Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 4.06. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyOdstávka elektrickej energie v júniZápadoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení informuje obyvateľov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú v piatok 19. 6. 2020 v čase od 9.30 do 12.30 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • TURÁ LÚKA č. 74 , 88/2, 307/1, 307/2, 315/2, 315/3, 362
 • HOŠTÁKY č. 63, 334, 335, 335/BL, 335/VE, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 350, 352, 354, 356, 357, 358/VE, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 365/PC, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 12106/9 
 • STRED OBCE č. 61 , 62, 62/VE, 76, 77, 77/VO, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97/2, 98, 100, 101, 102, 105, 106, 106/VE, 106/ZA, 107, 111, 115, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 334, 349/15, 358, 362, 440 
 • ZÁHRADY č. 108 , 109, 110, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 120/VE, 121, 129, 132, 133, 134, 134/VE, 135/VE, 136, 137, 138, 139, 140, 275, 276, 285

Od júna začne fungovať aj Základná umelecká škola. S obmedzeniamOd pondelka 1. júna 2020 napokon začnú svoju prevádzku aj základné umelecké školy, vrátane tej myjavskej. Riaditeľka školy, Mgr. Erika Matulová, preto vydala informáciu o úprave podmienok dochádzky do konca školského roka 2019/2020 v záležitostiach vnútorného režimu školy a zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. Prevádzka školy bude od 1. 6. zabezpečená tak, že prístup do priestorov školy bude možný cez hlavný vchod (2. poschodie - terasa) a tiež cez služobný vchod (prízemie pod terasou). Odporúčame rodičom, sprevádzajúcim osobám žiakov a žiakom samotným, aby sa pred vchodmi do budovy nezhromažďovali a minimalizoval kontakt medzi sebou. Rodičom a sprevádzajúcim osobám žiakov sa zamedzuje vstup do určených priestorov školy na 2. poschodí a do priestoru pred nácvikovými sálami na prízemí.

Žiaci musia pred vstupom do tried musia prejsť zdravotným filtrom - dezinfekciou rúk a meraním teploty. Žiaci sa po vstupe do priestorov školy prezúvajú iba v triedach, kde sa dá priamo vetrať. V individuálnych triedach budú používať jednorázové návleky na topánky. Žiaci v priestoroch školy nie sú povinní nosiť ochranné rúška. Rodičia zabezpečia svojim deťom vrecká na odkladanie rúšok a jednorazové papierové vreckovky. Šatne budú v tomto čase mimo prevádzky.

Rodič, prípadne žiak pri prvom nástupe do školy predloží pedagógovi vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo si môžete stiahnuť z odkazu na konci oznamu. V prípade, že žiak vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do určenej samostatnej miestnosti a vyučujúci sa skontaktuje s jeho zákonným zástupcom, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne.

Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná. Vyučovanie bude prebiehať primárne podľa rozvrhu, ktorý bol platný pred prerušením vyučovania. Ak to nebude možné, učiteľ sa so zákonným zástupcom dohodne na inom vyhovujúcom čase. Žiaci, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť vyučovania a individuálnych konzultácií, budú dostávať inštrukcie a úlohy elektronicky, prípadne telefonicky.

V hudobnom odbore, na hodinách, kde sa vyučuje individuálnou formou, sa výchovno-vzdelávací proces obnovuje v plnom rozsahu. Predmety so skupinovou formou vyučovania (komorná hra, atď.) sa budú realizovať formou individuálnych konzultácií s jedným žiakom po predchádzajúcej dohode konkrétneho času medzi vyučujúcim a zákonným zástupcom žiakov.

V literárno-dramatickom, tanečnom a výtvarnom odbore sa vyučovanie bude realizovať formou individuálnych konzultácií. Na individuálne konzultácie budú žiaci zadelení podľa potreby a po predchádzajúcej dohode s vyučujúcim učiteľom podľa pôvodného rozvrhu.

Myjava, 29. 5. 2020

Mgr. Erika Matulová
riaditeľka školy

(pdf) Vyhlásenie rodiča - ZUŠ Myjava.pdf


Mestská knižnica bude opäť otvorenáSamospráva oznamuje všetkým priaznivcom literatúry, že od pondelka 1. júna 2020 bude po dlhšej prestávke opäť otvorená mestská knižnica v Myjave. Jej prevádzková doba bude zabezpečená v štandardnom režime, ktorý poznáme aj z minulosti, no bude potrebné dodržiavať hygienické opatrenia, ktoré musí každý čitateľ v priestoroch knižnice akceptovať. Sú definované nasledovne:

 1. Vstup do knižnice bude možný len s prekrytím horných dýchacích ciest, teda s použitím ochranného rúška. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do dvoch rokov a na osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Odporúčame rodičom prehodnotiť návštevu knižnice s deťmi do dvoch rokov.
 2. Pri vstupe treba použiť dezinfekčné prostriedky na ruky.
 3. Pri vstupe do knižnice treba dodržiavať 2 metrové rozostupy, riadiť sa vodorovným značením na schodoch a nezhromažďovať sa na jednom mieste.
 4. Do oddelenia knižnice môžu naraz vstúpiť max. 3 osoby a zdržiavanie sa v oddelení musia obmedziť na max. 15 minút.
 5. V oddelení pre dospelých bude max. počet požičaných kníh 3 ks.
 6. V oddelení pre deti bude max. počet požičaných kníh 2 ks.
 7. Dočasne nebude možné využívať internet pre verejnosť.
 8. Dočasne bude pre verejnosť zatvorená študovňa i čitáreň.
 9. Dočasne sa nebudú poskytovať rešeršné služby ani MVS.
 10. Vrátené knihy budú pred ďalšou výpožičkou izolované v špeciálne určenej miestnosti na 24 hodín.
 11. Sankčné poplatky sa do odvolania od čitateľov nevyberajú.

Ďakujeme vám aj touto cestou za vašu vernosť a zvýšenú trpezlivosť pri vybavovaní výpožičiek!

Prevádzkové hodiny knižnice

 • pondelok a utorok: 10.00 – 11.30 h a 12.30 – 16.30 h
 • streda: sanitárny deň
 • štvrtok: 10.00 – 11.30 h a 12.30 – 16.30 h
 • piatok: 12.30 -16.30 h
 • sobota: každý párny týždeň oddelenie pre dospelých 8.00 – 12.00 h

Poďakovanie za pomocMesto Myjava aj touto cestou vyslovuje poďakovanie všetkým občanom, spoločnostiam, inštitúciám či spolkom, ktoré bezodplatne zabezpečili pre samosprávu a zariadenia v pôsobnosti mesta dezinfekciu, ochranné rúška a rukavice, ochranné odevy, bezdotykové teplomery, ochranné štíty a ďalšie materiálne vybavenie potrebné na boj proti ochoreniu COVID-19.

Menovite ďakujeme:

 • Ing. Jánovi Priebrachovi z Turej Lúky
 • Zdenkovi Horňákovi z Turej Lúky
 • Jánovi Matisovi z Myjavy
 • Ing. Milanovi Majtánovi z Myjavy
 • Ing. Andrejovi Dugovi z Myjavy
 • Martinovi Gábovi z Turej Lúky


A spoločnostiam:

 • Svaman s. r. o. Myjava
 • SMMM s. r. o. Myjava
 • NAD RESS a. s. Senica
 • Vietnamskej komunite v Myjave
 • Špeciálnej škole v Myjave
 • Strednej priemyselnej škole v Myjave


Pavel Halabrín
primátor


Kontrola kontajnerov na odpadMesto Myjava oznamuje občanom, že v zmysle platného Dodatku č. 4 k VZN č. 1/2016 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava, ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2020, začína tento týždeň vykonávať v súlade s § 25 kontrolnú činnosť zameranú na triedený zber komunálneho odpadu, zmesový komunálny odpad a na čistotu triedenia komunálnych odpadov a dodržiavanie ustanovení predmetného VZN. Za pochopenie ďakujeme!


Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku mesta – pozemok na ulici KamennéMesto Myjava v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 42/05/2020 zo dňa 14. 05. 2020 a v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) na predaj majetku mesta – pozemok na ulici Kamenné.

 

Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov: Mesto Myjava
Sídlo: Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
IČO: 00 309 745
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: SK05 1111 0000 0014 3103 0062
V zastúpení: Pavel Halabrín – primátor mesta
Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Sluková, Ján Obeda
Telefón: 034/6907222, 0902/865 515, 034/6907312
 
 A) Predmet OVS:
 
Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu OVS a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet OVS. Jedná sa o nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v meste Myjava, okres Myjava, v k.ú. Myjava, ktorej vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1. Nehnuteľnosť je vedená v katastri nehnuteľností Katastrálnym odborom Okresného úradu Myjava, a to pozemok, ktorý sa nachádza v meste Myjava na ulici Kamenné:
 
     - pozemok – novovytvorená parcela reg. KN „C“ číslo 4125/129 o výmere 3778 m2, druh pozemku – ostatná plocha.
 
Novovytvorená parcela číslo 4125/129 a novovytvorená parcela číslo 4125/130 vznikli odčlenením z pôvodnej parcely reg. KN „C“ číslo 4125/2 o výmere 7717 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísanej na LV č. 2179 v k.ú. Myjava. Novovytvorené parcely vychádzajú z geometrického plánu číslo 050/20 zo dňa 03.05.2020, ktorý vyhotovil Ing. Michal Garaj, autorizačne overil Ing. Michal Garaj, Geodézia Myjava, Hurbanova 643, 907 01 Myjava, IČO: 18040446, úradne overenom pod číslom G1-144/2020 zo dňa 06.05.2020.
 
B) Minimálna kúpna cena:
 
Celková minimálna kúpna cena nehnuteľnosti je stanovená vo výške 45.000,- €.  
 
C) Termín a miesto predkladania návrhov:
 
Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Mesta Myjava, na internetovej stránke mesta www.myjava.sk a v regionálnej tlači.
 
Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré sú súčasťou návrhu je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:
 • Presná a úplná adresa odosielateľa – navrhovateľa, heslo „OVS na predaj majetku mesta – pozemok na ulici Kamenné“
 • označenie „Neotvárať“
 • adresa príjemcu: Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín do 8. júna 2020 do 15.00 hod.
 
D) Podmienky súťaže:
 
1. Podpísaný Návrh kúpnej zmluvy (príloha č. 1 podmienok súťaže), ktorý po doplnení zo strany navrhovateľa bude obsahovať aj tieto náležitosti:
 • Označenie navrhovateľa - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, podpis fyzickej osoby, dátum narodenia, rodné číslo, telefonický kontakt.
 • Označenie navrhovateľa - u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, telefonický kontakt.
 • Číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej celkovej kúpnej ceny nehnuteľnosti.
 • Podpis osoby, resp. osôb oprávnených konať v mene navrhovateľa. 
2. Prílohou súťažného návrhu je: 
 • Čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nemá žiadne nesplatené záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže a jeho organizáciám a zariadeniam.
 • U právnickej osoby výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace. 
 • Doklad o zložení zábezpeky.
3. Podmienkou OVS je realizácia výstavby rodinného domu na odpredávanom pozemku reg. KN „C“ parcela číslo 4125/129.
 
4. Vyhlasovateľ je povinný na parcele reg. KN „C“ číslo 4125/130 o výmere 441 m2, druh pozemku ostatná plocha, strpieť vecné bremeno na právo vstupu, prechodu a prejazdu v prospech budúceho vlastníka pozemku reg. KN „C“ parcely číslo 4125/129 bezodplatne na dobu neurčitú.
 
5. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku alebo v inom jazyku s úradne overeným prekladom. Akceptovateľný je len navrhovateľom podpísaný návrh kúpnej zmluvy. Ak sú doklady, ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
 
6. Vyhlasovateľ určil minimálnu kúpnu cenu nehnuteľnosti, ktorá je predmetom súťaže v sume 45.000,- € (slovom štyridsaťpäťtisíc eura). Navrhnutá kúpna cena navrhovateľom bude uhradená bankovým prevodom na účet predávajúceho (vyhlasovateľa), číslo účtu: SK05 1111 0000 0014 3103 0062, bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, variabilný symbol – rodné číslo fyzickej osoby alebo IČO právnickej osoby navrhovateľa.
 
7. Jeden záujemca môže podať v rámci vyhlásenej OVS len jeden návrh, v opačnom prípade bude z vyhodnotenia ponúk vylúčený.
 
8. Návrh zmluvy (kúpnej zmluvy) bude predložený v šiestich (6) vyhotoveniach.
 
9. Návrh zmluvy sa podáva v predpísanej forme, ktorá je prílohou vyhlásenej OVS. Záväzný vzor návrhu kúpnej zmluvy je dostupný na internetovej stránke mesta: http://www.myjava.sk/.
 
10. Navrhovateľ je povinný za návrh kúpnej zmluvy uhradiť zábezpeku vo výške 4.500,- € (slovom štyritisíc päťsto eura). Zábezpeku uhradí navrhovateľ spolu s podaním návrhu kúpnej zmluvy, najneskôr však do termínu uzávierky, bezhotovostne bankovým prevodom na účet vyhlasovateľa: číslo účtu: SK05 1111 0000 0014 3103 0062, bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,  variabilný symbol – rodné číslo fyzickej osoby alebo IČO právnickej osoby navrhovateľa. Neúspešným súťažiteľom vyhlasovateľ vráti zábezpeku v lehote 15 dní odo dňa vyhodnotenia OVS,  alebo odo dňa zrušenia OVS. 
 
11. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. 
 
12. Každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom uzávierky súťaže, musí byť písomne doručená spôsobom určeným na predkladanie návrhov.
 
13. Navrhovatelia môžu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrh po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov, len na základe výzvy vyhlasovateľa a ním stanovenej lehote. 
 
14. Návrh zmluvy doručený po stanovenom termíne, nebude do súťaže zaradený. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, bude zo súťaže vylúčený. Predložené návrhy nemôžu obsahovať alternatívne návrhy.
 
15. Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne listom najneskôr do 10 dní od vyhodnotenia OVS. Zároveň bude víťaznému účastníkovi zaslaná podpísaná kúpna zmluva zo strany vyhlasovateľa.
 
16. Ak víťazný navrhovateľ po podpísaní kúpnej zmluvy zmluvnými stranami v stanovenom termíne neuhradí celú kúpnu cenu, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa.
 
17. Termín uzatvorenia kúpnej zmluvy vyhlasovateľom je najneskôr do 10 dní odo dňa podpisu protokolu o výsledku OVS členmi komisie na posudzovanie súťažných návrhov.
 
18. Úhradu kúpnej ceny stanovenej v kúpnej zmluve je navrhovateľ povinný uhradiť do 15 dní odo dňa podpísania zmlúv oboma zmluvnými stranami.
 
19. Navrhovatelia podaním návrhu zároveň vyjadrujú písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel prerokovania, rozhodnutia o výsledku verejnej súťaže a jeho zverejnenia, a na účel uzavretia zmluvy a jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
 
20. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.
 
E) Vyhodnotenie súťažných návrhov:
 • Vyhlasovateľ označí došlé návrhy, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
 • Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční na zasadnutí súťažnej komisie schválenej Mestským zastupiteľstvom mesta Myjava, uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Myjava č. 19/02/2020 zo dňa 06.02.2020. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. 
 • O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená/názvy a bydliská/sídla navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie oznámia poradie návrhov a podpíšu protokol.
F) Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
 • odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,
 • meniť uverejnené podmienky súťaže,
 • zrušiť súťaž,
 • pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľov na doplnenie a vykonanie opravy.
 
Príloha:
 
1. (pdf) Vzor návrhu kúpnej zmluvy
 
 
 
Pavel Halabrín
primátor mesta

Výberové konanie na pracovné miesto odborného garanta komunitného centraPoskytovateľ Mesto Myjava, nám. M.R.Štefánika č.560/4, 907 01 Myjava vyhlasuje výberové konanie jedno pracovné miesto odborného garanta komunitného centra. Spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor. Výberové konanie sa uskutoční dňa 18. 06. 2020 od 10.00 hod. do 11.30 hod. v priestoroch Komunitného centra Khamoro, ul. Trokanova 232/2a, 907 01 Myjava. Záujemcovia môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Mestský úrad Myjava, nám. M.R.Štefánika č.560/4, 907 01 Myjava. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 15. 06. 2020. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
 • potvrdenie o návšteve školy, ak je relevantné (musí obsahovať najmä nasledujúce informácie: názov a sídlo školy, školský rok a študijný odbor),
 • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu odborný garant komunitného centra sú: 

1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, 
 
alebo
 
2. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, ak táto fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonávala v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci, 
 
alebo
 
vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca, ak táto fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonávala v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci. 
 
Minimálna požadovaná prax je 1 rok v sociálnej práci.
 
Sociálna práca je odborná činnosť alebo súbor odborných činností vykonávaných sociálnym pracovníkom alebo asistentom sociálnej práce, na vykonávanie ktorých sú potrebné vedomosti a zručnosti získané absolvovaním vysokoškolského vzdelania vyššie uvedených študijných odborov. Do praxe sa započítava výlučne sociálna práca vykonávaná v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce).
Splnenie požiadavky praxe sa preukazuje potvrdením od zamestnávateľa, prípadne iným hodnoverným dokladom, napr. pracovnou zmluvou, pracovnou náplňou, dohodou, pracovným posudkom, potvrdením o zamestnaní a pod. V prípade skrátených pracovných úväzkov je potrebné preukázať, že súčet odpracovaných pracovných hodín zodpovedal počtu pracovných hodín v plnom pracovnom úväzku.
 
Ďalšie výberové kritériá na pozíciu odborný garant komunitného centra sú:
 • Znalosť slovenského jazyka na úrovni minimálne C1-Skúsený používateľ.
V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá
 • osobnostné predpoklady: empatia; flexibilita, schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; schopnosť kooperácie a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; schopnosť alternatívnymi formami riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách; schopnosť ostať neutrálny; schopnosť rozpoznať konflikt záujmov a ďalšie,
 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
 • skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napr. pôsobenie v sociálne vylúčených komunitách alebo v komunitách ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivít, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít,
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
 • práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom),
 • administratívne zručnosti,
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
 • odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.
Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný pracovník KC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace).
 
Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.
 
 
Miestom výkonu práce je: KC Khamoro, Trokanova 232/2A, 907 01 Myjava. 
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania: 01. 07. 2020.
Pre pracovnú pozíciu odborný pracovník KC je stanovená hrubá mzda: 1 243,42 €.
 
Charakteristika práce odborného garanta komunitného centra:
 
Cieľom práce odborného garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k užívateľom sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby. 
 
Odborný garant vykonáva činnosti:
 • v spolupráci s Poskytovateľom služieb nastavuje smerovanie činnosti v súlade s potrebami obce, komunity a užívateľov sociálnych služieb;
 • zodpovedá za odborné poskytovania sociálnych služieb, aby bolo zaistené plnenie cieľov a dodržiavanie štandardov komunitného centra;
 • odborne koordinuje celú činnosť komunitného centra, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity;
 • zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na ktorú má dosah, zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít a činností, ako aj rozvoj komunitného centra;
 • monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti, iné činnosti a aktivity komunitného centra z hľadiska napĺňania potrieb užívateľov;
 • pripravuje a realizuje nové formy sociálnych služieb a sociálnej práce;
 • získava základné údaje od užívateľa pre posúdenie jeho sociálnej situácie;
 • poskytuje sociálne poradenstvo užívateľom a ich rodinným príslušníkom, v ďalších oblastiach činnosti sa riadi profilom činnosti odborného pracovníka;
 • konzultuje so špecialistami z oblasti psychológie, psychiatrie, odborného a špeciálneho lekárstva a inými špecialistami podľa potreby;
 • spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri analýze a riešení sociálnej situácie užívateľa, vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, ÚPSVaR, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie);
 • priebežne mapuje relevantných aktérov siete krízovej intervencie na komunitnej úrovni (najmä SSKI, iných poskytovateľov sociálnych služieb, škôl a školských zariadení, polície, ÚPSVaR, zdravotných služieb, potenciálnych zamestnávateľov atď.) v súlade s potrebami KC, analyzuje silné a slabé miesta siete krízovej intervencie v danej lokalite (ako vyzerá sieť aktérov pomoci v oblasti SSKI, čo v danej oblasti funguje resp. nefunguje, či pokrýva existujúca sieť všetky potreby cieľovej skupiny SSKI, či existujú v tejto sieti nejaké partnerstvá atď.), v spolupráci s komunitným pracovníkom vytvára na základe zistení lokálnu stratégiu sieťovania (akým témam sa venovať, akým spôsobom, kedy a prečo), oslovuje aktérov siete, realizuje stretnutia na potrebné témy (vystupovať v roli iniciátora a/alebo organizátora a/alebo facilitátora a /alebo poskytovateľa informácií atď.), podporuje vytvorenie  partnerstva na účel realizácie projektov alebo programov na predchádzanie vzniku alebo zmiernenie nepriaznivých sociálnych situácii fyzických osôb alebo na riešenie týchto situácii a projekty alebo programy komunitnej práce v zmysle § 4 zákona o sociálnych službách, podporuje rozvoj inovatívnych a preventívnych aktivít/odborných činností a sociálnych služieb pre cieľové skupiny SSKI prostredníctvom aktívnej účasti na stretnutiach ku komunitnému plánovaniu, na rokovaniach so samosprávou v predmetnej oblasti atď.;
 • je zodpovedný za propagáciu odborných činností a aktivít komunitného centra a spolupracuje s médiami;
 • zodpovedá za administratívu, súvisiacu s činnosťou komunitného centra, za vedenie evidencie užívateľov;
 • je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov;
 • pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov komunitného centra; zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym metodikom/koordinátorom a vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP

Od 1. júna 2020 budú otvorené aj školy a škôlky v MyjaveMesto Myjava na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, Úradu verejného zdravotníctva, rozhodnutia Ministra školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a v súlade s odporúčaniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky otvára v pondelok 1. júna 2020 všetky základné školy a materské školy na území mesta vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Podmienky opätovného otvorenia základných škôl sú definované nasledovne:

 • počet žiakov v triedach 1. až 5. ročníka - 20 žiakov
 • čas prevádzky škôl: od 5.45 do 16.30 hod.
 • zabezpečená prevádzka ŠKD
 • zabezpečené školské stravovanie vrátane poskytovania desiat
 • výchovno-vzdelávací proces v triedach 1. až 5. ročníka bude v nezmenenom režime podľa rozvrhu, v triedach 6. až 9. ročníka bude naďalej prebiehať dištančnou formou cez on-line systém

Upozornenie!

Ak sa zákonný zástupca rozhodne, že žiak k 1. 6. 2020 do školy nenastúpi, bude u týchto žiakov výchovno-vzdelávací proces zabezpečovaný vo večerných hodinách osobitným režimom formou zasielania študijných materiálov. V piatok 29. 5. 2020 nebude zabezpečený výchovno-vzdelávací proces pre žiakov 1. až 5. ročníka z dôvodu prípravy tried pedagógmi na vyučovanie od pondelka 1. 6. 2020.

Podmienky opätovného otvorenia materských škôl sú definované nasledovne:

 • počet detí v triedach materských škôl - 15 detí
 • čas prevádzky materských škôl: od 6.00 do 16.00 hod.
 • zabezpečená prevádzka školského stravovania 

Špecifické podmienky pre materské i základné školy

 • Bude platiť zákaz vstupu do školských objektov pre zákonných zástupcov detí, žiakov, respektíve pre osoby, ktoré žijú s deťmi či žiakmi v spoločnej domácnosti.
 • Preberanie a odovzdávanie detí v materských školách bude realizované tak, aby do priestorov škôlky prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Bude zavedený každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov, zabezpečená dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy.
 • Každé dieťa bude mať k dispozícií povinne dve rúška.

Zákonný zástupca detí a žiakov bude kontaktovaný triednym učiteľom príslušnej školy s požiadavkou na stanovenie záväzného rozhodnutia či dieťa resp. žiak nastúpi do školy k 1. 6. 2020 vrátane využitia služieb školských klubov a školského stravovania, a to do 22. 5. 2020 do 12.00 hod. Zároveň je zákonný zástupca povinný predložiť pri nástupe vyplnenú prílohu č. 1 a č. 2 o zdravotnom stave dieťaťa resp. žiaka, ktorú nájdete na konci tohto oznamu.

V prípade materských škôl budú uprednostnené deti zákonných zástupcov, ktorí chodia do práce a deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, tzv. predškoláci. V prípade neobsadenia resp. nenaplnenia kapacity tried v materských školách budú prijaté zostávajúce deti, t. j. deti zákonných zástupcov na materskej dovolenke či nepracujúcich rodičov.

Konkrétne informácie ohľadom organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu a organizácie prevádzky škôl budú zverejnené na webových stránkach príslušných škôl. Počas doby prevádzky jednotlivých škôl budú športové areály a ihriská v školských areáloch pre verejnosť uzavreté, nakoľko budú využívané pre potreby škôl.

(pdf) Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o zdravotnom stave pre základnú školu alebo materskú školu.pdf


1

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Jún 2020
PUSŠPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Zoznam podujatí

Anketa
Od pondelka 1. 6. 2020 sa opäť otvárajú brány materských či základných škôl. Pošlete do nich svoje deti?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online5
Dnes  14
Mesiac  2874
Celkovo1175640

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac