Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 5.07. 2022 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Odkaz pre starostu

Počasie
Sociálne služby
Sociálne služby
Podporený projekt
Fond na podporu športu
Fotogaléria
galeria

Zimná údržba komunikácií

 

Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácii
a vybraných plôch v meste 2021/2022Zimná údržba aktuálne:

  • Telefónny kontakt, ktorý je k dispozícii nonstop, je na dispečing Mestskej polície Myjava - 034 6907 111, alebo bezplatnú linku 159. Tel. číslo na zmluvnú organizáciu zabezpečujúcu zimnú údržbu pre obdobie 2021/2022 -  spoločnosť BRANTNER Slovakia,  je 034 621 2601.

 

1. ORGANIZÁCIA A RIADENIE ZIMNEJ ÚDRŽBY

Zimnú údržbu na miestnych komunikáciách a vybraných plochách (ďalej len na miestnych komunikáciách) na území mesta Myjava zabezpečuje správca miestnych komunikácií - Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o. Samotná zimná údržba je zabezpečovaná prostredníctvom zmluvnej organizácie -  spoločnosť BRANTNER Slovakia s. r. o. so sídlom v Bratislave, Pestovateľská 2, prevádzka Myjava, Brezovská ul. 10 (ďalej len zmluvná organizácia). Základným podkladom pre činnosť pri zabezpečovaní zjazdnosti miestnych komunikácií v zimnom období je Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a vybraných plôch na území mesta Myjava v zimnom období (ďalej len operačný plán) schválený orgánmi mesta Myjava, ktorý určuje tieto stupne aktivity mimoriadnych poveternostných podmienok:

 

I .stupeň - stav pohotovosti, ktorý nastáva pri

a) očakávanej zvýšenej zrážkovej činnosti, mrznúcom mrholení, mrznúcom daždi, pri snežení so zosilnením vetra, ktoré majú vplyv na zjazdnosť komunikácií.

b) pri zvýšenom výskyte takých závad v zjazdnosti komunikácií, spôsobených vplyvmi počasia, ktoré nemôže vodič predvídať.

c) pri šmykľavosti na pozemných komunikáciách v ojedinelých miestach spôsobených námrazou, zamŕzaním stekajúcej vody.

Stav pohotovosti vyhlasuje zmluvná organizácia na základe očakávaného počasia, ktoré má vplyv na zjazdnosť komunikácií, a to podľa predpovede počasia Slovenským hydrometeorologickým ústavom, najneskôr do 14. hod. v deň vyhlásenia I. stupňa - stav pohotovosti (www.shmu.sk). Spravidla sa vyhlasuje od 15. hod. pracovného dňa. Stav pohotovosti odvoláva zmluvná organizácia podľa aktuálnej situácie, zjazdnosti komunikáciía predpovede počasia. Pri stave pohotovosti sa uvádzajú do pohotovosti technické prostriedky a pracovné sily zmluvnej organizácie. V prípade potreby možno do pohotovosti uviesť aj pracovné sily a prostriedky ostatných organizácií, ktoré zabezpečujú výkon zimnej údržby prre zmluvnú organizáciu.

 

II. stupeň - stav pohotovosti spojený so zmnou údržbou do stavu pracovného nasadenia sa technické prostriedky a pracovné sily uvádzajú pri:

a) pretrvávajúcich snehových zrážkach vytvárajúcich na vozovke neutlačenú snehovú vrstvu nad 5 cm, tvoriacu prekážku pre jednostopové motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, alebo osobné motorové vozidlá v stúpaniach,

b) pri zvýšenom výskyte miest na pozemných komunikáciách, na ktorých sa vytvárajú snehové jazyky a záveje, v dôsledku čoho nie je uvoľnená prejazdná šírka jazdného pruhu pre každý smer,

c) pri šmykľavosti vozovky spôsobenej utlačenou snehovou vrstvou, rozmočeným snehom, mrznúcim mrholením, mrznúcim dažďom, alebo v dôsledku nepriaznivých klimatických pomerov vytvárajúcich závady v zjazdnosti väčšiny pozemných komunikácií.

Pri stave pohotovosti spojenom so zimnou údržbu sa nasadzujú všetky technické prostriedky  a pracovné sily zmluvej organizácie ako aj ostatných organizácií,  ktoré zabezpečujú výkon zimnej údržby pre zmluvnú organizáciu. Stav pohotovoti spojený so zimnou údržbou ukončuje zmluvná organizácia podľa aktuálnej situácie, zjazdnosti komunikáciíía počasia.

 

III. stupeň - stav ohrozenia sa vyhlasuje pri

a) pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach vytvárajúcich na komunikáciách neutlačenú vrstvu tvoriacu prekážky pre všetky motorové vozidlá,

b) zvýšenom výskyte miest na komunikáciách, na ktorých je uvoľnená prejazdná šírka len jedného jazdného pruhu pre oba smery bez riadenia dopravy,

c) pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach alebo pri silnom vetre vytvárajúcom na celom území na komunikáciách záveje alebo súvislé snehové jazyky znemožňujúce prejazd komunikácií pre iné, než špeciálne vozidlá, prípadne znemožňuje prekážky, ktoré nemožno bezpečne obchádzať.

Stav ohrozenia vyhlasuje a odvoláva pre územie mesta Myjava. Koordináciu riešenia kalamitnej situácie zabezpečuje primátor mesta, resp. ním poverená osoba. Pri stave ohrozenia môže primátor mesta nasadiť všetky dostupné prostriedky a pracovné sily orgánov a organizácií.

 

 

Súčasťou operačného plánu zimnej údržby sú nasledovné prílohy:

(pdf) Príloha č. 2 - Pasport miestnych komunikácii, parkovísk, chodníkov, schodíšť, mostov, lávok, zastávok SAD, nástupíšť SAD a ostatných komunikácii a priestranstiev zaradených do zimnej údržby so zaradením do stupňa dôležitosti.pdf

(pdf) Príloha č. 3 - Pasport schodíšť, mostov, lávok, chodníkov, zastávok SAD, skládok posypového materiálu zaradených do zimnej údržby – podklad pre ručné čistenie.pdf

 

2. ZJAZDNOSŤ MIESTNYCH KOMUNIKÁCII

Zjazdnosť miestnych komunikácií je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú jazdu motorových i nemotorových vozidiel prispôsobenú dopravno-technickému stavu týchto komunikácií, poveternostným podmienkam, ďalším okolnostiam, ktoré môže vodič predvídať. Závady v zjazdnosti sú také zmeny spôsobené vonkajšími vplyvmi, ktoré nemôže vodič predvídať ani pri jazde prispôsobenej stavebnému stavu komunikácie, poveternostným podmienkam, vlastnostiam vozidla a nákladu, vlastným schopnostiam a iným zjavným okolnostiam. Odstraňovanie a zmierňovanie závad v zjazdnosti je činnosť smerujúca k odstraňovaniu alebo zmierňovaniu priamych alebo sprostredkovaných následkov zimných klimatických a poveternostných vplyvov. Za závady spôsobené zimnými klimatickými a poveternostnými vplyvmi, ktoré sa počas zimy odstraňujú považujeme:

a) spadnuté stromy a kmene, poškodené dopravné značky a iné prekážky ak sa nachádzajú v úsekoch komunikácií, kde sa vykonáva zimná údržba v celej dĺžke, alebo ak sa nachádzajú vo vopred určených dopravne dôležitých miestach v úsekoch inak neudržiavaných,

b) za závadu v zjazdnosti sa považuje neutlačená snehová vrstva tvoriaca prekážku vody, ak v súvislom úseku jej výška presahuje +10 cm a tvorí prekážku pre jednotlivé vozidlá a predpísaným spôsobom sa na to neupozorňuje, prípadne ak tvorí prekážku všeobecne a predpísaným spôsobom na to nie sú účastníci cestnej premávky upozornení,

c) šmykľavosť vozovky v ojedinelých prípadoch a miestach spôsobená poľadovicou z námrazy, zamŕzaním stekajúcej vody stojacej na vozovke,

d) miesta na vozovke, kde nie je uvoľnená prejazdná šírka minimálne 3 m jazdného pruhu pre každý smer.

Za závady spôsobené klimatickými podmienkami a poveternostnými vplyvmi, ktorých účinky má mesto Myjava usmerňovať sú považované:

  • šmykľavosť vozovky spôsobená snehovou vrstvou a to šmykľavosť utlačenej snehovej vrstvy, alebo rozmočeného snehu na vozovke v úsekoch kde sa vykonáva zimná údržba v celej dĺžke alebo na dopravne dôležitých miestach v úsekoch inak neudržiavaných,
  • šmykľavosť vozovky spôsobená mrznúcim mrholením, dažďom alebo vytvorená v dôsledku iných klimatických pomerov na súvislom úseku komunikácií. 

Odstraňovanie alebo zmierňovanie závad v zjazdnosti spôsobených zimnými klimatickými vplyvmi zahrňuje najmä tieto činnosti:

  • posyp chemickými materiálmi, posyp inertnými materiálmi na odstraňovanie alebo zmierňovanie vplyvu vytvorenej poľadovice,
  • pluhovanie, frézovanie a odstraňovanie snehu iným mechanickým spôsobom,
  • posyp chemickými materiálmi, alebo inertnými materiálmi na odstránenie alebo zmiernenie šmykľavosti snehovej vrstvy,

Úsek zatarasený vozidlami, v ktorom uviaznuté vozidlá vytvárajú prekážky a tieto nemožno bezpečne obchádzať, sa posudzuje ako neprejazdný úsek. Odstraňovanie týchto prekážok zabezpečuje správca komunikácií podľa aktuálnej situácie.

 

3. DOPRAVNÉ NEHODY

Ak ide jednoznačne o dopravnú nehodu spôsobenú nedostatočným výkonom zimnej služby, je povinnosťou orgánu vyšetrujúceho dopravnú nehodu prizvať na miesto nehody správcu komunikácie a povinnosťou správcu komunikácie je vyslať na miesto nehody zodpovedného zástupcu. Pri posudzovaní miery zavinenia dopravnej nehody povinnou organizáciou (správca komunikácie), vyšetrujúci orgán vychádza z povinnosti organizácie pri zabezpečovaní zjazdnosti komunikácií stanovených cestným zákonom, jeho vykonávacími predpismi a operačným plánom zimnej údržby. Povinnosťou zástupcu správcu komunikácií, ktorý sa zúčastnil vyšetrovania dopravnej nehody, je informovať o nehode a výsledkoch jej šetrenia vedúceho Správy majetku Mesta Myjava, s. r. o., vedúceho zmluvnej organizácie a zabezpečiť predpísaným spôsobom zaznamenanie nehody v denníku zimnej údržby, ktorý vedie zmluvná organizácia.

 

4. STANOVENIE PORADIA DÔLEŽITOSTI ZIMNEJ ÚDRŽBY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A ČASOVÝCH LIMITOV

Pri zabezpečovaní zjazdnosti miestnych komunikácií v zimnom období 2017/2018 sa stanovujú stupne dôležitosti od 1. stupňa do 4. stupňa, pričom stupeň č. 4 sú neudržiavané komunikácie. V prílohe operačného plánu je každej miestnej komunikácie priradený príslušný stupeň dôležitosti. Pre miestne komunikácie - chodníky, schody, lávky - sú stupne dôležitosti stanovené podľa ich významu a lokality v prílohe operačného plánu. Časový limit sa určuje pre začatie výkonov vo vzťahu k dobe zistenia zhoršeného stavu zjazdnosti komunikácie. Časový limit pre začatie zásahov na komunikáciách zaradených v 1. stupni dôležitosti sa stanovuje záväzne v dĺžke 60 minút. Časové limity začatia zásahov na komunikáciách v 2. a 3.poradí dôležitosti majú výlučne prevádzkový význam, pretože technologicky potrebný čas na výkony zimnej služby je variabilný a závislý od okolností, ktoré vopred nemožno určiť. Prehŕňanie a posýpanie miestnych komunikácií, resp. bežné odstraňovannie snehu  je zabezpečované zmluvnou organizáciou  a prostredníctvom ostatných organizácií, ktoré zabezpečujú výkon zimnej údržby´ pre zmluvnú organizáciu podľa zazmluvneného rozsahu  výkonov ZÚ a stupňov dôležitosti operačného plánu. 


5. MNOŽSTVÁ VYČLENENÝCH ZÁSOB POSYPOVÝCH MATERIÁLOV PRE ZIMNÚ ÚDRŽBU

Pre zaistenie údržby miestnych komunikácií posypaním je množstvo posypového materiálu pre sezónu 2020/2021 zabezpečené v množstve cca 300 ton drveného kameniva a 36 ton technickej soli. Dodávku posypového materiálu zabezpečuje spoločnosť BRANTNER Slovakia, s. r. o. V prípade potreby je posypový materiál a soľ po odsúhlasení mestom Myjava doplnený v priebehu zimnej údržby. Uvedený materiál je umiestnený na skládke v areáli spoločnosti a v krytých nádobách na jednotlivých úsekoch ručného čistenia a na dopravne dôležitých miestach.

 

6. KONTROLA ZJAZDNOSTI A VÝKONOV

Kontrolu zjazdnosti komunikácií a realizáciu výkonov údržby komunikácií zmluvnou organizáciou vykonáva zmluvná organizácia prostredníctvom  dispečera ZÚ alebo vedúceho prevádzky. Následnú, resp. priebežnú kontrolu zjazdnosti komunikácií a realizáciu výkonov údržby komunikácií zmluvnou organizáciou vykonána poverený pracovník Mesta Myjava, Správy majetku Mesta Myjava, s. r. o., a MsP Myjava. Od kontroly možno výnimočne upustiť v prípade, ak je počasie suché, ustálené, teplota neklesne pod +2 °C, a keď súčasne nie sú v obvode oblasti s rozdielnymi stavmi počasia – najmä Turá Lúka, časť Vankovia, Junasovia, U Belanských, Malejov. Ďalej kontrolu zimnej údržby vykonávajú nadriadené orgány zmluvnej organizácie zabezpečujúcej zimnú údržbu a členovia štábu zimnej služby. Výsledky kontroly zaznamenáva každý kontrolujúci do denníka zimnej služby, ktorý vedie zmluvná organizácia.


7. SPOLUPRÁCA A KOORDINÁCIA PRÁC SO SPRÁVOU CIEST TSK, TRENČÍN

V rámci operatívneho zabezpečovania zimnej údržby je medzi správcom miestnych komunikácií a správcom cestných komunikácii dohodnuté nasledovné:

a) pri prehŕňaní cestných komunikácií Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja a miestnych komunikácií, ktorých zjazdnosť zabezpečuje BRANTNER Slovakia, s. r. o., každá z uvedených organizácií prehrnie križovatky spojujúce komunikácie, tak aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,

b) v prípade zvýšenej zrážkovej činnosti vo forme sneženia bude odstránenie snehových valov z komunikácií pozdĺž chodníkov koordinované s Mestom Myjava a Správou majetku Mesta Myjava, s. r. o.

 

8. SCHVÁLENIE OPERAČNÉHO PLÁNU

Operačný plán pre činnosť pri zaisťovaní zjazdnosti miestnych komunikácií na území mesta Myjava v zimnom období 2021/2022 je prerokovaný a schválený mestom Myjava.Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Júl 2022
PUSŠPSN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online22
Dnes  1023
Mesiac  7916
Celkovo2358182

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac