Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 23.01. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyTrieďme odpad správneMesto Myjava opätovne žiada obyvateľov, aby do kontajnerov umiestňovali len taký odpad, ktorý tam patrí. V nádobách na BIO odpady, ktoré mesto Myjava zhodnocuje v kompostárni, sa nachádzali iné zložky odpadu, napr. sklené fľaše, plastové nádoby, textil, kovy a ďalšie. Z tohto dôvodu nie je možné tento odpad zhodnotiť v kompostárni. Naopak, musí sa naložiť a zlikvidovať na skládke odpadov. Aktuálne bolo 1,9 tony takto znehodnoteného odpadu!

Takisto sme zaznamenali odhodené vianočné stromčeky alebo vetvičky z vianočných stromčekov v kontajneroch určených na plasty. Vianočné stromčeky a konáre z nich je potrebné ukladať vedľa kontajnerového stojiska. Ich zber vykonáva každý piatok Správa majetku mesta Myjava. Podľa pokynov je potrebné vianočné stromčeky zbaviť všetkých ozdôb a kovových častí z dôvodu zhodnocovania v kompostárni.

Buďme pri triedení odpadov dôslední. Ak niekto vhodí do nádoby iný dopad, než na ktorý je určená, neguje tým snahu ostatných obyvateľov, ktorí pristupujú k separácií zodpovedne. Zároveň takéto konanie zvyšuje náklady a predražuje celý systém. Čo v prípade, ak bude tento stav naďalej pretrvávať, bude zohľadnené pri prehodnocovaní poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad.

Pozvánka na februárové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 6. februára 2020 o 15.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Majetkové prevody
 6. 3. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 30.11.2019 RO č. 3/2019 a 4. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 31.12.2019 RO č. 4/2019
 7. Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2020
 8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008
 9. Návrh - možnosti riešenia komunálnych služieb v meste Myjava
 10. Návrh - možnosti riešenia parkovacej politiky v meste Myjava
 11. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2019
 12. Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2019
 13. Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2019
 14. Správa o zrealizovaných verejných obstarávaniach za rok 2019
 15. Rôzne 
 16. Záver

Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli myjava.sk a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.


Výberové konanie na pracovné miesto pracovníka komunitného centraPoskytovateľ Mesto Myjava, nám. M.R.Štefánika č.560/4, 907 01 Myjava vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto pracovníka komunitného centra. Výberové konanie sa uskutoční dňa 4. 02. 2020 o 10.00 hod. v priestoroch Komunitného centra Khamoro, ul. Trokanova 232/2a, 907 01 Myjava. Záujemcovia môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Mestský úrad Myjava, nám. M.R.Štefánika č.560/4, 907 01 Myjava. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 30. 01. 2020. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Základná zložka mzdy (v hrubom) je min. 641 EUR.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
 • potvrdenie o návšteve školy, ak je relevantné (musí obsahovať najmä nasledujúce informácie: názov a sídlo školy, školský rok a študijný odbor),
 • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval.
 
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu pracovník komunitného centra sú:

Nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle § 16 ods. 4 písm. a). Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Každý úspešný uchádzač, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace).
 
Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.
 
Miestom výkonu práceKomunitné centrum Khamoro, ul. Trokanova 232/2A, 907 01 Myjava.
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania: 10. 02. 2020.
 
Charakteristika práce pracovníka komunitného centra:

Pracovník asistuje odborným pracovníkom pri výkone jeho činnosti pod jeho metodickým vedením.

Pracovník vykonáva činnosti:
 • asistuje odborným pracovníkom pri výkone jeho činnosti podľa ich pokynov a ich metodickým vedením;
 • vyhľadáva potenciálnych užívateľov služieb, aktivít a činností ........;
 • vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s užívateľom;
 • vedie napr. voľnočasové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní; zapája ďalších členov komunity, resp. obce do aktivít ........;
 • ak je to potrebné, pomáha užívateľom služieb s tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka, prípadne iného jazyka) pri komunikácií v rámci poskytovania odborných činností, iných činností a aktivít (napr. predškolský klub; komunitné aktivity);
 • vedie nevyhnutnú administratívu (týkajúcu sa napríklad pracovnej dokumentácie);
 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;
 • zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym metodikom/koordinátorom  a vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

Pozor na daňové povinnosti!Mesto Myjava ako správca miestnych daní a poplatkov upozorňuje občanov na povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností najneskôr do 31. januára 2020. Táto povinnosť sa vzťahuje len na daňovníka, ktorému vzniká alebo zaniká daňová povinnosť 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal alebo prestal byť vlastníkom, správcom, nájomcom či užívateľom nehnuteľností, ktoré sú predmetom dane (kúpa, predaj, darovanie, dedenie).

Takisto sa priznanie podáva, ak v danom období prišlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru a povinnosť vzniká aj daňovníkovi, ktorý sa stal vlastníkom alebo držiteľom psa, začal prevádzkovať predajný automat alebo nevýherný hrací prístroj. Daňovník podáva priznanie na tlačive Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Uvedené tlačivo je k dispozícii na našej webovej stránke v sekcii Mesto - Tlačivá a formuláre alebo si ho daňovníci môžu osobne vyzdvihnúť na Mestskom úrade Myjava, Oddelenie daní a poplatkov, prízemie, číslo dverí 120. Bližšie informácie v prípade potreby získate na tel. čísle: 034/6907 120 alebo na e-mailových adresách lenka.kuliskova@myjava.skzdenka.hutyrova@myjava.sk.


Mesto Stará Turá hľadá ortopéda a psychiatraMesto Stará Turá hľadá špecialistov - ortopéda a psychiatra, ktorí by mali záujem otvoriť si svoje odborné ambulancie za výhodných podmienok v budove Mestskej polikliniky Stará Turá. Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté na Mestskom úrade v Starej Turej, t. č. 032/746 1618 alebo 0915 984 309, email: kancelaria@staratura.sk.


Zatvorená mestská knižnicaMestská knižnica Myjava oznamuje verejnosti, že bude v dňoch 23. 1. – 24. 1. 2020, 30. 1. – 31. 1. 2020 a 5. 2. - 6. 2. 2020 zatvorená z dôvodu výmeny regálov. Prosíme preto aj touto cestou čitateľov, aby svoje výpožičky prispôsobili tejto skutočnosti. Ďakujeme za porozumenie!


Zber vianočných stromčekovSpráva majetku mesta Myjava informuje obyvateľov, že od piatka 10. januára 2020 začína zbierať vianočné stromčeky. Zber bude vykonávaný priebežne až do konca februára 2020. Stromčeky môžu občania odkladať ku kontajnerovým stojiskám tak, aby ich uloženie nebránilo vývozu komunálneho odpadu. Aby bolo možné stromčeky ďalej spracovať v kompostárni, je dôležité, aby boli dobre očistené a nenachádzali sa na nich zvyšky výzdoby, napríklad kovové háčiky z ozdôb a kolekcii. Ďakujeme za pochopenie!


Termíny vývozov komunálneho zmesového odpadu v zástavbe rodinných domovOd januára 2020 je vyvážaný komunálny zmesový odpad v zástavbe rodinných domov v lokalite Myjava, Turá Lúka a priľahlé kopanice v intervale 1-krát za dva týždne. Ďalšími vývozmi budú posilnené veľkonočné  a vianočné sviatky. Počas tohto týždňa do 10. 1. 2020 sa odpad ešte vyváža tak ako v minulom roku. Harmonogram zvozu komunálneho zmesového odpadu pre jednotlivé ulice a lokality od budúceho týždňa je nasledovný:

 • Lokalita: Myjava – Hurbanova, Kopánka, Moravská, Z. Zgurišky, Hoštáky, Zory Lackovej, Gegeľovská, Pirte, Pri lesíku, Bednárova, Buchlovská, Staromyjavská, Trnovská, Tehelná, Pažite, Brezovská, Dolná štvrť, Jánošíkova.
 • Termín vývozu : každý nepárny týždeň v pondelok. Posilnený vývoz bude v 16. a 52. týždni.
 • Lokalita: Myjava – Šimonovičova, Závršky, Pakanská, Hlinícka + Turá Lúka.
 • Termín vývozu : každý nepárny týždeň v stredu. Posilnený vývoz bude v 16. a 52. týždni.
 • Lokalita: kopanice.
 • Termín vývozu : každý nepárny týždeň vo štvrtok. Posilnený vývoz bude v 16. a 52. týždni.
 • Lokalita: Myjava – Novomestská, Nádražná, Kolónia.
 • Termín vývozu : každý nepárny týždeň v piatok. Posilnený vývoz bude v 16. a 52. týždni.
 • Lokalita: Myjava – Jablonská, Kamenné, Krmanova, Komenského, Žaboškreky, Krajňanská, U Zemanov.
 • Termín vývozu : každý párny týždeň v pondelok. Posilnený vývoz bude v 15., 51. a 53. týždni.
Prosíme obyvateľov, aby mali nádoby s komunálnym odpadom pripravené v deň vývozu od 6.30 hod. Vývozy sa budú realizovať aj počas sviatkov. Pokiaľ nastanú zmeny vo vývoze nádob s komunálnym odpadom, budeme o náhradnom termíne informovať na webovej stránke. Vyvážané budú iba nádoby s obsahom do 120 l. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!

1

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Január 2020
PUSŠPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Zoznam podujatí

Anketa
V ktorej lokalite na Myjave máte najväčší problém zaparkovať?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online10
Dnes  444
Mesiac  22359
Celkovo1010019

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac