Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 27.05. 2019 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamySociálny taxík v MyjaveMesto Myjava pripravilo pre obyvateľov novinku, ktorá má najmä seniorom uľahčiť mobilitu v rámci mesta. Ide o sociálny taxík, ktorý môžu od 1. mája 2019 využívať tí občania Myjavy, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

 • obyvateľ s trvalým pobytom v Myjave alebo Turej Lúke vo veku nad 75 rokov
 • obyvateľ s trvalým pobytom v Myjave alebo Turej Lúke, ktorý má ťažké zdravotné postihnutie a zároveň je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, čo pri podávaní žiadosti o službu preukáže posudkom vydaným príslušným ÚPSVaR.
Myjavčania spĺňajúci stanovené kritériá tak budú môcť využívať na sociálny taxík dotáciu od samosprávy vo výške 10,- €/mesačne.Tento kredit im bude dopĺňaný na mestskú kartu, ktorú občan získa pri podávaní žiadosti. Odporúčaný postup je takýto:
 1. Žiadateľ doručí na Oddelenie sociálnych služieb (Mestský úrad Myjava, prízemie, číslo dverí 105) vyplnenú písomnú žiadosť, ktorú si stiahne buď z webovej stránky Myjavy alebo si ju osobne prevezme na Oddelení sociálnych služieb. Ak nemá 75 a viac rokov, ale je odkázaný na individuálnu prepravu, preukáže sa spomínaným posudkom ÚPSVaR.
 2. Oddelenie sociálnych služieb na základe žiadosti vydá občanovi mestskú kartu s kreditom, ktorá je neprenosná. Za kartu zaplatí občan zálohu 5,- €, ktorá  bude v prípade vrátenia karty občanovi vyplatená naspäť.
 3. Pri objednaní sociálneho taxíka sa občan preukáže mestskou kartou, z ktorej bude odrátaný aktuálny poplatok za dopravu.
 4. Na mestskú kartu bude držiteľovi dobitý kredit vo výške max. 10,- € na jeden mesiac. Nevyčerpaný kredit sa neprenáša do ďalšieho mesiaca.
Službu sociálneho taxíka môžete aktuálne využiť pri dvoch taxislužbách v meste Myjava. Sú to:
 • TAXI MYJAVA, tel. č. 0907 277 588
 • TAXI-MY, tel. č. 0949 302 300
Žiadna iná taxislužba v meste Myjava neposkytuje službu dotovaného sociálneho taxíka. Po vyzdvihnutí mestskej karty na Oddelení sociálnych služieb ju môže držiteľ začať využívať až od začiatku ďalšieho mesiaca.
 
Tlačivo na stiahnutie:
(pdf) Žiadosť o poskytnutie príspevku na „sociálny taxík“.pdf

Plaváreň v sobotu zatvorenáMesto Myjava oznamuje, že z dôvodu konania plaveckých pretekov bude krytá plaváreň v Myjave v sobotu 4. mája 2019 pre verejnosť zatvorená. Ďakujeme za pochopenie!


Informácia o odovzdávaní kompostérov do domácnostíMesto Myjava v rámci realizovaného projektu s názvom „Obstaranie záhradných kompostérov“ spolufinancovaného Európskou úniou z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia nakúpilo 1367 ks kompostérov pre domácnosti v rodinných domoch na území mesta Myjava.

Týmto oznamujeme obyvateľom, že od 30. 4. 2019 začneme postupne odovzdávať kompostéry podľa týždenného harmonogramu, ktorý budeme priebežne zverejňovať a aktualizovať na tejto stránke, ako aj vyhlasovať rozhlasom. Miesto a určené ulice, ako aj čas, budú uvedené priamo v harmonograme. Hmotnosť kompostéra je cca 30 kg, preto je nutné si zabezpečiť vhodný odvoz.

Kompostér bude odovzdaný zadarmo - 1 ks na jedno súpisné číslo domu. Pri preberaní kompostérov je povinnosť mať pri sebe občiansky preukaz. Každý občan, ktorý podpíše prevzatie kompostéra, dostanekompostér v nezloženom stave, návod na používanie kompostéra, brožúru o správnom kompostovaní, protokol o odovzdaní a prevzatí kompostéra, nálepku.
 
Kompostér je neprenosný. To znamená, že je povinnosťou používať kompostér len pri nehnuteľnosti, ku ktorej bol pridelený! V prípade predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti, ostáva kompostér naďalej pri tejto nehnuteľnosti.
   
V prípade akýchkoľvek informácií sa môžete obrátiť na:
 
Harmonogram odovzdávania kompostérov
 
Miesto: Turá Lúka, areál Padelky
 
V utorok 21. 5. 2019 a v piatok 24. 5. 2019 sa budú kompostéry odovzdávať od 14.00 do 18.00 hod. pre nasledujúce lokality:
 
Turá Lúka: centrum + kopanice
Myjava: časť u Zemanov, časť u Siváčkov, Jablonská ulica, Komenského ulica, Krmanova ulica, Jánošíkova ulica, ul. Kamenné, ul. Krajňanská, Prvej SNR, ul. Pažite, ul. Trnovská, ul. Staromyjavská, ul. Šimonovičova, ul. Závršky, ul. Pakanská, ul. Hlinícka, ul. Žaboškreky, ul. Hurbanova, ul. TehelnáMyjava, ul. Bodnárova, ul. Buchlovská, ul. Pri lesíku, ul. Pirte, ul. Gegeľovská, ul. Zory Lackovej, ul. Hoštáky, ul. Zuzky Zgurišky, ul. Moravská.
 
V utorok 28. 5. 2019 a v piatok 31. 5. 2019 sa budú kompostéry odovzdávať od 14.00 do 18.00 hod. pre nasledujúce lokality:
 
Turá Lúka: centrum + kopanice
Myjava: časť u Zemanov, časť u Siváčkov, Jablonská ulica, Komenského ulica, Krmanova ulica, Jánošíkova ulica, ul. Kamenné, ul. Krajňanská, Prvej SNR, ul. Pažite, ul. Trnovská, ul. Staromyjavská, ul. Šimonovičova, ul. Závršky, ul. Pakanská, ul. Hlinícka, ul. Žaboškreky, ul. Hurbanova, ul. TehelnáMyjava, ul. Bodnárova, ul. Buchlovská, ul. Pri lesíku, ul. Pirte, ul. Gegeľovská, ul. Zory Lackovej, ul. Hoštáky, ul. Zuzky Zgurišky, ul. Moravská, ul. Československej armády, ul. profesora Varsika, ul. gen. Svobodu, ul. Gromovova, ul. Bednárova, ul. Duklianska.

 

Odstávka distribúcie zemného plynuAKTUALIZOVANÉ: SPP – distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu podľa zákona o energetike informuje obyvateľov Myjavy, že z dôvodu rekonštrukcie plynovodov a plynových prípojok budú od 7. mája 2019 (SPP distribúcia, a.s. ešte upresní dátum začiatku rekonštrukčných prác) do 6. júna 2019 bez dodávky zemného plynu nasledovné ulice:

 • 1. Mája 555/2 – 555/20, 556/22 – 556/46, 559/2
 • Hurbanova 677/4, 682/6 – 682/10, 670/12, 679/14, 667/16, 665/18 a 664/20

Výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti SamšportMesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika č.560/4, 907 01 Myjava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa v obchodnej spoločnosti Samšport, s. r. o. Záujemcovia o uvedenú pozíciu môžu písomnú žiadosť doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Mestský úrad Myjava, Nám. M. R. Štefánika č.560/4, 907 01 Myjava.

Informácia o obsadzovanej funkcii:

Miesto výkonu: Samšport, s.r.o., Hodžova 261/1, 907 01 Myjava, 
Druh práce:  výkon funkcie konateľa, plný pracovný úväzok (spoločnosť má jedného konateľa)
Termín nástupu: od 1. 7. 2019 (alebo podľa dohody)
Majetková účasť mesta: 100 %
Spôsob obsadenia: vymenovanie valným zhromaždením spoločnosti (vykonáva štatutár mesta)
 
Rámcová náplň práce:
 
Komplexné riadenie a zodpovednosť za chod spoločnosti; zastupovanie spoločnosti navonok; zodpovednosť za plnenie úloh v rámci predmetu podnikania; zodpovednosť za hospodárenie s majetkom mesta a spoločnosti
 
Kvalifikačné predpoklady:
 • min. úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou 
 • riadiace a organizačné schopnosti a zručnosti 
 • všeobecný prehľad v oblasti ekonomiky, účtovníctva a riadenia podnikov
 • bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná spôsobilosť
 • vodičský preukaz skupiny B
Ďalšie požiadavky:
 • znalosť legislatívy v oblasti :  Obchodný zákonník, Zákonník práce, Občiansky zákonník, zákon o obecnom zriadení, daňové zákony (daň z príjmu, DPH), zákon o ochrane osobných údajov ....
 • praktické skúsenosti s vedením obchodnej spoločnosti - vítané
 Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o zaradenie do výberového konania:
 • doklad o vzdelaní - overená kópia
 • výpis  z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • profesijný štruktúrovaný  životopis a podrobný výpis doterajšej praxe s opisom pracovných činností
 • návrh koncepcie rozvoja a skvalitňovania služieb resp. dokument „Vízia riadenia a rozvoj podniku 
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti a spôsobilosti na právne úkony
 • kópia vodičského preukazu
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle platnej legislatívy

Miesto a dátum doručenia žiadosti o zaradenie do výberového konania:

 • Žiadosť je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – konateľ spoločnosti“,  „NEOTVÁRAŤ“  poštou alebo osobne  na adresu: Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava na podateľňu Mestského úradu Myjava č. d. 210 v termíne do 31. 5. 2019 do 15.00 hod. 
 • Dňa 03.06.2019 o 15.00 hod. otváranie obálok a kontrola splnenia podmienok jednotlivými uchádzačmi.
Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci požadované hore uvedené podmienky a požiadavky. Výberové konanie uchádzačov, ktorí splnili podmienky a požiadavky, sa uskutoční dňa 10.6.2019 od 15.00 hod. na Mestskom úrade Myjava v zasadacej miestnosti na II. poschodí. Schválenie návrhu na obsadenie miesta konateľa sa uskutoční na zasadnutí MsZ v Myjave dňa 27.6.2019.

 

Pavel Halabrín
primátor Myjavy


Začne sa revitalizácia sídliska VŕšokMesto Myjava informuje občanov, že od pondelka 29. apríla 2019 sa začne realizácia projektu s názvom Revitalizácia sídliska Vŕšok v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Dodávateľom je spoločnosť BATEA STAV s.r.o., sprostredkovateľom Trenčiansky samosprávny kraj, poskytovateľom finančných prostriedkov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Cieľom tohto projektu, ktorý pripravilo Oddelenie regionálneho rozvoja mesta Myjava, je zlepšiť životné podmienky obyvateľov sídliska so zameraním na environmentálnu štruktúru územia. Hlavné aktivity projektu sú rozdelené do dvoch častí.

Vnútroblok 1 – Územie ohraničené ulicami Partizánska, Viestova a Jánošíkova po predajňu LIDL. V rámci obslužnosti sa využíva slepá Ulica 8. apríla, ktorá je prístupovou komunikáciou do tohto vnútrobloku.

Vnútroblok 2 - Územie ohraničené ulicami Partizánka, Jánošíkova, SNP a Jablonská ulica. V rámci obslužnosti sa využíva slepá Ulica SNP, ktorá je prístupovou komunikáciou do časti tohto vnútrobloku.
 
Predmetom projektu je rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch v celkovej výmere 6106 m2 chodníkov (zámková dlažba, liaty asfalt) a 1792 m2 spevnených plôch (zatrávňovacie tvárnice, vyrovnanie terénu). Ďalej sa počíta s osadením mestského mobiliáru – lavičiek, stolov a odpadkových košov. Takisto budú zrekonštruované aj kontajnerové stojiská. Vo Vnútrobloku 1 prejdú obnovou tri stojiská, vo Vnútrobloku 2 šesť stojísk. Okrem toho autori projektu do návrhu zapracovali detské ihriská. Novú exteriérovú fitnes zostavu a rekonštrukciu troch existujúcich ihrísk. Dôležitým prvkom celého projektu je zeleň. Na celom sídlisku sa zrealizuje výsadba vertikálnych zelených stien, výsadba nových drevín vo verejnej zeleni a takzvanej ochrannej zelene. Celkovo na Vŕšku pribudne 752 ks drevín a krovín. Maximálne celkové oprávnené výdavky sú vo výške 571 697,94 €, maximálna výška nenávratného finančného príspevku dosahuje hodnotu 543 113,04 €. Spolufinancovanie zo strany mesta je vo výške 5%, teda 28 584,90 €. Ukončenie realizácie projektu je stanovené na 1. august 2019. 
 
Počas prác dôjde k dočasnému obmedzeniu parkovania a zníženiu komfortu bývania. Prosíme aj touto cestou obyvateľov sídliska, aby rešpektovali stanovené obmedzenia, o ktorých budú v jednotlivých lokalitách vopred informovaní prostredníctvom MsP Myjava. Ďakujeme za pochopenie!

Letná prevádzka materských škôl v MyjaveMesto Myjava ako zriaďovateľ materských škôl v znení § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole súhlasilo s predloženým návrhom, aby prevádzka materských škôl počas letných prázdnin v roku 2019 bola zabezpečená podľa nasledovného rozpisu.

Júl 2019

 • EP SNP 407/1, Myjava – od 1. 7. do 31. 7. 2019

August 2019

 • EP Hoštáky 671/12, Myjava – od 1. 8. do 28. 8. 2019

Pozvánka na rokovanie Komisie výstavby, živ. prostredia a rozvoja mestaZapisovateľka Komisie výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Ing. Jana Cablková, pozýva členov na zasadnutie, ktoré sa bude konať v utorok 23. apríla 2019 o 15.00 h v zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, 1. poschodie, číslo dverí 211. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Prerokovanie  a návrhy využitia budov, ktoré sú predmetom zámeny s TSK v (poľnohospodárskeho učilišťa, 2 budovy na Trokanovej ulici), IVB Staromyjavská ul.
 2. Rôzne
Ing. Jana Cablková
zapisovateľka komisie


2

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Máj 2019
PUSŠPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Zoznam podujatí

Anketa
Aké kultúrne podujatia by ste radi videli v Myjave, respektíve ktorú kultúrnu oblasť by ste posilnili?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online5
Dnes  18
Mesiac  20458
Celkovo773079

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac