Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 27.01. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyVýberové konanie na obsadenie prac. pozície vedúci/a ekonomicko-prevádzkového úseku - ekonóm v CSS Jesienka MyjavaCentrum sociálnych služieb – Jesienka so sídlom Myjava v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci (a) ekonomicko – prevádzkového úseku – ekonóm v Centre sociálnych služieb – Jesienka Myjava.

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné kvalifikačné predpoklady a podmienky:

 • ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania,
 • odborná prax minimálne 2 roky vo verejnej správe
 • znalosť príslušných právnych predpisov (zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Zákonník práce, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane osobných údajov, opatrenie MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici,
 • znalosti a skúsenosti s prácou v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva. hospodárenia rozpočtovej organizácie,
 • znalosť právnych noriem v oblasti verejného obstarávania,
 • znalosť z oblasti skladového hospodárstva,
 • znalosť z oblasti evidencie majetku
 • znalosť z oblasti prevádzkovej hygieny (hygienicko – epidemiologický režim)
 • znalosť v oblasti personalistiky, mzdového účtovníctva, pracovného práva
 • počítačová gramotnosť na užívateľskej úrovni (MS Office, Word, Excel, PowerPoint, Internet)
 • znalosť práce s PC programami pre potreby evidencie skladov, majetku a verejného obstarávania
 • spolupráca pri vypracovávaní žiadostí, realizácii a vyúčtovávaní dotácií z rôznych projektov, dotačných systémov a z eurofondov
 • bezúhonnosť – výpis z registra trestov,
  • zručnosti:
   manažérske – plánovať, organizovať, riadiť, rozhodovať a kontrolovať činnosti na riadenom úseku, samostatnosť
  • interpersonálne – byť empatický, asertívne konať a vystupovať, uvtárať a udržiavať dobré medziľudské vzťahy a pracovné vzťahy, pracovať samostatne aj v tíme, vedieť samostatne riešiť konfliktné situácie
  • rozhodovacie
  • administratívne – schopnosť tvorby projektov a participácia na ich realizácii, organizovať, monitorovať prácu, riešiť časové rozvrhy s ohľadom na efektívnosť
    
 • užívateľské schopnosti práce s PC (MS Office, Excel, Internet), znalosť ISPIN výhodou
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná.

 

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s nasledovnými prílohami*:

 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe
 • doklad o vzdelaní (kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • doklady o absolvovaných kurzoch a výcvikoch,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorá má byť vykonávaná,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladoch,
 • súhlas so spracovávaním osobných údajov a evidenciou osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • vlastný projekt vo vzťahu k výkonu práce vedúceho ekonomicko – prevádzkového úseku CSS – Jesienka Myjava „Koncepcia riadenia ekonomicko – prevádzkového úseku v CSS – Jesienka Myjava“ v rozsahu maximálne 3 strany
 • presná poštová adresa pre doručovanie písomností, e – mailová adresa a telefonický kontakt 

*Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.
najneskôr do 02.02.2021 
(rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ, „Výberové konanie – vedúci (a) ekonomicko – prevádzkového úseku – ekonóm v CSS – Jesienka Myjava“ na adresu: Centrum sociálnych služieb – Jesienka, Staromyjavská 889/77, 907 01 Myjava, e – mail: hana.feriancova@cssmyjava.sk

Žiadosť o zaradenie do výberového konania možno podať písomne alebo elektronickými prostriedkami. Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju spolu s požadovanými dokladmi aj písomne, najneskôr 02.02.2021, v opačnom prípade mu nebude umožnená účasť na vyhlásenom výberovom konaní. Rozhodujúcim pri určení splnenia lehoty na podanie žiadosti uchádzača o zaradenie do výberového konania, je dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi na poštovej pečiatke, alebo dátum podania žiadosti v elektronickej forme kontaktnej osobe.
O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do výberového konania informovaní písomne najmenej 7 dní pred začatím výberového konania, na kontaktnej adrese uvedenej v životopise
Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktoré nebudú spĺňať kvalifikačné predpoklady, nedoručia niektorý z požadovaných dokladov, alebo úplne zrušiť výberové konanie.
Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme poskytne plat minimálne 692,00 € v závislosti od predchádzajúcej odbornej praxe , plus príplatok za riadenie vo výške 75,50 €, po skončení skúšobnej doby, možnosť priznania osobného príplatku.
Na základe výsledkov určí výberová komisia poradie uchádzačov, zverejní výsledok výberového konania a do 10 dní od jeho skončenia písomne oznámi uchádzačom výsledok výberového konania.
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu si Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava vyhradzuje právo zmeniť termín výberového konania, prípadne výberové konanie zrušiť, v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v regióne alebo nariadenej karantény. O zmene termínu výberového konania, prípadne o zrušení výberového konania budú uchádzači informovaní mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaným listom doporučene.

 

V Myjave, dňa 12.01.2021


PhDr. Hana Feriancová
riaditeľka CSS – Jesienka Myjava
 


Dôležité informácie k testovaniu zamestnancov škôl a zákonných zástupcov detí žijúcich v spoločnej domácnostiMesto Myjava v súlade s aktualizovaným návrhom Ministerstva školstva SR „ Návrat do škôl 2021“ pripravuje otvorenie materských škôl a základných škôl pre I. stupeň vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti k 18. 1. 2021, ktorému bude predchádzať testovanie všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov škôl, v prípade záujmu i zákonných zástupcov detí, žiakov , rodinných príslušníkov žijúcich v spoločnej domácnosti s týmito deťmi.

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti v školách a efektívnosti testovania na COVID-19 budú do školských zariadení po 18. januári vrátane vpustení iba tí zamestnanci škôl a rodinní príslušníci detí žijúci v spoločnej domácnosti s nimi , ktorí sa po vstupe do budovy školy preukážu certifikátom s negatívnym výsledkom antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín. Výnimku tvoria rodinní príslušníci, ktorí prekonali ochorenie v posledných 3 mesiacoch a majú o tom riadny doklad, ktorým sa môžu pri vstupe do budovy školy preukázať. Z uvedených dôvodov preto odporúčame zákonným zástupcom a rodinným príslušníkom toto testovanie absolvovať.

Samotné testovanie sa uskutoční v piatok 15. januára 2021 v čase od 10.30 do 16.30 a v sobotu 16. januára 2021 v čase od 9.00 do 16.00 v odberovom mieste v KD Samka Dudíka a bude výlučne určené len pre školy. Ostatní občania, ktorí majú záujem sa otestovať tak môžu urobiť v MOM na štadióne Spartaka Myjava, alebo v NsP Myjava v čase prevádzkových hodín tohto odberného miesta.

Mesto Myjava ďalej oznamuje občanom zámer uskutočniť plošné testovanie obyvateľov v Myjave, ktoré bude zahŕňať i testovanie žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl potrebné pre obnovenie prezenčnej výučby všetkých škôl v meste Myjava a to počas nasledujúceho víkendu (23.-24.1.2021) po vzore novembrového plošného testovania. I v tomto prípade bude vstup do škôl pre žiakov II. stupňa , študentov a zamestnancov školy podmienený preukázaním certifikátu s negatívnym výsledkom na COVID-19. Žiaci resp. študenti, ktorí sa testovania nezúčastnia, môžu využívať dištančné vzdelanie aj po 24. januári, avšak vzhľadom na možnosti škôl, ktoré sa budú predovšetkým orientovať na prezenčné vyučovanie, toto dištančné vzdelanie nebude plnohodnotné.

 

V prípade rozhodnutia vlády SR o predĺžení mimoriadnych opatrení a núdzového stavu resp. zavedenia povinného testovania v najviac ohrozených regiónov Slovenska, Vás o ďalšom postupe budeme informovať .


Spoplatnenie testovania v MOM na štadióne pre obyvateľov bez trvalého pobytu v MyjaveMesto Myjava oznamuje občanom, že testovanie Atg testami na zistenie ochorenia COVID-19 bude pre všetkých záujemcov o otestovanie v mobilnom odberovom mieste na štadióne Spartaka Myjava od 12. 1. 2021 spoplatnené sumou 5 € z dôvodu uhradenia nákladov na prevádzku MOM a s tým spojených výdavkov. Za občanov s trvalým pobytom v meste Myjava uhradí tento poplatok v plnej výške mesto Myjava.


Mestský úrad bude do 22. januára prístupný pre občanov iba v mimoriadnych prípadochVzhľadom na trvajúci vyhlásený núdzový stav a s tým spojený zákaz vychádzania v platnosti od 1. do 24. 1. 2021 bude Mestský úrad v Myjave naďalej do 22. januára prístupný pre občanov v mimoriadne obmedzenom režime. Úrad bude pre stránky v tomto období zatvorený. Zamestnanci úradu budú  pre povahu práce využívať možnosť home office a budú občanom k dispozícii prostredníctvom mailu a telefónneho kontaktu. Výnimku tvorí iba matrika a to iba pre nevyhnutné úkony, ako vydávanie prvopisov rodných a úmrtných listov a odd. dani pre podávanie daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti. Informátorka  pri vstupe do budovy úradu vpustí dnu len v nevyhnutnom prípade dohodnutého občana na vybavenie nevyhnutnej agendy. Prosíme ľudí, ak už musia pre dôležitú náležitosť úrad navštíviť, aby tak urobili iba po dohode so zamestnancom úradu na konkrétnom oddelení a naďalej dodržiavali hygienické opatrenia.

Ďakujeme za pochopenie. 


Zmena testovacích hodín v MOM na štadióneMesto Myjava informuje o zmene testovacích hodín v mobilnom odberovom mieste na štadióne Spartaka Myjava od 11. do 22. januára 2021. MOM bude počas tohto obdobia vykonávať odbery pre Atg testy v pracovné dni v čase  od 10.00 do 16.00h (prestávka od 12.30 do 13.00h). Posledný test sa vykoná 15 minút pred ukončením testovacích hodín.


Otvorenie triedy v MŠ Bradáčova pre deti rodičov, ktorí patria do kritickej infraštruktúryMesto Myjava oznamuje občanom, že výnimku z uzatvorenia všetkých školských a predškolských zariadení v Myjave v období od 11.1. do 15. 1. 2021 predstavuje  na základe odporúčania Ministerstva školstva SR a rozhodnutia zriaďovateľa otvorenie triedy v MŠ Bradáčova 773/30, Myjava, iba pre deti rodičov/zákonných zástupcov v Myjave a Turej Lúke spadajúcich pod tzv. kritickú infraštruktúru, t. z. deti vojakov, policajtov, zdravotníkov a hasičov.  Informácie nájdete na webstránke MŠ Bradáčova.Dôležité informácie o testovaní v školách v MyjaveMesto Myjava vzhľadom na obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu prezenčnou formou od 11. januára 2021 pripravovalo v termíne od 8. do 10. januára 2021 testovanie žiakov II. stupňa ZŠ, študentov SŠ, osôb žijúcich s deťmi a študentmi v jednej domácnosti a zamestnancov jednotlivých škôl a školských zariadení. Z dôvodu súčasných opatrení, ktoré boli zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s návratom detí do škôl je termín nástupu do škôl posunutý a naplánovaný v týždňových intervaloch. Zároveň bolo testovanie ZRUŠENÉ a žiakom základných škôl a študentom stredných škôl je do 18. januára 2021 vrátane zabezpečené vyučovanie dištančnou formou.

Výnimku z uzatvorenia všetkých školských a predškolských zariadení v Myjave od 11.1. do 18. 1. 2021 predstavuje možné otvorenie materských škôl iba pre deti zákonných zástupcov patriacich do tzv. kritickej infraštruktúry, t. z. deti policajtov, zdravotníkov, hasičov a vojakov. Mesto Myjava pripravuje otvorenie jednej triedy v MŠ Myjava Bradáčova, a to na základe zisteného záujmu prostredníctvom riaditeľstva jednotlivých materských škôl. Mesto Myjava vydá do piatka, 8. 1. 2021 záväzné rozhodnutie, v ktorom bude informovať, či k zriadeniu triedy v Myjave dôjde.

 

Od 18. januára 2021 má Mesto Myjava v pláne sprístupniť prezenčnú výučbu pre všetky deti materských škôl a žiakov I. stupňa základných škôl. Z toho dôvodu budú pred týmto termínom pretestovaní všetci zamestnanci jednotlivých škôl a školských zariadení v meste. Žiaci II. stupňa ZŠ a študenti SŠ budú naďalej od tohto dátumu pokračovať vo vyučovaní prostredníctvom dištančného vzdelávania minimálne do 22. januára 2021. Plošné testovanie žiakov II. stupňa, študentov SŠ a osôb žijúcich v jednej domácnosti s nimi sa pripravuje podľa aktuálnych platných skutočností Ministerstva školstva na 22. až 24. januára 2021. Ďalšie riešenia sa budú prijímať podľa aktuálnych opatrení Ministerstva školstva a budeme o nich včas informovať.


V odberových miestach v Myjave sa testuje aj po sviatkochMesto Myjava oznamuje občanom, že Mobilné odberové miesto na štadióne Spartaka Myjava naďalej vykonáva testovanie na COVID-19 v dňoch 7. a 8. januára 2021 v čase od 9.00 do 12.30 a od 13.00 do 17.00h. O možnosti otestovania v MOM na štadióne v nasledujúcich týždňoch (od 11. 1. 2021) budeme občanov informovať.  Odberové miesto v NsP Myjava vykonáva odbery v pondelok až piatok od 10.30 do 14.30h. (vo štvrtok od 14.00 do 18.00h). Posledné odbery v odberových miestach sa vykonávajú 15 minút pred zatvorením. Dňa 6. januára 2021 budú obe odberové miesta z dôvodu sviatku zatvorené


3

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Január 2021
PUSŠPSN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Zoznam podujatí

Anketa
Rozvoj ktorej z týchto oblastí života by ste vy riešili prioritne?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online1
Dnes  896
Mesiac  44876
Celkovo1517738

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac