Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 21.10. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Myjavská samospráva zverejnila vo vestníku obstarávanie na komunálne službyVo vestníku verejného obstarávania na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie môžeme nájsť pod číslom 33018 - MSS oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na zabezpečenie komunálnych služieb v meste Myjava, ktoré myjavská samospráva vyhlásila v septembri tohto roka. Predmetom zákazky je podľa popisu súťaže poskytnutie služieb v rozsahu nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Myjava, zabezpečenia údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev a správy a údržby verejnej zelene vrátane cintorínov v meste Myjava. Celé oznámenie si môžete prečítať v tomto článku alebo na stránke ÚVO.

33018 - MSS
Vestník č. 199/2020 - 23.09.2020

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ


I.1) NÁZOV A ADRESY


Mesto Myjava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00309745
Nám. M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Eva Senáriková
Telefón: +421 904888427
Email: senarikova@aksenarikova.sk
 

Webové sídlo (internetová adresa)


Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4525
Hlavná adresa(URL): http://myjava.sk/


I.3) KOMUNIKÁCIA


Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428055


Ďalšie informácie


Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.ezakazky.sk


I.4)DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán


I.5)HLAVNÁ ČINNOSŤ


samospráva


ODDIEL II: PREDMET


II.1)ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA


II.1.1) Názov:
Komunálne služby v meste Myjava
Referenčné číslo: Myjava 01/2020


II.1.2) Hlavný kód CPV
90000000-7


II.1.3) Druh zákazky
Služby


II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb:
1) Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Myjava
2) Zabezpečenie údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
3) Správa a údržba verejnej zelene vrátane cintorínov v meste Myjava

Predmet zákazky sa delí na 3 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu, kombináciu akýchkoľvek častí alebo na všetky časti predmetu zákazky.
Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch


II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
16 976 207,00 EUR bez DPH


II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti


II.2) OPIS
Časť: 1


II.2.1) Názov
Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Myjava
Časť č.: 1


II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90500000-2


II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
k.ú. Myjava a k.ú. Turá Lúka


II.2.4) Opis obstarávania:
Poskytnutie služby spočívajúcej v nakladaní s komunálnymi odpadmi. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.


II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena


II.2.6) Odhadovaná hodnota
9 808 394,50 EUR bez DPH


II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
180
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie


II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie


II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie


II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 150 000,-Eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 2


II.2.1) Názov
Zabezpečenie údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
Časť č.: 2


II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90600000-3


II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
k.ú. Myjava a k.ú. Turá Lúka


II.2.4) Opis obstarávania:
Poskytnutie služby spočívajúce v zabezpečení údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.


II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena


II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 635 422,50 EUR bez DPH


II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
180
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie


II.2.10 )Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie


II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie


II.2.14)Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 50 000,-Eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 3


II.2.1) Názov
Správa a údržba verejnej zelene vrátane cintorínov v meste Myjava
Časť č.: 3


II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77300000-3


II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
k.ú. Myjava a k.ú. Turá Lúka


II.2.4) Opis obstarávania:
Poskytnutie služby spočívajúce v správe a údržbe verejnej zelene vrátane cintorínov. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.


II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena


II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 532 390,00 EUR bez DPH


II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
180
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie


II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie


II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie


II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 50 000,-Eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.


ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE


III.1) PODMIENKY ÚČASTI


III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Pre časti 1 až 3

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.


Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.


Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.


Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.


V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.


Upozornenie:


V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní , upozorňuje verejný obstarávateľ, že uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. a), b), c a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Podmienka možnosti získania dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), e) zákona o verejnom obstarávaní z informačných systémov verejnej správy sa netýka subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky.


III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie


Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Pre časti 1 až 3
§ 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
§ 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní

Bližšie podmienky sú uvedeného v súťažných podkladov vzhľadom na obmedzenú kapacitu znakov v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.


III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť


Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (pre časti 1 až 3)
§ 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní (pre časti 1 až 3)
§ 35 v spojení s § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní (pre časť 1)
§ 36 v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní (pre časť 1)

Bližšie podmienky sú uvedeného v súťažných podkladov vzhľadom na obmedzenú kapacitu znakov v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.


III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY


III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia, uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, a
verejný obstarávateľ určí povinnosti dodávateľa oznamovať akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a
pravidlá zmeny.


III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky


ODDIEL IV: POSTUP


IV.1) DRUH POSTUPU


IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž


IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky: Služby predstavujúce predmet zákazky je potrebné zo strany verejného obstarávateľa zabezpečovať kontinuálne a nepretržite. S prihliadnutím na predmet zákazky, ktorým je poskytovanie služieb prostredníctvom strojového a technického vybavenia , dĺžka trvanie zmluvy na menej ako 4 roky by bola absolútne ekonomicky nehospodárna pre uchádzača a v neposlednom rade aj pre verejného obstarávateľa.


IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno


IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE


IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.10.2020 10:00


IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS


IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021


IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: 23.10.2020 13:00
Miesto: Mestský úrad Myjava, zasadacia miestnosť č. 305, III. poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil/doručil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade účasti skupiny dodávateľov sa na otváraní môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia všetkých členov skupiny.


ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE


VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie


VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby


VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejné obstarávanie nie je zelené ver. obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.


1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 ZVO. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk, b) klikne na názov zákazky, c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady, d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom: d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu; d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa resp. iným spôsobom. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. Uvedený postup povinnej registrácie na portáli ezakazky platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa na stránke UVO alebo iným spôsobom.


2. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ, ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk/oznámenia o vyhlásení VO limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Oznámenia uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov, či požiadania o vysvetlenie. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty vyžadované v súťažných podkladoch.


3. Ver. obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať úspešnú ponuku, ak uchádzačom navrhnutá cena bude vyššia ako
predpokladaná hodnota zákazky.


4. Jednotlivé časti sa budú vyhodnocovať samostatne


5. V zmysle § 66 ods. 7 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk.


VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA


VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk


VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava
Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk


VI.5)DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:

17. 9. 2020

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Október 2020
PUSŠPSN
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Zoznam podujatí

Anketa
Rozvoj ktorej z týchto oblastí života by ste vy riešili prioritne?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online10
Dnes  76
Mesiac  28933
Celkovo1335307

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac