Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 5.07. 2022 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Odkaz pre starostu

Počasie
Sociálne služby
Sociálne služby
Podporený projekt
Fond na podporu športu
Fotogaléria
galeria

Projekty

 

Projekty realizované v meste Myjava s podporou EÚ v období rokov 2014 - 2021


Mesto Myjava začalo s realizáciou projektu s názvom Stavebné úpravy ZŠ s MŠ Turá Lúka - rozšírenie kapacity MŠ

Mesto Myjava podalo Žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci Prioritnej osi 5. Integrovaného regionálneho operačného programu. Projekt s názvom Stavebné úpravy ZŠ s MŠ Turá Lúka - rozšírenie kapacity MŠ (kód projektu: IROP-CLLD-P785-512-001-002) bol vyhodnotený ako úspešný a bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Nenávratný finančný príspevok pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 44 526,31 EUR, čo predstavuje 94,0 % z Celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu sú 47 368,42 EUR. Užívateľ poskytne vlastné zdroje financovania projektu vo výške 6,0 %, čo tvorí sumu 2 842,11 EUR.

Projekt ,Stavebné úpravy ZŠ s MŠ Turá Lúka - rozšírenie kapacity MŠ“ je prioritne zameraný na zvýšenie kapacity jestvujúcej materskej školy (ďalej MŠ) v Turej Lúke – mestskej časti mesta Myjava. Kapacita MŠ bude rozšírená o 16 detí, z pôvodnej kapacity 32 detí na plánovanú kapacitu 48 detí. Cieľom projektu je rozšírenie kapacity MŠ tak, aby bolo možné do nej vziať viac detí, uspokojiť žiadosti rodičov a zároveň poskytnúť týmto deťom adekvátne podmienky pre pobyt v MŠ. Hlavnou aktivitou projektu je skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení, ktorá zahŕňa rekonštrukciu a modernizáciu prostredníctvom stavebno-technických úprav MŠ. Realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu priestorových podmienok na zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v MŠ v Turej Lúke pre deti, ktorých rodičia prejavia záujem o umiestnenie dieťaťa v tejto MŠ. Eliminujú sa tak nevybavené žiadosti rodičov o prijatie dieťaťa z dôvodu nedostatočnej kapacity. Vytvorením vhodných podmienok pre vzdelávanie detí projekt prispeje i k zosúladeniu súkromného a pracovného života rodičov a zároveň umožní bezproblémový návrat žien po materskej dovolenke na trh práce. Realizácia projektu naplní nasledujúce merateľné ukazovatele:

 • D201 Počet podporených materských škôl – podporená bude 1 MŠ,
 • D204 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl – kapacita zrekonštruovanej MŠ bude 48 detí,
 • D205 Zvýšená kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl – kapacita MŠ sa zvýši o 16 detí.
 • Dĺžka realizácie projektu: 2 mesiace
 • Začiatok realizácie: 13.12.2021
 • Ukončenie realizácie: 12.02.2022


 

Rekonstrukce historické stodoly v areálu národní kulturní památky Větrný mlýn Kuželov včetně propagace kulturního dědictví na obou stranách hranice 

Základné informácie o projekte:

 • Program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika  (Fond malých projektov)
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Prioritná os: 2 Kvalitné životné prostredie
 • Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)
 • Špecifický ciel: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
 • Kód malého projektu: CZ/FMP/6c/04/071
 • Konečný užívateľ: Technické muzeum v Brně (ČR)
 • Hlavný cezhraničný partner: Mesto Myjava (SR)                                 
 • Termín realizácie malého projektu: 01.05.2020 – 30.04.2021
 • Celkové výdavky malého projektu: 59 661,00 €, z toho príspevok z Európskej únie (Európskeho fond regionálneho rozvoja): 29 830,50 € (50 %)
Stručný popis, ciele a výsledky malého projektu:
 
Predmetom projektu je rekonštrukcia historickej stodoly v areáli národnej kultúrnej pamiatky Veterný mlyn Kuželov vrátane propagácie kultúrneho dedičstva na oboch stranách hranice. Stodola bude využívaná ako priestor technického zázemia areálu - časť stodoly bude slúžiť na umiestnenie zbierkových predmetov a časť bude vyhradená pre prezentáciu a propagáciu cezhraničného partnera projektu, ktorým je Mesto Myjava návštevníkom areálu. Súčasťou projektu je spoločná propagácia, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o tunajšom jedinečnom kultúrnom dedičstve prihraničného regiónu. Predmetom propagácie je vytvorenie Roll Up bannerov (umiestnených v pohraničných infocentrách) s tematikou kultúrneho dedičstva prihraničného regiónu (ľudovej architektúry - ČR - Areál veterného mlyna Kuželov a SR - Gazdovský dvor Myjava Tura Lúka - Stála expozícia typickej kopaničiarskej usadlosti z konca 19. storočia). Ďalej bude v rámci propagácie vytvorená spoločná brožúra s informáciami o stavbách ľudovej architektúry v pohraničnom regióne, ktorá bude distribuovaná do prihraničných infocentier.
  

Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava

 • názov projektu: Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava
 • trvanie projektu: 04/2019 – 12/2023
 • nenávratný finančný príspevok: 851 353,94 EUR
 • typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
 • riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
 • prijímateľ: Mesto Myjava
 • hlavný cieľ projektu: Rekonštrukcia bytových domov č.234 a 236 na ulici Trokanova v Myjave s prvkami prestupného bývania za účelom zvýšenia počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.
 • opis projektu: Predmetom projektu je rekonštrukcia obytných budov na Trokanovej ulici na zvýšenie energetickej hospodárnosti a vytvorenie dvoch stupňov prestupného bývania tak, aby bola dosiahnutá prestupnosť v oboch smeroch bývania a následne za systematickej práce asistentov bývania bola zabezpečená možnosť následného samostatného bývania v čo najväčšom počte uchádzačov o bývanie. V rámci projektu je podporená rekonštrukcia 18 bytových jednotiek pre nižší stupeň bývania a 18 bytových jednotiek pre vyšší stupeň bývania.
 • ciele projektu: Zabezpečiť prístup k zlepšeným podmienkam bývania a  prispieť k sociálnej integrácii znevýhodnených skupín obyvateľov, s dôrazom na obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity.
 • výsledky projektu: Realizácia projektu prispeje k zlepšeniu podmienok bývania sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov a k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov. Systém sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania podporí sociálnu inklúziu občanov MRK a umožní jednoduchší prístup ku kvalitnému bývaniu s jasnými pravidlami a odbornou pomocou asistentov bývania.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

(pdf) Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava.pdf

www.ludskezdroje.gov.sk  |  www.minv.sk  |  www.myjava.sk

 
ministerstvo vnútra sr operačný program ľudské zdroje európsky fond regionálneho rozvoja

 

Vybudovanie ochrannej nádrže Padelky

Základné informácie o projekte:

 • Prijímateľ: Mesto Myjava
 • Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
 • Operačný program: Kvalita životného prostredia
 • Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami environmentálnej infraštruktúry
 • Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
 • Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 4.7.2019
 • Celkové oprávnené výdavky: 5 159 181,26 eur
 • Poskytnutá výška NFP (EU +ŠR): 4 901 222,20 eur
 • Výška spolufinancovania: 257 959,06 eur
Opis projektu
 
Predmetom projektu je vybudovanie ochrannej nádrže Padelky v meste Myjava v k.ú. Turá Lúka ako objektu protipovodňovej ochrany vrátane vegetačných úprav. Cieľom projektu je ochrana obyvateľov a majetku územia pod nádržou pred povodňami. Predmetná ochranná nádrž bude situovaná v čiastkovom povodí Moravy, na ľavostrannom prítoku rieky Myjavy - na Hukovom potoku v rkm 1,20 s navrhovaným retenčným objemom 153 665 m3 s rezervou zachytenia prívalových vôd nad objem Q100. Stavba je zaradená do III. kategórie vodných stavieb a pozostáva zo siedmich objektov: Hrádza, Združený funkčný objekt, Úprava toku nad hrádzou, Úprava toku pod hrádzou, Prístupová cesta, Zemník, Vegetačné úpravy. V rámci projektu bude vysadených 9 850 ks drevín. Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Kvalita životného  prostredia.
 
 
operačný program kvalita životného prostredia kohézny fond mesto myjava

 

Obstaranie záhradných kompostérov

Základné informácie o projekte
 • Prijímateľ: Mesto  Myjava
 • Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
 • Operačný program: Kvalita životného prostredia
 • Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
 • Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie  a recykláciu a podpora  predchádzania vzniku odpadov
 • Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 21. 6. 2018
 • Celkové oprávnené výdavky: 199 964,40 eur
 • Poskytnutá výška NFP (EU +ŠR): 89 966,18 eur
 • Výška spolufinancovania: 9 998,22 eur
Opis projektu
 
     Predmetom projektu je obstaranie záhradných kompostérov s cieľom predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) produkovaného v domácnostiach na území mesta Myjava. Podporou domáceho kompostovania v k.ú. Turá Lúka a čiastočne k.ú. Myjava ako najefektívnejšieho spôsobu predchádzania vzniku BRKO v danom území má vzniknúť celková kapacita s objemom 1 332 m3. V rámci projektu bude celkovo nakúpených a bezodplatne odovzdaných obyvateľom 1367 ks záhradných kompostérov. Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Kvalita životného  prostredia.
 
Realizácia projektu  
 • Dátum začatia realizácie projektu: 1/2019 
 • Dátum ukončenia realizácie projektu:  5/2019
 • Dodávateľ: JRK Slovensko s.r.o., Bratislava
 • Dátum podpisu kúpnej zmluvy: 11.1.2019
 • Zmluvná cena: 168 004,32 € s DPH
 • Počet dodaných kompostérov: 1367
 • Kapacita kompostérov: 1 308,16 m3
 
 
operačný program kvalita životného prostredia kohézny fond mesto myjava
 

 

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Štúrova v Myjave

Základné informácie o projekte
 • prijímateľ: Mesto Myjava
 • poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj
 • operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
 • prioritná os: 2.Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
 • špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
 • dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 23.7.2018
 • celkové oprávnené výdavky: 125 906,66 eur
 • poskytnutá výška NFP (EU+štátny rozpočet): 119 611,33 eur
 • výška spolufinancovania : 6 295,33 eur
 • dátum začiatku projektu: 11/2018
 • dátum ukončenia projektu: 04/2019
Opis projektu
 
     Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v Základnej škole Štúrova v Myjave prostredníctvom vybudovania a dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické a praktické vyučovanie žiakov. Tieto učebne budú slúžiť ako nástroj rozvoja kľúčových teoretických a praktických kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce v území. Realizáciou projektu dôjde k investícii do vzdelania, zlepšeniu zručností žiakov a zároveň vývoju vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry základnej školy, čo priamo prispieva k vyváženému a udržateľnému územnému rozvoju a umožňuje ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám v súlade s globálnym a špecifickým cieľom IROP. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
 

 

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Viestova v Myjave

Základné informácie o projekte
 • prijímateľ: Mesto Myjava
 • poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj
 • operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
 • prioritná os: 2.Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
 • špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
 • dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 23.7.2018
 • celkové oprávnené výdavky: 138 439,35 eur
 • poskytnutá výška NFP (EU+štátny rozpočet): 131 517,38 eur
 • výška spolufinancovania : 6 921,97 eur
 • dátum začiatku projektu: 12/2018
 • dátum ukončenia projektu: 04/2019
Opis projektu
 
     Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v Základnej škole Viestova v Myjave prostredníctvom vybudovania a dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické a praktické vyučovanie žiakov. Tieto učebne budú slúžiť ako nástroj rozvoja kľúčových teoretických a praktických kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce v území. Realizáciou projektu dôjde k investícii do vzdelania, zlepšeniu zručností žiakov a zároveň vývoju vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry základnej školy, čo priamo prispieva k vyváženému a udržateľnému územnému rozvoju a umožňuje ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám v súlade s globálnym a špecifickým cieľom IROP. Projekt je spolufinancovaný  Európskou úniou.
 

 

Revitalizácia sídliska Vŕšok

Základné informácie o projekte
 
 • prijímateľ: Mesto Myjava
 • poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj
 • operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
 • prioritná os: 4- Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
 • špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
 • dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP:  05.03.2018
 • celkové oprávnené výdavky: 571 697,94 eur
 • poskytnutá výška NFP (EU +ŠR): 543 113,04 eur
 • výška spolufinancovania: 28 584,90 eur
Opis projektu
 
Sídlisko, ktoré je predmetom projektu je rozdelené opticky komunikáciou na dva vnútrobloky, a to komunikačnou cestou ulica Jánošíkova. S tým súvisí aj rozdelenie projektu na dve hlavné aktivity, a to vnútroblok 1 a vnútroblok 2:
 
Vnútroblok 1 je ohraničený  ulicami Partizánska, Viestova, Jánošíkova po predajňu LIDL. V rámci obslužnosti  sa využíva slepá ulica 8. apríla, ktorá je prístupovou komunikáciou do tohto vnútrobloku. Komunikačné plochy slúžia obyvateľom sídliska Vŕšok časť Vnútroblok 1 k zabezpečeniu prístupu k jednotlivým obytným blokom a vzhľadom na značnú výškovú členitosť sídliska  zabezpečujú celkovú priechodnosť pre chodcov.
 
Vnútroblok 2 je územie ohraničené ulicami Partizánka, Jánošíkova, SNP a Jablonská ulica. V rámci obslužnosti  sa využíva slepá ulica SNP, ktorá je prístupovou komunikáciou do časti tohto vnútrobloku. Komunikačné plochy slúžia obyvateľom sídliska Vŕšok časť Vnútroblok 2 k zabezpečeniu prístupu k jednotlivým obytným blokom a vzhľadom na značnú výškovú členitosť sídliska  zabezpečujú celkovú priechodnosť pre chodcov. 
 
V rámci každého vnútrobloku bude riešených 5 stavebných objektov, ktoré budú realizované v rámci jedného verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní so zohľadnením princípov možnosti delenia zákazky na časti. Ide o objekty:
SO 01 Rekonštrukcia komunikačných a spevnených plôch  
SO 02 Rekonštrukcia kontajnerových stojísk 
SO 03 Mestský mobiliár 
SO 04 Rekonštrukcia a vybudovanie detských ihrísk 
SO 05 Verejná zeleň 
 
Predpokladaný začiatok fyzickej realizácie prác je 3/2019 s termínom ukončenia 11/2019.
 

 

Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karapatech

Základné informácie o projekte
 • vedúci partner: Obce pro Baťův kanál
 • hlavný cezhraničný partner: Mesto Myjava
 • poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
 • prioritná os: 2 – Kvalitné životné prostredie
 • špecifický cieľ: 2.1 -   Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
 • dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 22.2.2018
 • celkové oprávnené výdavky projektu: 774 910,08 eur
 • poskytnutá výška NFP (EU +ŠR): 658 673,55 eur
 • výška spolufinancovania: 54 299,79 eur
z toho Mesto Myjava:
 • celkové oprávnené výdavky: 463 825,08 eur
 • poskytnutá výška NFP (EU +ŠR): 440 633,81 eur
 • výška spolufinancovania: 23 191,27 eur
Opis projektu
 
     Predmetom projektu je vybudovanie cyklotrasy v prihraničnej oblasti pri Baťovom kanále na jednej strane a cyklochodníka Lesanka v Myjavskej pahorkatine na druhej strane hranice. Dopravná dostupnosť je zabezpečená prostredníctvom existujúcich komunikácií. Súčasťou projektu je i propagácia, ktorá sa kladie za cieľ zvýšenie povedomia o tunajšom jedinečnom prírodnom a kultúrnom dedičstve a možnostiach cestovného ruchu (cykloturistiky) v prihraničnej oblasti. Výsledkom projektu bude vybudovaná cyklotrasa na moravskej strane v dĺžke 0,67 km a na slovenskej strane cyklochodník v dĺžke 2,56 km. Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu Interreg V-A Slovenská  republika-Česká republika.
 

 

Rozšírenie kapacity MŠ v Myjave

Základné informácie o projekte

 • Prijímateľ: Mesto Myjava
 • Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj
 • Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
 • Prioritná os: 2 - Ľahší prístup  k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
 • Špecifický cieľ: 2.2.1 -   Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
 • Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP:  20.11.2017
 • Celkové oprávnené výdavky: 932 639,90 eur
 • Poskytnutá výška NFP (EU +ŠR): 886 007,90 eur
 • Výška spolufinancovania: 46 632,00 eur

Opis projektu

     Predmetom projektu je rozšírenie kapacity Materskej školy Bradáčova Myjava celkovo o 50 miest s cieľom sprístupniť služby infraštruktúry materskej školy a zvýšiť dostupnosť kvalitného predprimárneho vzdelávania detí z Myjavy a okolitých obcí  a zvýšiť hrubú zaškolenosť detí vo veku 3-5 rokov pre zvládnutie povinnej školskej dochádzky. V rámci projektu sa zrealizuje rekonštrukcia hospodárskych pavilónov s novým dispozičným riešením a zvýšením energetickej účinnosti v dvoch pracoviskách Hoštáky a Bradáčova. V každom pavilóne tak vznikne 1 trieda s príslušným zázemím a kapacitou 25 miest. V rámci rekonštrukcie pavilónu Bradáčova zároveň vznikne miestnosť pre špeciálneho logopéda. Súčasťou rekonštrukcie každého objektu bude i nevyhnutné vybavenie kuchyne a nákup interiérového vybavenia. Na elokovanom pracovisku SNP bude zabezpečené dovybavenie práčovne zariadením tak, aby kapacitne vyhovovala a slúžila pre všetky pracoviská. V rámci úpravy areálu bude osadené športové zariadenie. Rekonštrukciou 2 budov materskej školy zároveň dôjde k celkovému ročnému zníženiu spotreby primárnej energie celkom 152 397,58 kWh a odhadovanému ročnému zníženiu emisií 27,36 t ekviv.CO2. Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.


 

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ v Myjave

Základné informácie o projekte

 • prijímateľ: Materská škola Bradáčova
 • poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
 • operačný program: Kvalita životného prostredia
 • prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
 • špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
 • dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 22.06.2017
 • maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na realizáciu : 1 315 256,97   €
 • celkové oprávnené výdavky (95%COV): 1 249 494,12   €
 • poskytnutá výška NFP (EU+štátny rozpočet): 1 249 494,12 €
 • výška spolufinancovania : 65 762,85   €
 • neoprávnené výdavky: 3 325,50 €

     Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia 3 objektov Materskej školy na ulici Hoštáky a 2 objektov Materskej školy na ulici Bradáčova v meste Myjava za účelom zníženia energetickej náročnosti budov. Rekonštrukcia pozostáva zo zateplenia všetkých obvodových konštrukcií a kompletnej výmeny výplní okenných a dverných otvorov, výmeny elektroinštalácií a vykurovania. Výmena elektroinštalácií v pergolách.  Po ukončení rekonštrukcie dôjde k plánovanej úspore potreby energie na vykurovanie za všetky budovy o viac ako 65%. Rekonštrukcia fasády bude pozostávať zo zateplenia všetkých obvodových konštrukcií, vrátane zateplenia soklov a základov, realizácie nových okapových chodníkov, kompletnej realizácie zateplenia a hydroizolácie plochých striech objektu, kompletnej výmeny klampiarskych a zámočníckych prvkov, kompletnej výmeny bleskozvodu objektu, kompletnej výmeny výplní okenných a dverných otvorov v obvodových konštrukciách, výmeny nášľapnej vrstvy podlahy na balkóne a terase, prevedenie novej hydroizoláčnej vrstvy na terase, realizácii nových nášľapných vrstiev exteriérových plôch objektu, ktoré budú rozbúrané počas realizácie zateplenia spodnej stavby. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. 

 

 


                                        

Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Myjave

Základné informácie o projekte

 • prijímateľ: Mesto Myjava
 • poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
 • operačný program: Kvalita životného prostredia
 • prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
 • špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
 • dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 25.4.2017
 • celkové oprávnené výdavky: 748 564,72 €
 • poskytnutá výška NFP (EU+štátny rozpočet): 711 136,48 €
 • výška spolufinancovania : 37 428,24 €

Opis projektu

     Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy mestského úradu realizáciou optimálnej kombinácie opatrení vyplývajúcich z energetického auditu s dosiahnutím globálneho ukazovateľa energetickej triedy A1. Rekonštrukcia zameraná na zlepšenie tepelnej ochrany objektu verejnej budovy mestského úradu a na jej celkovú energetickú úsporu bude v rozsahu: zlepšenia tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií – zateplenie obvodového plášťa, stropu pivničných priestorov, zateplenie podlahy podkrovia, kompletná výmena okien a dverí v obvodových konštrukciách, kompletná výmena elektroinštalácie, zdrojov osvetlenia, rekonštrukcia vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody, rekonštrukcia vzduchotechniky. Realizáciou projektu sa dosiahne aj bezbariérovosť objektu vďaka novému výťahu. Plánovaná úspora energie na vykurovanie podľa energetického auditu sa opatreniami dostane na úroveň 75,4 %. Projekt je spolufinancovaný  Európskou úniou.


 

Rozšírenie kanalizácie v meste Myjava

Základné informácie o projekte

 • prijímateľ: mesto Myjava
 • poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
 • operačný program: Kvalita životného prostredia
 • prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
 • špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
 • dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 23. 2. 2016
 • celkové výdavky: 984 903,16 €
 • celkové oprávnené výdavky: 746 611,49 €
 • poskytnutá výška NFP (EU+štátny rozpočet): 709 280,92 €
 • výška spolufinancovania: 37 330,57 €
 • neoprávnené výdavky: 238 291,67 €

Opis projektu

     Predmetom projektu je výstavba kanalizácie v meste Myjava, časť Turá Lúka, lokalita Hoštáky. Cieľom projektu je vybudovať kanalizáciu v celkovej oprávnenej dĺžke 1 813,95 m, z toho 1 766,22 m gravitačnej a 47,73 m tlakovej kanalizácie s odbočkami a s čerpacou stanicou tlakovej kanalizácie. Realizáciou projektu sa dosiahne pripojenie obyvateľov žijúcich v rodinných domoch na verejnú kanalizáciu, čím sa zvýši napojenosť obyvateľov v aglomerácii Myjava o 197 ekvivalentných obyvateľov. Odpadové vody budú odvádzané do existujúcej ČOV Turá Lúka. Projekt prispeje k zníženiu záťaže životného prostredia a zvýšeniu kvality života obyvateľov. Odkanalizovaním územia sa zamedzí nekontrolovanému vypúšťaniu splaškových vôd a eliminuje riziko kontaminácie podzemných a povrchových vôd. Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

vlajka EÚ logo operačného programu životné prostredie erb mesta myjava

 

Projekty realizované v meste Myjava s podporou EÚ v období rokov 2007 - 2013


 

Poradie Názov
projektu
Schéma
pomoci
Názov
opatrenia
Celkové
oprávnené výdavky (v €)
Poskytnutá suma (v €) Rok podpisu zmluvy  
1. Modernizácia
ZŠ Viestova ul.
Regionálny
operačný
program
1.1 Infraštruktúra
vzdelávania
1 408 924,04 1 338 477,84 2009
2. Materská škola Myjava,
Ul. SNP - modernizácia
Regionálny
operačný
program
1.1 Infraštruktúra
vzdelávania

688 180,18

653 771,17 2009
3.

Pozrime sa
cez hranice
z výšky
(výstavba troch rozhľadní)

Program cezhraničnej spolupráce
SR - ČR
2007 -2013

1.5 Rozvoj
cezhraničného
turizmu

65 338,-
celkové
výdavky
partnerov:
195 576,-

62 071,10
poskytnutá
suma pre partnerov:
166 239,60

2009
4. Regionálne centrum
pre zhodnotenie
biologicky
rozložiteľného
odpadu
v meste Myjava
OP Životné prostredie

4.2 Podpora aktivít
v oblasti
separovaného
zberu,
Podpora aktivít
na zhodnocovanie odpadov

2 978 048,87 2 829 146,43 2009
5. Vybudovanie poldra Svacenícky jarok OP Životné prostredie 2.1 Preventívne
opatrenia
na ochranu
pred povodňami
2 384 362,96 2 265 144,81 2010
6. Zóna - Centrum
mesta
Myjava -
Námestie
M. R. Štefánika
Regionálny
operačný
program
4.1 Regenerácia
sídiel
1 317 421,02 1 251 549,97 2010
7. Vybudovanie
vodovodu
Malejov
OP Životné prostredie 1.1 Zásobovanie obyvateľstva
pitnou vodou
z verejných
vodovodov
1 591 688,64 1 512 104,21 2011
8. Modernizácia
verejného
priestranstva -
areál Padelky
Program rozvoja vidieka
2007 - 2013
cez os 4 Leader
4.2 Obnova a
rozvoj obcí
66 400,- 65 065,35 2011
9. Cyklotrasa
Chlebov vrch
Program rozvoja vidieka
2007 - 2013
cez os 4 Leader
4.2 Obnova a
rozvoj obcí
10 112,-  6 230,- 2014
10. Revitalizácia
mesta
po povodniach
Regionálny operačný
program
4.1 Regenerácia
sídiel
362 351,34 344 233,77 2014
11. Rekonštrukcia
Zariadenia
opatrovateľskej
služby
Nezábudka
v Myjave
Regionálny operačný
program
2.1 Infraštruktúra sociálnych
služieb, sociálnoprávnej
ochrany a
sociálnej kurately
2 495 790,- 2 371 000,50 2010
12. Kultura a tradice
neznají hranice
Program cezhraničnej spolupráce
SR -ČR
2007 - 2013
1.1 Kultúrny
rozvoj
a zachovanie
tradícií

33 319,52
celkové
výdavky partnerov:
67 548,58

31 653,54
poskytnutá
suma
pre partnerov:
57 416,29

2014
13.

Zlepšení
dostupnosti
pohraničí v okolí
Velké Javořiny II

Program cezhraničnej spolupráce
SR - ČR 2007 - 2013

2.1 Rozvoj
dopravnej
infraštruktúry
a dostupnosti
pohraničia

0,-
celkové
výdavky partnerov:
1 442 611,47

poskytnutá
suma
pre partnerov:
1 315 490,40
2015
14. Obnova verejného osvetlenia v meste Myjava Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 107 022,92 101 671,77 2015
SPOLU:
12 832 120,46 €

 

Projekty realizované v meste Myjava s podporou EÚ v období rokov 2004 - 2006


 

Poradie Názov
projektu
Schéma pomoci Názov opatrenia Celkové oprávnené výdavky (v €) Poskytnutá suma (v €) Rok podpisu zmluvy
1. Prezentácia folklóru a tradičnej kultúry amatérskych kolektívov Myjava 2005 Interreg IIIA SR - ČR 2004 - 2006 Ľudské zdroje, sociálny a kultúrny rozvoj 109 466,47 103 993,13 2005
2. Rekonštrukcia typického gazdovského dvora v Myjave Interreg IIIA SR - ČR 2004 - 2006  Udržiavanie krajiny a rozvoj turizmu  203 579,86 193 400,88 2005
3. Uzatvorenie a rekultivácia skládky Holičov vrch - Myjava Interreg IIIA SR - ČR 2004 - 2006 Rozvoj krajiny s ohľadom na environmentálne aspekty 142 815,03 135 674,28  2005
4. Uzavretie a rekultivácia skládky Myjava - Suroviny OP Základná infraštruktúra Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva 733 462,82  696 788,78  2005
5. Priemyselný park Javorinská Myjava Sektorový operačný program priemysel a služb Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry  3 176 658,04 2 569 633,14 2005
6. Kvalitatívne zlepšenie Domova sociálnych služieb pre deti Myjava a odstránenie nevyhovujúcich hygienických a pracovných podmienok OP Základná infraštruktúra Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch 112 361,41 106 743,34 2005
7. Eliminácia prevádzkových nákladov a zvýšenie úrovne vzdelávania na II.ZŠ Štúrova ulica Myjava OP Základná infraštruktúra Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch 418 243,37 397 331,20  2005
8. Škola tretieho tisícročia - internet pre každého OP Základná infraštruktúra Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor  113 675,89 107 992,10 2006
9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Myjava  OP Základná infraštruktúra Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky 13 941,45  13 244,37 2007
10. Územný generel protipovodňových opatrení mesta Myjava  OP Základná infraštruktúra Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky 94 602,67 89 872,54  2007
11. Revitalizácia toku Myjava v intraviláne mesta Myjava Nórsky finančný mechanizmus    1 035 414,00 1 035 414,00  2007
SPOLU: 5 450 087,76 €

  Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Júl 2022
PUSŠPSN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online14
Dnes  1064
Mesiac  7957
Celkovo2358223

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac