Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 17.10. 2019 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyCyklistické preteky obmedzia dopravuTrnavský samosprávny kraji upozorňuje občanov na obmedzenie autobusovej dopravy v sobotu 21. septembra 2019 z dôvodu konania medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.  Obmedzenie sa bude týkať týchto liniek a spojov:

Linka 204 404 Piešťany – Vrbové – Krajné – Myjava
Spoj č. 12: Odchod Myjava, Jednota o 9.30 hod., príchod Piešťany 10.35 hod. – nebude premávať

Linka 205 415 Senica – Jablonica – Brezová pod Bradlom – Myjava
Spoj č. 16: bude premávať len v úseku Myjava, aut st. – Brezová pod Bradlo, žel. st. Na úseku od Brezovej pod Bradlom do Senice nebude premávať.
Spoj. č 23: odchod Senica, AS o 14.40 hod., príchod Brezová pod Bradlom 15.15 hod. – nebude premávať.

Cyklistické preteky obmedzia aj individuálnu dopravu na úseku konania etapy. Rozpis 4. etapy, ktorá povedie z Hlohovca do Senice, si môžete pozrieť tu: www.okoloslovenska.com.


V októbri bude ukončené odovzdávanie kompostérovMesto Myjava v rámci realizovaného projektu s názvom „Obstaranie záhradných kompostérov“ spolufinancovaného Európskou úniou z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia nakúpilo 1367 ks kompostérov pre domácnosti v rodinných domoch na území mesta Myjava. Týmto oznamujeme obyvateľom, ktorí si kompostéry doteraz nevyzdvihli, že tak môžu urobiť do konca mesiaca október 2019. O termíne a mieste vyzdvihnutia je potrebné sa informovať (Ing. Jana Cablková, tel.č.: 034 - 6907 219, 0915 678 113, e-mail: jana.cablkova@myjava.sk).  Hmotnosť kompostéra je cca 30 kg, preto je nutné si zabezpečiť vhodný odvoz. Kompostér bude odovzdaný zadarmo - 1 ks na jedno súpisné číslo domu. Pri preberaní kompostérov je povinnosť mať pri sebe občiansky preukaz. Každý občan, ktorý podpíše prevzatie kompostéra, dostane kompostér v nezloženom stave, návod na používanie kompostéra, brožúru o správnom kompostovaní, protokol o odovzdaní a prevzatí kompostéra, nálepku. Odber kompostérov nebude možný po uvedenom termíne a vyčerpaní zásob.


Otvorená kancelária v Dome smútku MyjavaSpráva majetku mesta Myjava oznamuje občanom, že okrem kancelárie pohrebných a cintorínskych služieb v budove Mestského úradu Myjava č.d. 209 je od septembra 2019 znovu otvorená i kancelária v Dome smútku Myjava, Brezovská ul. 980/1, kde vybavíte všetko potrebné k pohrebu a ostatným cintorínskym službám.


Zatvorený Gazdovský dvorGazdovský dvor v Turej Lúke oznamuje návštevníkom, že bude v termínoch 6. 9., 8. 9., 15. 9., 18. 9. a 27. 9. 2019 zatvorený. Takisto nebude verejnosti prístupný v týždni od 9. do 13. 9. 2019, kedy sa bude v areáli konať Varenie slivkového lekváru pre deti. Inak bude záujemcom prístupný v stanovených otváracích hodinách. Viac informácii o Gazdovskom dvore a jeho aktivitách nájdete v sekcii Občan - Kultúra a folklór - Gazdovský dvor. Ďakujeme za pochopenie!


Právna poradňa v septembri 2019Opäť by sme vám radi pripomenuli, že vždy v druhú stredu v mesiaci je občanom Myjavy poskytované bezplatné právne poradenstvo. Právne poradenstvo vedie advokát Mgr. Ľubomír Karika. Najbližšie môžete tieto služby využiť v stredu 11. septembra 2019 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie) v čase od 15.00 do 16.00 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!


Pozvánka na septembrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 19. septembra 2019 o 15.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2019
 6. Majetkové prevody
 7. Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
 8. Správa o plnení rozpočtu Mesta Myjava a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2019.
 9. Návrh investičných akcií mesta v roku 2020
 10. Východiská rozpočtu na rok 2020
 11. Návrh Dodatku č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava
 12. Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2018 ( SMM, Samšport, Spartak Myjava a.s. )
 13. Rôzne 
 14. Záver

Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli myjava.sk a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.


Zatvorený Matričný úradMesto Myjava informuje občanov, že v utorok 10. septembra 2019 bude Matričný úrad sídliaci v budove Mestského úradu Myjava z technických príčin zatvorený. Prosíme vás, aby ste si v prípade potreby riešenie svojich záležitostí týkajúcich sa matričnej agendy naplánovali mimo uvedený termín. Ďakujeme za pochopenie!


Dodatočné prijímacie skúšky do ZUŠ MyjavaRiaditeľka Základnej umeleckej školy Partizánska 290/17 Myjava v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje dodatočné prijímacie skúšky na školský rok 2019/2020 do odborov literárno-dramatický, tanečný a výtvarný. Tie sa budú konať v piatok 6. septembra 2019 od 13.30 do 17.00  h v priestoroch Základnej umeleckej školy na Partizánskej ulici 290/17, 907 01 v Myjave, na 2. poschodí budovy kultúrneho domu. Prihlášku si môžu záujemcovia vyplniť, odoslať a vytlačiť z webovej stránky školy www.zusmyjava.sk alebo požiadať o jej vyplnenie priamo v škole pred prijímacími skúškami. V oboch prípadoch je potrebné prihlášku okrem odoslania aj vytlačiť a podpísanú odovzdať prijímacej komisii.

Podmienky prijatia

Literárno-dramatický odbor

Prijímacie skúšky v literárno-dramatickom odbore sa v uvedenom termíne konajú iba do:

 • prípravného štúdia (deti, ktoré v školskom roku 2019/2020 sú žiakmi 1. ročníka v základnej škole).
Na prijímacích skúškach u detí zisťujeme čistotu reči, hlasové dispozície, fantáziu v pohybe a reči. Uchádzač o štúdium pred komisiou:
 • sa vekuprimerane predstaví (porozpráva o sebe),
 • predvedie spamäti riekanku, báseň alebo iný text alebo zaspieva pieseň,
 • predvedie etudu bez slov – pohybom napodobní obľúbené zvieratko (napr. koňa, psa, mačku atď.) alebo rozprávkovú postavičku a pod.
 
Tanečný odbor - v rámci neho iba do oddelenia ľudového tanca - Kopaničiarika
 
Prijímacie skúšky sa v uvedenom termíne konajú iba do:
 • 2. ročníka základného štúdia (deti, ktoré v školskom roku 2019/2020 sú žiakmi 3., príp. 4. ročníka základnej školy).
Na prijímacích skúškach u detí zisťujeme rytmické, hudobné a pohybové schopnosti a telesnú spôsobilosť. Uchádzač o štúdium pred komisiou:
 • predvedie na danú hudbu krátku improvizáciu s tanečným prejavom a zopakuje jednoduché tanečné kroky podľa príkladu skúšajúceho,
 • zopakuje po skúšajúcom krátky rytmický útvar vyťukávaním alebo tlieskaním,
 • skúšajúci pomocou rôznych cvikov zistí ohybnosť uchádzača a rozsah jeho pohybových schopností.
Výtvarný odbor
 
Prijímacie skúšky sa v uvedenom termíne konajú iba do:
 • prípravného štúdia, (deti, ktoré v školskom roku 2019/2020 sú predškolákmi v materskej škole),
 • základného štúdia, (školopovinné deti).
Na prijímacích skúškach u detí zisťujeme schopnosti priestorového, tvarového a farebného vnímania, stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a predstavy.
Uchádzač o štúdium do deväť rokov pred komisiou:
 • nakreslí na papier formátu A4 klasickú rozprávkovú postavu zo slovenských rozprávok,
 • a) dotvorí škvrnu kresbou grafitovou ceruzkou,
 • b) dokáže všeobecne určovať farby (predškoláci).
Materiál: grafitová ceruza, voskový pastel, farebné pastelky
 
Uchádzač o štúdium, starší ako deväť rokov, pred komisiou:
 • nakreslí na papier formátu A3, podľa skutočnosti, zátišie z guľatých, hranatých a valcovitých  predmetov,
 • vytvorí farebnú kompozíciu z rôznych tvarov kombinovanou technikou.
Materiál: grafitová ceruza, voskový pastel, farebné pastelky, tuš, farebné papiere, nožnice, lepidlo
 
Do prípravného a základného štúdia vo všetkých odboroch prijíma uchádzačov riaditeľka školy na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom odbore a na základe výsledkov talentovej skúšky. Na posúdenie študijných predpokladov pre každý umelecký odbor sa zriaďuje minimálne trojčlenná prijímacia komisia. Uchádzači o štúdium na prijímacích skúškach budú hodnotení štvorstupňovým známkovaním:
1 - výborný, 2 - chválitebný, 3 - uspokojivý, 4 - neuspokojivý.
 
Podrobnejšie informácie o umeleckých odboroch môžete získať na webovej stránke školy www.zusmyjava.sk, prípadne v riaditeľni školy na tel. číslach 0911 892 223, 0911 588 115.
 
V Myjave, 26. 8. 2019
 
Mgr. Erika Matulová
riaditeľka školy

3

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Október 2019
PUSŠPSN
 123456
78910111213
141516181920
21222324252627
28293031   
Zoznam podujatí

Anketa
Aké kultúrne podujatia by ste radi videli v Myjave, respektíve ktorú kultúrnu oblasť by ste posilnili?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online19
Dnes  1167
Mesiac  20117
Celkovo896621

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac