Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 15.04. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyOznámenie verejnosti o zámere navrhovanej činnostiNavrhovateľ HELLSTORK, s. r. o., so sídlom Turá Lúka č. 12, 907 03 Myjava, predložil Okresnému úradu Myjava podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) zámer navrhovanej činnosti Pivovar HELLSTORK Turá Lúka, ktorý bol podľa § 23 ods. 3 zákona mestu Myjava ako dotknutej obci doručený dňa 19. 1. 2016. V zmysle § 23 ods. 3 zákona ako dotknutá obec informujeme verejnosť mesta Myjava o zámere navrhovanej činnosti - Pivovar HELLSTORK Turá Lúka. Do dokumentov je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Myjave, Oddelenie výstavby a životného prostredia, č. dverí 218 v dňoch:

  • pondelok, utorok, streda od 8.00 do16.00 h,
  • štvrtok, piatok od 7.00 do 15.00 h.

Zámer navrhovanej činnosti je zverejnený aj na webstránke www.enviroportal.sk. Zároveň vás žiadame, aby ste svoje písomné stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti zaslali do 21 dní od doby zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Myjava
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Moravská 1
907 01 Myjava 

alebo do 21 dní od doby zverejnenia na adresu:

Mestský úrad Myjava
Oddelenie výstavby a živ. prostredia
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava

Pavel Halabrín
primátor Myjavy

Oznámenie vyvesené dňa: 20. 1. 2017


Posledný termín na podanie daňového priznania sa blížiOddelenie daní a poplatkov mesta Myjava oznamuje občanom, že sa blíži koniec termínu podania priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Priznanie možno podať do utorka 31. januára 2017. Čo sa týka dane z nehnuteľností, pre zdaňovacie obdobie roka 2017 je rozhodujúcim údajom zápis v katastri nehnuteľností. Priznanie k dani sú povinní podať do spomínaného termínu iba tí daňovníci, ktorí v čase od 2. 1. 2016 do 31. 12. 2016:

  • nadobudli nehnuteľnosť a budú k 1. januáru 2017 zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • predali nehnuteľnosť a už nebudú k 1. januáru 2017 zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane.

Upozorňujeme teda daňovníkov, u ktorých nastala zmena, aby si nezabudli podať priznanie k dani z nehnuteľností. Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie priznania, sú kúpa nehnuteľností, predaj nehnuteľností, darovanie nehnuteľností, nehnuteľnosť nadobudnutá darom, zdedenie nehnuteľností, nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou, právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, právoplatné povolenie na zmeny v užívaní stavby, bytu alebo časti bytu, zbúranie stavby, pozemková úprava, dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností (min. 5 rokov), zmena výmery parciel. Ak počas roka nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré daňový poplatník vlastní, má v nájme, či užíva, priznanie k dani z nehnuteľností nepodáva.

Daňové priznanie je potrebné podať na predpísaných tlačivách, ktoré si môžete vyzdvihnúť u správcu dane na Mestskom úrade Myjava, Oddelenie daní a poplatkov, prízemie, číslo dverí 120 alebo si ho stiahnete na našej webovej stránke v sekcii Mesto - Tlačivá a formuláre. Konkrétne tlačivo nájdete tu:

(pdf) Daňové priznanie fyzických a právnických osôb k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.pdf

Ak daňovník nepodá priznanie k dani, hoci sa ho to týka, prípadne nedodrží termín na podanie priznania, správca dane je zo zákona  povinný daňovníkovi uložiť pokutu. Ďalšie informácie v prípade potreby získate na Oddelení daní a poplatkov, tel. číslo 034/6907120, e-mail: lenka.kuliskova@myjava.skzdenka.hutyrova@myjava.sk.


Výzva na orez drevínZápadoslovenská distribučná, a. s. (ZSE) ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a. s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy v rozsahu podľa § 43 zákona o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý z vlastníkov pri výkone činností podľa tejto výzvy považuje za poverenú osobu v zmysle právnych predpisov na ochranu životného prostredia. Požadovaný konečný termín na vykonanie prác je 30. 11. 2017. V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a. s. vykoná odstránenie a okliesnenie porastov v zmysle citovaného vyplývajúceho § 11 zákona o energetike. V zmysle právnych predpisov, využitie drevnej hmoty po oreze, alebo jej likvidácia je v plnej kompetencií vlastníka nehnuteľnosti. O nevyhnutné vypnutie elektrického vedenia pre prípad výrubu a orezu je možné požiadať v lehote minimálne 35 dní pred ich realizáciou Západoslovenskú distribučnú, a. s. na tel. čísle: 033/556 32 51.


V Turej Lúke začne fungovať vrecový systém triedeného zberu odpadu     Mesto Myjava po dohode s firmou BRANTNER Slovakia, s. r. o. a organizáciou zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK od 1. januára 2017 zavádza v centrálnej zóne mestskej časti Turá Lúka vrecový systém triedeného zberu odpadu. K tejto zmene systému prichádza najmä z dôvodu dlhodobého znečisťovania kontajnerov a triedeného zberu ich užívateľmi. V nádobách na separovaný zber bol okrem stavebného odpadu často umiesťovaný aj odpad zo zabíjačiek (vnútornosti, perie, kože a iné pozostatky zvierat) a ďalše komodity, ktoré do jednotlivých kontajnerov nepatrili. Vytriedený odpad bol znečisťovaný do takej miery, že celý jeho obsah končil skládkovaním, čo je v rozpore s platným zákonom o odpadoch.

     Ďalším dôvodom pre zavedenie tohto systému zberu je umožnenie obyvateľom zapojiť sa do triedeného zberu. Pokrytie nádobami bolo doteraz nedostačujúce a umiestnenie nových kontajnerových státí bolo obmedzené územím a zástavbou v strede Turej Lúky. Vrecový systém zberu triedeného odpadu je už tretí rok zavedený v kopaniciach a mestských častiach U Zemanov, U Siváčkov, Chlebov vrch, U Holičov a úspešne funguje. Takýto zber je z hľadiska čistoty jednotlivých zbieraných zložiek účinnejší. Umožňuje okamžitú kontrolu zamestnancami zberovej spoločnosti a predchádza sa tak znečisťovaniu celého obsahu odpadu. Ďalšou výhodou tohto systému zberu je, že zberová spoločnosť vyzdvihne odpad od každej domácnosti vo vopred stanovenom termíne spred brány rodinného domu a občania nemusia odnášať odpad k nádobe.

     Mesto Myjava ešte v mesiaci december 2016 roznieslo do 415 domácností, ktorých sa tento systém zberu triedeného odpadu týka, takzvaný štartovací balíček, ktorý obsahuje 5 ks farebných vriec a zvozový kalendár s presne stanoveným harmonogramom zvozu jednotlivých zložiek odpadu. Na druhej strane zvozového kalendára sú uvedené pokyny, ako jednotlivé zložky triediť. Tie je možné nájsť i na našej stránke: http://myjava.sk/mesto/zivotne-prostredie. Nádoby na triedený zber na doteraz existujúcich kontajnerových státiach budú k dispozícii občanom ešte počas celého januára 2017. Po tomto termíne budú zo stanovíšť stiahnuté a tie budú na jar 2017 zrekultivované. Prosíme preto občanov, aby po tomto termíne už v priestoroch kontajnerových státí neumiestňovali žiaden odpad.

     Mesto Myjava ďakuje občanom za pochopenie a spoluprácu pri zavádzaní tohto nového systému zberu triedeného odpadu! V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností sa môžete obrátiť na Mestský úrad Myjava, I. poschodie, číslo dverí 218, tel. 034 6907 218, e-mail: podatelna@myjava.sk.

 Zvozový kalendár separovaného odpadu na rok 2017 - Turá Lúka - centrum.pdf


Oznámenie Gazdovského dvoraGazdovský dvor Turá Lúka oznamuje verejnosti, že počas mesiaca január bude z technických príčin počas nedieľ pre verejnosť zatvorený. Ďakujeme za pochopenie!


Zber vianočných stromčekov Správa majetku mesta Myjava, s. r. o. oznamuje občanom, že od pondelka 9. januára 2017 vykonáva zber stromčekov po uplynulých vianočných sviatkoch. Stromčeky je potrebné sústreďovať do priestorov kontajnerových stanovíšť, odkiaľ budú dreviny odvážané do zberného dvora a kompostárne na Brezovskej ulici. Zber bude vykonávaný priebežne počas prvého kalendárneho mesiaca tohto roka až do utorka 31. januára 2017. V mestskej časti Turá Lúka bude zber cielene vykonávaný počas týždňa od 16. do 20. januára 2017. Stromčeky bude možné vyložiť k bránam rodinných domov tak, aby neprekážali v priechodnosti komunikácií. Inak sa budú dať stromčeky odovzdať aj priamo v kompostárni. Ďakujeme za spoluprácu!


Odstávka krytej plavárneSpoločnosť Samšport s. r. o. ako správca mestských športových zariadení oznamuje verejnosti, že od pondelka 9. januára 2017 bude krytá plaváreň v Myjave pre pravidelnú polročnú údržbu mimo prevádzky. Plánovaná odstávka potrvá do piatka 17. februára 2017, po tomto termíne bude plaváreň opäť normálne fungovať. Ďakujeme za pochopenie!


Právna poradňa v januáriAko je už zvykom, vždy v druhú stredu v mesiaci je občanom Myjavy poskytované bezplatné právne poradenstvo a mediácia (zmier alebo dohoda medzi účastníkmi sporu). Rovnako tomu bude aj v roku 2017. Právne poradenstvo vedie advokát Mgr. Ľubomír Karika a pomoc pri riešení sporov mediátor Ing. Igor Mozolák. Najbližšie bude možné tieto služby využiť v stredu 11. januára 2017 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie). Mediátor bude občanom radiť v čase od 13.30 do 15.00 h a právnik od 15.00 do 16.30 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Apríl 2021
PUSŠPSN
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online16
Dnes  1438
Mesiac  22392
Celkovo1648703

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac