pri testovaní obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19;

E. odporúča

 • starostom obcí
 • primátorom miest
  • E.1. zabezpečiť na svojom území vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 podľa manuálu vydanom Ministerstvom vnútra SR od 23. januára 2021
 • zamestnávateľom
  • E.2. zabezpečiť vykonanie testovania svojich zamestnancov na prítomnosť ochorenia COVID-19 podľa manuálu schváleného vládou od 23. januára 2021
 • hlavnému hygienikovi SR
  • E.3. vydať vyhlášku, ktorou sa uloží povinnosť zamestnávateľom a prevádzkovateľom vrátane škôl a školských zariadení prijať hygienické opatrenia na pracoviskách, a to zákazom vstupu zamestnancov alebo iných osôb na pracoviská alebo do iných priestorov zamestnávateľa a prevádzkovateľa vrátane škôl a školských zariadení, pokiaľ sa nepreukážu negatívnym testom (§ 48 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z.),
  • E.4. určiť osoby, na ktoré sa zo zdravotných dôvodov nebude vzťahovať podmienka negatívneho výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19;

F. ruší

 • F.1. uznesenie vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 s účinnosťou od 27. januára 2021.

Vykonajú: predseda vlády
podpredseda vlády a minister financií
podpredseda vlády a minister hospodárstva
minister vnútra
minister zdravotníctva
ministerka kultúry
predsedovia samosprávnych krajov

 

Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR
hlavný hygienik SR
primátori miest a starostovia obcí
zamestnávatelia 


Ako bude prebiehať plošné testovanie v Myjave?Vážení obyvatelia mesta Myjava,

Na základe Uznesenia vlády SR o prijatí opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky zo dňa 17. 1. 2021 sú upravené podmienky pohybu obyvateľov tak, že po 27. januári budú môcť chodiť do zamestnania, na nákupy, alebo do prírody len tí občania, ktorí sa dokážu preukázať certifikátom s negatívnym výsledkom testu, alebo dokladom o prekonaní ochorenia v posledných troch mesiacoch. Povinnosť preukazovať sa certifikátom platí pre všetkých ľudí nad 15 rokov do 7. februára 2021.

Veľmi dôležitá informácia je, že všetky certifikáty, ktoré obdržia občania po otestovaní od pondelka 18. 1. majú platnosť až do konca predĺženého zákazu vychádzania, teda do 7. februára. To znamená, že ak sa prídete otestovať od 18. do 26. januára, certifikát, ktorý v týchto dňoch obdržíte v prípade negatívneho výsledku znamená, že vás do obchodov, do zamestnania, prírody a podobne od 27. januára do 7. februára vpustia. AKTUALIZOVANÉ - v období medzi 3. a 7. februárom bude potrebné sa opäť preukázať novým negatívnym testom.

Po tomto ,,skríningovom‘‘ testovaní sa uvidí, ako náš okres dopadol. Podmienkou, aby sa testovanie po 27. januári v našom meste neopakovalo je, aby výsledok testovania v okrese patril k lepšej polovici otestovaných okresov v rámci Slovenska. Verím, že u nás to tak bude.

Aby mesto Myjava vytvorilo podmienky pre otestovanie svojich obyvateľov, zabránilo dlhým radám pred odberovými miestami, pomohlo zamestnávateľom a mohlo čím skôr postupne otvárať školy, služby a prevádzky, toto testovanie zabezpečí nasledovne:

 • MOM na štadióne Spartaka Myjava bude pracovať denne od 10. do 16. hodiny (12.30 – 13.00 prestávka) 
 • V dňoch 23. a 24. 1., t. j. v sobotu a nedeľu sa v Myjave otvorí dokopy 6 miest odberu, ktoré budú pracovať v čase od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00h.
  • Odberové miesta:
   • Kultúrny dom,
   • Stredná priemyselná škola Myjava,
   • Spoločenský dom,
   • Cirkevná škola Turá Lúka,
   • Hasičská zbrojnica u Belanských – len 23.1 (sobota),
   • Hasičská zbrojnica Vankovia – len 24.1 (nedeľa) od 8.00 hod do 12.00 hod,
   • Štadión Spartaka Myjava. 
 • Nemocnica s poliklinikou Myjava naďalej bude testovať antigénovými testami nasledovne: pondelok, utorok, streda, piatok od 10.30 – 14.30, štvrtok 14.00 – 18.00 a sobota 23.1. od 9.00 hod do 16.00 hod.
 • ZOS Nezábudka bude pretestovaná v nedeľu 24.1.2021 v čase od 13.00 do 17.00 hod.

Mesto ponúka možnosť testovania svojimi silami aj priamo u zamestnávateľa, vo firmách v dňoch 21., 22., 25. a 26. januára. Záujemcovia sa musia ohlásiť 24 hodín dopredu na primator@myjava.sk, povedať počty a požiadavku v akom čase chcú testovanie realizovať.

Vážení obyvatelia, mesto urobí všetko pre to, aby sme to zvládli bez problémov. Na odberných miestach bude dostatok zdravotníkov, členov tímu, dezinfekcie a všetko budeme robiť tak, aby sme minimalizovali riziko nakazenia sa, či dlhého čakania.

Ďalšie informácie Vám budeme poskytovať priebežne, hneď ako ich budeme vedieť.

Prajem pekný deň

Pavel Halabrín

 

primátor mesta Myjava


TV Myjava odvysiela v nedeľu príhovory farárovTelevízia Myjava v súvislosti so zákazom konania Bohoslužieb a Svätých omší oznamuje, že počas nasledujúcej nedele, 17. januára 2021 sa veriacim o 10,00 a 18,00 hodine prostredníctvom televíznej obrazovky prihovorí evanjelická farárka Iveta Vachulová a katolícky farár Gabriel Koch.

Následne budú príhovory zverejnené aj na youtube kanáli Televízie Myjava.


ŠKD v ZŠ Turá Lúka nebude zriadenýMesto Myjava oznamuje občanom, že pre malý záujem zo strany zákonných zástupcov  tzv. kritickej infraštruktúry nebude trieda ŠKD v ZŠ Turá Lúka pre deti tejto skupiny zriadená.

Žiaci I. aj II. stupňa ZŠ budú od 18. 1. 2021 pokračovať vo výchovno-vzdelávacom procese dištančnou formou. 


Spresnenie podmienok otvorenia materských škôl v MyjaveMesto Myjava spresňuje podmienky otvorenia zariadení materských škôl k 18. 1. 2021 a s tým spojené náležitosti pre vstup zákonných zástupcov do priestorov MŠ:

 • Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školských zariadení v meste Myjava budú materské školy Bradáčova 773/30 vrátane elokovaných pracovísk Hoštáky a SNP a MŠ Turá Lúka od 18. 1. 2021 sprístupnené pre všetky deti materských škôl.
 • Zásadným pre otvorenie škôlok je pretestovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ. Na to bude zriadené dňa 15. 1. 2021 od 11.30 do 13.30 odberové miesto iba pre zamestnancov v priestoroch MŠ Bradáčova Myjava.
 • Pripravované otvorenie I. stupňa základných škôl 18. 1. 2021 sa neuskutoční a naďalej bude od tohto dátumu pokračovať výchovno-vzdelávací proces dištančnou formou.
 • Vstup zákonného zástupcu do škôlky je podmienený preukázaním certifikátu s negatívnym výsledkom antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo čestným vyhlásením (príloha č. 2) resp. dokladom o prekonaní ochorenia v posledných 3 mesiacoch.
  • V prípade, že sa zákonný zástupca nepreukáže pri vstupe do budovy škôlky potrebným dokladom, prenechá svoje dieťa pri vstupe zamestnancovi školy, ktorý ho odvedie do vnútorných priestorov MŠ.
  • V prípade, ak sa zákonný zástupca preukáže pri vstupe do budovy škôlky potrebným dokladom, môže s dieťaťom vstúpiť do budovy.
 • Zákonní zástupcovia pri nástupe detí do MŠ predložia za svoje deti Vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha č. 1)
 • Zákonní zástupcovia majú možnosť podstúpiť dobrovoľné testovanie antigénovými testami v MOM na štadióne Spartaka Myjava počas 15. januára mimoriadne v prevádzkovom čase od 10.00 do 17.00h(12.30-13.00 prestávka), alebo v NsP Myjava.
 • Mesto je v prípade záujmu zákonných zástupcov kritickej infraštruktúry (vojsko, zdravotníctvo, polícia, hasičský zbor) pripravené otvoriť triedu ŠKD na ZŠ s MŠ Turá Lúka. Záujem o túto službu je potrebné nahlásiť na riaditeľstvo príslušnej základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 15.1.2021 do 9.00 h. V prípade otvorenia by ŠKD bol pre deti otvorený v čase 6.00h -16.00h. Záväznú informáciu o otvorení triedy mesto zverejní v piatok 15.1.2021 na svojej webovej stránke.

Príloha č. 1 Vyhlásenie o bezinfekčnosti.pdf

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie.pdf


1

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Január 2021
PUSŠPSN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Zoznam podujatí

Anketa
Rozvoj ktorej z týchto oblastí života by ste vy riešili prioritne?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online1
Dnes  353
Mesiac  34485
Celkovo1507347

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac