Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 20.10. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyPrávna poradňa a mediácia v marci      Opäť pripomíname, že vždy v druhú stredu v mesiaci je občanom Myjavy poskytované bezplatné právne poradenstvo a mediácia (zmier alebo dohoda medzi účastníkmi sporu). Právne poradenstvo vedie advokát Mgr. Ľubomír Karika a pomoc pri riešení sporov mediátor Ing. Igor Mozolák. Najbližšie bude možné tieto služby využiť v stredu 9. marca 2016 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie). Mediátor bude občanom radiť v čase od 13.30 do 15.00 h a právnik od 15.00 do 16.30 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!


Upozornenie pre vodičov       Mesto Myjava a spoločnosť Brantner Slovakia upozorňujú vodičov a majiteľov motorových vozidiel, že v piatok 26. 2. 2016 sa bude opätovne vykonávať orez drevín na Hurbanovej ulici medzi chodníkom a oporným múrom v lokalite od križovatky s ulicou Moravskou po areál pošty. Z tohto dôvodu prosíme občanov, aby v uvedený deň od 7.00 do 14.00 hod. neparkovali na parkovisku na Hurbanovej ulici. Za pochopenie ďakujeme!


Vyhlásenie výberového konania      Mesto Myjava podľa ustanovení § 4 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovení § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Štúrova 18, Myjava. Požadované kvalifikačné predpoklady sú nasledovné:

- kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy, na výkon pedagogickej činnosti podľa § 34 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle vyhlášky 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
 
- vykonanie 1. atestácie podľa § 27 ods. 5alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 
- osobitné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona 317/2009Z. z.,
 
- zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona 317/2009 Z. z.,
 
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona 317/2009 z. z., spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.
 
Ďalšie predpoklady: 
 
- 2. atestácia vítaná
 
Požadované doklady:
 
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška),
- overené doklady o vzdelaní a doklady o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe preukazujúcej minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca,
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.
 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
 
Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 14. marca 2016 do 16.00 hod. na adresu zriaďovateľa: Mestský úrad, M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom: „VK ZŠ Štúrova – neotvárať“.
 
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.
 
 
Myjava, 22. 2. 2016
Pavel Halabrín 
primátor Myjavy

Krytá plaváreň opäť v prevádzke      Spoločnosť Samšport ako správca mestských športových zariadení oznamuje verejnosti, že od piatka 19. februára 2016 bude po pravidelnej odstávke opäť v prevádzke krytá plaváreň v Myjave. Navštíviť ju môžete v utorok až sobotu od 15.00 do 20.00 h, v nedeľu je bazén otvorený od 10.00 do 20.00 h. Vstupné je pre dospelých 2,- €, deti a mládež do 18 rokov zaplatia 1,50 €, držitelia preukazu ZŤP a dôchodcovia 1,- €, no a deti do 3 rokov majú vstup voľný. Prevádzka sa začne v piatok ranným plávaním od 6.00 h.


Upozornenie pre občanov      Spoločnosť KONFER informuje verejnosť, že vo štvrtok 18. februára 2016 bude vykonávať demontáž vzdušného vedenia na Ul. 8. apríla v Myjave. Zároveň prosí všetkých obyvateľov či návštevníkov tejto lokality o súčinnosť a prosí ich, aby v tento deň neparkovali motorovými vozidlami pod káblovými prevismi. Ďakujeme za pochopenie!


Oznámenie zo Zberného dvora v Myjave      Spoločnosť Brantner Slovakia s. r. o. v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. § 69 ods. 8 od 1. januára 2016 nepreberá do Zberného dvora na Brezovskej ulici č. 10 v Myjave opotrebované pneumatiky, kat. č. odpadu  16 01 03. Konečný používateľ má pneumatiku v zmysle nového zákona č. 79/2015 Z. z. § 72 odovzdať distribútorovi pneumatík.


Pozor, zmena v právnej poradni!      Z dôvodu ochorenia mediátora Ing. Igora Mozoláka bude právna poradňa naplánovaná na stredu 10. februára 2016 fungovať v upravenom režime. Začne sa až o 15.00 h bezplatným poradenstvom advokáta Mgr. Ľubomíra Kariku, tak ako bolo uvedené v pôvodnej pozvánke. Pripomíname, že právne poradenstvo a mediácia je poskytovaná občanom Myjavy bezplatne vždy v druhú stredu v mesiaci v zasadacej miestnosti č. 305 na 2. poschodí Mestského úradu v Myjave. Ďakujeme za pochopenie!


Pozvánka na februárové rokovanie MsZ v Myjave      Primátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave. To sa v súlade s plánom zasadnutí na rok 2016 uskutoční vo štvrtok 25. februára 2016 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti č. 305 na 2. poschodí Mestského úradu v Myjave. Program rokovania bude nasledovný:

1.    Otvorenie, schválenie programu
2.    Určenie overovateľov zápisnice
3.    Pripomienky a otázky občanov
4.    Majetkové prevody
5.    7. zmena rozpočtu RO č. 6/2015 zo dňa 30. 12. 2015
6.    Finančné plnenie rozpočtu k 31. 12. 2015
7.    Návrh VZN Mesta Myjava o odpadoch – predloženie návrhu
8.    Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2016
9.    Návrh VZN Mesta Myjava o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Myjava
10.  Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2015
11.  Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2015
12.  Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2015
13.  Informácia o pripravovaných investičných akciách Mesta Myjava v roku 2016
14.  Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2016 - schválenie
15.  Rôzne
16.  Záver
 
Pripomíname, že rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v samospráve zaujímate, naň srdečne pozývame. Rokovanie bude opäť vysielané naživo a môžete ho sledovať tu: http://www.ustream.tv/channel/tv-myjava. Neskrátený záznam potom odvysiela vo svojom programe Televízia Myjava a bude dostupný aj na našom webe.


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Október 2021
PUSŠPSN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online5
Dnes  1550
Mesiac  28392
Celkovo1926814

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac