Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 2.06. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Usmernenie mesta Myjava ako zriaďovateľa škôl a školských zariadeníAKTUALIZOVANÉ - Usmernenie mesta Myjava ako zriaďovateľa škôl a školských zariadení, ktoré vyplývajú z príkazu primátora mesta č. 1 zo dňa 10. marca 2020 a z Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. marca 2020 v zmysle § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Prerušenie školského vyučovania v školách: od 12. marca 2020 až do odvolania. Riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností štúdium žiakov dištančným vzdelávaním, prostredníctvom internetu - online vzdelávanie, cez Edupage, mailovou komunikáciu a zadávaním úloh i telefonicky.

2. Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl mesta Myjava pre školský rok 2020/2021: miesto a termín zápisu detí do základných škôl mesta zostáva v platnosti podľa Všeobecného záväzného nariadenia č. 140/2015 na tretí týždeň v mesiaci apríl.

 

 2. Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl mesta Myjava pre školský rok 2020/2021: miesto a termín zápisu detí do základných škôl mesta zostáva v platnosti podľa Všeobecného záväzného nariadenia č. 140/2015 na tretí týždeň v mesiaci apríl.


Zápis do l. ročníka základnej školy pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termínoch:

  • 16. a 17. apríla 2020 v Základnej škole Viestova 1, Myjava od 9.00 do 12.00 h a od 14.00 do 17.00 h
  • 16. a 17. apríla 2020 v Základnej škole Štúrova 18, Myjava od 9.00 do 12.00 h a od 14.00 do 17.00 h
  • 17. apríla 2020 v ZŠ s MŠ Turá Lúka 131, Myjava od 14.00 do 17.00 h

Zmeny: čas zápisu a zápis bez osobnej prítomnosti detí.

Presný postup školy a rodičov počas zápisu detí do 1. ročníka ZŠ nájdu rodičia na webových stránkach uvedených základných škôl (prihlášku, povinné vyplnenie pred vstupom do školy). Kladie sa dôraz na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Úlohy pre školy:

- overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami uskutoční škola do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
- zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020,
ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

3. Prijímanie detí do materských škôl mesta Myjava:

Zriaďovateľ po dohode s riaditeľkami MŠ určil miesto a čas zápisu detí do materských škôl v týždni od 18. mája do 22. mája 2020 v čase od 8.00 do 16.00 hodiny.
 
Úlohy: 
 
- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nevyžaduje; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt, 
- ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
- ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
 
4. Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020:
 
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať,
- riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020, 
- prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, 
- prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania.
 
5. Prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl sa uskutočnia počas troch kalendárnych týždňov, a to najskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
 
6. Ruší sa Testovanie žiakov deviateho ročníka T9 2020. 
 
7. V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania výletov a exkurzií na území SR aj v zahraničí, športových podujatí, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.
 
8. Bola spustená nová platforma na dištančné vzdelávanie – webová stránka www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Len prvý deň fungovania zaznamenal novo spustený portál enormný záujem zo strany pedagógov a rodičov. 
 
Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, ale aj zriaďovateľom škôl a žiakom, študentom a rodičom, zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení v oblasti školstva. Zároveň stránka ponúka inšpirácie a kontakty na možnosti podpory pre rodičov pri vzdelávaní detí doma, ktoré by im mohli čiastočne uľahčiť situáciu. Sú na nej sústredené všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby sa nimi mohli tieto zariadenia jasne a jednoznačne riadiť. 
Nachádzajú sa tu odkazy na rozmanité druhy materiálov, ako sú napr. interaktívne učebné materiály pre žiakov, náučné videá, interaktívne cvičenia a testy, elektronické učebnice, metodické materiály pre učiteľov. 
 
9. Učitelia a rodičia sa môžu od 26. marca 2020 obracať so svojimi otázkami k aktuálnej situácii šíriacej sa epidémie koronavírusu na odborníkov call centra rezortu školstva. K dispozícii im bude v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.
 
10. Poradenský servis pre materské, základné a stredné školy dnes spustil aj Štátny pedagogický ústav. Jeho cieľom je prispieť k zabezpečeniu kontinuity plnenia štátnych vzdelávacích programov v súvislosti s prerušením výučby v školách. So svojimi otázkami z oblasti štátnych vzdelávacích programov a vzdelávacích štandardov sa môžu školy obracať na ŠPÚ prostredníctvom e-mailu spu@statpedu.sk.
 
 
V Myjave, 30. marca 2020
 
Pavel Halabrín
primátor mesta
Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Jún 2020
PUSŠPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Zoznam podujatí

Anketa
Od pondelka 1. 6. 2020 sa opäť otvárajú brány materských či základných škôl. Pošlete do nich svoje deti?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online15
Dnes  916
Mesiac  1837
Celkovo1174603

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac