Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 20.09. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku mesta – pozemok na ulici KamennéMesto Myjava v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 42/05/2020 zo dňa 14. 05. 2020 a v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) na predaj majetku mesta – pozemok na ulici Kamenné.

 

Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov: Mesto Myjava
Sídlo: Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
IČO: 00 309 745
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: SK05 1111 0000 0014 3103 0062
V zastúpení: Pavel Halabrín – primátor mesta
Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Sluková, Ján Obeda
Telefón: 034/6907222, 0902/865 515, 034/6907312
 
 A) Predmet OVS:
 
Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu OVS a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet OVS. Jedná sa o nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v meste Myjava, okres Myjava, v k.ú. Myjava, ktorej vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1. Nehnuteľnosť je vedená v katastri nehnuteľností Katastrálnym odborom Okresného úradu Myjava, a to pozemok, ktorý sa nachádza v meste Myjava na ulici Kamenné:
 
     - pozemok – novovytvorená parcela reg. KN „C“ číslo 4125/129 o výmere 3778 m2, druh pozemku – ostatná plocha.
 
Novovytvorená parcela číslo 4125/129 a novovytvorená parcela číslo 4125/130 vznikli odčlenením z pôvodnej parcely reg. KN „C“ číslo 4125/2 o výmere 7717 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísanej na LV č. 2179 v k.ú. Myjava. Novovytvorené parcely vychádzajú z geometrického plánu číslo 050/20 zo dňa 03.05.2020, ktorý vyhotovil Ing. Michal Garaj, autorizačne overil Ing. Michal Garaj, Geodézia Myjava, Hurbanova 643, 907 01 Myjava, IČO: 18040446, úradne overenom pod číslom G1-144/2020 zo dňa 06.05.2020.
 
B) Minimálna kúpna cena:
 
Celková minimálna kúpna cena nehnuteľnosti je stanovená vo výške 45.000,- €.  
 
C) Termín a miesto predkladania návrhov:
 
Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Mesta Myjava, na internetovej stránke mesta www.myjava.sk a v regionálnej tlači.
 
Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré sú súčasťou návrhu je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:
 • Presná a úplná adresa odosielateľa – navrhovateľa, heslo „OVS na predaj majetku mesta – pozemok na ulici Kamenné“
 • označenie „Neotvárať“
 • adresa príjemcu: Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín do 8. júna 2020 do 15.00 hod.
 
D) Podmienky súťaže:
 
1. Podpísaný Návrh kúpnej zmluvy (príloha č. 1 podmienok súťaže), ktorý po doplnení zo strany navrhovateľa bude obsahovať aj tieto náležitosti:
 • Označenie navrhovateľa - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, podpis fyzickej osoby, dátum narodenia, rodné číslo, telefonický kontakt.
 • Označenie navrhovateľa - u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, telefonický kontakt.
 • Číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej celkovej kúpnej ceny nehnuteľnosti.
 • Podpis osoby, resp. osôb oprávnených konať v mene navrhovateľa. 
2. Prílohou súťažného návrhu je: 
 • Čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nemá žiadne nesplatené záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže a jeho organizáciám a zariadeniam.
 • U právnickej osoby výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace. 
 • Doklad o zložení zábezpeky.
3. Podmienkou OVS je realizácia výstavby rodinného domu na odpredávanom pozemku reg. KN „C“ parcela číslo 4125/129.
 
4. Vyhlasovateľ je povinný na parcele reg. KN „C“ číslo 4125/130 o výmere 441 m2, druh pozemku ostatná plocha, strpieť vecné bremeno na právo vstupu, prechodu a prejazdu v prospech budúceho vlastníka pozemku reg. KN „C“ parcely číslo 4125/129 bezodplatne na dobu neurčitú.
 
5. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku alebo v inom jazyku s úradne overeným prekladom. Akceptovateľný je len navrhovateľom podpísaný návrh kúpnej zmluvy. Ak sú doklady, ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
 
6. Vyhlasovateľ určil minimálnu kúpnu cenu nehnuteľnosti, ktorá je predmetom súťaže v sume 45.000,- € (slovom štyridsaťpäťtisíc eura). Navrhnutá kúpna cena navrhovateľom bude uhradená bankovým prevodom na účet predávajúceho (vyhlasovateľa), číslo účtu: SK05 1111 0000 0014 3103 0062, bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, variabilný symbol – rodné číslo fyzickej osoby alebo IČO právnickej osoby navrhovateľa.
 
7. Jeden záujemca môže podať v rámci vyhlásenej OVS len jeden návrh, v opačnom prípade bude z vyhodnotenia ponúk vylúčený.
 
8. Návrh zmluvy (kúpnej zmluvy) bude predložený v šiestich (6) vyhotoveniach.
 
9. Návrh zmluvy sa podáva v predpísanej forme, ktorá je prílohou vyhlásenej OVS. Záväzný vzor návrhu kúpnej zmluvy je dostupný na internetovej stránke mesta: http://www.myjava.sk/.
 
10. Navrhovateľ je povinný za návrh kúpnej zmluvy uhradiť zábezpeku vo výške 4.500,- € (slovom štyritisíc päťsto eura). Zábezpeku uhradí navrhovateľ spolu s podaním návrhu kúpnej zmluvy, najneskôr však do termínu uzávierky, bezhotovostne bankovým prevodom na účet vyhlasovateľa: číslo účtu: SK05 1111 0000 0014 3103 0062, bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,  variabilný symbol – rodné číslo fyzickej osoby alebo IČO právnickej osoby navrhovateľa. Neúspešným súťažiteľom vyhlasovateľ vráti zábezpeku v lehote 15 dní odo dňa vyhodnotenia OVS,  alebo odo dňa zrušenia OVS. 
 
11. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. 
 
12. Každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom uzávierky súťaže, musí byť písomne doručená spôsobom určeným na predkladanie návrhov.
 
13. Navrhovatelia môžu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrh po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov, len na základe výzvy vyhlasovateľa a ním stanovenej lehote. 
 
14. Návrh zmluvy doručený po stanovenom termíne, nebude do súťaže zaradený. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, bude zo súťaže vylúčený. Predložené návrhy nemôžu obsahovať alternatívne návrhy.
 
15. Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne listom najneskôr do 10 dní od vyhodnotenia OVS. Zároveň bude víťaznému účastníkovi zaslaná podpísaná kúpna zmluva zo strany vyhlasovateľa.
 
16. Ak víťazný navrhovateľ po podpísaní kúpnej zmluvy zmluvnými stranami v stanovenom termíne neuhradí celú kúpnu cenu, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa.
 
17. Termín uzatvorenia kúpnej zmluvy vyhlasovateľom je najneskôr do 10 dní odo dňa podpisu protokolu o výsledku OVS členmi komisie na posudzovanie súťažných návrhov.
 
18. Úhradu kúpnej ceny stanovenej v kúpnej zmluve je navrhovateľ povinný uhradiť do 15 dní odo dňa podpísania zmlúv oboma zmluvnými stranami.
 
19. Navrhovatelia podaním návrhu zároveň vyjadrujú písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel prerokovania, rozhodnutia o výsledku verejnej súťaže a jeho zverejnenia, a na účel uzavretia zmluvy a jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
 
20. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.
 
E) Vyhodnotenie súťažných návrhov:
 • Vyhlasovateľ označí došlé návrhy, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
 • Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční na zasadnutí súťažnej komisie schválenej Mestským zastupiteľstvom mesta Myjava, uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Myjava č. 19/02/2020 zo dňa 06.02.2020. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. 
 • O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená/názvy a bydliská/sídla navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie oznámia poradie návrhov a podpíšu protokol.
F) Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
 • odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,
 • meniť uverejnené podmienky súťaže,
 • zrušiť súťaž,
 • pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľov na doplnenie a vykonanie opravy.
 
Príloha:
 
1. (pdf) Vzor návrhu kúpnej zmluvy
 
 
 
Pavel Halabrín
primátor mesta
Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
September 2020
PUSŠPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Zoznam podujatí

Anketa
Rozvoj ktorej z týchto oblastí života by ste vy riešili prioritne?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online6
Dnes  185
Mesiac  20783
Celkovo1291440

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac