Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 9.03. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Oznam o výberovom konaní na obsadenie prac. pozície vedúci(a) zdravotníckeho úseku v CSS JesienkaCentrum sociálnych služieb – Jesienka so sídlom Myjava v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície – vedúci (a) zdravotníckeho úseku – vedúca sestra v Centre sociálnych služieb – Jesienka Myjava.

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné kvalifikačné predpoklady a podmienky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo,
 • ukončený špecializačný odbor – Ošetrovateľská starostlivosť v:

a) komunite
b) psychiatrii
c) vnútorného lekárstva
d) chirurgie
e) onkológieminimálna päťročná odborná prax,

 • prax v riadiacej funkcii minimálne 2 roky,
 • bezúhonnosť – výpis z registra trestov,
 • znalosť všeobecne záväzných predpisov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • schopnosť tvorby projektov a participácia na ich realizácii,
 • organizačné schopnosti a schopnosť samostatnej práce,
  • zručnosti:
   • manažérske – plánovať, organizovať, riadiť, rozhodovať a kontrolovať činnosti na riadenom úseku
   • interpersonálne – byť empatický, asertívne konať a vystupovať, utvárať a udržiavať dobré medziľudské vzťahy a pracovné vzťahy, pracovať samostatne aj v kolektíve, vedieť samostatne riešiť konfliktné situácie
   • rozhodovacie – schopnosť dať adekvátne odporúčania s ohľadom na jednotlivca, skupinu resp. rodinu, spolupracovať s nimi, ak si to okolnosti vyžadujú
   • administratívne – organizovať, monitorovať prácu, riešiť časové rozvrhy s ohľadom na efektívnosť.
 • užívateľské schopnosti práce s PC (MS Office, Word, Excel, Power Point, Internet),
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná.

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s nasledovnými prílohami*:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania, musí byť označená číslom, pod ktorým bolo výberové konanie vyhlásené
 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe,
 • doklad o vysokoškolskom vzdelaní (overená kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • doklady o absolvovanom ďalšom vzdelávaní (fotokópie),
 • doklad - preukázanie dĺžky odbornej praxe
 • doklad – preukázanie praxe v riadiacej funkcii a jej dĺžky
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorá má byť vykonávaná,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladoch,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovávaním a evidenciou osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • vlastný projekt vo vzťahu k výkonu práce vedúceho sociálneho úseku „Koncepcia rozvoja zdravotníckeho úseku CSS – Jesienka Myjava“ v rozsahu minimálne 3 a maximálne 6 strán,
 • presná poštová adresa pre doručovanie písomností, e – mailová adresa a telefonický kontakt

*Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.
najneskôr do 12.03.2021
(rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke)
v zalepenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ

„Výberové konanie – vedúci (a) zdravotníckeho úseku – vedúca sestra v CSS – Jesienka Myjava“
na adresu: Centrum sociálnych služieb – Jesienka, Staromyjavská 889/77, 907 01 Myjava
e – mail: hana.feriancova@cssmyjava.sk

Žiadosť o zaradenie do výberového konania možno podať písomne alebo elektronickými prostriedkami. Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju spolu s požadovanými dokladmi aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania pred jeho začatím, v opačnom prípade mu nebude umožnená účasť na vyhlásenom výberovom konaní. Rozhodujúcim pri určení splnenia lehoty na podanie žiadosti uchádzača o zaradenie do výberového konania, je dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi na poštovej pečiatke, alebo dátum podania žiadosti v elektronickej forme kontaktnej osobe.

O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do výberového konania informovaní písomne najmenej 7 dní pred začatím výberového konania, na kontaktnej adrese uvedenej v životopise

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktoré nebudú spĺňať kvalifikačné predpoklady, nedoručia niektorý z požadovaných dokladov, alebo zrušiť výberové konanie.

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava ponúka vybranému uchádzačovi tarifný plat minimálne vo výške 773,00 € v závislosti od dĺžky započítateľnej praxe v zmysle ustanovení zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, plus navýšenie tarifného platu o 10% pre zdravotníckeho pracovníka, príplatok za riadenie.

Na základe výsledkov určí výberová komisia poradie uchádzačov, zverejní výsledok výberového konania a do 10 dní od jeho skončenia písomne oznámi uchádzačom výsledok výberového konania.
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu si Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava vyhradzuje právo zmeniť termín výberového konania, prípadne výberové konanie zrušiť, v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v regióne alebo nariadenej karantény. O zmene termínu výberového konania, prípadne o zrušení výberového konania budú uchádzači informovaní mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaným listom doporučene.

 

V Myjave, dňa 18.02.2021

PhDr. Hana Feriancová
riaditeľka CSS – Jesienka Myjava

 

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Marec 2021
PUSŠPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zoznam podujatí

Anketa
Rozvoj ktorej z týchto oblastí života by ste vy riešili prioritne?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online1
Dnes  366
Mesiac  14058
Celkovo1587134

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac