Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 21.02. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyNovembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave. To sa uskutoční vo štvrtok 10. novembra 2016 o 15.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti na druhom poschodí Mestského úradu v Myjave, číslo dverí 305. Program verejného rokovania bude nasledovný:

1. Otvorenie, schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Pripomienky a otázky občanov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Majetkové prevody
6. Zmeny rozpočtu Mesta Myjava 
7. Východiská rozpočtu Mesta Myjava na rok 2017
8. Informácia o pripravovaných investičných akciách na rok 2017
9. Dodatok č. 2 k VZN Mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava – návrh
10. Dodatok č. 1 k VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2016 - návrh
11. Rôzne 
12. Záver
 
Pavel Halabrín 
primátor Myjavy 
 
Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo- Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na http://www.ustream.tv/channel/tv-myjava a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.

Odstávka elektrickej energie v októbriZápadoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení informuje občanov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú v piatok 21. 10. 2016 v čase od 8.00 do 14.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

- JABLONSKÁ č. 2, 2/ZA, 3413/TS, 4/VO, 7
- KOMENSKÉHO č. 10 , 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38/VE, 4, 40, 6, 8
- KRAJŇANSKÁ č. 1, 1817/1, 3229/2 SNP č. 8

 Ďalej budú v utorok 25. 10. 2016 v čase od 8.00 do 14.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality: 

- DOLNÁ ŠTVRŤ č. 11, 13, 15, 17, 19, 3, 3/BL, 3/VE, 5, 7, 9
 
V stredu 26. 10. 2016 budú v čase od 8.00 do 14.00 h bez dodávky elektriny nasledujúce ulice a lokality:
 
- PRVEJ SNR č. 10, 10/VE, 11, 12, 17, 5, 6, 7, 8, 9
- TROKANOVA č. 2 , 4, 4/BP 
 
V piatok 28. 10. 2016 budú v čase od 8.00 do 14.00 h bez dodávky elektriny nasledujúce ulice a lokality: 
 
- DOLNÝ KAMENEC č. 464, 464/ZA, 465, 466, 467, 469 
- HORNÝ KAMENEC č. 459 , 460, 461, 463, 590, 592/ZA 
- JAŠOVEC č. 751 , 752, 753 
- KARUŠOVÁ č. 3438/TS , 796, 799, 800, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 807/VO 
- MALEJOV č. 1016 , 3433/TS, 657, 658, 659, 659/OP, 660, 661, 662, 664, 665,
  666, 667, 668, 668/VE, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 686, 687, 687/OP, 689, 690,
  690/VE, 691, 692,692/OP, 693, 694, 695, 696, 697
- MRAČNOV č. 675 , 676, 677 
- U CHORVÁTOV č. 783 , 784, 785, 786, 787, 788 LOKA 
- U CIBULKOV č. 759 , 760 
- U JUNASOV č. 728 , 729, 730, 731, 731/VE, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740,
  742, 743, 744,745, 746, 747 
- U JURÍKOV č. 809 , 810, 811, 812, 812/VE 
- U JURČOV č. 3437/TS, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715,
  716, 717, 717/VE, 718, 719, 719/VO, 720, 720/VE, 721, 722, 723, 725, 726, 727 
- U KLVAČOV č. 761 , 762, 762/VO, 764 
- U KOŽÍKOV č. 878 , 881, 881/VE 
- U KRÚPOV č. 703 , 704 
- U MAJTÁNOV č. 868 , 872, 873, 875, 876 
- U OMASTOV č. 766 , 767, 768, 769, 769/VE, 771, 772, 773, 774, 775 
- U VACHULOV 1. č. 813 , 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 823, 824 
- U VACHULOV 2. č. 821 , 822, 825 
- U VANKOV č. 1031 , 2881/2, 789, 790, 791, 793, 879 
- U ŠKANDEROV č. 826 , 827, 828, 828/OP 
- U ŠTEFČÁKOV č. 754 , 755, 756, 757, 758 
- VRCH POLÁKOV č. 698 , 699, 700, 701, 702 
- ŠTVERNÁ č. 637, 639, 639/BL, 640, 640/VO, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647,
  649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656

Právna poradňa v októbriAko je už zvykom, vždy v druhú stredu v mesiaci je občanom Myjavy poskytované bezplatné právne poradenstvo a mediácia (zmier alebo dohoda medzi účastníkmi sporu). Právne poradenstvo vedie advokát Mgr. Ľubomír Karika a pomoc pri riešení sporov mediátor Ing. Igor Mozolák. Najbližšie bude možné tieto služby využiť v stredu 12. októbra 2016 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie). Mediátor bude občanom radiť v čase od 13.30 do 15.00 h a právnik od 15.00 do 16.30 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní! 


Upozornenie pre občanovOddelenie výstavby a životného prostredia mesta Myjava prosí aj touto cestou občanov, aby v termíne od piatka 23. septembra do pondelka 26. septembra 2016 nevstupovali na chodník pri poldri Svaceník v mestskej časti Turá Lúka. Realizátor stavby tu bude robiť spojovací asfaltový nástrek cyklochodníka a mohlo by prísť k znehodnoteniu obuvi, odevov a v prípade venčenia psov v tomto území k zraneniu domácich miláčikov. Ďakujeme za pochopenie!


Ponuka stavebných pozemkovMesto Myjava ponúka širokej verejnosti a záujemcom o výstavbu rodinných domov k odpredaju pozemky vo vlastníctve mesta. Ich lokalizácia a výmera sú nasledovné:

  • Pozemok nachádzajúci sa v meste Myjava, v lokalite sídlisko Kamenné, pozemky parc. č. 3910/2, 3910/8 a 4125/38 spolu tvoriace jeden stavebný pozemok s celkovou plochou 1 125 m2. Kúpna cena je stanovená vo výške 34 312,50 €, t. j. 30,50 €/m2.
  • Pozemok nachádzajúci sa v mestskej časti Turá Lúka, v lokalite cesta Diely, pozemok parc. č. 693/2 o výmere 594 m2. Kúpna cena je stanovená vo výške 12 474,- €, t. j. 21,00 €/m2.
  • Pozemok nachádzajúci sa v mestskej časti Turá Lúka, v lokalite cesta Diely, pozemok parc. č. 723/2 o výmere 706 m2. Kúpna cena je stanovená vo výške 14 120,- €, t.j. 20,-  €/m2 a pozemok parc. č. 723/4 o výmere 636 m2, v kúpnej cene 12 720,- €, t. j. 20,-  €/m2.
  • Pozemok nachádzajúci sa v mestskej časti Turá Lúka, v lokalite Hoštáky, pozemky parc. č. 226/2 a 226/1 spolu tvoriace jeden stavebný pozemok s celkovou plochou 789 m2. Kúpna cena je stanovená vo výške 15 780,- €, t. j. 20,-  €/m2.
Záujemcovia o kúpu ponúkaných nehnuteľností môžu svoje písomné ponuky zasielať poštou alebo priniesť osobne do podateľne na Mestský úrad Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava priebežne počas roka 2016. Bližšie informácie o kúpe nehnuteľností vrátane dohodnutia si termínu obhliadky získate v pracovných dňoch na Oddelení majetku a prevádzky úradu mesta Myjava, tel. číslo: 034/6907 312 alebo 034/6907 315, e-mail: dusan.svitek@myjava.sk.

Počas jarmoku budú platiť dopravné obmedzeniaMestská polícia Myjava upozorňuje obyvateľov i návštevníkov Myjavy, že v sobotu 24. septembra 2016 bude centrum mesta, Námestie M. R. Štefánika, z dôvodu konania 12. ročníka Michalského jarmoku pre dopravu uzavreté približne do 20.00 h. Obchádzkové trasy budú viesť cez Partizánsku a Hurbanovu ulicu. Aj touto cestou prosíme všetkých účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie pokynov organizátorov a dočasného dopravného značenia. Ďakujeme za pochopenie!


Zatvorený Mestský úrad v MyjaveMesto Myjava oznamuje občanom, že Mestský úrad na Námestí M. R. Štefánika bude v piatok 16. septembra 2016 pre čerpanie dovolenky zatvorený. Ďakujeme za pochopenie!


Oznam o registrácii koníRegionálna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom oznamuje, že v súvislosti s Vyhláškou č. 16/2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 13. januára 2012 o identifikácií a registrácií koňovitých zvierat, je každý držiteľ koňovitých zvierat (aj jedného kusa) povinný zaregistrovať tento chov na tlačive registrácia chovu. Vzor tlačiva možno stiahnuť na stránke plemenárskych služieb Slovenskej republiky alebo osobne vyzdvihnúť na Regionálnej a potravinovej správe (RVaPS) v Novom Meste nad Váhom, Tajovského ul. 7. Na základe schváleného tlačiva RVaPS centrálna evidencia hospodárskych zvierat pridelí každému žiadateľovi registračné číslo farmy. Prvotnú registráciu koňovitého zvieraťa zabezpečí majiteľ do 14 dní od vydania pasu alebo od dovozu zvieraťa zaslaním hlásenia do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Február 2020
PUSŠPSN
     12
3456789
10111213141516
171819202223
242526272829 
Zoznam podujatí

Anketa
V ktorej lokalite na Myjave máte najväčší problém zaparkovať?

Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online10
Dnes  911
Mesiac  27557
Celkovo1043764

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac