Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 4.06. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


 

Všetky tlačivá a formuláre publikované v tejto sekcii sú platné od 1. 1. 2015 a
väčšina z nich je elektronicky vypĺňateľná vo formáte pdf.

Logout

Stavebný úrad


 

  (pdf) Adresy správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy.pdf
  (pdf) Potvrdenie údajov o stavbe postavenej do roku 1976.pdf
  (pdf) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35, ods. 1, zák. č. 50/1976 Zb.pdf
  (pdf) Ohlásenie drobnej stavby.pdf
  (pdf) Príloha k ohláseniu drobnej stavby.pdf
  (pdf) Ohlásenie reklamnej stavby.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie stanoviska k súladu s Územným plánom mesta Myjava.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zamýšľanej stavbe.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zamýšľanej stavbe v zmysle § 140b stavebného zákona.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie súhlasu k uloženiu inžinierskych sietí do pozemkov vo vlastníctve mesta Myjava.pdf
  (pdf) Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie.pdf
  (pdf) Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie (rozkopávka).pdf
  (pdf) Žiadosť o stavebné povolenie.pdf
  (pdf) Žiadosť o stavebné povolenie na dopravnú stavbu.pdf
  (pdf) Žiadosť o povolenie na reklamnú stavbu.pdf
  (pdf) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.pdf
  (pdf) Žiadosť o povolenie terénnych úprav.pdf
  (pdf) Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.pdf
  (pdf) Ohlásenie stavebných úprav cestného telesa a súčastí pozemnej komunikácie.pdf
  (pdf) Ohlásenie udržiavacích prác na cestnom telese a súčastiach pozemnej komunikácie.pdf
  (pdf) Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.pdf
  (pdf) Žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudáciou stavby.pdf
  (pdf) Oznámenie o začatí stavby.pdf
  (pdf) Prehlásenie odborného stavebného dozoru na jednoduchú stavbu.pdf
  (pdf) Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby.pdf
  (pdf) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf
  (pdf) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia dopravnej stavby.pdf
  (pdf) Žiadosť o povolenie stavby - zmeny stavby pred jej dokončením.pdf
  (pdf) Návrh na vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie súhlasu na zmeny palív, surovín, technologických zariadení a na zmeny ich využívania stavieb malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf
  (pdf) Žiadosť stavebníka o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného alebo orientačného čísla na stavbu.pdf
  (pdf) Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby.pdf
  (pdf) Prehlásenie odborného stavebného dozoru na jednoduchú stavbu.pdf
  (pdf) Doplnenie podania.pdf

 

Životné prostredie


 

  (pdf) Požiadavka na orez drevín vo verejnej zeleni.pdf
  (pdf) Žiadosť o výrub.pdf
  (pdf) Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby.pdf
  (pdf) Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby - žumpa.pdf
  (pdf) Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby - studňa.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie povolenia na vodnú stavbu a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody.pdf
  (pdf) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie súhlasu obce podľa zákona o pobyte cudzincov.pdf

 

Miestne dane a poplatky, poskytovanie dotácií


 

  (pdf) Daňové priznanie fyzických a právnických osôb k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.pdf
  (pdf) Poučenie pre vyplnenie daňového priznania.pdf
  (pdf) Potvrdenie o podaní daňového priznania.pdf
  (pdf) Ohlásenie vzniku alebo zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie.pdf
  (pdf) Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie.pdf
  (pdf) Oznámenie fyzickej osoby k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.pdf
  (pdf) Oznámenie právnickej osoby a podnikateľa k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.pdf
  (pdf) Pravidlá pri poskytovaní finančných prostriedkov na realizáciu aktivít v oblasti kultúry a športu na území mesta Myjava.pdf
  (pdf) Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Myjava na všeobecne prospešné činnosti a podujatia.pdf
  (pdf) Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Myjava.pdf

 

Sociálne služby


 

  (pdf) Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo jednorazovej finančnej pomoci.pdf
  (pdf) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.pdf
  (pdf) Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.pdf
  (pdf) Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov dane za garáž.pdf
  (pdf) Žiadosť o poskytnutie príspevku na spoločné stravovanie.pdf
  (pdf) Žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu.pdf
  (pdf) Žiadosť o pridelenie bytu v ubytovni na Trokanovej ulici v Myjave.pdf
  (pdf) Žiadosť o ubytovanie v ubytovni na Trokanovej ulici v Myjave.pdf
  (pdf) Žiadosť o poskytnutie  príspevku na „sociálny taxík“.pdf
  (pdf) Žiadosť o poskytnutie príspevku na sociálnu službu  „Stravovanie pre dôchodcov“.pdf

 

Evidencia obyvateľstva


 

  (pdf) Návrh na zrušenie trvalého pobytu na území mesta Myjava.pdf

 

Školstvo


 

  (pdf) Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o zdravotnom stave pre základnú školu alebo materskú školu - COVID-19.pdf
  (pdf) Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o zdravotnom stave pre ZUŠ Myjava - COVID-19.pdf

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Jún 2020
PUSŠPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Zoznam podujatí

Anketa
Od pondelka 1. 6. 2020 sa opäť otvárajú brány materských či základných škôl. Pošlete do nich svoje deti?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online4
Dnes  13
Mesiac  2873
Celkovo1175639

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac