Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 27.05. 2019 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyPrijímacie skúšky do ZUŠ MyjavaRiaditeľka Základnej umeleckej školy v Myjave so sídlom na Partizánskej ulici č. 290/17 v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky na školský rok 2019/2020 do hudobného, literárno-dramatického a tanečného odboru. Prijímacie skúšky sa budú konať 20. mája 2019 v čase od 13.30 do 17.00 h v priestoroch školy.

Tanečný odbor - oddelenie ľudového tanca (DFS Kopaničiarik) bude mať skúšky na prízemí, ostatné odbory v triedach na 2. poschodí. Prihlášku si môžete vyplniť, odoslať a vytlačiť z webovej stránky školy www.zusmyjava.sk alebo môžete požiadať o vyplnenie priamo v škole pred prijímacími skúškami. V oboch prípadoch je potrebné prihlášku okrem odoslania aj vytlačiť a podpísanú odovzdať prijímacej komisii. Podmienky prijatia do ZUŠ Myjava sú nasledovné:

Hudobný odbor

Prijímacie skúšky sa konajú do:

 • jednoročného prípravného štúdia (deti materských škôl, ktoré sú toho času predškoláci a v budúcom školskom roku budú žiakmi 1. ročníka základnej školy) s prípravou do týchto zameraní:
   
 • hra na klavíri
 • hra na husliach
 • spev, hlasová výchova
 • hra na dychových nástrojoch: zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, trúbka, saxofón, lesný roh, trombón, pozauna, tuba
 • hra na gitare
 • hra na akordeóne (harmonika)

V elektronickej prihláške ako študijné zameranie zaškrtnite možnosť prípravná hudobná výchova B a do poznámok upresnite hudobný nástroj, ktorý bude chcieť dieťa navštevovať.

 • základného štúdia (vekovo staršie, ako šesťročné deti a mládež) do nasledovných študijných zameraní:
   
 • hra na husliach
 • spev
 • hra na dychových nástrojoch: zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, trúbka, saxofón, lesný roh, trombón, pozauna, tuba
 • hra na akordeóne

Na prijímacích skúškach u detí zisťujeme tieto schopnosti:

 1. hudobný sluch
 2. rytmické cítenie
 3. pohotovosť
 4. hudobná pamäť
 5. fyzické predpoklady pre spev a hru na zvolenom hudobnom nástroji

Uchádzač o štúdium pred komisiou:

 • Zaspieva pieseň podľa vlastného výberu (napr. detskú, ľudovú, umelú, ...),
 • zopakuje po skúšajúcom krátky melodický útvar podľa ukážky,
 • sluchovo rozozná nižšie a vyššie tóny,
 • zopakuje po skúšajúcom krátky rytmický útvar vyťukávaním alebo tlieskaním.

Literárno-dramatický odbor

Prijímacie skúšky sa konajú do:

 • jednoročného prípravného štúdia (deti materských škôl, ktoré sú toho času predškoláci a v budúcom školskom roku budú žiakmi 1. ročníka základnej školy)

Na prijímacích skúškach u detí zisťujeme:

 1. čistotu reči
 2. hlasové dispozície
 3. fantáziu v pohybe a reči

Uchádzač o štúdium pred komisiou:

 • sa veku primerane predstaví (porozpráva o sebe),
 • predvedie spamäti riekanku, báseň alebo iný text či zaspieva pieseň,
 • predvedie etudu bez slov – pohybom napodobní obľúbené zvieratko (napr. koňa, psa, mačku atď.), rozprávkovú postavičku a pod.
   
 • základného štúdia (vekovo staršie, ako šesťročné deti a mládež)

Na prijímacích skúškach u detí zisťujeme:

 1. čistotu reči
 2. hlasové dispozície
 3. fantáziu v pohybe a reči

Uchádzač o štúdium pred komisiou:

 • sa predstaví (porozpráva o sebe),
 • predvedie spamäti riekanku, báseň alebo iný text či zaspieva pieseň,
 • predvedie etudu bez slov – neverbálne ukáže pohyb, napr. príchod do triedy, domov, pohyb koňa, psa, mačky a pod.

Tanečný odbor - v rámci neho iba do DFS Kopaničiarik

Prijímacie skúšky sa konajú do:

 • jednoročného prípravného štúdia (deti materských škôl, ktoré sú toho času predškoláci a v budúcom školskom roku budú žiakmi 1. ročníka základnej školy)
 • základného štúdia (vekovo staršie, ako šesťročné deti a mládež)

Na prijímacích skúškach u detí zisťujeme: rytmické, hudobné a pohybové schopnosti a telesnú spôsobilosť. Uchádzač o štúdium pred komisiou:

 • predvedie na danú hudbu krátku improvizáciu s tanečným prejavom a zopakuje jednoduché tanečné kroky podľa príkladu skúšajúceho,
 • zopakuje po skúšajúcom krátky rytmický útvar vyťukávaním alebo tlieskaním,
 • skúšajúci pomocou rôznych cvikov zistí ohybnosť uchádzača a rozsah jeho pohybových schopností,
 • zaspieva pieseň podľa vlastného výberu (napr. detskú, ľudovú, umelú, ...).

Do prípravného a základného štúdia vo všetkých odboroch prijíma uchádzačov riaditeľka školy na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom odbore a na základe výsledkov talentovej skúšky. Na posúdenie študijných predpokladov pre každý umelecký odbor sa zriaďuje minimálne trojčlenná prijímacia komisia. Uchádzači o štúdium na prijímacích skúškach budú hodnotení štvorstupňovým známkovaním:

 1. výborný
 2. chválitebný
 3. uspokojivý
 4. neuspokojivý.

Podrobnejšie informácie o umeleckých odboroch môžete získať na webovej stránke školy www.zusmyjava.sk, prípadne v riaditeľni školy a na tel. číslach 0911 892 223, 0911 588 115.

Mgr. Erika Matulová
riaditeľka školy


Zmena vývozu komunálneho odpaduMesto Myjava a spoločnosť BRANTNER Slovakia s. r. o. informujú občanov, že vývoz komunálneho odpadu, ktorý sa má uskutočniť v pondelok 22. apríla 2019, sa presúva na utorok 23. apríla 2019. Vývoz BIO odpadu sa z utorka 23. apríla 2019 presúva na stredu 24. apríla 2019. Ďakujeme za pochopenie!


Plaváreň počas sviatkov otvorená štandardneMesto Myjava oznamuje verejnosti, že krytá plaváreň v Myjave zostane počas Veľkonočných sviatkov otvorená v štandardnom režime. Vo štvrtok, piatok a v sobotu od 15.00 do 20.00 h. V nedeľu od 10.00 do 20.00 h. Na Veľkonočný pondelok bude zatvorená a v utorok otvorená od 15.00 do 20.00 h.


Obmedzená prevádzka niektorých oddelení mestského úraduMesto Myjava oznamuje občanom, že v piatok 12. apríla 2019 bude od 13.30 hod. z technických dôvodov  zatvorené Oddelenie rozpočtu a účtovníctva, Oddelenie daní a poplatkov, stavebný úrad, matrika a pokladňa. Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie!


Zberný dvor bude zatvorenýMesto Myjava a Spoločnosť Brantner Slovakia oznamujú občanom, že z dôvodu veľkonočných sviatkov bude zberný dvor na Brezovskej ulici v Myjave od piatka 19. 4. 2019 do pondelka 22. 4. 2019 zatvorený. Štandardná prevádzka zberného dvora bude pokračovať od utorka 23. 4. 2019. Ďakujeme za pochopenie!


Pozvánka na aprílové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 25. apríla 2019 o 15.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Majetkové prevody
 6. Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2018, hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 7. Návrh na poskytnutie dotácie na žiakov pre Centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti iného mesta resp. obce pre rok 2019.
 8. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Myjava o organizovaní spoločného stravovania
 9. Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2018
 10. Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n.o. za rok 2018
 11. Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2018
 12. Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n.o. za rok 2018
 13. Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2018
 14. Informácia o príprave 60. Medzinárodného folklórneho festivalu
 15. Analýza nákladov spoločnosti Brantner Slovakia, s.r.o za roky 2017 a 2018
 16. Rekonštrukcia domu smútku - informácia
 17. Rôzne 
 18. Záver

Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli myjava.sk a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.


Pozvánka na rokovanie Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvoPredseda Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Mgr. Ľubomír Karika pozýva členov na zasadnutie, ktoré sa bude konať v pondelok 15. apríla 2019 o 15.00 h v priestoroch Centra sociálnych služieb Jesienka, ul. Staromyjavská č.889/77 v Myjave. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Otázky a pripomienky občanov
 3. Opakovaný  nájom – nájomné byty na sídlisku Kamenné
 4. Prerokovanie  nových žiadostí o nájomné byty – Kamenné
 5. Prerokovanie nových žiadostí o ubytovanie v ubytovni na ul. Trokanovej č.236/4
 6. Dodatok č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Myjava o organizovaní spoločného stravovania 
 7. Výročná správa neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n.o.
 8. Výročná správa Komunitného centra Khamoro
 9. Informácia o činnosti CSS Jesienka  spojená s prehliadkou zariadenia
 10. Rôzne
 11. Záver 
Mgr. Ľubomír Karika
predseda Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo

Právna poradňa v apríli 2019Opäť by sme vám radi pripomenuli, že vždy v druhú stredu v mesiaci je občanom Myjavy poskytované bezplatné právne poradenstvo. Právne poradenstvo vedie advokát Mgr. Ľubomír Karika. Najbližšie môžete tieto služby využiť v stredu 10. apríla 2019 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie) v čase od 15.00 do 16.00 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!


3

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Máj 2019
PUSŠPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Zoznam podujatí

Anketa
Aké kultúrne podujatia by ste radi videli v Myjave, respektíve ktorú kultúrnu oblasť by ste posilnili?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online4
Dnes  15
Mesiac  20455
Celkovo773076

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac