Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 15.04. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyMimoriadna situáciaBytový podnik Myjava aj touto cestou informuje obyvateľov Myjavy o mimoriadnej situácií, ktorá vznikla 24. novembra 2016, predpoludním. Na Hurbanovej ulici prišlo pri výkopových prácach realizovaných súkromnou spoločnosťou k porušeniu potrubia a z toho dôvodu nie je momentálne zabezpečená dodávka teplej vody a vykurovanie pre objekty v území od budovy Slovenskej pošty na Námestí M. R. Štefánika po obytný blok č. 607 na Vranovom moste. Na odstránení havárie sa pracuje, no je predpoklad, že tento stav bude minimálne počas dnešného dňa pretrvávať. Podľa vyjadrení Bytového podniku Myjava sa podnikajú všetky kroky preto, aby boli dodávka teplej vody a zabezpečenie vykurovania obnovené čím skôr. Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujú!

Stanovisko Bytového podniku Myjava k vzniknutej situácií zo dňa 25. 11. 2016:
 
"Dňa 24. 11. 2016 prišlo o 10.28 hod. k prevŕtaniu primárneho potrubia teplovodu na Hurbanovej ulici spoločnosťou realizujúcou montáž internetových rozvodov v meste, následkom čoho bola okamžite prerušená dodávka tepla a teplej vody na Nám. M. R. Štefánika, Hurbanova ul., Ul. 1.mája, Staromyjavská ul. a Hoštáky. Bytový podnik Myjava okamžite začal s prácami na odstránení havárie a jej následkov. Bohužiaľ, ide o rozsiahle poškodenie teplovodu, preto jeho odstránenie bolo a stále je veľmi náročné. Pracovníci Bytového podniku Myjava nepretržite robili a robia všetky potrebné opatrenia na urýchlené obnovenie dodávok tepla. No príprava uniknutej upravenej technologickej vody, ktorá zabezpečuje dopravu tepla do bytov a ostatných vykurovaných priestorov trvá z kapacitných dôvodov potrubí niekoľko hodín. S jej prípravou sa začalo okamžite po havárii a jej dopĺňanie je realizované priebežne doteraz. Opravu poškodeného potrubia teplovodu promptne zabezpečila stavebná spoločnosť STAS Myjava, za čo im touto cestou ďakujeme. Keďže našou prvoradou snahou bolo obnovenie dodávok tepla, úplné dokončenie opravy bude možné až v priebehu najbližšieho týždňa. Práce nám komplikovali najmä zaparkované autá v tesnej blízkosti poruchy, kvôli čomu bol prístup k poškodenému potrubiu veľmi obmedzený. Išlo o vozidlá s EČV Bratislavy a Myjavy, majiteľov ktorých sa nám nepodarilo kontaktovať, aby vozidlá preparkovali. S podobnými situáciami sa často stretávame aj pri spúšťaní dodávok pred začatím vykurovania. Všetkým obyvateľom ďakujeme za trpezlivosť, dodávky tepla plánujeme obnoviť do pôvodného stavu postupne po jednotlivých okruhoch najneskôr do 26. 11. 2016 do 11.00 hod."

Posledné tohoročné rokovanie mestských poslancovPrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční v utorok 6. decembra 2016 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti č. 305 na 2. poschodí Mestského úradu v Myjave. Program posledného tohoročného zasadnutia mestských poslancov bude nasledovný:

1.   Otvorenie, schválenie programu
2.   Určenie overovateľov zápisnice
3.   Pripomienky a otázky občanov
4.   Kontrola plnenia uznesení
5.   Majetkové prevody
6.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2017
7.   Návrh viacročného rozpočtu Mesta Myjava na roky 2017 - 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
8.   Dodatok č. 2 k VZN Mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava  a stanovenie výšky nájmu v zariadeniach na ul. Trokanova 234 a 236 – schválenie
9.   Dodatok č. 5 k VZN  Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava
10. Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2017
11. Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2017
12. Rôzne
13. Záver
 
Pavel Halabrín
primátor Myjavy 
 
Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na http://www.ustream.tv/channel/tv-myjava a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.

Zberný dvor v piatok zatvorenýMesto Myjava a spoločnosť Brantner Slovakia s. r. o. oznamujú občanom, že počas štátneho sviatku vo štvrtok 17. novembra bude vykonávaný vývoz komunálneho odpadu štandardne v súlade s platným zvozovým kalendárom. Ďalej oznamujú občanom, že v piatok 18. novembra 2016 bude Zberný dvor na Brezovskej ulici v Myjave zatvorený. Otvorený bude v rámci riadnej prevádzky od soboty 19. novembra 2016. Ďakujeme za pochopenie!


Odstávka elektrickej energie v novembriZápadoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení informuje občanov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú vo štvrtok 17. 11. 2016 v čase od 8.00 do 14.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

- PRVEJ SNR č. 10/VE, 11, 17, 5, 7, 9 
- TROKANOVA č. 2 , 4, 4/BP

Informácia o uzávierke cesty I. triedyPrednosta Okresného úradu Žilina na základe vydaného povolenia Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií číslo OU-ZA-OCDPK-2016/042373/2/BIL zo dňa 2. 11. 2016, informuje verejnosť o úplnej uzávierke cesty I/18 v úseku km cca 466,900 - 477,000 v katastri obce Strečno a v katastri mesta Vrútky z dôvodu vykonávania sanácie skalného brala pod hradom Strečno. Úplná uzávierka bude realizovaná od 12. novembra 2016 do 18. decembra 2016, a to šesť po sebe idúcich víkendov od soboty ráno 8.00 h do nedele večer 16.00 h. Motoristická verejnosť bude počas úplnej uzávierky využívať obchádzkové trasy označené dopravným značením. Zákaz využívania cesty I/18 pod hradom Strečno platí i pre chodcov a cyklistov! Na miestach uzavretia cesty počas uzávierky, bude nepretržite hliadkovať hliadka PZ SR. Informácie o možných zmenách termínov uzávierky cesty na nadchádzajúci víkend (vzhľadom na nezlučiteľnosť ohlásených poveternostných podmienok s výkonom prác na skalnom brale), budú poskytované výlučne len Okresným úradom Žilina na predurčené e-mailové adresy, vždy v piatok pred víkendom v čase o 14.00 h, ako výstup z operačného rokovania s dodávateľom prác.

2. novembra 2016
 
Mgr. Michal Lavrík v.r.
prednosta


Novembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave. To sa uskutoční vo štvrtok 10. novembra 2016 o 15.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti na druhom poschodí Mestského úradu v Myjave, číslo dverí 305. Program verejného rokovania bude nasledovný:

1. Otvorenie, schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Pripomienky a otázky občanov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Majetkové prevody
6. Zmeny rozpočtu Mesta Myjava 
7. Východiská rozpočtu Mesta Myjava na rok 2017
8. Informácia o pripravovaných investičných akciách na rok 2017
9. Dodatok č. 2 k VZN Mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava – návrh
10. Dodatok č. 1 k VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2016 - návrh
11. Rôzne 
12. Záver
 
Pavel Halabrín 
primátor Myjavy 
 
Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo- Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na http://www.ustream.tv/channel/tv-myjava a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.

Odstávka elektrickej energie v októbriZápadoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení informuje občanov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú v piatok 21. 10. 2016 v čase od 8.00 do 14.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

- JABLONSKÁ č. 2, 2/ZA, 3413/TS, 4/VO, 7
- KOMENSKÉHO č. 10 , 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38/VE, 4, 40, 6, 8
- KRAJŇANSKÁ č. 1, 1817/1, 3229/2 SNP č. 8

 Ďalej budú v utorok 25. 10. 2016 v čase od 8.00 do 14.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality: 

- DOLNÁ ŠTVRŤ č. 11, 13, 15, 17, 19, 3, 3/BL, 3/VE, 5, 7, 9
 
V stredu 26. 10. 2016 budú v čase od 8.00 do 14.00 h bez dodávky elektriny nasledujúce ulice a lokality:
 
- PRVEJ SNR č. 10, 10/VE, 11, 12, 17, 5, 6, 7, 8, 9
- TROKANOVA č. 2 , 4, 4/BP 
 
V piatok 28. 10. 2016 budú v čase od 8.00 do 14.00 h bez dodávky elektriny nasledujúce ulice a lokality: 
 
- DOLNÝ KAMENEC č. 464, 464/ZA, 465, 466, 467, 469 
- HORNÝ KAMENEC č. 459 , 460, 461, 463, 590, 592/ZA 
- JAŠOVEC č. 751 , 752, 753 
- KARUŠOVÁ č. 3438/TS , 796, 799, 800, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 807/VO 
- MALEJOV č. 1016 , 3433/TS, 657, 658, 659, 659/OP, 660, 661, 662, 664, 665,
  666, 667, 668, 668/VE, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 686, 687, 687/OP, 689, 690,
  690/VE, 691, 692,692/OP, 693, 694, 695, 696, 697
- MRAČNOV č. 675 , 676, 677 
- U CHORVÁTOV č. 783 , 784, 785, 786, 787, 788 LOKA 
- U CIBULKOV č. 759 , 760 
- U JUNASOV č. 728 , 729, 730, 731, 731/VE, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740,
  742, 743, 744,745, 746, 747 
- U JURÍKOV č. 809 , 810, 811, 812, 812/VE 
- U JURČOV č. 3437/TS, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715,
  716, 717, 717/VE, 718, 719, 719/VO, 720, 720/VE, 721, 722, 723, 725, 726, 727 
- U KLVAČOV č. 761 , 762, 762/VO, 764 
- U KOŽÍKOV č. 878 , 881, 881/VE 
- U KRÚPOV č. 703 , 704 
- U MAJTÁNOV č. 868 , 872, 873, 875, 876 
- U OMASTOV č. 766 , 767, 768, 769, 769/VE, 771, 772, 773, 774, 775 
- U VACHULOV 1. č. 813 , 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 823, 824 
- U VACHULOV 2. č. 821 , 822, 825 
- U VANKOV č. 1031 , 2881/2, 789, 790, 791, 793, 879 
- U ŠKANDEROV č. 826 , 827, 828, 828/OP 
- U ŠTEFČÁKOV č. 754 , 755, 756, 757, 758 
- VRCH POLÁKOV č. 698 , 699, 700, 701, 702 
- ŠTVERNÁ č. 637, 639, 639/BL, 640, 640/VO, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647,
  649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Apríl 2021
PUSŠPSN
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online11
Dnes  1449
Mesiac  22403
Celkovo1648714

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac