Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 31.07. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Oznamy



Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška



Mesto Myjava, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácii v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 534/2003 Z. z. NR SR o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne cesty a účelové cesty podľa §3a ods.4 zák. č.135/1961Zb. o pozemných komunikáciách a znení neskorších predpisov, v súlade s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) v zmysle § 61 ods.4 stavebného zákona upovedomuje verejnosť o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou pri stavbe s veľkým počtom účastníkov konania. A pretože špeciálnemu stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a súčasne žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania upúšťa.

(pdf) Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu "NEUROLÓG MY MYJAVA, spevnené plochy - I.etapa".pdf


Vakcinácia aj pre neregistrovaných záujemcov



Vakcinačné centrum Nemocnice s poliklinikou v Myjave oznamuje verejnosti, že v piatok 30. júla 2021 od 8.00 do 11.30 hod. bude očkovať aj neregistrovaných obyvateľov. Teda tých, ktorí nie sú na očkovanie objednaní cez systém NCZI. Vakcinovať sa môžu prísť aj deti od 12 rokov, a to v sprievode jedného z rodičov.


Myjavské tímy v kampani Do práce na bicykli nazbierali viac ako 5200 km



Vo štvrtok 15. júla 2021 sa uskutočnilo oficiálne vyhodnotenie tohoročnej celonárodnej kampane Do práce na bicykli, do ktorej sa tento raz zapojilo 91 samospráv. V rámci nich počas mesiaca jún zbieralo po celom Slovensku kilometre 3448 tímov s 11 358 účastníkmi. Tí spolu odjazdili na bicykli, verejnou dopravou alebo pešo odchodili viac ako 1 715 000 kilometrov a ušetrili tak cez 513 000 kg CO2. Podľa organizátorov išlo o doteraz najúspešnejší ročník podujatia, v ktorom padli viaceré rekordy. Nás teší, že k dosiahnutiu týchto skvelých výsledkov prispeli v rámci svojich možností aj Myjavčania, ktorí prešli 5280,88 km a ušetrili 1376,87 kg CO2.

Na Myjave sme mali do súťaže zaregistrovaných 14 tímov so 45 účastníkmi, z nich 12 reálne kilometre zbieralo a ich členovia si poctivo zapisovali absolvované trasy do systému. Spolu tak spravili 1001 jázd s priemernou dĺžkou 117,35 km na jedného účastníka. A kto teda v našej lokálnej súťaži obstál najlepšie?

Najvytrvalejším tímom s najvyšším počtom kilometrov sa stal tím Gymy z Gymnázia Myjava, ktorého štyria členovia odjazdili alebo odchodili 1119,64 km. Najaktívnejším tímom s najvyšším počtom absolvovaných jázd sa zasa stal tím Štúrovci zo Základnej školy na Štúrovej ulici v Myjave. Ten mal tiež štyroch členov, ktorí v júni do systému zaregistrovali 154 jázd. Z tohto družstva pochádza aj najlepší jednotlivec, a to pán Radovan Biesik, ktorý odjazdil 439,42 km. Najlepším jednotlivcom s najvyšším počtom jázd sa stala pani Jana Barbieriková z tímu Barbi, ktorá absolvovala 47 jázd. Všetkým touto cestou blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a veríme, že sa v rámci 9. ročníka kampane Do práce na bicykli v júni 2022 opäť zídeme!

No veľká pochvala a poďakovanie patrí každému jednému aktívnemu cyklistovi či chodcovi, ktorý sa do súťaže tento rok zapojil a pomohol tak nielen svojmu tímu, ale aj svojmu mestu, spravil čosi navyše pre životné prostredie a v neposlednom rade aj pre svoje zdravie. Vážime si, že ste do toho spolu s nami išli a budeme radi, ak to o rok skúsite znova a spolu s vami aj mnohí ďalší, noví účastníci, ktorí tak rozšíria rady aktívnych občanov Myjavy.

Tak, ako sme sľúbili, pripravili sme pre víťazov našej lokálnej súťaže aj malé odmeny, ktoré súťažiacim venovali predajňa bicyklov a cyklistických doplnkov MYBIKES a mesto Myjava. A pre každého účastníka kampane, ktorý nejaké tie kilometre tento rok nazbieral, máme pripravený aj účastnícky diplom s údajmi, akú vzdialenosť prešiel, koľko jázd urobil a koľko CO2 sa mu podarilo ušetriť. Prosíme teda touto cestou spomínaných víťazov - členov tímov Gymy a Štúrovci, ako aj najlepších jednotlivcov, aby sa v stredu 28. júla 2021 o 15.30 h dostavili do veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, 2. poschodie, číslo dverí 305, kde im ceny a diplomy odovzdáme. Všetci ostatní si svoje účastnícke diplomy môžu vyzdvihnúť do 2. augusta a potom zasa od 10. augusta 2021 v kancelárií číslo 306 na druhom poschodí úradu v rámci úradných hodín. Ďakujeme a nezabudnite - Vezieme sa v tom spolu!

 

diplom pre myjavskú samosprávu

Diplom kampane Do práce na bicykli 2021 pre mesto Myjava.



Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby



Mesto Myjava, ako určený príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods.1 v spojení s § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č.608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v spojení s § 27 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdil predložený návrh navrhovateľa v zmysle § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby líniová inžinierska stavba elektronickej komunikačnej siete INTS FTTH MYJA Myjava v katastrálnom území Brestovec - areál Reštaurácie Trnovce, Turá Lúka - pozdĺž cesty II/581 s odbočeniami do vedľajších ulíc, k areálu RD Turá Lúka, časť Hoštáky, časť Diely, centrum, areál firmy Gestio s. r. o.

(pdf) Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby INTS FTTH MYJAVA.pdf


Pozor na podvodníkov, upozorňuje Štatistický úrad SR



V uplynulých dňoch priniesli viaceré slovenské médiá informáciu s upozornením na podvodné konanie zatiaľ neznámych osôb, ktoré sa vydávajú za pracovníkov Štatistického úradu SR a občanom posielajú listy s oznámením o kontrole správnosti údajov tohoročného sčítania obyvateľov, domov a bytov. Štatistický úrad SR sa od tohto konania jednoznačne dištancoval a informoval verejnosť, že žiadne takéto kontroly nevykonáva, ani neplánuje vykonávaťA žiada občanov, aby boli v súvislosti s týmito falošnými oznámeniami obozretní a nevpúšťali do svojich príbytkov žiadne neznáme osoby. Rovnako aby nikomu neznámemu neposkytovali svoje osobné údaje, pretože by mohlo prísť k ich zneužitiu. V prípade, že by ste sa s podobným prípadom osobne stretli, je potrebné hneď kontaktovať políciu. Opatrnosti nie je nikdy dosť...


Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2021



Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku prieskum nazvaný Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2021, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS 2021 (Household Finance nad Consumption Survey). Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jej cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadlženosť domácností, prístupnosť získania úveru a podobne.

Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko-politických oblastiach eurosystému.

Pre rok 2021 bolo do zisťovania vybraných 473 samospráv, medzi nimi aj Myjava. Do zisťovania bolo náhodným výberom zaradených takmer 3900 domácností. Samotné zisťovanie sa bude konať v mesiacoch júl až október 2021.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa preukazom zamestnanca Štatistického úradu SR a pozývacím listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude uvedený kontakt na opytovateľa, ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie. Všetky informácie, ktoré domácnosti v rámci zisťovania poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne na štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a  voľnom pohybe takýchto údajov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie môžete získať na stránke ŠÚ SR na adtrese www.statistics.sk alebo telefonicky na tel. čísle 032/7460 292 - Ing. Zuzana Kolárovcová.

zdroj: ŠÚ SR


Upozornenie na odpočty elektromerov



Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje obyvateľom Myjavy, že jej zamestnanci budú vykonávať v mestskej časti Turá Lúka odpočet všetkých elektromerov, a to v termíne od 21. do 27. júla 2021. Zároveň občanov prosí, aby v prípade svojej neprítomnosti vystavili aktuálny stav elektromera na viditeľnom mieste, odkiaľ si ho budú môcť pracovníci odpísať. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!


Trenčiansky samosprávny kraj začal s opravami ciest aj na Myjave



V závere 28. kalendárneho týždňa začali v Myjave rozsiahle opravy komunikácií III. triedy v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej TSK). Podľa plánu opráv schváleného zastupiteľstvom TSK v novembri 2020 ide o úseky ciest Myjava - Poriadie a Myjava - Stará Myjava. Potrebnou rekonštrukciou tak v lete prejdú Novomestská ulica v dĺžke 1200 m a štyri úseky Staromyjavskej ulice v celkovej výmere 2200 m. Neskôr by mala pribudnúť aj oprava cesty Myjava - Vrbovce, počas ktorej pracovníci zrekonštruujú 2000 m dlhý úsek tejto komunikácie. Predpokladané náklady na všetky tieto úseky župa vyčíslila na viac ako 700 000,- €. Vykonávané práce zahŕňajú vyrovanie prepadov, frézovanie asfaltu, realizáciu spojovacieho postreku, pokládku nového koberca, prelepenie bitumenovým pásom, zrezanie krajníc či prečistenie priekop. Podľa aktuálnych informácií by tieto práce v Myjave mali trvať asi 20 dní a preto prosíme vodičov, aby svoju jazdu prispôsobili stavu opravovanej vozovky, rešpektovali dočasné dopravné značenie, počítali s obmedzeniami v spomínaných úsekoch a boli ohľaduplní k ostatným účastníkom premávky. K zvýšenej opatrnosti rovnako vyzývame aj cyklistov a chodcov. Ďakujeme!


1

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Júl 2021
PUSŠPSN
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?





Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?







Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online15
Dnes  866
Mesiac  42912
Celkovo1806320

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac