Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 15.04. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Oznamy
Pozvánka na rokovanie Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta Myjava     Predseda Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Ing. Jaroslav Krč - Šebera, pozýva členov komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 20. februára 2017 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, II. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Úvod
 2. Majetkové prevody
 3. Návrh právnej úpravy vlastníctva a výstavby miestnej komunikácie
 4. Piata zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2016
 5. Rôzne
Ing. Jaroslav Krč - Šebera
predseda komisie

Pozvánka na rokovanie Komisie výstavby, živ. prostredia a rozvoja mesta Myjava     AKTUALIZOVANÉ - Tajomníčka Komisie výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta Myjava pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Ing. Kateřina Langrová, pozýva členov komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 21. februára 2017 o 16.30 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, II. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Územný plán mesta Myjava - Zmeny a doplnky - informácia o lokalitách
 2. Zmeny a doplnky č. 3 Trenčianskeho samosprávneho kraja - obchvat Turej Lúky
 3. Tržnica - päť potenciálnych lokalít, zhodnotenie
 4. Dodatok č. 1 Všeobecného záväzného nariadenia o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta Myjava
 5. Ľadová plocha, športová hala
 6. Priemyselný park - rozšírenie v druhej etape
 7. Posúdenie napojenia na mestské komunikácie - Altcam Slovakia s. r. o., Centrum B s. r. o., KLM Myjava s. r. o.
 8. Rôzne - parkovisko pri nemocnici, možné zastavanie podchodu pri elektre TESA na Námestí M. R. Štefánika 70
 9. Návrhy a podnety členov komisie

Ing. Kateřina Langrová
tajomník komisie


Právna poradňa vo februáriZnova by sme vám radi pripomenuli, že vždy v druhú stredu v mesiaci je občanom Myjavy poskytované bezplatné právne poradenstvo a mediácia (zmier alebo dohoda medzi účastníkmi sporu). Rovnako tomu bude aj vo februári 2017. Právne poradenstvo vedie advokát Mgr. Ľubomír Karika a pomoc pri riešení sporov mediátor Ing. Igor Mozolák. Najbližšie môžete tieto služby využiť v stredu 8. februára 2017 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie). Mediátor bude občanom radiť v čase od 13.30 do 15.00 h a právnik od 15.00 do 16.30 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!


Februárová odstávka elektrickej energieZápadoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje občanom Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú v piatok 17. 2. 2017 v čase od 8.30 do 13.20 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • MALEJOV č. 1016, 662, 678, 686, 691, 692, 692/OP, 693, 694, 695, 696, 697
 • MRAČNOV č. 675 , 676, 677

Zisťovanie Štatistického úradu SRŠtatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 291/2014 sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2017. Účelom štatistického zisťovanie je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných 150 obcí, medzi nimi aj mesto Myjava. Do zisťovania je zaradených viac ako 2100 domácností. Z tohto dôvodu informujeme občanov Myjavy, že v období od 1. februára do 30. apríla 2017 navštívi vybrané domácnosti pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitým poverením. Všetky informácie a názory, ktoré budú v rámci zisťovania zo strany občanov poskytnuté, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. V prípade potreby získate ďalšie informácie na stránke úradu www.susr.sk alebo telefonicky na čísle 032/7460 292 - Ing. Zuzana Kolárovcová.


Pozvánka na februárové rokovanie Mestského zastupiteľstva v MyjaveAKTUALIZOVANÉ - Primátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 23. februára 2017 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave, II. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania je nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2016
 6. Majetkové prevody
 7. Piata zmena rozpočtu k 31. 12. 2016
 8. Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2017
 9. Dodatok č. 1 VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta Myjava
 10. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu Rozšírenie kapacity MŠ v Myjave a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu.
 11. Dodatok č. 1 k VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava
 12. Zásady odmeňovania poslancov, zástupcu primátora a členov komisií MsZ Myjava
 13. Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2016
 14. Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2016
 15. Rôzne
 16. Záver

Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na http://www.ustream.tv/channel/tv-myjava a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.

Pavel Halabrín
primátor Myjavy


Pozvánka na rokovanie Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvoTajomníčka Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave oznamuje členom komisie, že najbližšie rokovanie sa uskutoční v utorok 24. januára 2017 o 15.00 h v malej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, I. poschodie, číslo dverí 217. Program rokovania je nasledovný:

 • Návrh plánu činnosti komisie na rok 2017
 • Prerokovanie materiálov Oddelenia sociálnych vecí - opakovaný nájom v bytoch na sídlisku Kamenné, prideľovanie ubytovania v ubytovni na Trokanovej ulici
 • Rôzne


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Apríl 2021
PUSŠPSN
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online12
Dnes  1431
Mesiac  22385
Celkovo1648696

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac