Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 7.05. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyMožnosť očkovania pre občanov starších ako 70 rokovMesto Myjava oznamuje občanom vo veku 70 rokov a vyššiektorí ešte neboli zaočkovaní, že sa môžu sa v tomto týždni do štvrtka 6. mája do 16.00 h prihlásiť na krízovej telefonickej linke mesta Myjava 0907 242 449 na očkovanie vakcínou Pfizer. To sa bude vykonávať v sobotu 8. mája 2021 v myjavskej nemocnici. Na uvedené tel. číslo môžete volať ešte aj dnes do 16.00 h, v stredu 5. a vo štvrtok 6. mája od 8.00 do 16.00 h. Očkovanie je určené predovšetkým pre občanov Myjavy a týka sa aj tých, ktorí už boli registrovaní v Čakárni, no doteraz termín očkovania nedostali. Počet vakcín na sobotu je obmedzený, takže kto má záujem, nech volá čím skôr. Ďakujeme za pochopenie!


Od pondelka 3. mája nastáva zmena v testovaníMesto Myjava informuje verejnosť, že od pondelka 3. mája 2021 nastáva zmena v antigénovom testovaní na odberových miestach prevádzkovaných samosprávou. MOM na myjavskom štadióne bude fungovať v pondelok od 10.00 do 16.00 h, v utorok, stredu a vo štvrtok sa tu testovať nebude. Ďalšie testovanie tak bude možné až v piatok 7. mája od 10.00 do 20.00 h. V tento deň štandardne pribudnú aj odberové miesta v Kultúrnom dome Samka Dudíka, na Strednej priemyselnej škole Myjava a v Centre voľného času Myjava. Tie budú otvorené od 15.00 do 20.00 h. Prestávky pre personál sú plánované v už známych časoch, a to v pondelok na štadióne od 12.30 do 13.00 h, v piatok od 12.00 do 13.00 h a na všetkých odberových miestach v piatok od 18.00 do 18.30 h. Posledný test je možné vykonať 15 minút pred zatvorením odberových miest. Spoplatnenie antigénového testovania pre občanov s trvalým bydliskom mimo mesto Myjava sa bude vzťahovať už iba na pondelok, v piatok je testovanie pre všetkých bezplatné. A netreba sa naň vopred objednávať. V Nemocnici s poliklinikou Myjava zostáva režim testovania zachovaný a treba sa naň registrovať cez stránku https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php.


Začína sa asistované sčítanie obyvateľovTohoročné sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude od pondelka 3. mája 2021 pokračovať takzvaným asistovaním sčítaním. To je určené tým občanom, ktorí z objektívnych dôvodov nemali možnosť sa sčítať elektronicky do stanového termínu 31. marca 2021. Asistované sčítanie potrvá šesť týždňov, čiže do 13. júna 2021. Termín by mohol byť zmenený v prípade, že v konkrétnom okrese dôjde k zhoršeniu epidemiologickej situácie, ktorá by asistované sčítanie neumožňovala. Ak by takáto skutočnosť nastala, budeme o nej bezodkladne informovať. Dôležitým faktom je, že údaje, ktoré budú obyvatelia pri asistovanom sčítaní vo formulároch uvádzať, musia byť pravdivé k 1. januáru 2021.

Rovnako dôležitá je skutočnosť, že asistované sčítanie bude vykonávané len na základe osobnej požiadavky občana. Žiaden sčítací asistent a poverený pracovník mesta do elektronického formulára nezapíše údaje konkrétnej osoby svojvoľne, bez toho, aby o to občan vopred nepožiadal.

Možnosti asistovaného sčítania budú v Myjave dve, a to buď s pomocou stacionárnych alebo mobilných asistentov. Tí budú riadne zaškolení a budú dodržiavať nariadenia zákona o ochrane osobných údajov a pravidlá GDPR. Stacionárnymi asistentami budú pani Emília Valášková a pani Miriam Kraváriková, ktoré môžete navštíviť na označenom kontaktnom mieste na Mestskom úrade Myjava, a to v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 h. Telefónne kontakty sú:

 • +421 34 6907 202  - Emília Valášková, číslo dverí 201 - Tu sa môžete sčítať aj sami na pripravenom samostatnom PC alebo s pomocou pracovníčky úradu.
 • +421 34 6907 221 - Miriam Kraváriková, číslo dverí 210 - Tu sa môžete sčítate s pomocou pracovníčky úradu.
   

Mobilných asistentov môžete telefonicky kontaktovať výhradne na týchto číslach:

 • +421 34 6907 202
 • +421 34 6907 210
 • +421 905 865 515

Čísla môžete využiť takisto v rámci uvedených úradných hodín a dohodnúť si tak stretnutie so sčítacím asistentom. Pozor! Mobilných asistentov je potrebné kontaktovať z vlastnej iniciatívy. Pri telefonickom objednávaní služby mobilného asistenta treba uviesť meno a priezvisko, ulicu, súpisné číslo a telefonický kontakt. Žiadne iné údaje nie sú potrebné. Mobilný asistent vás potom bude kontaktovať, aby sa s vami dohodol na konkrétnom termíne návštevy. Mobilný asistent bude disponovať preukazom asistenta sčítania, ktorým sa bude preukazovať. Vy sami máte právo požiadať o jeho predloženie a v prípade, že si ním nie ste istí, môžete si overiť totožnosť asistenta na kontaktnom mieste mesta. Pred príchodom mobilného asistenta majte, prosíme, pripravené vaše rodné číslo. Otázky zo sčítacieho formulára nie sú zamerané na zisťovanie citlivých údajov o vašej osobe, majetku, zdraví a podobne. Pri sčítaní nebude od vás vyžadované, aby ste odovzdali a podpísali akékoľvek dokumenty, mobilný asistent od vás nebude žiadať finančnú hotovosť, pretože tieto služby sú poskytované bezplatne. Po sčítaní si môžete vyžiadať od asistenta potvrdenie o uskutočnení sčítania, ktoré sa vydáva len raz. A pripomíname, že počas celého úkonu sčítania je nutné dodržiavať platné opatrenia vlády SR na zamedzenie šírenia koronavírusu a nebyť v karanténe!

V prípade, ak by samotné sčítanie bolo v rozpore s vyššie uvedenými skutočnosťami, kontaktujte mesto pre overenie situácie. Ak by od vás niekto iný ako mesto vyžadoval zaplatenie pokuty za nesčítanie sa, túto pokutu neplaťte. Môže ísť o podvodné konanie a preto bezodkladne kontaktujte políciu na č. 158 a tiež informujte mesto o tejto skutočnosti. Samospráva udelí pokutu vždy len písomne. Ak by ste mali podozrenie, že bol na vás alebo na vám blízkej osobe spáchaný podvod alebo iný trestný čin, bezodkladne kontaktujte políciu na č. 158.

asistované sčítanie

asistované sčítanie


Žiaci už negatívny test v školách nepotrebujú, výnimkou sú prijímačkyAKTUALIZOVANÉ - Pripomíname všetkým rodičom a zákonným zástupcom detí, že na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR od štvrtka 29. apríla 2021 nie je potrebné, aby sa deti pri vstupe do škôl a školských zariadení preukazovali negatívnym výsledkom testu na koronavírus. Rovnako nemusia predkladať kópie certifikátov s negatívnym výsledkom svojich rodičov či zákonných zástupcov. Toto platí, pokiaľ okres nie je v IV. stupni varovania, teda v čiernej farbe. Pedagogickým zamestnancom tak, ako iným pracujúcim, táto povinnosť zostáva, pričom platnosť testu je v myjavskom okrese vzhľadom na zaradenie do III. stupňa varovania aj v týždni od 3. mája stále sedem dní. Toto neplatí, pokiaľ sa na zamestnanca vzťahuje výnimka vyplývajúca zo zaočkovania sa proti koronavírusu či prekonania ochorenia COVID-19 v uplynulých 180 dňoch. Zároveň upozorňujeme, že žiaci ôsmych a deviatych ročníkov, ktorí sa v nasledujúcom období zúčastnia prijímacích skúšok na stredné školy prezenčnou formou, musia test absolvovať a negatívnym výsledkom sa preukázať. Na túto skutočnosť školy upozorňujú aj v pozvánkach na prijímacie skúšky. Aktualizované čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré musia školy stále dokladovať, si môžete stiahnuť z webových stránok škôl.


Stavebné povolenie na líniovú stavbuMesto Myjava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č.608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdilo a prerokovalo žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavebníka podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní rozhodol takto: Líniová stavba "SA_ A1_Myjava Bradáčova, TS34-03VNK,TS,NNK" na pozemkoch C KN parc.č. 1424/1, 1533/1, 1391,1386 v katastrálnom území Myjava sa podľa § 66 stavebného zákona povoľuje.

Stavebné povolenie na líniovú stavbu " "SA_ A1_Myjava Bradáčova , TS34-03VNK,TS,NNK".pdf

Stavebné povolenie na líniovú stavbu " "SA_ A1_Myjava Bradáčova , TS34-03VNK,TS,NNK" - nákres.pdf


Mestský úrad Myjava bude v piatok otvorený až od ôsmejMesto Myjava oznamuje verejnosti, že z dôvodu opakovaného antigénového testovania zamestnancov mestského úradu a Správy majetku Mesta Myjava, s. r. o. bude úrad v piatok 30. apríla 2021 občanom sprístupnený až od 8.00 hodiny. Ďakujeme za pochopenie!


Zberný dvor bude na hodinu mimo prevádzkySpoločnosť BRANTNER Slovakia informuje verejnosť, že vo štvrtok 29. apríla 2021 v čase od 9.15 do 10.15 h bude zberný dvor na Brezovskej ulici v Myjave zatvorený z dôvodu testovania zamestnancov prevádzky. Prosíme vás o akceptovanie tejto hodinovej výluky, počas ktorej nebude možné odovzdávať privezený odpad do areálu dvora. Ďakujeme za pochopenie!


Odstávka elektrickej energie v májiZápadoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení informuje občanov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú v stredu 26. 5. 2021 v čase od 7.30 do 13.30 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • U MARKOV č. 770, 776, 777
 • U PODZÁMSKYCH č. 829 , 830, 831
 • U RYBKOV č. 778 , 779, 780, 780/VO, 781, 782
 • U ZIMOV č. 832 , 832/VO, 833, 834, 835, 836, 837, 839, 840, 841, 843, 844, 845

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky, nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme!

zdroj: Západoslovenská distribučná, a. s.


2

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Máj 2021
PUSŠPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online18
Dnes  870
Mesiac  9547
Celkovo1682269

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac