Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 12.07. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Oznamy



Siedmy príkazný list primátora



Vážení občania, vzhľadom na ukončenie Núdzového stavu vyhláseného Vládou SR zverejňujeme siedmy príkazný list primátora Myjavy Pavla Halabrína.

Príkaz č. 7 primátora Mesta Myjava 

Vzhľadom na ukončenie Núdzového stavu vyhláseného Vládou SR, dňom 15. 06. 2020 ruším všetky príkazy, pokyny a nariadenia vydané v Príkazoch č. 1 až 6.


Štatutári, predstavitelia všetkých mestom zriadených organizácií zrušia všetky obmedzenia v nimi riadených zariadeniach s výnimkou Opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia.

 

V Myjave dňa 15. 6. 2020

Pavel Halabrín
primátor mesta

Pozvánka na júnové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave



Primátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 25. júna 2020 o 15.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2020
 6. Majetkové prevody
 7. 1. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2020 k 30.6.2020 RO č. 1/2020
 8. Analýza školských a predškolských zariadení mesta zo rok 2019
 9. Návrh VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava
 10. Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,  výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta
 11. Návrh Dodatku č. 5 VZN Mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.
 12. Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „Nezábudka“ za rok 2019
 13. Návrh VZN Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava
 14. Návrh Dodatku č. 3 k VZN Mesta Myjava Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava
 15. Stanovenie podmienok pre vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra mesta
 16. Komunálne služby v meste Myjava – podmienky vyhlásenia verejného obstarávania - neverejné
 17. Rôzne 
 18. Záver

Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli myjava.sk a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.


Zatvorený Gazdovský dvor



Gazdovský dvor v Turej Lúke oznamuje návštevníkom, že bude v stredu 17. júna a vo štvrtok 18. júna 2020 pre verejnosť z technických príčin zatvorený. Ďakujeme za pochopenie!


Vyučovanie v ZUŠ Myjava v štandardnom režime



Na základe aktuálnych informácii a ďalšieho uvoľňovania opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 zverejňujeme pokyny riaditeľky Základnej umeleckej školy v Myjave upravujúce podmienky dochádzky žiakov na vyučovanie do konca školského roka 2019/2020. A to vo veciach prevádzky a vnútorného režimu školy a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy. Tieto pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 10. júna 2020, a to najmä opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Základné podmienky

K obnoveniu výchovno-vzdelávacej činnosti v škole skupinovou formou vzdelávania dochádza nasledovne:

 • tanečný odbor, literárno-dramatický odbor od 11. 6. 2020,
 • výtvarný odbor, skupinové vyučovanie v hudobnom odbore od 15. 6. 2020.

Individuálna forma vzdelávania v hudobnom odbore pokračuje podľa platného rozvrhu hodín.

Prevádzka školy je zabezpečená tak, že prístup do priestorov školy je možný cez hlavný vchod  na 2. poschodí a tiež cez služobný vchod  na prízemí. Odporúčame rodičom, sprevádzajúcim osobám žiakov i žiakom samotným, aby sa pred vchodom do budovy a v budove Kultúrneho domu Samka Dudíka nezhromažďovali a minimalizoval kontakt medzi osobami. Celkový čas zdržiavania sa osôb v určených priestoroch školy na 2. poschodí a v priestore pred nácvikovými sálami na prízemí odporúčame minimalizovať na nevyhnutné minimum.

Odporúčame, aby sa sprevádzajúca osoba či zákonný zástupca v priestoroch školy pohyboval v rúšku, resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami, a to najmä za účelom vybavenia záležitostí spojených so zabezpečením žiaka.

Žiaci si po príchode do školy a následne podľa potreby dezinfikujú a umývajú ruky, meranie teploty sa bude vykonávať námatkovo alebo podľa potreby. Žiaci v priestoroch školy nie sú povinní nosiť ochranné rúška. Rodičia zabezpečia svojim deťom vrecká na odkladanie rúšok jednorazové papierové vreckovky.

Šatne budú od pondelka 11. 6. 2020 v štandardnej prevádzke.

Rodič, prípadne žiak pri prvom nástupe do školy predloží pedagógovi vyhlásenie o tom, že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie Vyhlásenie si môžete stiahnúť na konci tohto oznamu.

V prípade, ak žiak vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej miestnosti a vyučujúci sa skontaktuje so zákonným zástupcom, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne.

Výchovno-vzdelávací proces

Účasť žiakov na vyučovaní je povinná. Mimoriadne prerušenie školského vyučovania je zdôvodniteľné iba v prípade, ak zákonný zástupca neprejaví záujem o výchovu a vzdelávanie žiaka v škole z dôvodu obavy o zdravie žiaka. V takomto prípade škola zabezpečuje žiakovi inštrukcie do klasifikačnej porady, ktorá sa bude konať 16. 6. 2020. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín, ktorý bol platný pred prerušením vyučovania.

Myjava, 10. 6. 2020

Mgr. Erika Matulová
riaditeľka školy

(pdf) Vyhlásenie rodiča - ZUŠ Myjava.pdf


Vydávanie rozhodnutí v Turej Lúke



Mesto Myjava, Oddelenie daní a poplatkov oznamuje obyvateľom časti Turá Lúka, že v stredu 17. júna 2020 a vo štvrtok 18. júna 2020 sa v čase od 13.00 do 17.00 hod. budú vydávať rozhodnutia na daň z nehnuteľností a poplatok za komunálne odpady pre rok 2020. Rozhodnutia si môžete vyzdvihnúť na Gazdovskom dvore Turá Lúka a zároveň bude možné daň z nehnuteľností a poplatok za komunálne odpady na mieste uhradiť.


Šiesty príkazný list primátora



Vážení občania, vzhľadom na aktuálny vývoj situácie s epidémiou koronavírusu COVID-19 zverejňujeme šiesty príkazný list primátora Myjavy Pavla Halabrína. 

Príkaz č. 6 primátora Mesta Myjava 

Na základe doterajšieho vývoja, výsledkov, záverov Ústredného krízového štábu a Opatrení Úradu verejného zdravotníctva prikazujem:
 

1. Riaditeľke zariadenia opatrovateľskej služby Nezábudka:

     Dňom 8. 6. 2020
 • Obnoviť možnosť návštev prijímateľov sociálnych služieb za týchto podmienok:
       − návštevy pre mobilných prijímateľov vo vonkajších priestoroch a v prípade nepriaznivého počasia v určenej miestnosti.
       − návštevy imobilných prijímateľov na izbách.
       − návštevu si musí vyžiadať prijímateľ. Musí byť vopred dohodnutý termín návštevy, doba návštevy je povolená max. 15 minút a návštevu prijímateľa môžu vykonať najviac 2 rodinní príslušníci.
       − návštevníci musia rešpektovať pokyny personálu, zdržiavať sa vo vyhradených priestoroch, prejsť zdravotným filtrom, používať ochranné rúško a rukavice a tovar prinesený prijímateľovi odovzdať personálu na vykonanie dezinfekcie.
 • Umožniť prijímateľom vychádzky v doprovode personálu mimo priestory ZOS na dobu max. 30 minút s povinným použitím ochranných rúšok počas vychádzky a dezinfekciou rúk pri návrate do ZOS.
 • Vypracovať presné podmienky týchto opatrení a informovať o nich prijímateľov, ich príbuzných ako aj osoby, ktoré chcú v ZOS vykonať návštevu.
 • Stanoviť čas, kedy je možné realizovať návštevu prijímateľa s prihliadnutím na jeho stav, potreby hygieny, stravovania alebo zabezpečenia iných potrieb prijímateľa sociálnej služby.
 • Zrušiť povinnosť 14-dňovej karantény prijímateľa po lekárskom vyšetrení alebo vybavovaní úradných záležitostí.
 • Umožnenie externých služieb starostlivosti o telo (pedikérka, kaderníčka, holička) v priestoroch zariadenia.
     Dňom 15. 6. 2020
 • Umožniť prijímateľom individuálne vychádzky na dobu max. 60 minút s pohybom mimo uzavretých priestorov a s podmienkou používania ochranného rúška a dezinfekciou rúk pri návrate do ZOS.
 • Obnoviť prijímanie nových žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v ZOS s uprednostnením obyvateľov s trvalým pobytom v meste Myjava s povinnosťou absolvovania 14-dňovej karantény po prijatí v priestoroch zariadenia.
 • Umožniť prijímateľom opustenie zariadenia do domácnosti na víkendy a sviatky.
 • Povoliť organizovanie spoločných aktivít v malom počte účastníkov, vrátane bohoslužieb v priestoroch zariadenia. 
2. Vedúcej oddelenia sociálnych služieb:
 • Dňom 8. 6. 2020 - obnoviť prevádzku DSS Úsvit na Hoštákoch podľa stanovených podmienok.
  zrušiť obmedzenia návštev vydané počas krízového obdobia v zariadeniach Krízovej intervencie – Útulok, Nocľaháreň, ubytovňa Trokanova.
 • Zabezpečiť dôkladnú dezinfekciu, hygienické opatrenia a vybavenie priestorov Klubu dôchodcov a Materského centra Pampúšik dezinfekčnými a ochrannými prostriedkami.
 • Dňom 15. 6. 2020 obnoviť činnosť týchto zariadení s upresnením podmienok pohybu a pobytu osôb, realizáciou aktivít a poučením užívateľov Klubu dôchodcov a Materského centra Pampúšik.
 • Dňom 1. 7. 2020 – umožniť prespanie povolených návštev klientov ubytovne Trokanova.
3. Konateľom spoločnosti Správa majetku mesta Myjava, s.r.o.:
 
     Dňom 8. 6. 2020
 • umožniť návštevy v Turistickej ubytovni na Trokanovej ulici v pracovných dňoch v čase od 7.00 – 13.00 hod..
 • návštevníci musia rešpektovať pokyny personálu, zdržiavať sa vo vyhradených priestoroch, prejsť zdravotným filtrom, používať ochranné rúško a rukavice.
 • ubytovávať nových klientov v ubytovni za nasledovných podmienok:
  - občanov SR bez obmedzenia po absolvovaní zdravotného filtra a poučení o pravidlách ubytovne.
  - cudzích štátnych príslušníkov po predložení potvrdenia o vyšetrení na COVID alebo predložení dokladov o pobyte na území SR minimálne 3 mesiace.
 
V Myjave dňa 3. 6. 2020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Pavel Halabrín
primátor mesta

Odstávka elektrickej energie v júni



Západoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení informuje obyvateľov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú v piatok 19. 6. 2020 v čase od 9.30 do 12.30 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • TURÁ LÚKA č. 74 , 88/2, 307/1, 307/2, 315/2, 315/3, 362
 • HOŠTÁKY č. 63, 334, 335, 335/BL, 335/VE, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 350, 352, 354, 356, 357, 358/VE, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 365/PC, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 12106/9 
 • STRED OBCE č. 61 , 62, 62/VE, 76, 77, 77/VO, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97/2, 98, 100, 101, 102, 105, 106, 106/VE, 106/ZA, 107, 111, 115, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 334, 349/15, 358, 362, 440 
 • ZÁHRADY č. 108 , 109, 110, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 120/VE, 121, 129, 132, 133, 134, 134/VE, 135/VE, 136, 137, 138, 139, 140, 275, 276, 285

Od júna začne fungovať aj Základná umelecká škola. S obmedzeniam



Od pondelka 1. júna 2020 napokon začnú svoju prevádzku aj základné umelecké školy, vrátane tej myjavskej. Riaditeľka školy, Mgr. Erika Matulová, preto vydala informáciu o úprave podmienok dochádzky do konca školského roka 2019/2020 v záležitostiach vnútorného režimu školy a zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. Prevádzka školy bude od 1. 6. zabezpečená tak, že prístup do priestorov školy bude možný cez hlavný vchod (2. poschodie - terasa) a tiež cez služobný vchod (prízemie pod terasou). Odporúčame rodičom, sprevádzajúcim osobám žiakov a žiakom samotným, aby sa pred vchodmi do budovy nezhromažďovali a minimalizoval kontakt medzi sebou. Rodičom a sprevádzajúcim osobám žiakov sa zamedzuje vstup do určených priestorov školy na 2. poschodí a do priestoru pred nácvikovými sálami na prízemí.

Žiaci musia pred vstupom do tried musia prejsť zdravotným filtrom - dezinfekciou rúk a meraním teploty. Žiaci sa po vstupe do priestorov školy prezúvajú iba v triedach, kde sa dá priamo vetrať. V individuálnych triedach budú používať jednorázové návleky na topánky. Žiaci v priestoroch školy nie sú povinní nosiť ochranné rúška. Rodičia zabezpečia svojim deťom vrecká na odkladanie rúšok a jednorazové papierové vreckovky. Šatne budú v tomto čase mimo prevádzky.

Rodič, prípadne žiak pri prvom nástupe do školy predloží pedagógovi vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo si môžete stiahnuť z odkazu na konci oznamu. V prípade, že žiak vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do určenej samostatnej miestnosti a vyučujúci sa skontaktuje s jeho zákonným zástupcom, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne.

Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná. Vyučovanie bude prebiehať primárne podľa rozvrhu, ktorý bol platný pred prerušením vyučovania. Ak to nebude možné, učiteľ sa so zákonným zástupcom dohodne na inom vyhovujúcom čase. Žiaci, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť vyučovania a individuálnych konzultácií, budú dostávať inštrukcie a úlohy elektronicky, prípadne telefonicky.

V hudobnom odbore, na hodinách, kde sa vyučuje individuálnou formou, sa výchovno-vzdelávací proces obnovuje v plnom rozsahu. Predmety so skupinovou formou vyučovania (komorná hra, atď.) sa budú realizovať formou individuálnych konzultácií s jedným žiakom po predchádzajúcej dohode konkrétneho času medzi vyučujúcim a zákonným zástupcom žiakov.

V literárno-dramatickom, tanečnom a výtvarnom odbore sa vyučovanie bude realizovať formou individuálnych konzultácií. Na individuálne konzultácie budú žiaci zadelení podľa potreby a po predchádzajúcej dohode s vyučujúcim učiteľom podľa pôvodného rozvrhu.

Myjava, 29. 5. 2020

Mgr. Erika Matulová
riaditeľka školy

(pdf) Vyhlásenie rodiča - ZUŠ Myjava.pdf


3

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Júl 2020
PUSŠPSN
  12345
67891011
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Zoznam podujatí

Anketa
Kultúrne dianie sa po "korone" začína rozbiehať. Ktorá z avizovaných aktivít vás v lete poteší najviac?












Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online10
Dnes  467
Mesiac  9858
Celkovo1210288

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac