Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 1.04. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyZatvorený Gazdovský dvorGazdovský dvor v Turej Lúke oznamuje návštevníkom, že bude v týždni od 30. 3. do 3. 4. 2020 pre verejnosť zatvorený z dôvodu konania podujatia pre školy a škôlky s názvom Veľkonočné zvyky. Inak bude záujemcom prístupný v otváracích hodinách utorok – piatok od 10.00 do 16.00 hod a počas sobôt od 13.00 do 16.00 hod. Viac informácii o Gazdovskom dvore a jeho aktivitách nájdete v sekcii Občan - Kultúra a folklór - Gazdovský dvor. Ďakujeme za pochopenie!


Jarný zber orezov drevínMesto Myjava v spolupráci so spoločnosťou Správa majetku mesta Myjava s. r. o. pripravuje v rámci zberu komunálnych odpadov i zber odpadu z orezu drevín. Ten bude vykonávaný v oblastiach rodinnej zástavby i v centrálnej časti Turej Lúky v mesiaci marec tohto roka, pričom drevný odpad je potrebné sústreďovať do vyhláseného termínu na vyhradené miesta. Termín pre všetky oblasti je od 16. 3. do 20. 3. 2020. Miesta zberu (vyhradené miesta) sú stanovené nasledovne:


Pre oblasť Hoštáky

 • pred r.d. č. 15 (na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber)
 • pred rodinným domom č. 43 (na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber)

Pre oblasť Hurbanova ul.

 • na okraji parkoviska nad „Čínskym múrom“
 • na okraji parkoviska pred ZOS Nezábudka

Pre oblasť Jablonská ul.

 • oproti výjazdu od OŠM – mimo štátnej komunikácie

Pre oblasť Jánošíkova ul.

 • v zelenom páse v križovatke ulíc Jánošíkova a SNP (nad ulicou SNP)

Pre oblasť Kolónia

 • Sládkovičova ul. – v križovatke s Vajanského ul. v zelenom páse

Pre oblasť Komenského ul.

Pozor zmena! Odpad, ktorý nebude sústredený v tomto mieste ostane neodvezený!  

 • pri bráne nad telocvičňou gymnázia v zelenom páse

Pre oblasť Kopánka

 • Ul. Československej armády pred rod. domom č. 54 (na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber)
 • v križovatke Ul. Čsl. armády s Duklianskou ul.
 • Gromovova ul. - pred rod. domom č. 2 v zelenom páse v križovatke s Bednárovou ul.
 • Moravská ul. - asfaltové ihrisko pod garážami
 • Ul. prof. Varsika - na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber

Pre oblasť Krmanova ul.

 • v mieste bývalého kontajnerového stojiska na separovaný zber

Pre oblasť Pri lesíku

 • Buchlovská – pri lesíku (na bývalom kontajnerové stojisku na separovaný zber)
 • Bodnárova – v križovaní s ul. Pri lesíku (na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber) 

Pre oblasť ulíc Staromyjavská a Trnovská

 • parkovisko pred vjazdom do PKO Trnovce
 • parkovisko pri nemocnici (oproti zdravotnému stredisku)
 • v zelenom páse pri prepojení zo Štúrovej ul.

Pre oblasť Šimonovičova ul.

 • koniec Šimonovičovej ul. pri „Vránovom moste“

Pre oblasť Tehelná ul.

 • v zelenom páse v križovaní Tehelnej a Brezovskej ulice

Pre oblasť Turá Lúka

 • MV SERVIS – pri autobusovej zastávke pri rieke
 • parkovisko RD Turá Lúka pri veľkoobjemovom kontajneri
 • zelený pás pred vjazdom na Záhrady (orez ukladajte tak, aby zostal prejazdný pás pre vlastníka pána Foltína)
 • Diely pred rodinným domom č. 286
 • Hoštáky pred rodinným domom č. 367
 • za ihriskom – na mieste veľkoobjemového kontajnera
 • parkovisko pri cintoríne 

Pre oblasť ul. Z. Zgurišky

 • zelený pás v križovatke s ulicou Pirte
 • Ul. Z. Zgurišky – betónová plocha medzi rodinnými domami 526/23 a 258/25

Pre oblasť Závršky

 • Hlinícka ulica - na konci ulice, na ľavej strane na bývalom kontajnerovom stojisku pre triedený zber. Orez treba ukladať ku komunikácii do zeleného pásu tak, aby bol umožnený prejazd motorovými vozidlami
 • Ul. Závršky ulica - v križovaní s Pakanskou ulicou v zelenom páse nad ZŠ Viestova ul.
 • Pakanská ulica - pri ukončení komunikácie

Pre oblasť Žaboškreky

 • priestor medzi mostíkom a železničným mostom

Pre lepšiu manipuláciu a šetrenie prepravných nákladov je orez drevín nutné skrátiť na dĺžku 1 – 1,5 m. Pozor! V súlade s § 3 ods. 5 písm. a) VZN č. 1/2016 o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu sa zakazuje uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom. Zároveň sa zakazuje ukladať drevný odpad na zberné miesta mimo uvedeného termínu.


Čistenie komunikácií po zimnej údržbeSpráva majetku mesta Myjava a spoločnosť Brantner oznamujú občanom, že vzhľadom na priaznivé počasie a predpoklad jeho priaznivého vývoja sa od začiatku tohto týždňa realizuje čistenie komunikácií po zimnej údržbe. Zároveň aj touto cestou prosia vodičov a majiteľov motorových vozidiel, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie. Ďakujeme za pochopenie!


Upozornenie na výrub drevínMesto Myjava oznamuje verejnosti, že v pondelok 24. 2. 2020 sa bude v čase od 7.00 do 15.00 hod. vykonávať výrub 4 ks drevín v lokalite horného cintorína – 3 ks topoľ čierny a 1 ks jaseň štíhly, ktoré na základe ohliadok sú vyhodnotené ako vysoko ohrozujúce dreviny z dôvodu dutín siahajúcich až 1 m do koreňových systémov. Zároveň dôjde aj k výrubu suchej a ohrozujúcej dreviny 1 ks smrekovca opadavého v areáli bývalého internátu poľnohospodárskeho učilišťa na Novomestskej ulici. Žiadame obyvateľov o pozornosť a opatrnosť v čase realizácie z dôvodu, že môže dôjsť k pádu suchých konárov na komunikáciu. Počas realizácie prác budú na dopravu dohliadať pracovníci Mestskej polície Myjava. Ďakujeme za pochopenie!


Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku mesta - pozemky na Hurbanovej uliciMesto Myjava v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 22/02/2020 zo dňa 6. 2. 2020 a v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) na predaj majetku mesta – pozemky na Hurbanovej ulici.

Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov: Mesto Myjava
Sídlo: Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
IČO: 00 309 745
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: SK05 1111 0000 0014 3103 0062
V zastúpení: Pavel Halabrín – primátor mesta
Kontaktná osoba: Ján Obeda, Ing. Radoslava Poláková
Telefón: 034/6907312, 0905879611,034/6907315
 
A) Predmet OVS:

Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu OVS a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet OVS. Jedná sa o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v meste Myjava, okres Myjava, v k.ú. Myjava, ktorých vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1. Nehnuteľnosti sú vedené v katastri nehnuteľností Katastrálnym odborom Okresného úradu Myjava, a to pozemky:
 
- pozemok – parcela registra KN „C“ číslo 835/14 o výmere 932 m2, druh pozemku – zastavaná  plocha a nádvorie;
- pozemok – parcela registra KN „C“ číslo 835/15 o výmere 74 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie;
- pozemok – novovytvorená parcela registra KN „C“ číslo 835/16 o výmere 6 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie;
- pozemok – novovytvorená parcela registra KN „C“ číslo 835/17 o výmere  70 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie.
 
Novovytvorené parcely vychádzajú z geometrického plánu číslo 020/2020 zo dňa 13.02.2020, ktorý vyhotovil Vladimír Fašánek, autorizačne overil Ing. Michal Garaj, Vladimír Fašánek, Geodézia Myjava, Hurbanova 643, 907 01 Myjava, IČO: 48056111, úradne overenom pod číslom G1-57/2020 zo dňa 18.02.2020. 

Predmetné nehnuteľnosti pozemky sa nachádzajú v meste Myjava v blízkosti centra mesta Myjava na Hurbanovej ulici.

B) Minimálna kúpna cena:

Celková minimálna kúpna cena nehnuteľností je stanovená vo výške 14.400,- €.  
 
C) Termín a miesto predkladania návrhov:
 
Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Mesta Myjava, na internetovej stránke mesta www.myjava.sk a v regionálnej tlači.
 
Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré sú súčasťou návrhu je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:
 • Presná a úplná adresa odosielateľa – navrhovateľa, heslo „OVS na predaj majetku mesta – pozemky na Hurbanovej ulici“
 • označenie „Neotvárať“
 • adresa príjemcu:   Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín do 9. marca 2020 do 15.00 hod.
 
D) Podmienky súťaže:
 
1. Podpísaný Návrh kúpnej zmluvy (príloha č. 1 podmienok súťaže), ktorý po doplnení zo strany navrhovateľa bude obsahovať aj tieto náležitosti:
 • Označenie navrhovateľa - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, podpis fyzickej osoby, dátum narodenia, rodné číslo, telefonický kontakt.
 • Označenie navrhovateľa - u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, telefonický kontakt .
 • Číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej celkovej kúpnej ceny nehnuteľností.
 • Podpis osoby, resp. osôb oprávnených konať v mene navrhovateľa. 
2. Prílohou súťažného návrhu je: 
 • Čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nemá žiadne nesplatené záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže a jeho organizáciám a zariadeniam.
 • U právnickej osoby výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace. 
 • Doklad o zložení zábezpeky.
3. Navrhovateľ je povinný na parcele č. 835/15 a parcele č. 835/16 strpieť vecné bremeno na právo vstupu, prechodu a prejazdu a v prípade preloženia jestvujúceho chodníka na tieto parcely sa zaväzuje na vlastné náklady vybudovať nový chodník v minimálnej šírke 2,2 m.
 
4. Navrhovateľ je povinný strpieť vecné bremeno na parcele č. 835/16 a parcele č. 835/17 na právo vstupu na tieto parcely, na ktorých je uložená inžinierska sieť (teplovod) v prípade jej údržby, opravy alebo výmeny.
 
5. Navrhovateľ je povinný na parcele č. 835/14 zachovať 50% verejnej zelene.
 
6. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku alebo v inom jazyku s úradne overeným prekladom. Akceptovateľný je len navrhovateľom podpísaný návrh kúpnej zmluvy. Ak sú doklady, ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
 
7. Vyhlasovateľ určil minimálnu kúpnu cenu nehnuteľností, ktorá je predmetom súťaže v sume 14.400,-€ (slovom štrnásťtisíc štyristo eura). Navrhnutá kúpna cena navrhovateľom bude uhradená bankovým prevodom na účet predávajúceho (vyhlasovateľa), číslo účtu: SK05 1111 0000 0014 3103 0062, bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, variabilný symbol – rodné číslo fyzickej osoby alebo IČO právnickej osoby navrhovateľa.
 
8. Jeden záujemca môže podať v rámci vyhlásenej OVS len jeden návrh, v opačnom prípade bude z vyhodnotenia ponúk vylúčený.
 
9. Návrh zmluvy (kúpnej zmluvy) bude predložený v šiestich (6) vyhotoveniach.
 
10. Návrh zmluvy sa podáva v predpísanej forme, ktorá je prílohou vyhlásenej OVS. Záväzný vzor návrhu kúpnej zmluvy je dostupný na internetovej stránke mesta: www.myjava.sk.
 
11. Navrhovateľ je povinný za návrh kúpnej zmluvy uhradiť zábezpeku vo výške 1.440,- € (slovom tisíc štyristoštyridsať eura). Zábezpeku uhradí navrhovateľ spolu s podaním návrhu kúpnej zmluvy, najneskôr však do termínu uzávierky, bezhotovostne bankovým prevodom na účet vyhlasovateľa: číslo účtu: SK05 1111 0000 0014 3103 0062, bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, variabilný symbol – rodné číslo fyzickej osoby alebo IČO právnickej osoby navrhovateľa. Neúspešným súťažiteľom vyhlasovateľ vráti zábezpeku v lehote 15 dní odo dňa vyhodnotenia OVS,  alebo odo dňa zrušenia OVS. 
 
12. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. 
 
13. Každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom uzávierky súťaže, musí byť písomne doručená spôsobom určeným na predkladanie návrhov.
 
14. Navrhovatelia môžu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrh po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a ním v stanovenej lehote. 
 
15. Návrh zmluvy doručený po stanovenom termíne, nebude do súťaže zaradený. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, bude zo súťaže vylúčený. Predložené návrhy nemôžu obsahovať alternatívne návrhy.
 
16. Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne listom najneskôr do 10 dní od vyhodnotenia OVS. Zároveň bude víťaznému účastníkovi zaslaná podpísaná kúpna zmluva zo strany vyhlasovateľa.
 
17. Ak víťazný navrhovateľ po podpísaní kúpnej zmluvy zmluvnými stranami v stanovenom termíne neuhradí celú kúpnu cenu, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa.
 
18. Termín uzatvorenia kúpnej zmluvy vyhlasovateľom je najneskôr do 10 dní odo dňa podpisu protokolu o výsledku OVS členmi komisie na posudzovanie súťažných návrhov.
 
19. Úhradu kúpnej ceny stanovenej v kúpnej zmluve je navrhovateľ povinný uhradiť do 15 dní odo dňa podpísania zmlúv oboma zmluvnými stranami.
 
20. Navrhovatelia podaním návrhu zároveň vyjadrujú písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel prerokovania, rozhodnutia o výsledku verejnej súťaže a jeho zverejnenia, a na účel uzavretia zmluvy a jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
 
21. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.
 
E) Vyhodnotenie súťažných návrhov:
 • Vyhlasovateľ označí došlé návrhy, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
 • Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční na zasadnutí súťažnej komisie schválenej Mestským zastupiteľstvom mesta Myjava, uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Myjava č. 19/02/2020 zo dňa 06.02.2020. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. 
 • O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená/názvy a bydliská/sídla navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie oznámia poradie návrhov a podpíšu protokol.
F) Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
 • odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,
 • meniť uverejnené podmienky súťaže,
 • zrušiť súťaž,
 • pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľov na doplnenie a vykonanie opravy.
Príloha:
 
1. (pdf) Vzor návrhu kúpnej zmluvy
2. (pdf) Snímka z katastrálnej mapy odpredávaných pozemkov z OVS
 
 
Pavel Halabrín
primátor mesta

Pozvánka na rokovanie Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvoPredseda Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Mgr. Ľubomír Karika pozýva členov na zasadnutie, ktoré sa bude konať v pondelok 24. februára 2020 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Otázky a pripomienky občanov
 3. Opakovaný  nájom – nájomné byty na sídlisku Kamenné
 4. Prerokovanie  nových žiadostí o nájomné byty – Kamenné
 5. Prerokovanie nových žiadostí o ubytovanie v ubytovni na ul. Trokanovej č.236/4
 6. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb
 7. Rôzne
 8. Záver
Mgr. Ľubomír Karika
predseda Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo

Odstávka elektrickej energie v marciZápadoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení informuje obyvateľov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú vo štvrtok 5. 3. 2020 v čase od 7.30 do 10.30 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • SID KAMENNÉ č. 2, 2/VO, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18/BY, 20/BY, 22, 24, 26, 28, 40, 3910/4, 3910/6, 4125

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domochCelkové množstvo vzniknutých požiarov je do značnej miery ovplyvnené pôsobením ľudského faktora a úzko súvisí najmä s všeobecne nízkou mierou právneho vedomia. Prevažná väčšina nedostatkov zistených pri výkone štátneho požiarneho dozoru vyplýva z neznalosti povinností na úseku ochrany pred požiarmi.

Bytové domy sú v Slovenskej republike navrhované tak, aby spĺňali požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, ale aj požiadavky, ktoré sú v súlade s európskou legislatívou. Takto navrhnuté riešenia napomáhajú pri evakuácii osôb pri požiari a zároveň zabraňujú šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi. Príslušné orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi sa v rámci stavebných, resp. kolaudačných konaní vyjadrujú k navrhovaným riešeniam. V bytových domoch sa budujú únikové cesty, ktoré sú zásahovými cestami, čím sa výraznou mierou prispieva k efektívnejšiemu zdolávaniu požiaru a evakuácii osôb (obyvateľov bytov). Orgány štátnej správny na úseku ochrany pred požiarmi taktiež vykonávajú protipožiarne kontroly, ktorých účelom je práve kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov aj počas užívania týchto stavieb.
 
Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.
 
Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch.pdf

5

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Apríl 2020
PUSŠPSN
  2345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Zoznam podujatí

Anketa
V ktorej lokalite na Myjave máte najväčší problém zaparkovať?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online14
Dnes  1416
Mesiac  1416
Celkovo1096273

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac