Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 21.09. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu

Počasie
Mapa mesta
Mapa Myjavy
Fotogaléria
galeria

Diskusiavýstavba v nemocničnom parku
NickText správy
Eva Halenárová
Nedá mi nereagovať na plánovanú výstavbu RD v bývalom nemocničnom parku. Viem, že mestu chýbajú stavebné pozemky, ale park mal obrovský potenciál poslúžiť všetkým občanom. V dnešnej dobe sa skôr robia opatrenia na zmiernenie klimatických zmien. Pribúdanie zastavanej plochy zvyšuje teplotu mikroklímy a zhoršuje životné podmienky obyvateľov. Tieto stromy majú pre nás všetkých veľký význam. Škoda, že musia ustúpiť ekonomickým záujmom. Asi nie sme taká vyspelá krajina, aby sme si vážili takýto krásny park.
Pridané 23.10.2019
Blanka Ušiaková
Re: výstavba v nemocničnom parku

Najnovšie sa na yotube objavila relácia TV Myjava pod linkom: https://www.youtube.com/watch?v=by_iOLhFTWw Niekoľko pripomienok: 1.Hoci sa na začiatku hovorí, že vzhľadom na 3 petície sa obracajú na zástupcov všetkých, na prvú spomínanú(s 23 občanmi) neoslovili nikoho z nich (hovorí iba zástupca Mesta, nie dotyčných občanov) 2. Zábery s "neporiadkom v lesíku" sa nachádzajú pri chátrajúcej budove pred nemocnicou - nie v lesíku, o ktorý ide... Mimochodom, ak chce byť hocijaké médium korektné, spravodlivé, no hlavne nezávislé - malo by aspoň zábery kamery spojiť povedzme so zástupkyňou Za výstavbu, nie stále to isté miesto opakovať aj pri zástupkyni Proti výstavbe. Zábery kamery niekoľkokrát tendenčne ukazovali hromadu odpadkov a to tak, aby to "vyhovovalo"- stačilo sa človeku za kamerou postaviť chrbtom k chátrajúcej budove - bohužiaľ, práve ona i neporiadok pri nej je vizitkou mesta Ak sa hocikto chce presvedčiť, stačí tam zájsť: je tesne pri spomínanej budove, NIE V LESOPARKU 3. Aj preto, že neboli do reportáže pozvané na vyjadrenia rovnako obe,resp. všetky tri strany, ani čas venovaný jednotlivým stranám vyvážený - práve toto poukazuje na tendenčnosť a jednostrannosť.
Pridané 03.03.2020
Blanka Ušiaková
Re: výstavba v nemocničnom parku

Zachráňme nemocničný lesík v Myjave 24. februára o 21:24 · Obdržali sme stanovisko k "vybaveniu" našej petície. J K tomu stanovisku sa dá naozaj veľmi ťažko nejako vyjadriť. Keďže našu petíciu nepovažujeme za vybavenú v zmysle petičného zákona, podali sme sťažnosť mestu Myjava za nevybavenie našej petície. Tu je jej text: "Sťažnosť na vybavenie petície Obdržali sme od Vás stanovisko k vybaveniu petície, datované 10. 2. 2020. Je toto stanovisko zároveň oznámením o vybavení petície v zmysle § 5 ods 5 Zákona o petičnom práve? Nie je nám úplne zrejmé ako ste petíciu vybavili. V našej Petícii proti výstavbe IBV pri nemocnici v Myjave požadujeme pozastavenie všetkých krokov, smerujúcich k realizácii plánovanej výstavby IBV pri Nemocnici s poliklinikou v Myjave, ktorá má byť zrealizovaná v priestore bývalého nemocničného parku. Pre konkrétnosť a úplnosť prikladáme text našej petície: „P E T Í C I A PROTI VÝSTAVBE IBV PRI NEMOCNICI V MYJAVE My, dole podpísaní občania, v zmysle petičného práva, požadujeme pozastavenie všetkých krokov, smerujúcich k realizácii plánovanej výstavby IBV pri Nemocnici s poliklinikou v Myjave, ktorá má byť zrealizovaná v priestore bývalého nemocničného parku. Táto výstavba bola schválená MsZ Myjava dňa 19.9.2019 Dôvodom petície je strata hodnotného, veľkého prírodného biotopu a radikálne zmeny a vplyvy na životné prostredie lokality, ktoré by výstavba spôsobila. Žiadame zachovanie tohto priestoru s charakterom mestského lesa, ktorý disponuje množstvom nenahraditeľnej zelene, na čo sú naviazané rôzne druhy živočíchov. Priestor má potenciál slúžiť občanom ako miesto pre oddych a relax v prírodnom mestskom prostredí a plní množstvo environmentálnych funkcií. Žiadame jeho zachovanie.“ Z Vášho stanoviska k vybaveniu petície vyplýva ako keby sme našou petíciou požadovali len neschválenie VZN o Zmenách a doplnkoch územného plánu. Petíciou sme nepožadovali len neschválenie Zmien a doplnkov územného plánu. Našou petíciou požadujeme zachovanie nemocničného parku, ktorý by bol výstavbou totálne a nenávratne zdevastovaný. V zmysle § 5 ods 5 Petičného zákona je príslušný orgán verejnej moci „prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.“ Toto vo Vašom stanovisku k vybaveniu petície nenachádzame. Skutočný stav veci je taký, že park pri nemocnici je územný systém ekologickej stability na miestnej úrovni. Problematika a postavenie ÚSES je upravené viacerými zákonmi: • zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrany prírody a krajiny, • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, • zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, • zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, • zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, • zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, • zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách, • zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch. Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je dokumentácia ÚSES dokumentáciou ochrany prírody a krajiny a vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom. Zachovanie nemocničného parku je verejným záujmom. Našu petíciu podpísalo 3 121 OSôB. Vyjadrite sa, prosím, konkrétne a oficiálne ako ste túto našu Petíciu proti výstavbe IBV v nemocničnom parku vybavili. 3 121 osôb požaduje zachovať nemocničný park. Ak mestské zastupiteľstvo Zmeny a doplnky územného plánu schválilo, to ešte neznamená, že v nemocničnom parku sa začne stavať IBV. K procesu obstarávania a schvaľovania Zmien a doplnkov máme námietky, že neprebehol v súlade so zákonnými požiadavkami a preto sa v tejto veci obrátime na prokuratúru. V zmysle petičného zákona malo mesto zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle. Našli sme tam len takýto oznam: https://myjava.sk/mesto/oznamy/619 kde sa uvádza, „ Informácia o výsledku vybavenia petícií V zmysle §5, ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov je orgán verejnej moci povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle a na elektronickej úradnej tabuli, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia. Mestu Myjava bola 15. 1. 2020 doručená petícia Proti výstavbe IBV pri nemocnici v Myjave, ktorá požadovala pozastavenie všetkých krokov smerujúcich k realizácii plánovanej výstavby IBV pri NsP Myjava. Dňa 6.2.2020 bola mestu Myjava doručená petícia Za vybudovanie IBV pri NsP Myjava. V zmysle zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve boli obe predložené petície prerokované na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 6. 2. 2020. Zástupcovia oboch petícií dostali dostatočný priestor na prezentovanie svojich požiadaviek a stanovísk. Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.02/02/2020 ktorým zobralo na vedomie obe predložené petície. Zároveň prijatým uznesenia č.03/2020 schválilo • zmeny a doplnky č.1/2018 Územného plánu mesta Myjava • vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu Zmien a doplnkov č.1/2018 Územného plánu mesta Myjava • VZN č.1/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1/2020 UP mesta Myjava. MsZ Myjava ukladá mestu Myjava ako orgánu územného plánovania uloženie Zmien a doplnkov č.1/2018 ÚPN mesta Myjava v zmysle § 28 zák.č.50/76 Zb. v znení neskorších predpisov.“ Z tohto oznámenia o vybavení petícií na webovej stránke mesta tiež NIE JE ZREJMÉ, AKO mesto vybavilo Petíciu proti výstavbe IBV pri nemocnici v Myjave. Je z toho zrejmé, že MsZ vzalo na vedomie 2 petície a schválilo vyššie uvedené. Znovu pripomíname, že Petíciu proti výstavbe IBV pri nemocnici v Myjave podpísalo 3 121 osôb. VEREJNÝ ZÁUJEM NA ZACHOVANIE PARKU PRI NEMOCNICI JE EVIDENTNÝ. Týmto Vám opätovne oznamujeme , urobili sme tak už v sprievodnom liste k odovzdaniu petície, že osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci je OZ KOZEL, preto Vás žiadame, aby ste komunikovali s touto právnickou osobou.
Pridané 26.02.2020
Blanka Ušiaková
Re: výstavba v nemocničnom parku

Kto čítal sobotnú Pravdu, nestačí sa čudovať... https://l.facebook.com/l.php?u=https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/543389-o-myjavsky-park-bojuju-dve-peticie/?fbclid=IwAR0dqvwi3CbWAJdA_LVATmGO3MaNp1vrp16wR6g6o_o_qbz2lyXseyDbS00&h=AT2VMNu_eir231B7yDCLOxmgchRLCAu54PAf0gXYzwN19XIgQP-rt-HtNZ5KpxuNgT2nxUp0DMZ0rQgyq08GHLtbphG3D_EN3_zn-ApqpTaIQN7SGZQ_4NBNrW70RZnq3wS1tQ
Pridané 24.02.2020
Blanka Ušiaková
Re: výstavba v nemocničnom parku

Príspevok bol vymazaný.
Pridané 18.02.2020
Blanka Ušiaková
Re: výstavba v nemocničnom parku

VYJADRENIE ZÁSTUPCOV PETÍCIE PROTI VÝSTAVBE IBV PRI NEMOCNICI V MYJAVE K PREROKOVANIU TEJTO PETÍCIE NA ZASADDNUTÍ MsZ v MYJAVE DŇA 6. 2. 2020 Našu petíciu podporil dostatočný zákonom daný počet oprávnených voličov do samosprávy v Myjave. Preto máme legitímny nárok na to, aby sa samospráva našou petíciou zaoberala a aby aj bola prerokovaná s poslancami na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Primátor nám na zasadnutí poskytol naozaj veľkorysý časový priestor na vyjadrenie dôvodov prečo by poslanci nemali predkladané VZN schváliť a nestavať rodinné domy v nemocničnom lesíku. Napr. bol predložený fakt, že schválený zámer výstavby IBV v nemocničnom parku 19. 9. 2019 bol v rozpore s vtedy platným územným plánom. Poslanci nemali na nás žiadne otázky, nič z predloženého si nepotrebovali ujasniť, vysvetliť, nedali žiaden protiargument, nevedeli dokonca ani o dendrologickom prieskume a jeho výsledku koľko stromov a v akej hodnote je vlastne nemocničnom lesíku. Nijako nezareagovali na otvorený list a doteraz naň aspoň zo slušnosti neodpovedali. Z primátorovho monológu sme zostali nemilo zaskočení. Obvinil nás z klamania, zo závadzania, neprávd, nepáčil sa mu spôsob akým sme zbierali podpisy pod petíciu, vraj sme účelovo podsúvali informácie, ktoré vyhovovali len nám a tomu účelu, pre ktorý sme podpisy zbierali. V ďalších častiach uverejníme primátorove zavádzania a klamstvá. Primátor (24:32 na priloženom videu) klamal, keď uviedol, že sa dozvedel z našich predložených materiálov, že 3 121 Myjavčanov nesúhlasí s výstavbou v nemocničnom parku. Podľa primátora sme my takto zverejnili túto informáciu. Toto nie je pravda! Nikde vo zverejnených a primátorovi predložených materiáloch: sprievodný list k odovzdaniu petície ani otvorený list poslancom, ale ani na FB stránke Zachráňme nemocničný lesík, sme neuviedli, že našu petíciu podpísalo 3121 občanov Myjavy. Presný počet občanov Myjavy, ktorí podpísali našu petíciu sme spočítali z dôvodu zákonného nároku podľa petičného práva, aby sa mesto našou petíciou zaoberalo a aby musela byť prerokovaná na mestskom zastupiteľstve. Petičný zákon na to stanovuje počet 1 000 občanov oprávnených voliť do samosprávy mesta. Túto podmienku sme mali splnenú, našu petíciu podpísalo 1 676 občanov Myjavy. Keď sme z galérky hlasno protestovali, že sme uvádzali občanov a nie Myjavcov, primátor čítal z otvoreného listu myjavským poslancom (25:04 video) „Nesúhlas s týmto krokom, ktorý povedie k likvidácii parčíku myjavčania vyjadrili s 3 121 podpismi.“ Takýto text sa v otvorenom liste poslancom, z ktorého „citoval“ primátor nenachádza a nenachádza sa ani v iných dokumentoch, ktoré sme doručili samospráve mesta alebo publikovali na FB stránke zachráňme nemocničný lesík v Myjave. Ďalej primátor prekrútil obsah textu z otvoreného listu poslancom (26:23) a zlátal 2 veci dohromady, ktoré v ňom uvádzame: proces prípravy a schvaľovania zmien a doplnkov územného plánu neprebehol v súlade so zákonom a nastali pochybenia a odvolávame sa pritom na strategický dokument Krajinno – ekologický plán mesta Myjava. Toto je teda hrubé a účelové zavádzanie. Jedna vec je proces prípravy a schvaľovania zmien a doplnkov územného plánu – tam máme indície, že tento proces neprebehol v súlade so zákonnými podmienkami – a tak je to uvedené aj v samotnom texte. Druhá vec je Krajinno – ekologický plán mesta Myjava a ten nespomíname v súvislosti súladu procesu príprav a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie, ale spomíname ho v ďalšom odstavci, v ktorom uvádzame, že dôležitosť prvkov úses (územný systém ekologickej stability), nutnosť ich ochrany, udržania, rozvoja zdôrazňujú zákony (O ochrane prírody a Stavebný) a že aj v samotných strategických dokumentoch mesta sa uvádza, že mesto sa zaväzuje rešpektovať, udržiavať a rozširovať územné systémy ekologickej stability. Primátor chcel vyvrátiť fakt, ktorý sme sa my skutočne dočítali zo starých textov, že vo fáze projektovania nemocnice bola jej poloha určená medzi dvomi lesíkmi. My sme tak chceli poukázať na skutočnosť, že nemocnica bola účelovo projektovaná v zóne zeleni, ktorá ju ochraňovala. A na dobovej fotke sme videli nemocnicu z dvoch strán obklopenú širokými pásmi bujnej zelene. S nemocničným parkom sa rátalo už pri samom projektovaní nemocnice. Primátor nás opätovne obvinil z klamstva, že sme v publikovaných materiáloch uviedli, že mesto chce zničiť strategický zdroj vody pre nemocnicu. Citácia nášho textu zo sprievodného listu k odovzdaniu petície: „Výstavba bola síce schválená, ale nikto nevidel žiadny komplexný prieskum svahovitej lokality, nad ktorou sa nachádza i strategický zdroj pitnej vody, ako záložný zdroj pre nemocnicu. Jeho zabezpečenie je už teraz v dezolátnom stave. Výstavbou sa dokonca môže narušiť tak, že sa voda z tohto miesta „stiahne“ a stratí“ Tento náš text je trochu nepresný v tom, že sa jedná o vodojem. Ale pravda je taká, že je to vodárenský objekt, je to záložný zdroj vody pre nemocnicu. Je v dezolátnom stave. A nachádza sa nad nemocnicou nad pozemkom, na ktorom má byť IBV. Takže výstavbou RD jednoznačne ohrozený je. A je možné, že vyklčovaním lesíka sa môže stratiť aj podzemná voda na pozemku. Chceme pripomenúť, že naša petícia nebola a nie je len petíciou proti prijatiu územného plánu. Naša petícia je za záchranu nemocničného lesíka a my v tejto aktivite pokračujeme. Na VZN, ktorým boli schválené zmeny a doplnky územného plánu podáme návrh na protest prokurátora.
Pridané 18.02.2020

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
September 2020
PUSŠPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Zoznam podujatí

Anketa
Rozvoj ktorej z týchto oblastí života by ste vy riešili prioritne?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online7
Dnes  40
Mesiac  21480
Celkovo1292137

Myjava naživo
Myjava naživo

Odporúčame

Citajte viac