Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 12.07. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyPrávna poradňa a mediácia pre občanovOpäť pripomíname, že vždy v druhú stredu v mesiaci je občanom Myjavy poskytované bezplatné právne poradenstvo a mediácia (zmier alebo dohoda medzi účastníkmi sporu). Právne poradenstvo vedie advokát Mgr. Ľubomír Karika a pomoc pri riešení sporov mediátor Ing. Igor Mozolák. Najbližšie bude možné tieto služby využiť v stredu 13. apríla 2016 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie). Mediátor bude občanom radiť v čase od 13.30 do 15.00 h a právnik od 15.00 do 16.30 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!


Prestavba časti kotolneMesto Myjava ako príslušný orgán na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií udeľuje stavebné povolenie na dopravnú stavbu "Prestavba časti kotolne KDŠ1 na prevádzkovú časť". Celé znenie vyhlášky si môžete prečítať tu:

- Verejná vyhláška - Prestavba časti kotolne KDŠ1 na prevádzkovú časť.pdf


Odstávka elektriny v apríli      Západoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení informuje občanov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude v stredu 6. 4. 2016 od 8.00 do 14.50 h bez dodávky elektriny lokalita U ŠIMKOV č. 3462/TS, 451, 453, 454, 454/VE, 455, 456, 457, 458, 458/OP, 459, 459/OP, 460, 462, 463, 464, 485


Upozornenie pre občanov - rekonštrukcia komunikácii pokračuje     Oddelenie výstavby a životného prostredia mesta Myjava upozorňuje a prosí obyvateľov slepej vetvy Ul. SNP a Jánošíkovej ulice, aby od stredy 9. marca 2016 neparkovali svojimi motorovými vozidlami na týchto uliciach. Pokračuje totiž projekt rekonštrukcie miestnych komunikácií a od uvedeného termínu bude dodávateľ prác spomínané ulice frézovať a pripravovať na celkovú obnovu. O tejto skutočnosti budú občania dotknutých lokalít informovaní aj prostredníctvom oznamov na vchodoch bytoviek. Ďakujeme za porozumenie!


Oznámenie o zámere - Polder na toku Smíchov     Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, predložil Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zámer „Polder na toku Smíchov“, ktorý bol mestu Myjava podľa § 23 ods. 1 zákona ako dotknutej obci doručený dňa 29. 2. 2016. V zmysle § 23 odst. 3 zákona ako dotknutá obec informujeme verejnosť mesta Myjava o zámere „Polder na toku Smíchov“. Celé znenie oznámenia si môžete prečítať tu:

- Oznámenie verejnosti o zámere "Polder na toku Smíchov".pdf

Právna poradňa a mediácia v marci      Opäť pripomíname, že vždy v druhú stredu v mesiaci je občanom Myjavy poskytované bezplatné právne poradenstvo a mediácia (zmier alebo dohoda medzi účastníkmi sporu). Právne poradenstvo vedie advokát Mgr. Ľubomír Karika a pomoc pri riešení sporov mediátor Ing. Igor Mozolák. Najbližšie bude možné tieto služby využiť v stredu 9. marca 2016 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie). Mediátor bude občanom radiť v čase od 13.30 do 15.00 h a právnik od 15.00 do 16.30 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!


Upozornenie pre vodičov       Mesto Myjava a spoločnosť Brantner Slovakia upozorňujú vodičov a majiteľov motorových vozidiel, že v piatok 26. 2. 2016 sa bude opätovne vykonávať orez drevín na Hurbanovej ulici medzi chodníkom a oporným múrom v lokalite od križovatky s ulicou Moravskou po areál pošty. Z tohto dôvodu prosíme občanov, aby v uvedený deň od 7.00 do 14.00 hod. neparkovali na parkovisku na Hurbanovej ulici. Za pochopenie ďakujeme!


Vyhlásenie výberového konania      Mesto Myjava podľa ustanovení § 4 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovení § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Štúrova 18, Myjava. Požadované kvalifikačné predpoklady sú nasledovné:

- kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy, na výkon pedagogickej činnosti podľa § 34 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle vyhlášky 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
 
- vykonanie 1. atestácie podľa § 27 ods. 5alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 
- osobitné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona 317/2009Z. z.,
 
- zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona 317/2009 Z. z.,
 
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona 317/2009 z. z., spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.
 
Ďalšie predpoklady: 
 
- 2. atestácia vítaná
 
Požadované doklady:
 
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška),
- overené doklady o vzdelaní a doklady o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe preukazujúcej minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca,
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.
 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
 
Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 14. marca 2016 do 16.00 hod. na adresu zriaďovateľa: Mestský úrad, M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom: „VK ZŠ Štúrova – neotvárať“.
 
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.
 
 
Myjava, 22. 2. 2016
Pavel Halabrín 
primátor Myjavy


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Júl 2020
PUSŠPSN
  12345
67891011
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Zoznam podujatí

Anketa
Kultúrne dianie sa po "korone" začína rozbiehať. Ktorá z avizovaných aktivít vás v lete poteší najviac?
Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online14
Dnes  538
Mesiac  9929
Celkovo1210359

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac