Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 7.05. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Voľby do NR SR 2020

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020


 

Informácie pre voliča

 

I

Dátum a čas konania volieb

     Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

     Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

     Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

     Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

     Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

     Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

     Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

     Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

- osobnenajneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020)v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

 • v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),
 • elektronicky(e-mailom)tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

- prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

     Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

     Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI

Voľba poštou


Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to:

 • písomne (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
 • elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
Žiadosť o voľbu poštou [vzor žiadosti o voľbu poštou.docx)] musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,
 • adresu miesta pobytu v cudzine.
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 • hlasovacie lístky,
 • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU “ a vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),
 • poučenie o spôsobe hlasovania.
     Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.
 
     Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).
 
 
 
Adresa Mestského úradu Myjava

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
 
Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou
 
 
Zodpovedná osoba
 
Miroslav Matula
tel. číslo: +421 905 324 775
 
 
 
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 
Mesto Myjava v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 29. februára 2020 zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.
 
Zodpovedná osoba:
 
Miroslav Matula
tel. číslo: +421 905 324 775
 
 
Žiadosť o voľbu do prenosnej volebnej urny

 
Volič môže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky. A to len vo volebnom okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Čiže je potrebné, aby žiadateľ bol zapísaný v zozname voličov toho okrsku, do ktorého patrí podľa svojho trvalého pobytu alebo aby mal volič vybavený hlasovací preukaz. Takúto žiadosť možno urobiť aj vopred telefonicky alebo mailom na čísle a adrese:
 
Miroslav Matula
tel. číslo: +421 905 324 775
 
V prípade, že volič s trvalým pobytom v Myjave bude v čase volieb hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení alebo umiestnený v sociálnom zariadení, môže sám, prostredníctvom inej osoby alebo
vedúceho príslušného zariadenia požiadať o voľbu do prenosnej urny. V tom prípade je takisto potrebné, aby mal žiadateľ vybavený hlasovací preukaz, ak nemá v zariadení nahlásený trvalý pobyt.
 
Občania, ktorí majú ako trvalý pobyt uvedené len mesto Myjava bez konkrétnej adresy, môžu na odovzdanie svojho hlasu využiť volebný okrsok č. 3 s volebnou miestnosťou v Kultúrnom dome Samka Dudíka na Partizánskej ulici č. 17 v Myjave.
 
 
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Mesto Myjava v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 29. februára 2020 zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

Zodpovedná osoba:
 
Emília Valášková
 
 
Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára 2020

 
 • Volebný okrsok č. 1 – Myjava, Domov mládeže, Trokanova ul. č. 7
  Ulice: Javorinská, Záhradnícka, Samka Dudíka, Petra Tvrdého, Milana Marečka, Janka Cádru, Vajanského, Goláňova, Hviezdoslavova,Trokanova, Sládkovičova, kpt. Miloša Uhra, Nádražná, Továrenská, Novomestská, Žaboškreky, Krajňanská, I. SNR, Myjava 1320
   
 • Volebný okrsok č. 2 – Myjava, Základná škola, Štúrova ul. č. 18
  Ulice: Hodžova, Bradáčova, Štúrova, Staromyjavská, Trnovská, Pri Lesíku, Bodnárova, Buchlovská, Pirte

 • Volebný okrsok č. 3 – Myjava, Kultúrny dom Samka Dudíka, Partizánska ul. č. 17
  Ulica: Nám. M. R. Štefánika, 1. mája
   
 • Volebný okrsok č. 4 – Myjava, Centrum voľného času, Dolná štvrť, č. 368/23
  Ulica: Dolná štvrť, Siváčkovia, Tehelná, Brezovská, Pažite, Michala Šimonoviča, Hurbanova č. 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 44, Závršky, Pakanská, Hlinícka
   
 • Volebný okrsok č. 5 - Myjava, Gymnázium, Jablonská ul. č. 5
  Ulica: Partizánska č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 35, 39, Krmanova, Komenského, Jablonská, U Zemanov, Pažického, Kamenné
   
 • Volebný okrsok č. 6 – Myjava, Stredná priemyselná škola, Ul. SNP č. 8
  Ulica: Partizánska č. 19, 21, 23, 25, 27, 29, Jánošíkova, 8. apríla, SNP, Viestova
   
 • Volebný okrsok č. 7 – Myjava, Úrad práce, soc. vecí a rodiny, nám. M. R. Štefánika 561/6
  Ulica: Bednárova, Gromovova, generála Svobodu, Duklianska, Čsl. armády, Zory Lackovej, Gegeľovská, Zuzky Zgurišky, Hoštáky, Hurbanova č. 1, 2, 2/A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20/A, Moravská, profesora Varsíka
   
 • Volebný oksrok č. 8 – Myjava časť Turá Lúka, Základná škola s Materskou školou, č. d. 131, Turá Lúka
  Ulica: mestská časť Turá Lúka súp. č. 1 - 450, „Malejov“ a „Junasovia“ súp. č. 621 - 750
   
 • Volebný okrsok č. 9 – Myjava časť Turá Lúka, budova Požiarnej zbrojnice „U Belanských“, č. d. 539
  Ulica: mestská časť Turá Lúka „U Belanských“ súp. č. 451 - 620
   
 • Volebný okrsok č. 10 – Myjava časť Turá Lúka, budova Požiarnej zbrojnice „U Vankov“, č. d. 807
  Ulica: mestská časť Turá Lúka „U Vankov“ súp. č. 751 – 882
 
 
Zoznam politických strán, politických hnutí a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

 

1. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku (SĽS)
2. Dobrá voľba
3. Sloboda a Solidarita (SaS)
4. Sme rodina
5. Slovenské hnutie obrody (SHO)
6. Za ľudí
7. Máme toho dosť!
8. Hlas pravice (strana sa vzdala kandidatúry)
9. Slovenská národná strana (SNS)
10. Demokratická strana (DS)
11. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Nova, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola
12. Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu)
13. Starostovia a nezávislí kandidáti
14. 99 % – občiansky hlas
15. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
16. Slovenská liga
17. Vlasť
18. Most-Híd
19. Smer – sociálna demokracia
20. Solidarita – hnutie pracujúcej chudoby
21. Hlas ľudu
22. Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS – MKÖ)
23. Práca slovenského národa
24. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS)
25. Socialisti.sk
 
 
 
 
 


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Máj 2021
PUSŠPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online24
Dnes  773
Mesiac  9450
Celkovo1682172

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac