Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 5.08. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže „PREDAJ NEHNUTEĽNÝCH MAJETKOV“Mesto Myjava vyhlasuje podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) k predaju majetkov mesta v súlade s ustanovením § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetkom vyhlasovateľa s podmienkou odpredaja pozemkov pre výstavbu rodinných domov a vybudovania inžinierskych sietí. Schválené MsZ Uznesením č. 137/11/2019 zo dňa 07.11.2019.

     1. Identifikácia vyhlasovateľa OVS:

Názov: Mesto Myjava 
Sídlo: Nám. M.R. Štefánika, 907 14 Myjava  
IČO: 00309745 
Číslo účtu: SK05 1111 0000 0014 3103 0062
V zastúpení: Pavel Halabrín - primátor mesta 
Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Sluková, Ján Obeda
Telefón.: 034/6907222, 0905/865 515, 0905/879611
E-mail: jarmila.slukova@myjava.skjan.obeda@myjava.sk
 
     2. Predmet OVS a jeho špecifikácia
 
Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu OVS a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu OVS.
Jedná sa o nehnuteľné majetky – pozemky - v okrese Myjava, obci Myjava,  v k.ú. Myjava, ktorých vlastníkom je Mesto Myjava, zapísaných na liste vlastníctva 2179 a to: 
 
NEHNUTEĽNOSTI - POZEMKY  registra „C“:
Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku
 1136/14  35553  zastavané plochy a nádvoria
 1136/12  331  zastavané plochy a nádvoria

 

 
 
 
 
Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v meste Myjava pri areáli NsP Myjava, ulica Staromyjavská.
 
     3. Typ zmluvy: Kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka. 
 
     4. Lehota a spôsob predloženia návrhu: 
 
Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Mesta Myjava, dňa 13.11.2019, webovom sídle mesta Myjava (www.myjava.sk) a v regionálnej a inej tlači. Navrhovateľ predkladá svoj návrh v zmysle nasledovných pokynov: 
 
     a) Deň, mesiac, rok a hodina, dokedy sa môžu predkladať návrhy: 
         do 02.12.2019 do 15.00 hod. – rozhodujúci je dátum doručenia návrhu v podateľni Mestského úradu Myjava. 
 
     b) Adresa, na ktorú sa má návrh doručiť: 
         Mesto Myjava, Námestie M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava.
 
     c) Jazyk, v ktorom sa musí písomný návrh predložiť: slovenský. 
 
    d) Forma predloženia návrhu: Všetky požadované dokumenty, ktoré budú súčasťou súťažného návrhu je nutné doručiť v písomnej forme v uzavretej obálke označenej názvom a sídlom navrhovateľa a heslom: „OVS – predaj nehnuteľných majetkov – pozemkov pre výstavbu rodinných domov a vybudovania inžinierskych sietí – NEOTVÁRAŤ“. 
 
     e) Podmienkami OVS sú:
 • Nehnuteľnosti sa odpredávajú výhradne v celosti, v takom stave v akom sa nachádzajú, tak ako stoja a ležia.
 • Vytvorenie budúcich stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných domov (resp. vybudovanie  rodinných domov)  a prevzatie rozpracovanej PD spoločnosťou Hydroteam, s.r.o., so sídlom Potočná 377/37, 930 08 Baloň, IČO: 30776023.
 • Vybudovanie prístupových komunikácií a všetkých inžinierskych sietí (splašková kanalizácia, prípojky, vodovod, dažďová kanalizácia, retenčná nádrž, plynovod, VN prípojky, rozvod NN, prípojky verejné osvetlenie, mestský rozhlas a optická sieť), vrátane dopravného napojenia v termíne do 31.12.2021 pre napojenie sa budúcich rodinných domov.   
 • Vyhlasovateľ určil kúpnu cenu nehnuteľností uvedenú v bode 2 OVS v sume min. 737 960,- € (slovom sedemstotridsaťsedem tisíc deväťstošesťdesiat eura).
 • Kúpna suma môže byť, resp. bude  uhradená  v dvoch splátkach :
  - Prvá splátka v sume 50% z kúpnej ceny, bude uhradená do 14 dní odo dňa oznámenia o uzatvorení kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom.
  - Druhá splátka v sume zostávajúcich 50% z kúpnej ceny, znížená o výšku zábezpeky bude uhradená do 7dní po vydaní územného rozhodnutia.
 • Ak úspešný uchádzač neuhradí I. splátku podľa podmienok tejto OVS prepadne zábezpeka v prospech vyhlasovateľa.
 • Pokiaľ nebude vydané územné rozhodnutie na stavbu IBV „Pri nemocnici“ do 31.12.2021, nie z viny kupujúceho, predávajúci sa zaväzuje po tomto termíne vrátiť prvú splátku kupujúcemu,  resp. uhradenú sumu, vrátane zábezpeky do 14 dní.
     f) Predložený návrh musí obsahovať najmä:
 1. identifikačné údaje uchádzača (pri F.O.: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, pri P.O: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, DIČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu, overenú kópiu výpisu z Obchodného registra),
  -  označenie kontaktnej osoby uchádzača jej  telefonický kontakt a emailovú adresu. 
 2. Cenový návrh na kúpu pozemku – príloha č. 1.
 3. Kópiu dokladu o úhrade finančnej zábezpeky na účet vyhlasovateľa.
 4. Kúpnu zmluvu – podpísanú štatutárom uchádzača s uvedením kúpnej ceny a  doplnením údajov o kupujúcom v 6 vyhotoveniach  - príloha č. 2 (3 vyhotovenia KZ pre vyhlasovateľa, 1 pre úspešného uchádzača a 2 pre OÚ katastrálny odbor Myjava). 
 5. Vyhlásenie uchádzača o spracovaní osobných údajov – príloha č. 3.
 6. Písomné čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že má splnené všetky daňové a iné povinnosti voči vyhlasovateľovi, organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, alebo v ktorej má vyhlasovateľ majetkovú účasť.
Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, alebo po stanovenom termíne odovzdania nebudú do OVS prijaté. Návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi. 
 
     5. Rozsah a úplnosť súťažného návrhu: 
 
Návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami OVS a v požadovanom rozsahu. 
 
     6. Lehota oznámenia o výsledku  OVS s jej vyhodnotením:  
 
do 5. dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia.
 
     7. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa
 
     a) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo OVS zrušiť,
 
     b) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť uvedené podmienky, odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť OVS bez výberu súťažného návrhu, 
 
     c) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia, že súťažný návrh je neúplný alebo nespĺňa podmienky požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť návrh z OVS, 
 
    d) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade, že bude predložený do OVS v termíne na predkladanie súťažných návrhov iba jeden návrh, ktorý splní podmienky OVS, môže komisia na vyhodnotenie OVS menovaná MsZ Myjava  takýto návrh vyhodnotiť ako víťazný, 
 
     e) uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži, 
 
     f) uchádzač je povinný pred podaním návrhu zložiť na príjmový účet vyhlasovateľa UniCredit Bank  Slovensko, pobočka Myjava, IBAN SK05 1111 0000 0014 3103 0062, finančnú zábezpeku vo výške 70.000,- €, (slovom sedemdesiattisíc eura). Kópia dokladu o zaplatení je prílohou súťažného návrhu. Zaplatením sa rozumie pripísanie sumy na uvedený účet vyhlasovateľa, vo variabilnom symbole účtovného dokladu pre potreby identifikácie uchádzača, bude uchádzač uvádzať svoje rodné číslo v prípade fyzickej osoby, IČO v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, 
 
     g) úspešnému uchádzačovi sa finančná zábezpeka započíta do kúpnej ceny,
 
    h) neúspešným uchádzačom, vyradením  súťažného návrhu alebo zrušením súťaže bude finančná zábezpeka vrátená najneskôr do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže, vyradenia návrhu alebo zrušenia súťaže, 
 
     i) obhliadku predmetu OVS je možné vykonať kedykoľvek počas doby uverejnenia OVS na úradnej tabuli mesta a internetovom sídle mesta Myjava po dohode s kontaktnou osobou uvedenou v identifikácii vyhlasovateľa,
 
     j) v prípade, ak úspešný uchádzač neuhradí I. splátku kúpnej ceny v stanovenom termíne  podľa podmienok OVS (bod. 4 písm e)), môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa vo vyhodnotení OVS umiestnil ako ďalší v poradí,  
 
     k) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uchádzača v prípade ak tento je, dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, resp. v ktorej má vyhlasovateľ majetkovú účasť, 
 
     l) návrh na vklad vlastníckeho práva podáva vyhlasovateľ. Náklady spojené s návrhom na vklad hradí úspešný uchádzač. 
 
     8. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy:
 
     a) O výbere najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy rozhoduje komisia na vyhodnotenie OVS schválená MsZ Myjava.
 
    b) Ak by boli na pozemky predložené ako najvyššie dve alebo viac cenových návrhov, bude úspešný záujemca vybratý dražbou, ktorá sa uskutoční medzi záujemcami s najvyššími rovnakými návrhmi bezodkladne po ukončení otvárania návrhov. V dražbe je minimálna možnosť navýšenia ceny 1000,- € za pozemok.
 
     c) Komisia v prípade potreby je oprávnená vykonať dražbu.
 
     d) Predložený návrh bude možné zahrnúť do OVS len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať podmienkam OVS. 
 
     e) Otváranie návrhov na kúpu pozemkov bude verejné a uskutoční sa dňa 03.12.2019 o 13.00 hod. v zasadačke Mestského úradu Myjava.
 
 
     9. Všeobecne záväzné právne predpisy dodržiavané pri OVS:
 
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, 
- zákon č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon v platnom znení, 
- zákon č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
Prílohy:
 
1. (pdf) Cenový návrh
2. (pdf) Vzor návrhu kúpnej zmluvy
3. (pdf) Vyhlásenie o súhlase so spracovaním osobných údajov
 
 
 
      
Pavel Halabrín
primátor mesta
Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
August 2020
PUSŠPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Zoznam podujatí

Anketa
Kultúrne dianie sa po "korone" začína rozbiehať. Ktorá z avizovaných aktivít vás v lete poteší najviac?
Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online13
Dnes  620
Mesiac  4991
Celkovo1240777

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac